1 I k 1 1 No. 52. N E G E N-EN^VJE E R T I Q S T E JAARGANG, 1894 so j u rs' i. 11 N SCHUTTERIJ. I er ge- D E PERS. 0. r. Men Alle brieven in te zenden. 0. 8, IS i. .0 0, ar ?- 7. >0 a a 3. nu de storm was losgebroken en de verdeeld- i heid was geconstateerd in de Kamer, hem, mr. j van Tienhoven, zou hebben terug geroepen en i Tak met zijn radicalen nasleep zou hebben los- Maar de drang van den volkswil sprak maakte, werd opge- het gespannen draad- BEKENDMA KING. BURGEMEESTER en WETHOUDERS der gemeente Sneek brengen ter openbare kennis, dat de Commissie uit het plaatselijk bestuur, bedoeld bij art. 15 der wet op de Schutterijen, dit jaar hare tweede zitting zal houden ten Raadhuize alhier, op Woensdag den 11 Juli e.k., komen. Mr. van r"' hoewel iedereen luide zijn verwondering Bij deze Courant behoort als Bijblad Feuil leton-nummer 172. dos voormiddags ten elf ure, tot onderzoek van alle reclames, door de ingeschrevene en geloot hebbende personen van dit jaar, en door de reeds vroeger ingelijfden, ingebracht, alsmede tot onderzoek van hen, die bij nummerverwis- seling voor anderen verlangen op te treden. Belanghebbenden worden gewaarschuwd om alsdan op te komen, vermits zij anders zullen gehouden worden, geene redenen van vrijstel ling te hebben en, voor zooverre zij dienstplich tige nummers getrokken hebben, bij de Schut terij zullen worden ingelijfd, blijvende het hun evenwel vrij, om hunne redenen tot vrijstelling in een volgend jaar te doen gelden. Sneek den 29 Juni 1894. Burgemeester en Wethouders voornoemd, ALMA, Burgemeester, BENNEWITZ, Secretaris. UIT Tienhoven kreeg de opdracht, en -g er over uitsprak, heeft deze die opdracht aanvaard. Als slim diplomaat wist hij zich op den voor grond te plaatsen, om naar den wensch van het Hof en van zijn staatkundige vrienden, zoodra de nood aan den man kwam hei spelletje in de war te sturen. Misschien wel heeft hij bij zijn advies aan de Regentes de hoop gekoesterd, dat H. M. Deze CO UB A N T verschijnt WOENSDAGS en ZATERDAGS. Abonnementsprijs voor 3 maanden f 1.— franco per post ƒ1.25. Alle brieven en stukken, uitgave of redactie betreffende, franco ADVEBTENT1ËN van 1 tot 4 regels, gewone letter, 40 Cents; vooi eiken legel meer 7 ’/2 Cents. Bij abonnement is de prijs belangrijk lager. Voorwaarden daaromtrent te vernemen bij den uitgever. DE CRISIS. i Zou de zuivering in den politieken stand gelaten. bXonrmnTnrl^00^3 llu waariieiuen’zÜn j te luide voor de Kroon om aan deze verwach- beBoimen indien de ministers uit het. vorig ka- lil)Cr !rnnnpn V o mogen er niet aan twijfelenimmers de liberale partij, die circa 20 jaren weinig meer had gedaan dau administreeren, had het top- punt van haar glorie sinds lang bereikt. In de overtuiging dat na Thorbecke’s her vormingen in de wetgeving de maatschappij wel het ontbrekende zou aanvullen, was het besef levendig geworden, dat het werk was afgeloo- pen en dat de eenige zorg nog hierin bleef be staan, dat men onderhield, om verval te voor komen. Er was dus naar deze zienswijze niet anders ,te doen dau waakzaamheid te betrachten dat de kwajongens den winkel niet beschadigden en dat men, zoodra een schilfertje verf afvie! met den lak- en vernispot bij de hand was. Over de onthouding van het kiesrecht is in de laatste vijf-en-twintig jaar voor ’87 weinig of niet geklaagd aan uitbreiding en toekennen van dat recht welk liberaal staatsman heeft er over gesproken buiten mr. van Houten Op belasting-gebied heerschte gekristalliseer de rust. Wie er zich druk voor vangen als de kandij aan je, en moest zoet wezen. Nu, zoet is de partij 20 jaar lang geweest het kou ook niet anders voor iemand die het zoete der aarde genoot. Wie klaagde, werd te woord gestaan; wie vraagde, werd beloofd en wie dreigde, werd ge boycot, omdat het dreigen onaangenaam stemt en opdat het cireigen geen storing zou brengen m den rustigen arbeid van het onderzoek In 91 werd het anders. Toen waren de kwajongens baas geworden en ze hadden de wachters voor des zoetelaars tente verdrongen. Om dien lastigen troep te verdrijven hadden de brave en trouwe wachters hulp noodig, en ze gingen wéér aan ’t beloven. Toegezegd werd, erkend werd, geklaagd werd, en zoo werden de onverschilligen onder het publiek en de on tevredenen onder de jongens gelijmd voor den grooten slag voor „waarheid en recht’h overwon en nu zijn dejongens weer verdron gen en met hen de lust om ’t beloofde na te van eenige voorstanders. Het blad vat ten laat ste zijn betoog als volgt samen: geteoven in het voorgaande voldoende te hebben aangetoond, dat èn het rapport van den ministerraad èn dat van den minister Tak van. dien aard waren, dat het voor het vorig ministerie maar beter was, dat zij niet werden gepubliceerd en wij begrijpen daarom volkomen, dat daartoe niet is overgegaan. Ten slotte wordt het protocol nog even ter loops vermeld. Dat daarin de ontbinding reeds werd voorgenomen is, volgens de N. R. C., een bewijs van de lichtzinnige wijze waarop met dat geweldigste wapen in een constitutioneele staat wordt omgesprongen. Het Utr. Dagblad bepaalt zich tot een kor te beschouwing, daar er niet veel nieuws in de stukken is vervat. Het blad eerbiedigt de mee- mng des munsters dat de beperking, die door t amendement-De Meijier in zijn ontwerp werd gebracht, de bereiking van het doel, door hem beoogd, verijdelde, maar het blijft een fout dat dit niet dadelijk werd gezegd. Ook acht het blad de conclusie, door den minister getrokken uit de beraadslaging, dat de wetgever de billij ke aanspraken van den werkman opzettelijk over het hoofd wilde zien, niet gewettigd. In een opzicht moet alle blaam worden weg genomen door de bij de kabinetsformatie ge stelde voorwaarde was Kamerontbinding volko men gemotiveerd. De hoogleeraar d’Aulnis de Bourouille heeft in t zelfde blad een paar beschouwingen ge- plaatst. Dat zij nog wat sterker gekleurd zijn ligt voor de hand. Na hetgeen de N. R. Cf. schreef is speciale .vermelding van den inbond der tot dusver verschenen stukken minder nood zakelijk. Het Hand, erkent dat door do stukken licht is verspreid. Vooreerst is volkomen duidelijk geworden welke de verhouding is geweest tus- schen de leden van het vorig ministerie. Het is gevormd op den grondslag van het program dat de heer rak van Poortvliet als voorwaarde voor zijn optreden had gesteld en tot het begin van Maart jl. bestond er volkomen eenstemmig heid. Dat het protocol niet door den heer van Tienhoven aan de Regentes is medegedeeld acht het Rand, niet van overwegend belang, als men er op let dat het plan tot ontbinding zelf bij eventueele verwerping der kieswet, hem be kend was. De verklaring door den minister gegeven van de houding door hem op 9 Maart aangenomen, acht het Hand, intusschen onvoldoende. In de gegeven omstandigheden had de minister de Kamer niet onkundig mogen laten van hetgeen het gevolg zou kunnen zijn der aanneming van het amendement. De minister verzwakte daar door zijn positie. En in de overgelegde stuk ken was geen verklaring te vinden van het regeeringsbeleid in dit opzicht. Omtrent de beschouwing in het Haagsche Dbl. meenen wij ons te kunnen bepalen tot de opmerking, dat het regeeringsbeleid in ieder opzicht verdiende te worden afgekeurd, dat het geen de heer Tak aan de Regentes meedeelde onwaar of onjuist was, dat de heer Van Tien hoven verantwoordelijk blijft voor hetgeen is geschied door de opneming van den heer Tak in het kabinet, een opneming die het premier schap van v. Tienhoven tot een comedie-ver- tooning maakte. J De Standaard, die de houding van den heer van Tienhoven sterk af keurt, heeft uit de stuk- van zelt het kabinet niet plaats had met den ernst die haar betaamde. De brief van den heer Tak was niet voldoende als kabinctsprogram, als -r~S Het oordeel der verschillende bladen over do stukken, die ter zake van de ontbinding der Tweede Kamer zijn gepubliceerd, strookt zoo goed als geheel met de opvatting die bij den strijd zelf werd gehuldigd. Daardoor wordt het geven van een overzicht vergemakkelijkt. De N. R. C. heeft in een tweetal artikelen betoogd dat de houding van den minister Tak van Poortvliet tegenover het amendement-De Meijier nog altijd onverklaarbaar is. Dut de aanneming door de regeering is ontraden, is niet juist; de woorden: „ik kan de Kamer niet aanraden haar goedkeuring aan het amende ment te schenken", is en blijft iets anders dan ontraden. Deze opmerking heeft, naar de N. B. C. doet opmerken, nog te meer kracht met het oog op de verzoenende houding, door den heer De Meijier aangenomen. Het blad komt voorts op tegen de verdacht making waaraan de bedoelingen van de voor stellers der verschillende amendementen van de zijde des ministers bloot staan. Daar dit ge deelte van het betoog geheel overeenstemt met hetgeen het blad vroeger herhaaldelijk verkon digde, kunnen wij ons bepalen het alleen pro memorie tc vermelden. De houding die de minister Tak van Poort vliet tegen zijn collega’s heeft aangenomen, heeft voorts de N. R. C. ten zeerste verrast. Feite lijk wisten zij voor 9 Maart niet wat hij voor nemens was te.doen. Hij handelde in ieder opzicht autocratisch, hij vroeg machtiging van de Koningin-Regentes tot intrekking der wet, hij noodigde zijn collega’s uit tot een samen komst en niet de tijdelijke voorzitter van den ministerraad op zijn verzoek, ja de Koningin zelf was onbekend met het plan tot intrekking der wet op het oogenblik dat dit geschiedde. Dat de minister een beteekenis aan het vo tum der kamer hechtte, die de N. R. C. geheel onjuist acht, wordt daarop nader betoogd. Ook hier meenen wij ons tot een eenvoudige mede- deeling te kunnen bepalen. Op één punt er kent het blad dat de minister Van Tienhoven heeft gedwaald. De grief, tegen hem ingebracht dat hij de Koningin niet volledig in kennis bracht, met den loop der kabinetsformatie van 1891, is niet ongegrond. De toelichting door den heer Tak aan zijn stuk toegevoegd, zijn opmerking over een be- houdzieke meerderheid, vinden in ’t blad be grijpelijkerwijze bestrijding. Blijkbaar kan de minister geen juiste formuleering van het ge schil geven. vMet de regeering voor de uit- l?eetikXnp'\^CLkieS]CCht Z?°Ver groudw^ ken deTIndruk gekregerdlVde1 formatie net toelaat waien volgens hem de van zolf sprekende leuze. Deze leuze herinnert de N. R. C. sterk aan het „met Tak door dik en dun" I j ting te kunnen voldoen. Van Tienhoven werd losgelaten en van dien oogenblik hebben zijn vrienden in de N. R. Ct- den strijd tegen de opdringende menigte van hem overgenomen. Tak moest er uit en Tak heeft zich duldig en gedwee uit laten dringen. De Amst. meent dat Tak hierin zwak zich toonde. Zeker 1 waren de stukken openbaar gemaakt, de verkiezing zou anders afgeloopen zijn. Want ter eere der liberale partij moet worden erkend, dat zij wars is van politieke konkelarij dié openbaar wordt. Nu echter zijn die verkiezingen afgeloopen en is de openbaarmaking der stukken geschied, te laat, om de directe gevolgen van ’t gekon kel te niet te doen. Maar indirect zal die openbaarmaking grooten invloed hebben op den gang vdn zaken. Het beste-kamer-amendement is aangenomen, maar de kieswet werd ingetrokken en een beste kamer kregen we niet. We kregen een Kamer met een achterhuis en daarbij hoorende achterdeur, die voor van Houten onmisbaar zal blijken wanneer hij met zijn spaarbank-idee op de proppen komt. Met zijn vriend, den oud-radicaal Lohman, zijn aan die achterdeur grootsche plannen te be ramen. Maar wij achten het een daad van staats- mansbeleid, dat de minister Tak de reactie, toen ze zich losrukte, stil liet afdrijven. Daar mee is haar kracht voor goed geknot en het ministerie ad interim zoozeer gedemoraliseerd, dat het eerlang de behoefte zal openbaren om heen te gaan. Door het stilzwijgen van Tak is de reactie gebrokenze heeft nu den tijd om zich te schamen en den weg te bereiden voor een ander ministerie-Tak. Tegenover de krachtige figuur van den mi nister Tak gevoelde de oppositie zich zwak ze zocht haar kracht in diplomatieke kunstjes. Maar God heeft geen behagen in de diplo matie; dit begrepen te hebben vereert den staats man Tak dit oogluikend toegelaten te hebben toont zijn staatsmansbeleid en menschenkennis. Hij liet de klieren uitwoeien om der wille van het gezonde lichaam. God zal den wijze te zijner tijd het loon daarvoor niet onthouden. J I L- n 6 6 Mm- o adïo mm wr di ir d. as vnl rlnnn binet hadden kunnen besluiten de stukken open baar te maken die op de jongste crisis betrek king hebben

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1894 | | pagina 1