w w Sb 9 No. 53 N E G E N-V E E R T I Q S T E J A A R G A N G. 1894 VOOROORDEEL 9 9 9 9 Nationale Militie. L a >e- J Gods woord leerden onderzoeken en verstaan dien God teruggedreven voor Ik BINNENLAND. 1 Alle brieven in te zenden. i F 11 it u doen terugdein- gevaren, aan het Deze CO URANT verschijnt WOENSDAGS en ZATERDAGS. Abonnementsprijs voor 3 maanden f 1.— franco per post ƒ1.25. en stukken, uitgave of redactie betreffende, franco a KENNISGEVING. De BURGEMEESTER der Gemeente Sneek, brengt ter openbare kennis, dat het voljaarsch Kohier der Personeele belasting, dezer gemeen- zonder dat zal de wereld noodzakelijk te gronde gaan, want God zal niet ongestraft het atheïsme I laten voortkankeren de boozen zullen verzwol- hoewel verwachtingen. Het ruw geweld, de gruweldaden en moorden, waarvan onze tijd getuige is, moet noodzakelijk tot nadenken stemmen wie tot dusver belang stellend heeft meegewerkt aan de beschaving en verlichting van het menschdom. Het resultaat kan niet anders geven dan scheuring der voorstanders van ontwikkeling en beschaving.' Op den onbekenden weg raakt het reisge zelschap vast in den moerasbodem; na eenigen tijd van inspanning wordt het wandelen al moeilijkerde beenen worden al vaster aange trokken; flappend komen ze uit den poel, schuchter een plekje uitzoekende dat meer H zondvloed, slechts de Noachs sparen zal. f Met de rechtzinnigen vereenigen zich zij, die, blik dat jewel, zeer vrijzinnig, teleurgesteld zijn in hun i dat de wereld ongodsdienstig wordt. Het wisse te nemen voor het onwisse, is onze tweede natuur geworden. Boven de onzekere toekomst verkiezen wij het heden, niet bedenkende, dat het laatste voor het eerste moet wijken, goedschiks of kwaadschiks. De wereld is ongodsdienstig. Ze weifelt en aarzelt, nu ze gekomen is aan de brug, waar over haar pad voert naar de overzij van den stroom, die als een breede zilveren streep ge trokken is tusschen heden en toekomst. De wereld is Gode weerspannig. Op den weg naar het goede, haar door God aangewe zen, heeft ze haar schreden gewend, voor een deel althans. De straf er voor zal niet uit blij ven. Vooroordeel en dweepzucht belemmeren den mensch in de vrije gedachtezij weerhouden hem van het onderzoek en prikkelen hem tot verzet tegen alles wat vrij wil denken en door gronden. Dat vooroordeel, die dweepzucht, zijn een gevolg van ’s menschen gebrek aan ontwikkeling. Ze worden gestijfd in hun bekrompenheid door de kerk. Daarom is het van hen, die de vrije ontwik keling van den mensch voorstaan, een zedelijke misstap, een ongodsdienstige daad dus, wanneer ze verslappen in hun ijver en een zedelijke achteruitgang, door uit overwegingen van tijde- lijken en stoffelijken aard er toe mee te wer ken, dat de menschelijke geest weer wordt te ruggebracht onder de alleen-heerschappij van het vooroordeel en de dweepzucht, de twee le gerhoofden van het heilsleger en van de kerk. Een eisch van dezen tijd is, dat nieuwe denk beelden en inzichten ernstig worden onderzocht; een stilzwijgende voorwaarde daarbij is, dat ze worden geduld en geëerbiedigd. Men kan de maatschappij niet genoeg wijzen op dit gebiedende voorschrift, sinds ze voort gaat voedsel te geven aan het vooroordeel God blijft met zijn geest de wereld doordrin gen. Dien geest te weerstaan, is grove moed wil, een slag in Gods aangezicht, en daarom erger dan ongodsdienstigheidhet is een aan hangen van den Satan, dat met bloedoffers zal eindigen. De anti-revolutionaire clubs. Na een opmer king over de verkiezing te Eist, wijst de Stand. er op, dat nu ook de clubs in de Kamer zich De anti-revolutionairen vereenigden zich niet allen in eenzelfde club. Slechts zeven heerea vereenigden zich onvermengd, en kozen tot Over de vraag, of definitieve scheiding tus schen de meer conservatieve en meer vooruit strevende elementen der liborale partij, tot dus ver onder hot vaandel der Liberale Unie ver- eenigd, onvermijdelijk zal blijken te zijn, is in. den laatsten tijd veel geschreven. Het voor en tegen wordt bepleit. Thans komt in het Hand, een artikel voor van den heer A. 0. Wertheim, waarin wordt gewezen op de om standigheid, dat de liberale partij wat het kies recht betreft niet verdeeld is over een begin sel, maar over een quaestie van toepassing. Hij wenscht den loop der verdere gebeurtenissen af te wachten, overtuigd dat er nog genoeg punten zijn, waar zij als één man op kan ko men, b.v. leerplicht, persoonlijke dienstplicht, sociale wetgeving, financieele reorganisatie, zoo onverwacht gestoord. Hij verwacht, dat do beide groepen weder tot elkander zullen wor den gedreven, als men ze maar ieder voor zich eenigen tijd aan zichzelf overlaat. ’t Artikel wordt als volgt besloten „Laat men eerst regelen wat verdeelt, en ons dan herinneren wat vereenigtlaten de vooruitstrevenden niet alles van het oogenblik vragen en laten de meer behoudenden niet ver geten, dat zij zelven de vooruitstrevende kracht der nieuwe denkbeelden hebben erkend en dat zij, dragende of gedragen, ze zullen moeten helpen toepassen. Misschien willen de eersten dan wat tijd gun nen, en de laatsten wel blijven deel uitmaken van het leger, in plaats van tot de traiuards te behooren. Een dichter heeft het lijden van het men- schelijk hart bij een gebarsten vaas vergeleken en gezegd Ny touchez pas, il est brisé! zou de liberale partij willen toeroepen Herzie u zelf! en als gij wijs geworden zijt door de doorgestane afzondering, wees dan niet bang, dat de vaas gebarsten is zij zal gehard zijn in het vuur der beproeving. En daarom thans geen beslissing, opdat de vrijheid tot scheiding de beide partijen her- eenige te zetten. Vanwaar dan die bezwaren en Van rechtzinnige zijde wordt heden ten dage - raen vragen, den goedgezinden mensch door geklaagd over den afval der menschen van God. öod in den weg gesteld Het zöu er in de wereld heel anders uitzien, Door God geïnspireerd, gingen we dien weg zoo wordt geredeneerd, indien de menschen op. Waarom worden we dan nu weer door - - - - a Zou God ons werkelijk terug willen dringen? Neen, beslist neen Maar toen we stuitten op een moeilijkheid, gen worden door den stroom, die, als een andere hebben we den leidsman vaarwel gezegd en ons door onze vrees laten besturen. Op het oogen- we God loslieten, kwam het besef, ADVER TEN TIEN van 1 tot 4 regels, gewone letter, 40 Cents; vooi e 'en tegel meer 71/, Cents. Bij abonnement is de prijs belangrijk lager. Voorwaarden daaromtrent te vernemen bij den uitgever. i te, dienstjaar 1894/95, door den Directeur der gevaren, zal 1 Directe Belastingen te Leeuwarden gearresteerd den 29 Juni 1894, aan den Ontvanger der Rijksbelastingen te Sneek ter invordering is ter hand gesteld en dat een ieder verplicht is zijnen aanslag, op den bij de wet bepaalden voet, te voldoen. Sneek, den 2den Juli 1891. De Burgemeester voornoemd, ALMA. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Sneek herinneren, naar aanleiding van artikel 18 dor wet van 4 December 1872 (Staatsblad no. 134), de ingezetenen dat steeds aan degenen, die zich daarvoor aanmelden ter Secretarie der gemeente, gele genheid. wordt gegeven tot kostelooze inenting en her-inenting Sneek den 3 Juli 1894. Burgemeester en Wethouders voornoemd, ALMA, Burgemeester. BENNEWITZ, Secretaris. a r k tg o 1 d e ii. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Sneek brengen ter openbare kennis, dat de Marktgelden wegens staanplaatsen voor het uit stallen van waren en ten dienste van openbare vermakelijkheden, gedurende het tijdvak van 1 Juli 1894 tot en met 30 Juni 1897 zijn. ver pacht aan DOOITZE VOLBEDA, Schoenma ker, te Sneek. Sneek den 30 Juni 1894. Burgemeester en Wethouders voornoemd, ALMA, Burgemeester. BENNEWITZ, Secretaris. OPROEPING van VERLOFGANGERS de NA-INSPECTIE. BURGEMEESTER en WETHOUDERS der gemeente Sneek, Gelet op eene missive van den heer Gene raal-Majoor, Militie-Commissaris in het 2e di strict van Friesland te Heerenveen, d.d. 29 Ju ni 1.1. no. 136 Roepen bij deze op den binnen deze gemeen te gevestigden milicien-verlofganger JACOB de HAAN, loteling dezer gemeente, lichting 1890, no. 71, en behoorende tot het 4e Regiment In fanterie, 4e Bataljon, de le Compagnie, om in uniform gekleed en voorzien van de hem bij het gaan met groot verlof medegegeven Wee ding- en uitrustingstukken, benevens zakboekje met verlofpas, deel te nemen aan de na-inspec- tie, bepaald op Vrijdag den 13 Juli a. s. des voormiddags ten elf ure, op het plein nabij de Gasfabriek te Heerenveen. Zij herinneren genoemden verlofganger, dat bij niet voldoening aan deze oproeping de bij de Wet bepaalde straffen op hem zullen wor den toegepast. Sneek den 2 Juli 1894. Burgemeester en Wethouders voornoemd, ALMA, Burgemeester, BENNEWITZ, Secretaris. UIT DE PERS. ;al >et jfi trokkenflappend komen schuchter een plekje uitzoekende dat weerstand biedt. De een na den ander slaat de vrees om het hart, en na eenig weifelen is het besluit ge nomen. Velen, het meerendeel, keeren op hun schre den terugslechts weinigen houden moed en blijven voortgaan in de eens gekozen richting. Zij die teruggaan, halen na korteren of lan- ren tijd het gezelschap der rechtzinnigen in en sluiten zich bij dezen aan. Ook bij hen ontwaakt het bewustzijn, dat de wereld behoefte heeft aan meer godsdienst zin. Zoo kregen we in de laatste tijden door ver eende inspanning dezer twee groepen veel recht zinnigheid aangeveerd op kansel en school. En waar het publiek ongenegen was zich op een dezer twee parken te laten inenten met recht zinnigheid, nam men de toevlucht tot een leger macht met flaphoeden en roode buisjes, dat met ■dwarsfluit en trompet de schare tot zich trekt in de legerplaats des heils. Beklagenswaardige menschheid, die, door i vrees geïnspireerd, terugholt als het schichtig paard dat voor het eerst een stoommachine zag voortrollen langs den weg Iedere weg leidt naar Rome Uw gebrek aan godsdienstzin was oorzaak, dat het doel niet bereikt werd, hetwelk gij u hadt voorgesteld. Uwe gehechtheid aan de stoffelijke goederen, gepaard aan een verkeerde voorstelling van God, heeft zen voor de bezwaren en zoeken der waarheid verbonden. Alleen het vast geloof aan de dingen der toekomst is j oodig om voort te kunnen gaan op den door C od voorgeschreven weg. Zonder dat, is de n ensch niet in staat de reis voort Zoo goed als alle bladen die over de crisis schreven na de publiceering der stukken, heb- V1 v uu ben de houding van den heer mr. G. van Tien- gevormd "hebben^ hoven afgekeurd, de een krasser dan de andere, maar ongunstig luidde het oordeel steeds. De Residentiebode, die het oordeel van het V.d«-laM yemddt, bekennen 4. er voor zulk een opvatting ook wel iets valt to zeggen tenzij een gerucht wairheil mocht bevatten, dut in Den Haag gefluisterd wordt en volgens hetwelk de heer Van Tienhoven met voornemens is het hierbij te laten, maar naar een gelegenheid verlangt, die een zijner collega’s hem mogelijk wel bieden zal, ook een duit in het zakje te doen. A oor dien duit zou dan naar „men” zegt licht kunnen worden geschaft dat een geheel ander aanschijn zou verlccnen aan de wijze waarop zich de feiten, met de ontbinding in verband staande, gedroegen. Zoolang echter ..noS onder den domper gehouden wordt, blijft, wij herhalen het, Tienhoven’s toestem men in lak’s voorwaarden het zwakste uit de vele zwakke momenten in do geschiedenis van het „groote ministerie”, opgetreden om aan de nieuwe Grondwet in liberalen zin uitvoering te geven. Tot zoover gaat het blad met het Vaderland mee. 6 te it- 3K te l <01 HAVT. aiiwi i K iiniMiiissaBT s wel w W' SR mm- a mimm» iwr m 'D, '3:

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1894 | | pagina 1