■fflïf Ell JEÏ HIRlffi IIISSHIT SW i I l 1 No. 54. 1894. o a a N E GE N-E N-V EERTIG8TE JAARGANG. 7 DE BESCHAVING. hartstocht werd gestreden. DE PERS. Alle brieven in te zenden. onder verval, of pse- Cents. Bij abonnement is de prijs -i te vernemen bij e r u Deze COUR A NT verschijnt WOENSDAGS en ZATERDAGS. Abonnementsprijs voor 3 maanden f 1.— franco per post ƒ1.25. Alle brieven en stukken, uitgave of redactie betreffende, franca f» e. ir Mat niet de gedaantewisselingen X aandoénlijk en weerspannig. Toen heeft die geest de beschaving in haar waanwijzen tegenstand alleen gelaten om leven te wekken waar de strijd om het leven met zooveel inspanning en I In die kringen heeft hij het leven aangebla zen tot een vlammend vuur. Wee de beschaving U I T 11 tl k ADS EE TER TIEN van 1 tot 4 regels, gewone letter, 40 Cents; voor eiken regel meer 7‘/2 C belangrijk lager. Voorwaarden daaromtrent den uitgever. De ontbindingsstukken worden door den heer Haffmans in het Venl. Weekblad mosterd na den maaltijd genoemd. Voor de verkiezing kon z. i. de openbaarmaking dier stukken groot nut hebben, ja, zij was zelfs onmisbaar, om met kennis van zaken te kunnen oordeelen. Van alle onbegrijpelijkheden, die de heer Tak heeft uitgezet, is, zegt de heer H., het onbegrijpelijkst dat hij heeft nagelaten die stukken onder de oogen der kiezers te brengen, alvorens zij ter stembus gingen. „Bedenkt eens. De minister roept de kiezers op om te beslissen wie gelijk heefthij of de Kamer. Maar in de plaats van deze door hem geïmproviseerde rechters behoorlijk in te lichten omtrent het gerezen geschil, laat hij ze in vol slagen duisternis. Van de arme kiezers wordt gevergd dat zij zullen oordeelen over iets, waar zij niets van weten. Het gevolg was natuur lijk, dat zij in den blinde stemden. Hunne radeloosheid was zoo groot, dat sommige der voornaamste kiesdistricten, waaronder de resi dentie, den minister beurtelings gelijk en onge lijk gaven, en dat de hoofdstad des rijks bijna evenveel tegenstanders als voorstanders van Tak koos. Zoo’n warboel zou men zeker niet ge zien hebben, wanneer de ontbindingsstukken gelijk het behoorde terstond na de ontbin ding waren publiek gemaakt. Dan ware Tak zonder twijfel reeds na de eerste verkiezingen afgetreden, terwijl hij het nu eerst na de her stemmingen deed. Tusschen twee haakjes, dit -^uSU m is het eenige correcte wat Tak vertoond heeft. het beginsel der Zoodra hij zag dat hij geslagen was, ging hij er van door. Dat was flink. Wij hebben vroe ger ministers gehad, die in zoo’n geval rustig bleven zitten, juist alsof er niets gebeurd ware, tot zij weggezonden werden. Niet aldus Tak. Even vlug als hij van achter de groene tafel oprees, toen het amendement De Meijier was aangenomen, even snel stond hij van zijnen ministerieelen zetel op, toen de herstemmingen tegen vielen. „Wat flink is moet flink genoemd worden. Dat minister Tak de stukken niet publiceerde, meent de heer Haffmans dan ook alleen te moeten toeschrijven aan de wetenschap dat ze tegen den minister getuigden en hij de kansen zijner overwinning zoude te niet doen. Het bestuur der Vereeniging voor de Staat huishoudkunde en de Statistiek heeft over de straks te behandelen vraagpunten „Behoort het beginsel der armenwet, dat de burgerlijke over heid slechts bij gebleken volstrekte onvermijde lijkheid onderstand mag verleenen, te worden gewijzigd, en zoo ja, in welken zin? Door wie Behooren de kosten der openbare armenzorg te worden gedragenpraeadvies ingewonnen van de heeren G. H. Hintzen, Hugo Muller, H. Pijttersen Tz. en prof. dr. A. Kuyper. Dr. Kuyper zag zich later door onvoorziene drukke bezigheden in de onmogelijkheid om het toege zegde praeadvies te bewerken. De praeadvie- zen der drie overige heeren zijn thans gepubli ceerd. De heer Pijttersen is van oordeel, dat hand having van het beginsel: slechts bij volstrekte onvermijdelijkheid mag onderstand worden ver leend, in het belang eener goede armenverzor ging gcwenscht is. De wet moet evenwel in zoodanigen geest worden gewijzigd, dat bij het verleenen van on- derstand onderscheid worde gemaakt tusschen. armen en hulpbehoevenden; de zorg voor de eerste klasse verblijve bij de burgerlijke over- ^weec^e worde opgedragen aan de liefdadigheid onder toezicht van den staat. De I kosten van onderstand der armen, benevens die der eigenlijke politiezorg wenscht hij te doen dragen door het rijkde verplegings- en onder- steumngskosten der hulpbehoevenden door de gemeenten en de met die zorg belaste liefda dige instellingen. De heer Hintzen vat zijn beschouwingen over de eerste vraag in deze drie hoofdbeginselen, samen {De..0verbeM bevordere de ontwikkeling der kerkelijke en bijzondere armenzorg, en streve naar samenwerking met hare organen2°. de overheid drage zorg dat in den nood van de armen, die de vrije liefdadigheid niet of niet voldoende tegen gebrek kan beveiligen, door de openbare besturen worde voorzien 3°. de over heid zie toe dat door hare inmenging de zorge loosheid onder de behoeftige bevolking niet worden aangemoedigd. En ten aanzien van de tweede vraag besluit hij Ik zou dus wenschen: 1°. het burgerlijk be stuur in de verblijfplaats als verantwoordelijk bestuur te behouden 2». de middelen der ge meenten ten koste van het rijk meer in over eenstemming te brengen met haar werkkring, waaronder de behartiging van het armwezen een eerste plaats blijve bekleeden, en 3°. zoo noodig, enkele uitgaven voor armenzorg, voor zoover die niet op de bedoeling betrekking heoben, te brengen ten laste van ’s rijks schat kist. De heer Hugo Muller beantwoordt de vraag - armenwet, dat de burger lijke overheid slechts bij gebleken volstrekte onvermijdelijkheid onderstand mag verleenen, behoort te worden gewijzigd, in bevestigenden zin. Hij is van oordeel, dat de burgerlijke over- heid, in plaats van vrij te zijn, zooals thans, om het volstrekt noodige te verschaffen, ver plicht moet worden om in het noodige te voor zien. Terwijl de heer Muller onderlinge samenwer king der openbare, kerkelijke en bijzondere in stellingen voor armenzorg wil zien tot stand gebracht, luidt zijn antwoord op de vraag, door wie de kosten der openbare armenzorg behoo ren te worden gedragendoor de gemeente, mits zij door een behoorlijke regeling van den in vele gevallen onmisbaren geldelijken steun uit ’s rijks kas, in staat worde gesteld aan de eischen barer huishouding te voldoen. Naar aanleiding van den moord op president Carnot pleiten verschillende bladen voor het nemen van bijzondere maatregelen tegen dege nen die onze maatschappelijke orde bedreigen. De Standaard kan zich zeer goed begrijpen dat men op internationale maatregelen aandringt, maar meent er tegen te moeten waarschuwen^ wijl tegenover zulke demonische machten ge weld nooit duurzaam baat, en repressie regel recht leidt tot de vreeselijkste revolutie. °De geesten der menschen kunt ge alleen binden door geestelijke krachten. En daarom kan ook deze booze geest niet bezworen worden dan door in de consciëntie het ontzag voor God en zijn Woord terug te doen keeren. zet te hebben, den motor incluis. Het beschaafde werelddeel neigt ten gang. De teekenen zijn er van het waartegen geen straffen noch ethische dagogische lessen iets meer vermogen. De beschaving heeft in het tegenwoordige haar toppunt bereiktze is tot stilstand ge raakt, weerhouden als ze werd in haar vlucht door een steeds grooter wordende massa van menschen, die aan den grond blijven hangen, wijl het hun ontbreekt aan de noodige werk tuigen om zich uit het stof te verheffen. Hoe men de zaak ook wil beschouwen, het antwoord blijft steeds hetzelfde. Het edele in den mensch komt tegenwoor dig niet meer tot zijn rechthet getal wordt steeds kleiner van hen, die door beschaving komen tot veredeling maar van hen, die te rugzinken in den staat van barbaarschheid tot in den natuurstaat, wordt het aantal dagelijks grooter. En blijft de toestand zoo nog eenigen tijd voortduren, dan zal er geen ontkomen meer zijn aan de overmacht van het barbarisme. Het zou struisvogeldwaasheid zijn de oogen te sluiten voor het gevaar dat de wereld be dreigt, zoodra de beschaving haar invloed op de samenleving heeft verloren. Wanneer de riemen van de raderen zijn ge- loopen, zal revolutie de eenige uitweg worden; men zal dit middel aangrijpen om de gemeen schap weer terug te brengen onder den invloed van den geest die alles aanraakt wat leeft, het bezielt en vertrouwen in de toekomst ingiet. De beschaafde maatschappij, die nog het roer bestuurt, ziet in den tijdgeest een onbetrouwba- ren gids en noemt de denkbeelden, aan dien geest en zijn invloed ontsproten, een waan. Van dit standpunt is het verklaarbaar en na tuurlijk, dat men aan dien waan tracht weer stand te bieden. De uitspattingen van den tijdgeest bieden daarvoor ruimschoots gelegenheidmaar hoe ruimer en geduriger die gelegenheid zich voor doet, des te ernstiger wordt de bestrijding; wan neer de uitspattingen gewoonte worden en straf fen ontoereikend blijken, zal men naar andere middelen moeten omzien. Om de revolutie te voorkomen, zal men het denkbeeld van evolutie moeten aangrijpen en ten opzichte van den machtigen tijdgeest eene andere houding aannemenmen zal dien geest gaan vleien, dien men kort geleden nog ver achtte. De moeders, haar kinderen ziende verkom meren en schreiende van kou en gebrek en de vaders te vergeefs rondziende naar werk en brood Zij zullen de beschaving vervloeken en van de hoogte naar beneden storten in den afgrond der verplettering. Uit hun mond zal men het „te laat!” ver nemen, „te laat voor evolutie!” De tijdgeest ging voorbijde beschaving aan rakende met zijn adem de beschaving was on- De natuur deelt het tijdperk van alle leven de organismen in drie vakken. ]\a de opkomst den bloeina deze het ver val. Heeft iets zijn hoogste punt bereikt, zoo is de periode van neerdaling aangebroken ze doet zich kennen door het intreden van rust. De geest, die het al voortdrijft op onzen sneldraaienden aardbol, duldt de rust niet; hij leeft slechts waar beweging is, en over den rus tende heen zet hij den voet naar het land der toekomst. In zijn voorbijgang raakt hij al wat leeft met zijn adem aan als een opwekking tot vernieuw de inspanning; wat door zijn adem niet tot nieuw leven wordt gewekt, wordt door dien geest niet meer aangeraakt en, aan zijn rust overgelaten, treedt voor den rustende het tijd perk in van verval, dat eindigt met den dood. Hier ligt het verschilpunt tusschen evolutie ,en revolutie. Wat leven blijft en dus den invloed blijft ge voelen van den grooten onzienlijke, noem hem tijdgeest, God of hoe ook ondergaat de ver anderingen of wisselingen van het levensproces. M at echter onaandoenlijk is gebleken voor den adem van dien geest, gaat vroeg of laat ten onder. Het is de waarheid, zooals deze eenvoudig is neergelegd in de spreuk Stilstand is achteruitgang. M ie geen deel neemt aan de beweging des levens, verliest daarvoor voor goed de gelegen heid, want die beweging blijft niet tot zekere grenzen beperkt en is een steeds voortgaande. Voort! Voort! is de leus van den geest des levens. „.,1 meemaakt, door den tijdgeest rusteloos veroorzaakt en be werkt, wordt opgeruimd als nouveautés uit het modemagazijn, die geen nouveautés meer zijn. Alles heeft zijn bestemden tijd, zei de Pre diker. Alles wat bestaat is waard dat het ten gron de gaat, zegt het spreekwoord. r Ondergang is het einde, waartoe alles ge doemd isrevolutie is daarom de eindbestem ming van alle ding op den revolveerenden bol. Maar die revolutie kan eerst aan vangen Avan- neer het ding zielloos is. Zoolang er leven is, is er hoop. Zoolang iets nog levensvatbaarheid toont te bezitten, bestaat voor den belangstellende de taak hierin, dat hij het machine-rad onder den riem weet te houden. Is de riem van de schijf geloopen, dan is herstel niet denkbaar, tenzij de stoommachine wordt stil gezet. Evolutie verschilt dus hierin van revolutie, 3at in het eerste geval het waakzaam oog zorg Jr voor draagt, dat kleine afwijkingen worden lersteld om het geheel aan ’t draaien te houden. Revolutie daarentegen herstelt na het Com dex van machines, rollen en riemen stil ge- 5 «raws- h mifsmra m.m nwu de 3 15 -X i- in- ir t. r. ir 1

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1894 | | pagina 1