0 «MR H Illi1KIMIT SSM. |iw H mmiHLIi) ION! »E 'O No. 55. N E G E N-E N-V EERTISSTE J 1894. A R G A N G. VRIJHEID EN ORDE. 11 JUL I. BINNENLAND. mo- aan hunner medeburgers van drie smet- een bui- van orde De heeren JB. Mackay, G. H. Hintzen, A. Kerdijk, L. Michiels van Verduynen en H. Pb. de Kanter, leden der Tweede Kamer, hebben zich bereid verklaard hulp te bieden aan de verzekerden in ’t Politiefonds, die door den diefstal van den president zoo zeer zijn bena deeld. Nu zij van het hoofdbestuur van den Politiebond vernomen hebben, dat de algemee- ne vergadering zich bereid heeft verklaard, om de fondsen te doen voortbestaan, indien het ge lukken mocht de ontvreemde gelden voor zoo ver de noodzakelijke wiskunstige reserve be treft, te doen dekken, doen zij een beroep op alle belangstellenden in het lot van de ruim 350 politiedienaren, schier uitsluitend in de la gere rangen, die door het nemen van aandeel in de fondsen getracht hadden de toekomst van hun weduwen en kinderen althans eenigermate te verzekeren. Het door hen ingestelde onderzoek leidde tot de volgende resultaten. Er bestond een fonds, door allerlei middelen bijeengebracht tot een bedrag van pl. m. f23.500. Dit fonds is nage noeg geheel ontvreemd. Intusschen is dit niet geheel noodig. De berekening is, dat de wis kunstige reserve, vereischt om alle contractu- eele verbintenissen na te komen, op dit oogen- blik moet bedragen pl. m. f 8500. De beslui ten der vergadering hebben daarvan f3150 ge- Volgens de Residentiebode zal de zetel, in den Raad van State vacant geworden door het over lijden van mr. J. P. J. A. graaf v. Zuyleii -v. Nijevelt, waarschijnlijk ingenomen worden door mr. N. G. Pierson, oud-minister van financiën. Zooals bekend is had de overledene, behalve in de afdeeling voor buitenlandsche zaken van dat college, ook zitting in die voor financiën. Vrijdag werd voor de Haagsche rechtbank behandeld de klacht van ds. Gheel Gildemees- ter tegen de 17jarige Johanette Frederika Deirkauf, ter zake dat zij in de eerste maan den van 1894 in Den Haag opzettelijk de eer en goeden naam van dien predikant heeft aan gerand, van wien zij godsdienstonderwijs ge noot, door met kennelijk doel daaraan zoodoen de ruchtbaarheid te geven, in gesprekken met verschillende personen dien predikant ten laste te leggen, dat hij met haar uitging en dan met haar naar een verdachte inrichting ging, waar hij wel f8 met haar verteerde. Wanneer de predikant aangekondigd had, dat hij geen bij bellezing kon houden, zou dit volgens haar ge schieden, omdat hij met haar uitging, terwijl de predikant haar ook had gezegd, dat hij wel van den kansel predikte, maar er niets van meende. Ds. Gheel Gildemeester, die de klacht had ingediend om aan de in het voorjaar loopende praatjes een einde te maken, werd als eerste getuige gehoord. Hij verklaarde, dat het meis je, zijn catechisante, herhaaldelijk boodschap- Hetzelfde blad behelst het antwoord dat de onderwijzer A. Dijkstra, indertijd te Menaldum ontslagen, op zijn request aan den minister van binnenlandscho zaken heeft ontvangen. De mi nister wijst er op dat het ontslag niet verleend is op grond dat adressant anarchistische begin selen is toegedaan en dus op de vrijheid van denken door het raadsbesluit geen inbreuk wordt gemaakt. Het Rijkstelegraafkantoor te Monster zal waarschijnlijk wel spoedig teruggekeerd zijn. Ten minste de gemeenteraad, zeker bevreesd voor nog ernstiger gevolgen, heeft in een Don derdagavond belegde vergadering besloten om de lokalen maar weer op den ouden voet te verhuren, en aan de Regeering te verzoeken, er den telegraafdienst weer in te vestigen. tweede lid tot heden v»n zijn <]at de Oranjeappel Pronkstukje is en i ten wordt bekeken. De leus Vrijheid en Orde is onder de genoemde wel het minst „van vreemde ten vrij”. Onder den drang der ze leus i vlekt, zelfs zijn Naar aanleiding van het in de vorige week door den heer van Tienhoven in de Eerste Ka- mer gesprokene zegt de Amst. D. v. N. Mr. v. Tienhoven heeft de gelegenheid te baat genomen om de gepubliceerde stukken no pens de crisis toe te lichten en zijne houding te verdedigen. Dat was zijn recht. Het feit, van den aanvang af door ons in het licht gesteld, dat mr. v. Tienhoven de opdracht tot kabinetsformatie aanvaard heeft, terwijl hij de Regentes had behooren te doen weten, dat niemand anders dan Tak daarvoor in aanmer king kon komen, staat nu als een paal boven water. Het feit, dat mr. v. Tienhoven der Regentes niet heeft medegedeeld, hoe hij genoodzaakt is geweest, het geheele regeeringsprogram uit Tak’s handen aan te nemen, kan niet meer betwijfeld worden. Het feit, dat mr. van Tienhoven vóór de be- eediging van het ministerie, der Regentes niet volledig heeft ingelicht omtrent de bij protocol aangegane overeenkomst om te zamen homo geen te zijn en te blijven ten opzichte der kies- wetbehandeling staat vast. Het feit eindelijk, dat de heer van Tienho ven het den heer Tak onmogelijk heeft ge maakt, uit naam van de geheele Regeering te spreken, waardoor de positie van den heer Tak verzwakt en de oppositie tegen de kieswet ui termate versterkt werd, kan niet meer worden ontkend. Zoolang deze vier opmerkingen ge grold zijn zal de heer v. Tienhoven nog heel wat meer te zijner verdediging moeten bijbrengen, om door de publieke opinie van schuld vrijgesproken te worden. Den 5 Augustus zal, naar Recht voor Allen meldt, door den Centralen Raad van den soc.- democratischen bond te Almelo een vergade ring worden gehouden ter bespreking van de houding van den Bond voor ’t geval de Hooge Raad zijn zegel hecht aan de uitspraak van het Hof te Leeuwarden. Men weet, dat het Hof te kennen heeft gegeven, dat de Bond moet worden beschouwd als een verboden vereeni- ging. ADI ER TEN TEEN van 1 tot 4 regels, gewone letter, 40 Cents; voor eiken regel meer 7 ‘/2 Cents. Bij abonnement is de prijs belangrijk lager. Voorwaarden daaromtrent te vernemen bij den uitgever. dekt, zoodat mag gezegd worden, dat de Bond uit eigen kracht het zijne doet. In de admi nistratie is nog aan baten gevonden pl. m. vu 1900, zoodat tot nakoming van alle contractu- drie- of vierdaa^sch eele verbintenissen moet gedekt worden een be- i ^ag van f3400 a f3500. Het spreekt echter vanzelf, dat de overige f15000 eigendom waren van de fondsen, u.v.ojvo .cu en d® verzekerden met het oog daarop hunne den leeftijd van EI. M.ten einde gelegenheid i P°^ssen sloten, ten einde de voordeelen van J X 1 7 1 i OtTAY) i*11/tol A ArrA.mr. ---i. - i noemde heeren hopen, dat zij, die willen hel- pel, hunne pogingen zullen steunen, om ook dit bedrag zooveel mogelijk terecht te brengen. Men wordt verzocht giften uitsluitend te adres- seeren aan den heer De Kanter te Haarlem. der mag worden miskend. Maar die innerlijke waarde verliest veel van haar beteekenis, wanneer niet een officiëele verklaring er van aan ieder duidelijk maakt, Bvaaraan hij zich heeft vast te houden. I En dat verlies is niet toe te schrijven feen toevallig verzuim, naar wij meeuen. I Zoolang ieder lid der kiesvereeniging Recht fow Allen niet gebonden is aan de uitlegging |van de onfeilbare autoriteit, kunnen alle ka tholieken, hoe uiteenloopend ook hun meening 2Ö omtrent de onderlinge rechtsverhoudingen, van die vereeniging lid blijven. Hij behoeft er zelfs niet voor te bedanken, wanneer het gros zijner medeleden zich ver- klaart voor de uitsluiting van een groot deel, I de helft desnoods, het burgerrecht. 1 Z!Jn geweten onrustig daaronder, dan blijft hem tot sussing nog de biecht, waar hem j duidelijk wordt gemaakt, dat hij die leus niet en dat hij, bij van, steeds allereerst in ’t oog leus een verkiezingsleus men het nog nooit zoo conscien- ul te letterlijk moet opvatten, de opvolging er heeft te houden dat de waarmee ticus heeft genomen. Bij de leus Nederland en Oranje is het niet anders. De ervaring heeft ons duidelijk doen 1 er onder de hoofdpersonen der anti- Naar de Midd. Ct. thans stellig verneemt, zullen de Koninginnen tusschen den 20sten en I 30sten Augustus e. k.een Guc- ui viuruaa bezoek brengen aan de provincie Zeeland.” Het blad geeft nu reeds in overweging der Koningin een ovatie te doen brengen voor of in de Abdy te Middelburg door meisjes van i (Inn Inn'Ff-iirl non TT AT - te geven tot een overzicht van de verschillende eventucele overwinsten te genieten, kleederdrachten in Zeeland. j door één wordt geboden. Het verloop is bui- j tengewoon ordelijk, en de vrijheid van het pu- j bliek spreekt zich uit in de bewonderenswaar- Sinds jaren is het devies der liberalen in ons dige eenstemmigheid. En evenwel nochtans, hoezeer ook gewaakt wordt voor de orde, terwijl geen protest tegen gelijk bij de anti- i de aanranding der vrijheid vernomen wordt, is revolutionairen Nederland en Oranje, en bij de de vrijheid en orde bij deze verkoopingen 477... js Vrijheid gansch andere natuur dan de vrijheid en zooals de Staat zich voorstelt deze bij dergelij- ke gelegenheden te handhaven. Er is zelfs tegenstrijdigheid in beide opvat- Deze CO URANT verschijnt WOENSDAGS en ZATERDAGS. Abonnementsprijs voor 3 maanden f 1.— franco per post ƒ1.25. Alle brieven en stukken, uitgave of redactie betreffende, franco in te zenden. land Vrijheid en Orde. Tal van liberale kiesvereenigingen voeren rdeze leus in hun banier en katholieken Recht voor Allen, zoo i I en Orde bij de liberalen het geliefkoosde I dewoord geworden. gvlvgvullcuvu vv UiXUUUa,Cu. Elk dezer leuzen heeft haar eigenaardige Er is zelfs tegenstrijdigheid in beide opvat- waarde, die door geen rechtgeaard Nederlan- tingenwant het doel, dat de Staat zich voor stelt met de executie te bereiken, wordt ge mist door de handelwijze der volksmenigte. De Staat wenscht de achterstallige belasting te innen door als gezaghebbende bestraffend de hand op te heffende volkshoop daarentegen wenscht, dat de veroordeelde zijn boeltje behou- de en voor de straf bewaard blijve. De Staat, die de belasting oplegt naar draag kracht, neemt de houding aan van den koop man, die het een koopmanseer rekent zijn ver gissing steeds te ontkennen wie dus in zijn ver plichting te kort schiet is onwillig. Neen, zegt het volk, de aangeslagene is niet onwillig, maar het was hem niet mogelijk zoo veel belasting te betalen niet mogelijk ook, wijl de man het met zijn rechtsgevoel niet kon rijmen dat de Staat hem een verplichting op legt, die hij niet kan nakomen zonder zijn huis- genooten te kort te doen niet mogelijk ook, omdat de vermogende, die van zijn overvloed iets heeft af te geven, zijn biezen pakt en naar het buitenland trekteven als de boer die het erf laat liggen voor de pacht. Waar de ver mogende de vrijheid wordt gelaten zijn ver plichtingen te ontduiken, is het hem, den na- latigen betaler, niet mogelijk den Staat als au toriteit te gehoorzamen, die zooveel verschil maakt tusschen hem en den vermogenden emi- grant-belastingontduiker. Wanneer, zoo redeneert het volk, de Staat de vrijheid van den deserteur ongerept laat, heeft hij het recht verloren de soldaten te be straffen die nalatig waren in de hun opgelegde plichten, en die althans nog dit vooruit hebben op de deserteurs ook al is hun dit niet tot een eer te rekenen, omdat ze niet anders kon den dat ze in de gelederen zijn gebleven. We vinden in deze redeneering meer logika dan in die van den Staat, waar deze dezen ge dachtengang volgtVoor onze huishouding is geld noodig, dat wij van de onderdanen vra gen naar de mate van ieders vermogen, om niet een hunner te doen bezwijken van uitput ting. Wie nu blijk geeft, terecht of ten on rechte, dat hij den last niet dragen kan, dien ontnemen we de draagkracht en maken hem er om koud. Tot dusver is ons de logika dezer redenee ring steeds ontsnapt, en gulweg willen we het hier bekennen, al blijkt misschien onze onnoo- zelheid er uit, dat we onteigening wegens niet voldane belasting een onzinnig denkbeeld noe men, een wanordelijke losbandigheid van den prediker des evangeliesVrijheid en Orde. omstandigheden is de- meer dan de andere bezoedeld en be- 1 er winkelhaakjes in, en nog uniformjas aanhoudend beduimeld en I 4 j1011 aan a^e kanten rappe handen bezig et onderzoek naar het weerstandsvermo gen der stof. Een voorbeeld ter toelichting geeft ons de vT2e waarop in den laatsten tijd de gerechte- -e verkoop plaats heeft van goederen, wier eigenaren te kort zijn geschoten in hun ver- P icutingen tegenover den Staat. 11 de hoofdstad begint de gewoonte inheemsch 0 worden, dat op dergelijke veilingen slechts duidelijk doen zien, dat 'millionaire partij groot verschil van meening estaatmver de vraag: wat men onder den I term Nederland heeft te verstaan dat over het I van deze strijdleus geen strijd zich openbaarde, zal wel een gevolg hier- I eigenlijk als zoodanig alleen van lCOURANT 5*

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1894 | | pagina 1