«Bfflïl WIMDISSHW SfflIL BfflS- H 1DBWIHMI) M N t I No. 57. NE G- E N-E N-V EERTIOSTE J f894. R Q A. N Q. Brandgevaar door Hooibroeien. ONZEKERHEID. 18 J U I. zich wordt geboycot, d. i. gewantrouwd, ten hoogste den Czaar Alle brieven in te zenden. credietwezen, waarvan' de rijke Amerikanen Ml hun zin W gebruik geven aan ieder, vertrouwen stellen medemenschen, vordert echter meer onbekrompen levensopvattingdaar- moet de onbaatzuchtigheid worden aange- I zijn, dat deze idee I zoo doorwerkt in I het voor ieder, die een oog open heelt gehad I voor het ontwikkelingsproces der maatschappij I m de laatste jaren, geen moeilijke taak althans I B raadsel men zou onver- van den persoonlijken onderwijzers kunnen leerplan voor de physiologic en de gezondheids leer, voor eenigszins ...oI bekrompenheid heeft uitge- Het vertrouwen onder ons is zoo bedroevend i gering geworden en maakt algemeen plaats voor i wantrouwen. De eerlijke Sadi Carnot betaalde het gelag, I en de vraag is: hoevelen van oprecht eerlijken levenswandel na hem nog door den wantrou wenden dolk zullen worden geveld. Dit wantrouwen openbaart zich tegen ieder die min of meer uitsteekt boven het grós der mensehen. In de gelederen van hen die strij den voor een betere maatschappij vindt deze smetstof zelfs een welig toebereiden bodem, zoo- dat hoe lang zoo meer voet gegeven wordt aan het denkbeeld, omniemand te vertrouwen bui ten zich zelfzoodat meer en meer de onmo gelijkheid zal worden ingezien van samenwer king om verbetering te brengen, terwijl ruim schoots het zaad aanwezig is dat op uitstrooi- ing wacht om allerwege op te schieten. Elk voor zich met uitbanning van alles wat daaraan in den weg kan staanafbreking van alle staketsels opruiming van alle belet sels uit den weg ruiming van alles wat hin derpaal is kortom, verwijdering van alle denk bare gezag Ni Dieu, ni maitre 1 „Geen God meer of meester, leve de bande loosheid Neen, het anarchisme is geen verschijnsel van chronischen aard Het anarchisme is de uiterste konsekwentie van de leer der liberale economie, zooals deze door de Manchester-mannen gepredikt werd en nóg wordt, helaas Het anarchisme bestrijden met dc scherpte van het zwaard, is slechts voet geven aan het wantrouwen, propaganda maken voor het anar chisme. Theatrale beschouwing van de slechtheid der mensehen, droefenis over hun afval van God, is slechts propaganda maken voor het anarchisme. Immers, wie blijk geeft zijn medemensch te wantrouwen, werkt er toe mee dat bij dieu medemensch het vertrouwen verloren gaat. Maar wie vertrouwen wil opwekken in ’s mensehen hart, iets waarvoor ieder menschen- hart vatbaar is, moet anders handelen hij moet den wantrouwende vertrouwen inboezemen door te toonen in woord of daad, dat hij vertrouwen in hem stelthij moet blijk geven den afge dwaalde te waardeeren als mensch en hem weer de kracht inblazen om terug te keeren in de gelederen en mee te strijden den grooten strijd voor het goede, den strijd die verheft, opvoert tot God. Er moet samenwerking komen, wil men niet het afdwalen in de hand werken door de ex clusieve credietinstelling. En hier ligt de voetangel waarin de maat schappij eindelijk met den voet beklemd raakt. Want zonder eenig voorbeeld te noemen zal ieder denkende onder ons, die wil opmerken, sinds lang met bezorgdheid hebben waargeno men, dat in onze maatschappij het beginsel der orthodoxie overheerschend is, dat ieder, die een andere meening aanhangt dan de gewone, tot dusver gevolgde, belichaamd iu het korte„Elk i zes dagen of geldboete van ten hoogste vijf-en twintig gulden. Voorts wordt in herinnering gebracht art. 158 van het Wetboek van Strafrecht, houdende be paling, dat hij, aan wiens schuld, waaron- rk te V(?*’s*:aau is verzuim, nalatigheid, onvoor zichtigheid, gebrek aan voorzorg, achteloosheid enz., brand te wijten is, wordt gestraft met gevangenisstraf of hechtenis van ten hoogste ane maanden of geldboete van ten hoogste dt ie honderd gulden, indien daardoor gemeen gevaar voor goederen ontstaatmet gevange nisstraf of hechtenis van ten hoogste zes maan den oï geldboete van ten hoogste driehonderd gulden, indien daardoor levensgevaar voor een ander ontstaat, en met gevangenisstraf of hech tenis van ten hoogste een jaar, indien het feit iemands dood tengevolge heeft. Sneek, 17 Juli 1894. De Burgemeester voornoemd, ALMA. BINNENLAND. Deze CO VB AN T verschijnt WOENSDAGS en ZATERDAGS. Abonnementsprijs voor 3 maanden f 1.— franco per post ƒ1.25. Alle brieven en stukken, uitgave of redactie betreffende, franco De leden van het algemeen bestuur der Zui- derzee-vereeniging zijn thans opgeroepen tegen Donderdag 19 dezer te Amsterdam. Alsdan zal de toestand der vereeniging worden bespro ken, en overwogen wat in den tegenwoordigen stand der zaak zal behooren te geschieden. Het bericht, dat de heer Van Houten een ontwerp zou indienen ’t welk lijkverbranding mogelijk maakt, meent de Maasbode onder de canards te moeten rangschikken. Aan de Midd. Ct. wordt uit Den Haag het volgende geschreven „Dr. Schaepman heeft in den laatsten tijd onder vonden wat het is, van groote heeren af- Door hoofdbestuurders der Nederfgndsche Onderwijzers-Propaganda-Club (voor drankbe strijding) is een adres gericht aan don minister van binnenlandsche zaken, waarin wordt ver zocht, dat het onderwijs over den invloed van den alcohol op het menschelijk organisme en op de maatschappij verplicht worde gesteld voor de kweekscholen en de normaallessen on te vens te willen bepalen, dat in het leerplan voor de opvoedkunde worde opgenomen de metho diek voor de drankbestrijding op de lagere school. Zij achten het niet noodzakelijk dit opzette- lijk onderwijs over alcohol als een nieuw leer vak te beschouwen, doch minderd de beteekenis invloed van elk der volstaan met deze lessen te brengen in het leerplan voor de physiologie en de gezondheids leer, voor welk vak de beschikbare tijd dan eenigszins zou moeten worden uitgebreid. In Belgie, waar dit onderwijs in 1892 ver plicht is gesteld voor de normaalscholen en in afzonderlijke lesuren gegeven moet worden, is het ingedeeld bij den „hygiënischen cursus” en bij den „moreelen cursus”. In Zweden is mede in 1892 dit onderwijs verplicht gesteld en ingedecld bij dat in de na tuurwetenschappen. Volgens inlichtingen door adressanten inge wonnen, zou er slechts aan één onzer kweek scholen sprake zijn van een opzettelijk behan delen dezer materie, terwijl dit aan de andere óf occasioneel óf in ’t geheel niet geschiedt. Met het oog op de groote beteekenis, die een anti-alcoholische opleiding der aanstaande on derwijzers voor ons volk kan hebben, durven adressanten met aandrang bovenstaand verzoek tot den minister te richten. I hun zin voor het practische al het moge- - -A hebben weten te maken, tot hun I ea slotte duidelijk wordt, dat hun bestaan I bedreigd door de gebruikmaking van ’t crediet. BEKENDMAKING. BURGEMEESTER én WETHOUDERS der gemeente Sneek herinneren belanghebbenden, dat de toelating van kinderen op School no. 1 eenmaal ’sjaars plaats heeft en wel op den 1 September dat alsdan worden toegelaten zij, die den ouderdom van zes jaren bereikt hebben of vóór den 1 Januari 1895 bereiken dat de aanvraag tot plaatsing, mondeling of schriftelijk bij het waarnemend Hoofd der School moet geschieden vóór 28 Juli e. k.ter wijl voor hen, die reeds onderwijs genoten heb ben, die aanvraag zooveel mogelijk vóór 23 Juli moet plaats hebben. Sneek den 16 Juli 1894. Burgemeester en Wethouders voornoemd, ALMA, Burgemeester, BENNEWITZ, Secretaris. BEKEN DMA KING. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Sneek brengen ter openbare kennis, dat ter Secretarie dezer gemeente, gedurende 14 dagen, vanaf heden, voor een ieder ter lezing is neder- gelegd en in afschrift, tegen betaling der kos ten, algemeen verkrijgbaar gesteld de aan den Raad aangeboden rekening der ontvangsten en uitgaven dezer gemeente over 1893. Sneek den 17 Juli 1894. Burgemeester en Wethouders voornoemd, ALMA, Burgemeester. BENNEWITZ, Secretaris. BEKEN DMA KING. De BURGEMEESTER van Sneek, Gelet op eene missive van den heer Com missaris der Koningin in deze Provincie, dd. 10 Juli 11. Ie Afd. A, no. 861 (Prov. blad no. 67); Herinnert belanghebbenden aan art. 114 der Algemeene Politie-Verordening dezer ge meente, waarbij is bepaald, dat wanneer hooi begint te broeien, de eigenaar daarvan terstond kennis moet geven aan de Politie en de door deze te bevelen maatregelen van veiligheid on verwijld moet opvolgen, en dat overtreding de zer bepaling wordt gestraft met hechtenis van in al dan voor kweekt. Of onze maatschappelijke instelling daarvoor geschikt mag heeten, is wel met grond te be twijfelen, Maar met het oog op de anarchisti sche zelfverloochening en met voorbijgang van de dolzinnige uitspatting hunner zelfverlooche ning mag toch aan de maatschappij wel wor den toegeroepen Ga tot de anarchisten zie hun zelfopofferende toewijding en word wijs. voor gemeden, den rug toegekeerd en niet zelden prijsgegeven aan armoede en kommer. Het is niet moeilijk de domme menigte op te zweepen tegen nieuwe denkbeelden; maar wel moeilijk is het, om het onkruid van het wantrouwen later onschadelijk te maken wan neer het is opgeschoten, wat men vroeger met zooveel genot en 1 zaaid. Crediet onze een ADJENTEN TIÉN van 1 tot 4 regels, gewone letter, 40 Cents; voor eiken regel meer 7>Zi Cents. Bij abonnement is de prijs belangrijk lager. Voorwaarden daaromtrent te vernemen bij den uitgever. I '««umjnsei is voor een groot deel een gevolg 1 juist van de instelling van het crediet. I Men zie slechts hoe in deze dagen Noord- I Amerika bedreigd wordt met een groote revo- 1 “tie, als een gevolg van de instelling van het Hetgeen in de laatste dagen in de Oude-en Nieuwe Wereld is voorgevallen, moet wel op den hardnekkigsten reactionair den indruk ge maakt hebben dat de bodem begint te wankelen. De moord aan Carnot en de aanslagen op - en Crispi gepleegd, hebben aanlei- dmg gegeven tot velerlei beschouwing,-waarbij het anarchisme ten slotte met een zwarte kool werd aangestreept. Hoe men echter ook deze krankzinnige denkbeelden beoordeelt, toch komt men daarbij doordenkende tot het besluit, dat een samen leving met zulke krankzinnigheden meer en meer ondenkbaar wordt. Aan de wetenschap blijve de vraag ter be antwoording gelaten, wat wel de reden mag van ontbinding door geweld onze gemeenschap. Toch is v oor ieder, die een oog open heeft gehad het ontwikkelingsproces der maatschappij eettip op te lichten van den sluier, die het ”‘"--—1 en zijn oplossing verborgen houdt. Meer en meer wordt het feit opgemerkt, dat het vertrouwen de wereld uitgaat. In den handel wordt crediet onmisbaar ge rekend en voor de weinig- of niet-bezittenden wordt als middel om er boven op te komen of staande te blijven, van zekere zijde het crediet als redmiddel aangewezen. Maar het crediet berust, zooals de naam zelve trouwens reeds aangeeft, op het vertrou wen van den eredietgever in den credietvrager. Hoe meer deze bezit, des te grooter het crediet dat hij geniet. Het credietwezen is dus alleen een middel om aan de kapitalisten nog meer kapitaal te verschaffen dan ze reeds bezitten, een middel óns om het overwicht der kapitalisten te ver- I grooten en de maatschappelijke tegenstellingen I te verscherpen in plaats van deze af te slijpen. Zo° is dus het credietwezen feitelijk niet I enkel een middel om de kapitalistische productie I sneller tot ontwikkeling te brengen en ze aan te I Wenden ten bate van iedere gunstige uitbuiting ook is het een middel waarmee de ondergang van V het klein bedrijf wordt verhaast én een middel I om het geheel der hedendaagsche productie- I 'wijze steeds meer ingewikkeld te maken en I gevoelig voor storingen. De onzekerheid, die I ^ieruit voortvloeit, wordt zoodoende ook ge- I racht in de rijen der kapitaalbezitters, en wat ruen in onzen tijd wel eens aldus opvat in deze woorden„Het crediet is de wereld uit”, dat verschijnsel is voor een groot deel een t van de instelling van het crediet. SNE EB COIRAN •S’ E]

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1894 | | pagina 1