L H IlE'f 1IMIIISSHBÏ SUIS. BIB H INHlïffl'IHLIi) lil® N L 1 1 JAARMARKT of KERMIS ■>- No. 58. N E G E N-E N-V E E R TIQSTE JAARGANG. I KOMKOMMERS. 1894. el in 31 J U E I II. zijn, zoo meende de eening, in 1893/94. het belang )0. Alle brieven in te zenden. de kroon der heiligheid derft en niet anders mag heeten dan gesanctioneerde prostitutie. '0, 10. N. 59 iO, ur m us ol n- 6. 7. 8. t. iO, '0, k. 1 ia ën 50 a h. ili. daar was waarop scheiding van tafel en bed zou worden uitgesproken was het arme mensch doodzonder veel betreurd te worden bracht men haar ten grave. Er werd niet aan ver loren Deze CO ERAN T verschijnt WOENSDAGS en ZATERDAGS. Abonnementsprijs voor 3 maanden f 1.— franco per post ƒ1.25. en stukken, uitgave of redactie betreffende, franco de kracht van zijn verstand. Volgens hem is het noodig, dat aan de jon- AD1ERTENT1ÈN van 1 tot 4 regels, gewone letter, 40 Cents; voor eiken regel meer 7% Cents. Bij abonnement is de prijs belangrijk lager. Voorwaarden daaromtrent te vernemen bij den uitgever. gens, naarmate ze ouder worden, meer en meer i vrijheid wordt gelaten en rechten worden toe- gekend. De teugels moeten gevierd en de zweep dient t in den koker bij vertrouwde paarden, om het I vertrouwen in zichzelf te doen toenemen, zegt vader. En nu is het tijdperk van oneenigheid inge treden, dat eindigen moet met de zegepraal van den vader, omdat deze zich laat leiden door zijn verstand, terwijl de moeder slechts luistert naar de inspraak van het hart. Het is nu de vraag, wie van de ouders tijdens de afzondering zal belast blijven met de zorg voor de opvoeding der kinderen. En dit eenmaal vastgesteld, blijft nog de vraag, of aan die opvoeding niet iets ontbreekt, wanneer één ouder die functies van beiden heeft waar te nemen. Het geval is zelfs denkbaar, dat de eerste vraag een nieuw verschilpunt werd, met het gevolg, dat de kinderen aan geen van beide ouders werden toe vertrouwd en dat de rechter voorstelde om ze uit te besteden. Men zou dan reden hebben die kinderen te beklagen, want geen weesvader of moeder zou in staat zijn, te voldoen aan de eischen, die enkel bij ouders zijn na te komen. Hier schiet ons de volgende anecdote te binnen Een echtpaar, met kinderen gezegend, kon het niet eens worden over de vraag, hoe men de zoons en dochters had op te voeden. Voor den strijd om ’t bestaan moest flink wor den gevoed en geleerd, dit vonden beiden nood zakelijk en daarom stond onder de ouderlijke zorgen als punt één op den rooster van werk zaamheden Instoppen, in maag en hoofd al wat verteer baar is. Maar hiermee was de harmonie ten einde wel achtten beiden het noodig dat nog andere zaken op den rooster zouden geplaatst worden, en vonden beiden het noodzakelijk, ook wat zorg te besteden aan de beschaving en verede ling. De plantjes dienden het zonlicht te genieten, vond moeder, en ze wilde ze een plaatsje voor ’t raam geven. Maar vader meende, dat ze ook buitenlucht noodig hadden, om het weerstands vermogen te versterken. Beiden noemden religie, moraliteit en recrea tie onmisbare onderdeden op den rooster, maar terwijl de moeder het voldoende vond, de kin deren te leeren bidden Leid ons niet in verzoeking Lei de vader meer den nadruk op de ge schiedenis der Genesis, om daaruit te bewijzen, dat God in zijn wijsheid de verzoeking nuttig oordeelde, zooals blijkt uit de aanwezigheid van den boom der kennis in het paradijs. Zoo wilden de ouders beiden het goede, maar langs verschillenden weg. De verwijdering werd al grooter, waartoe de aanwezigheid der kinderen krachtig meewerkte nog, en ten slot te kwam de zaak voor den rechter. De vader meende dat het huwelijk waarin de liefde ontbreekt, onzedelijk is, als zoodanig j De goddelijke oorsprong der huwelijksinstel- ling is daarbij niet meer terug te vinden en de boom der kennis des goeds on des kwaads kan hier geen wegwijzer meer zijn, zoo meende de 1893. vader. I in Zoo wordt dan, naar ’s vaders mcra, die verhouding het huwelijk een instelling”wier waarde enkel ontleend wordt aan het belang dat de maatschappij er bij heeft: en als maat schappelijke instelling kan het huwelijk slechts waarde hebben dat vrijheid en orde aankweekt; een huisgezin echter, zoo oordeelde de mau, dat wanorde aankweekt en uitzaait, is voor de maatschappij een ramp. Zoo oordeelde ook de rechter er overook hij vond dat hier een geval zich voordeed dat het huwelijk niet aan zijn doel beantwoordde en in ’t belang der kinderen verandering noo dig werd. Deze echter waren reeds te forsch opgescho ten voor de broeikas, en hoezeer de moeder ook alle pogingen in ’t werk stelde om haar kinde ren te behouden, de rechter was niet te be wegen. In ’t maatschappelijk belang en in ’t belang der kinderen werden deze aan de vaderlijke zorg toevertrouwd en de voorloopige scheiding kwam tot stand. De vader wist met beleid de zoons te ge wennen aan de meest onbeperkte vrijheid. De jongens groeiden flink op, en uit dank baarheid voor het vertrouwen hun geschonken en voor de rechten hun toegekend, ontwaakte in hun hart het zelfvertrouwen en het bewust zijn, dat zij zelve geroepen waren om zich zel ve te beheerschen waar op hun levensweg de verzoeking lonkte zij leerden uit de vrijheid van het onderzoek wat goed was en wat kwaad eu bewezen met de daad, hoe de milde levens beschouwing heilzaam werkt bij de opvoeding als de dauwdrop op de verzengde plant. De moeder kon haar leed niet verkroppen ze deed al het mogelijke om vaders invloed te benadeelen, maar zonder gevolg, omdat de kin deren meer hielden van vader en terwijl de beklagenswaardige vrouw haar leven sleet on der den altijd bewolkten hemel van buien en vlagen, nu eens van leed dan weer van nijd, gingen haar krachten achteruit, en voor de tijd VERGADERING van den Gemeenteraad van Snees, op Zaterdag den 21 Juli 1894, des namiddags ten 6 */2 uur. 1. Resumtie der Notulen. 2. Mededeeling van ingekomen stukken enz. 3. Voorstel van het Raadslid R. S. H. Vis ser, inzake Armenzorg. 4. Benoeming van een onderwijzer aan school no. 3. Betoogd wordt dat de liberale partij al of niet I dient ontbonden te worden. Onder de tegen- I standers dier ontbinding staat de heer A. O. ■D Wertheim, onder de voorstanders van ontbinding I de heer A. Kerdijk. Achter deze twee voor- I mannen scharen zich de partijgenooten, en I daarachter staat de groote hoop van schuchtere I mannen, die nog eens de kat uit den boom I wijlen kijken. De argumenten des heeren Ker- |M dijk bekend onderstellende en die van den heer I Wertheim achterwege latende als te weinig gedecideerd, merken we bij het pleidooi van H den laatste op, dat het eigenlijk geen pleidooi I is, maar een aanhoudend refrein op den ortho- I doxen regel Vat God vereent zult gij niet scheiden. I De kracht van W.’s betoog schuilt eigenlijk I in een anecdote, waarin een oneenig echtpaar I op raad van den verstandigen rechter afgezon- H derd gaat leven en ten slotte weer bijeen komt flg Wonen onder éen dak. De echtscheiding werd dus voorkomen door I uitstel te geven en tijd van beraad. Het kan de moeite loonen, deze anecdote I eens te plaatsen in de lijst van het heden en I in het licht dat van verschillende zijden uit- I straalt over de maatschappelijke schemering. BB Reeds dadelijk geven we toe dat elke verge- Kflijking mank gaat. I De Aoo/rfzaak echter blijft ongeschonden, I hoezeer ook de beenen mank of kreupel gaan. I Die AooftZzaak dan is, dat de heer W. de liberale partij vergelijkt bij een echtpaartwee partijen dus naar Gods bostel verbonden en M door Gods goedheid in dien bond bevestigd door de term der bezegeling Deze twee zijn één. Wij hebben dus het feit te constateeren, dat de heer W. in de liberale partij een twee-een- I heid ziet. Wat echter in de anecdote der vergelijking oen groote leemte is, die noodzakelijk aanvulling behoeft, het is de verwaarloozing van het kroost. Rn juist dat kroost gaf aanleiding dat er verwijdering ontstond tusschen vader en moe der. De „kleine luyden”, de onmondigen, zouden nieer rechten hebben, en terwijl vader er op nit was om de jongens mannelijk te verklaren, V'ilde moeder van die meerderjarigheid niets weten. 1 Moeders zijn nu eenmaal zoo ze zien gaarne dat de kinderen lang klein blijven en moeders hulp en zorg behoeven. Het is de liefde der moeder die werk zoekt er valt niet over te redeneeren, sinds het een behoefte is van het moederlijk hart Was sagt sie denn, die Liebe Sie saget nichts, sie liebt. Daartegenover staat de vader, die redeneert 5. Alsvoren van een Commissaris der Mu ziek- en Zangschool. Adres Onderwijzeres A. M. Schijfsma. Alsvoren van dr. II. van Cappelle. Alsvoren van F. Swart. 9^ Aanbieding Gemeente-rekening, dienst •c/in 4Hï'Okiciiiiig Muziek- en Zangschool, over 1L le Suppletoir Kohier van den Hoofde- lijken Omslag, dienst 1894. bekendmaking. BURGEMEESTER en WETHOUDERS der gemeente Sneek herinneren belanghebbenden, dat de toelating van kinderen op School no. 1 eenmaal ’sjaars plaats heeft en wel op den 1 September dat alsdan worden toegelaten zij, die den ouderdom van zes jaren bereikt hebben of vóór den 1 Januari 1895 bereiken dat de aanvraag tot plaatsing, mondeling of schriftelijk bij het waarnemend Hoofd der School moet geschieden vóór 28 Juli e. k.ter wijl voor hen, die reeds onderwijs genoten heb ben, die aanvraag zooveel mogelijk vóór 23 Juli moet plaats hebben. Sneek den 16 Juli 1894. Burgemeester en Wethouders voornoemd, ALMA, Burgemeester, BENNEWITZ, Secretaris. BEKEN DMA K I N G. BURGEMEESTER en WETHOUDERS der gemeente Sneek maken bekend, dat de alhier dit jaar begint op Vrijdag den 17den Augustus, des morgens acht uur, om te eindi gen op Vrijdag den 24sten Augustus d. a. v. des morgens acht uur, en dat vóór den 26sten dier maand alle kramen, disschen, tenten enz. zullen moeten zijn afgebroken en weggeruimd. Tevens wordt herinnerd aan art. 12 der AI- gemeene Politie-Verordening, waarbij is be paald dat niemand eene tent, kraam, tafel of iets dergelijks op den voor den openbaren dienst bestemden grond mag opslaan of daarop uit stallingen van goederen hebben, dan overeen komstig de aanwijzing van den Marktmeester of, bij ontstentenis van dezen, van de Politie en na voldoening van het marktgeld. Sneek, 19 Juli 1894. Burgemeester en Wethouders voornoemd, - ALMA, Burgemeester. BENNEWITZ, Secretaris. UIT DE PERS. Tengevolge de paniek, bij de regeeringen ont staan naar aanleiding van den moord op pre sident Carnot, zijn, zooals men weet, door de regeeringen, en vooral door de Fransche, „be- teugelingswetten” gedecreteerd, die in het we zen der zaak groot gevaar opleveren voor de individueele vrijheid. Deze omstandigheid gaf de Arnhemsche Crt. aanleiding daartegen eenig protest te doen hoo- ren. Het Kathol, orgaan de Tijd capittelde de de Arnhemsche en deze geeft in haar no. van Zondag jl. aan de Tijd de volgende krachtige repliek Het .Amsterdamsche blad gaat van de mee- ning uit, „dat de overheid vau alle eeuwen volkomen in haar recht was, wanneer zij te gen de ontluikende dwaling de kracht aanwend de van den wettelijken arm,“ en dat zij, die met ons instemmen, veeleer moeten dankbaar zijn, dat de inquisitie eenige eeuwen geleden E rm ES G Lke d au Jo- de Ut IN r IS ■l 'is OEKKER COliRAW f PUNTEN VAN BEHANDELING:

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1894 | | pagina 1