ffilfflï [J HET 1MMIR Sffll /ww;i^S asssassg^tta ■ft ei mhteitiblid m dé No. 59. N E G E N-E N-V EERTIGSTE J 1894. R G A N G. TREURIGE FEITEN. JAARMARKT of KERMIS 1 25 JULI. II vestigen die iimiiiimg i. i. Tai gestort, die de slakken op insecten, >0, a open, maar nu do De Sociale Gids, het socialistisch tijdschrift voor Noord- en Zuid-Nederland, wordt geregeld voortgezet. Men vindt er artikelen en beschou- voor de kalme iuW T, K- <- V, i wachten Hoeveel huisvaders uit den werkenden stand, en ze gaar ne gelukkig willen zien, hebben gewerkt dag en nacht, ontbeerd tot op het allernoodigste, om hun kinderen wat mee te kunnen geven in een wereld, waar een mensch zonder kapitaal gerekend wordt een atoom te zijn van de mo lecuul „overbevolking En al die inspanning is thans vruchteloos, die liefde komt thans met leege handendoor de misdaad van één man, wordt de last van het leven voor die menschen onmogelijk zwaar te dragen. Waar moeten zij het vertrouwen terughalen in hun medemenschen, dat ze verloren bij deze daad en hoe het wantrouwen uitbannen, dat voortaan hun hart vervullen en hun levensge luk verwoesten zal Is dan deze misdaad bijna niet erger dan die van Caserio wingen in van de beide groepen der soeiaal-de- mocratische partij. In de laatste aflevering be handelt de heer J. II. Schaper onder het op schrift verzoening ot scheiding de strijd, tus- schen die beide groepen ontstaan, wat nader en hij komt tot de slotsom, dat van samenwer king voor den eersten tijd alleen sprake zal kunnen zijn op enkele punten. Voor samenwerking is onderlinge waardeering noodig. En deze ontbreekt. Ook de eerlijkheid der middelen, door beide groepen aangewend, laat te wenschen over van weerskanten. Bovendien is het partijleven verderfelijk, ’t Zijn sterke beenen die de weelde van het leiderschap kunnen dragen. Samenwerking blijft mogelijk als het b.v. geldt een meeting ten gunste der afschaffing van het privaat bezit. Ook met de 1 Mei-betooging kunnen beide categorieën samenwerken bij eeni- gen goeden wil, ofschoon zich hier reeds klem men en voetangelsvertoonen. Demogelijkheid van tijdelijke samenwerking blijft cpc duurzame samenwerking is onmogelijk meeningen zoo zeer uiteen loopen. Het algemeen kiesrecht verdeelt de beide groepen. Naar iets jagen, dat men niet gebrui ken wil, is dwaasheid, en iets te willen vero veren waarvan het geheel schadelijk is, is er ger dan dat. Men kan dus niet vergen dat de anti-parlementairen onder de sociaal-democraten meedoen aan een betooging tot invoering van het algemeen kiesrecht. En toch, die andere helft (of welk deel dan ook) vindt het noodlot tig dat het kiesrecht niet algemeen is. Het wil de gemoederen warm maken voor de verove ring er van en komt hier in botsing met partijgenooten, die over dat streven smalend oordeelen. Wat daarvan zal terecht komen is duidelijk: twist, tweedracht, ellendigheden, enz. Daarom acht de schrijver het allereerst noodig dat elk onbewimpeld uitkomt voor zijn meening, dat hij kleur bekent. Het zal moeten komen tot een splitsing in twee groote groepen1 die aan de verkiezingen willen deelnemen 2°. die daar van geheel afkeerig zijn. Daarop zet de heer S. als volgt uiteen hoe hij wenscht dat gehandeld zal worden. „Het ware dus wenschelijk, dat op het e. v. congres de quaestie zuiver werd gesteld in een goed geformuleerde, helder gestelde resolutie. Geen gepraat over vrijheid moet daar den door slag geven. Ook ik heb die „individueele vrij heid” in den bond voorgestaanmaar ik heb leeren inzien, dat het een onding is en een wassen neus zal blijven. Men zal elkaar kunnen vrijlaten”, maar telkens zal men elkander wij zen op de slechte, onzinnige en schadelijke ma nier, waarop men van die vrijheid gebruik maakt! Vrijheid goed, maar geen koppelarij van heterogene bestanddeelen. De ware vrij heid is die, om zich te vereenigen met zijn ge lijkgezinden, zoo het kan plaatselijk of gewes telijk. Alleen is het dan tevens noodig, dat de bond, wanneer het congres volhardt bij zijn anti-parlementarisme, ook zoo ridderlijk is, om een anderen naam aan te nemen. Laat dat zijn Socialistische Bond, Vrijkommunistische Partij of dat ze zich vormt tot anarchistische groepen, het doet er niet toe. De naam Sociaal-Demo- cratischc Bond is toch, of ik moet het totaal mis hebben, onzinnig en ongerijmd voor een organisatie, welke van de democratie niets wil len weten. Door die naamverandering komt naast de bestaande afdeelingen plaats voor soci- aal-democratische vereenigingen of naast den bond van thans plaats voor een Sociaal-Demo- cratische Bond of (schrik niet voor dien naam!) S.-D. Volkspartij. Van weerszijden moet het ADVEBIENT1ËN van 1 tot 4 regels, gewone letter, 40 Cents; vooi eiken regel meer 7*/j Cents. Bij abonnement is de prijs belangrijk lager. Voorwaarden daaromtrent te vernemen bij den uitgever. doel worden de quaestie zuiver te houden en niet in troebel water te willen visschen. De parlementair-gezinden loopen in de huidige om standigheden gevaar, voorloopig een klein troep je te blijven maar dat moet hen niet doen te rugschrikken voor de consequentie hunner han delingen. Zij zijn ook bij uitnemendheid voor beschikt, uit de talrijke onvereenigde of bij par tijen aangeslotene arbeiders hunne medestan ders te rekruteeren en dus hunne gelederen aan te vullen met frisch bloed.” Met oen vermaning om alle verdere verbitte ring tegen te gaan, besluit hij zijn artikel. Dat de verwachte splitsing zich scherper be gint af te teekenen, blijkt ook uit hot reeds vermelde nopens het samensmelten van de Nieuwe Tijd met do Sociaal Democraat en het samengaan dergenen dio tot de zoogenaamde parlementaire groep behooren. In II. voor A. geeft de redactie haar leedwezen te kennen over ’t feit dat zoovele oude partijgenooten als Helsdingen, Schaper en Vliegen e. a. de zijde van Van dor Goes en Van Kol kiezen. „Dat wij in dit gezelschap oude partijgenooten als Helsdingen, Schaper en Vliegen zien, dat bedroeft ons, zegt het blad, en dat hadden wij niet verwacht. Zie, dat zij parlementair gezind zijn, dat is hun zaak en voor ons geen reden om hen niet to beschouwen als partijgenooten, maar dat zij, wetende wie die anderen zijn en zelven hun optreden ten sterkste afkeurende, toch in zee steken met zulke lui, dat opent ons een treurigen gezichtskring. „Wees parlementair, zooveel ge wilt, maar bovenal wees eerlijk, en wij kunnen niet begrijpen hoe eerlijke menschen samen willen gaan met- personen, die getoond hebben op oneerlijke wijze tegen ons op te treden en die geen middel ont zagen om de partij te ondermijnen.” Over de wenschelijkheid om staats-apotheken op te richten schrijft het Sociaal Weekblad het volgende In de algem. vergadering van de Maatschap pij tot bevordering der Pharmacie in Neder land zoowel als in die der geneeskunst is de zer dagen, geheel onafhankelijk van elkander, de vraag behandeld, of het niet mogelijk ware op meer geschikte en meer goedkoope wijze te voorzien in de behoefte aan geneesmiddelen, vooral bij de minvermogende bevolking, met behoud van de waarborgen van deugdelijkheid die tot heden noodig werden geacht. Daarbij dringt zich meer en meer op den voorgrond de wenschelijkheid om deze geneesmiddelen te doen verstrekken uit zoogenaamde staats-apotheken, waarbij de prijs kan worden geregeld volgens een vast tarief, met kostelooze aflevering aan allen, wier inkomsten worden verondersteld een zeker peil niet te bereiken. In Zwitserland vooral, doch ook in Duitsch- land en Oostenrijk komt dit plan herhaaldelijk ter sprake en op hot internationale congres voor hygiene en demographic, te Budapest in Sept, te houden, is het aan de orde gesteld. Het schijnt nu, dat de regeering in Pruisen zich het eerst van allen de kans willen openen tot verwezenlijking van het nieuwe stelsel, zij ’t ook in de toekomst. Het is bekend, dat daar te lande evenals in geheel Duitschland, het apotheekwezen anders is ingericht dan in de meeste andere staten van Europa. De apothekers hebben geen vrijheid zich te vestigen en een apotheek te openen, waar zij verkiezen. Slechts een bepaald aantal apotheken mag in het rijk aanwezig zijn en de regeering geeft tot het houden daarvan concessie aan bevoeg- L BEKENDMAKING. BURGEMEESTER en WETHOUDERS der gemeente Sneek herinneren belanghebbenden, dat de toelating van kinderen op School no. 1 eenmaal ’sjaars plaats heeft en wel op den 1 September dat alsdan worden toegelaten zij, die den ouderdom van zes jaren bereikt hebben of vóór den 1 Januari 1895 bereiken dat de aanvraag tot plaatsing, mondeling of schriftelijk bij het waarnemend Hoofd der School moet geschieden vóór 28 Juli e. k.ter wijl voor hen, die reeds onderwijs genoten heb ben, die aanvraag zooveel mogelijk vóór 23 Juli moet plaats hebben. Sneek den 16 Juli 1894. Burgemeester en Wethouders voornoemd, ALMA, Burgemeester, BENNEWITZ, Secretaris. B E K E N D M A KING. BURGEMEESTER en WETHOUDERS der gemeente Sneek maken bekend, dat de alhier dit jaar begint op Vrijdag den 17den Augustus, des morgens acht uur, om te eindi gen op Vrijdag den 24sten Augustus d. a. v. des morgens acht uur, en dat vóór den 26sten dier maand alle kramen, disschen, tenten enz. zullen moeten zijn afgebroken en weggeruimd. Tevens wordt herinnerd aan art. 12 der AI- gemeene Politie-Verordening, waarbij is be paald dat niemand eene tent, kraam, tafel of iets dergelijks op den voor den openbaren dienst bestemden grond mag opslaan of daarop uit stallingen van goederen hebben, dan overeen komstig de aanwijzing van den Marktmeester of, bij ontstentenis van dezen, van de Politie en na voldoening van het marktgeld. Sneek, 19 Juli 1894. Burgemeester en Wethouders voornoemd, ALMA, Burgemeester. BENNEWITZ, Secretaris. UIT DE PERS. Voor hen die vacantie hebben niet weinig leurstellend en verdrietig. Maar niet minder schokkend gestellen, die zich op het ondermaansche behagelijk en wel gevoelen, zijn de berichten, -e een na den ander komen opduikelen als en kikkers die in den regentijd azen van personen die goed geaccredi teerd stonden en van de gelegenheid gebruik maakten om er met de hun toevertrouwde pen ningen van anderen tusschen uit te gaan. Na de crisis in de kas van den gemeente ontvanger te Schiedam en in die van den ex- voorzitter van den Algemeen Nederlandschen Politiebond, van Tuinenburg, kwam dezer da gen uit Hillegom de tijding, dat de spaarbank, waarin 68 inleggers 11.000 gulden gedepo neerd hadden, geheel leeg is gevonden, zonder dat iemand kan zeggen waar het geld is ge bleven. De familie Nieuwenhuis, onder wier beheer de zaak was, stond als bemiddeld en vertrouwd bekend en leefde zeer eenvoudig. Verder stond de directeur onder toezicht van de notabelste ingezetenen uit de plaats als com missarissen. Niemand weet eenige aanwijzing te ver schaffen waar het verlorene is terug te vinden en de directeur zelf, de heer Nieuwenhuis, die het zeker geweten heeft, is intusschcn gestor ven. Het feit is zeker treurig, temeer wijl zij, die er onder lijden, menschen zijn uit „het volk”. Een dienstmeisje verliest f500, waarvoor ze waarschijnlijk tal van jaren gespaard en zich beholpen heeft. Twee broeders, die voor een minderjarige f3000 op de spaarbank hadden, zullen die uit eigen zak moeten betalen. Maar het meest zijn bij deze catastrophe ar beiders betrokken, waarvan sommigen, bijna te oud om meer te werken, hun geheele zoo zuur bijeengespaarde penningen er zijn er bij van f1100 nu maar zoo kwijt zijn geworden. Over den moord van Carnot is veel misbaar gemaaktwij vragen is deze misdaad bijna niet nog erger van gezinnen zijn er door in ’t ongeluk en vele eenvoudige, eerlijke lieden is het bloedgeld ontnomen van jarenlang zwoegen eu strijden. Men kan zich voorstellen, dat velen verbit terd uitzien naar een middel om zich te wre ken en den „kerel” wel uit zijn graf zouden willen rukken. Het is inderdaad hard, wanneer men na ja renlange inspanning zijn doel onder bereik heeft gekregen, zoo met één slag al die berekenin gen en verwachtingen in duigen te zien vallen. Voor een rijk heer brengt het verlies van eenige duizenden geen verandering in de le venswijze maar hoevelen zouden er zijn onder -j ongelukkige arbeiders, die zich dagelijks Deze CO UB A NT verschijnt WOENSDAGS en ZATERDAGS. Abonnementsprijs voor 3 maanden f 1.— franco per post ƒ1.25. Alle brieven en stukken, uitgave of redactie betreffende, franco in te zenden. bij hun werk verlustigden in het denkbeeld i alleen, dat hun straks betere tijden stonden te De regen was dezer dagen niet van de lucht. te‘ die hun kinderen ook lief hebben, e 6 6 i te i te tra, i te i te ma i te yan - di. 6 SAEEKER COURANT ZOO li fe ■A

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1894 | | pagina 1