t I 31 i J MW H1ÖHIMTIHIO NR R fflÉÈMBlIlRIiÉSSfflWSIIIR JAARMARKT of KERMIS No. 60. N EGE N“E N-V EERTIQSTE J A A R Q A N G-. 1894 ONS ONDERWIJS. Z -A. T E 1< O A. «- ^8 JULI. leton-nummer 174. 50. BINNENLAND. ny, uui ueze coni: de I indruk achterlaat 3 - 3 50 a a Alle brieven in te zenden. en 301 tn- I. nr )0, N. 00 >0, ur )0, )0, k. d: ia- en ADVERTENT1ËN voor eiken regel meer 71/, belangrijk lager. Voorwaarden daaromtrent den uitgever. Deze CO URANT verschijnt WOENSDAGS en ZATERDAGS. Abonnementsprijs voor 3 maanden ƒ1.— franco per post ƒ1.25. Alle brieven en stukken, uitgave of redactie betreffende, franco Het bericht van de N. Gron. Ct. omtrent de aanschrijving, die aan de gemeentebesturen ver» zonden zou zijn tot het verzamelen der bouw stoffen voor een nieuwe kieswet, wordt beves tigd. De aanschrijving, die aan alle gemeente besturen werd gericht, was echter niet voor openbaarmaking bestemd; het woord „geheim* kwam er op voor. De heer G. Metzlawier te Meppel heeft een adres aan de Tweede Kamer gezonden, waarin hij er over klaagt dat juist voor de leerlingen diedeel namen aan de eind-examens van de christelijk philanthropische inrichtingen te Doe- tinchem de strengste gecommitteerden werden uitgezocht, ’t Waren zoowel verleden jaar als dit jaar de professoren Verdam, Van Leeuwen en Kapteijn. Die heeren hebben overal den naam van „de gestrenge heeren* en hebben zoowel dit jaar als het vorige meer dan 30 pet. der leerlingen afgewezen, ofschoon andere commissies nooit boven de 14 pet. gingen. Hij verzoekt de Ka mer aan de regeering inlichting te vragen, waarom die commissie twee jaren achtereen naar Doetinchem gezonden is, vooral omdat het al den schijn heeft, dat dit christelijk gymnasium door die moderne heeren moet gekastijd en zoo mogelijk vernietigd worden. Buitendien hoort hij, dat deze commissie overal een ongunstiger - --j ten opzichte van <hun ken- Bij deze Courant behoort als Bijblad Fouil- zich in de laatste jaren in de kringen van het N. O. G. aristocratische symptomen hebben voorgedaan, die de vrees wettigen, dat een schoolwet naar den geest en de inzichten der meerderheid van dit Genootschap alles be halve democratisch zou uitvallen en dus noch met den geest des tijds noch met de ideeën van een groot en steeds aangroeiend deel der on derwijzers overeen zou stemmen. Hierbij komt nog, dat de arbeid der Com missie, zooals ze dit zelve verklaart, een voor- loopig karakter draagten waar deze aandringt op een duidelijke uitspraak van het Genoot schap, is het gebiedend noodzakelijk dat ook zij die, hoewel buiten het Genootschap staan de, in de zaak zijn betrokken, hun licht in de zen niet onder de korenmaat zetten. De Commissie gedelegeerd als ze werd door het N. O. G. had eenvoudig de vrucht van ha ren arbeid aan het hoofdbestuur van het N. O. G. af te dragenin een zaak echter waar bij ook, en wel ten nauwste, betrokken zijn de belangen van hen die lid zijn van den Bond voor N. O., komt het ons af keurenswaardig voor, dat het hoofdbestuur zich er toe bepaalde den arbeid der Commissie aan de Afdeelingen van het N. O. G. ter overweging aan te bieden en zoo geheel de zustervereeniging heeft dur ven negeeren. Wij meenen hierin nog den geest en de al lures weer te vinden van de almachtige libe rale partij van vroeger, die de menschen indeel de in heeren en gekken en daarbij het liedje neuriede wat de heeren wijzen moeten de gek ken prijzen. De Commissie stelt zich voor, na kennis te hebben genomen van de uitspraken in de Af deelingen van het Genootschap, nog eens na te gaan, welke wijzigingen noodig zullen zijn om tot eenstemmigheid te geraken waardoor onte genzeggelijk „de beteekenis er van verhoogd” zou wordenen de verwezenlijking dier alge meen gehuldigde denkbeelden kans zou hebben spoedig verwezenlijkt te zullen worden. Daarom, nog eens, zijn alle openbare onder wijzers, tot welk genootschap ze ook behooren, geroepen, ook zonder daartoe uitgenoodigd te zijn door het Hoofdbestuur van het N. O. G., hun oordeel uit te spreken over de verschillen de voorstellen tot wijziging der bestaande school wet, om aan de wetgevende macht een juist denkbeeld te geven van de wenschen van het geheele korps openbare onderwijzers. Die roepstem te volgen is niet moeilijk voor eerst is de lust tot critiek algemeenverder is het een zeer alledaagsche uitdrukking dat het gemakkelijk is iets af te keuren wanneer men niet behoeft te zeggen hoe het worden moet en dat zal immers de Commissie weer op zich nemen en ten slotteom vergelijkenderwijs de licht heid dier taak aan te toonen wanneer men denkt aan de jury, die in deze dagen in het Paleis voor Volksvlijt zich afslooft om te ont dekken welke bakker het lekkerst brood bakt, het voedzaamst en het goedkoopst een an- l andere over de hoofdpunten, en onverantwoordelijk zijn wanneer de van N. O. in dezen zich van critiek ont- een critiek die stellig niet zuinig gebruik van de tuchtroede, ook al heeft het ;uur gemeend het rapport enkel aan Afd. van het N. O. G. te moeten toezenden toet verzoek om advies. Indien dan het Hoofdbestuur van den N. O. Bond ook de afdeelingen van dien bond tot ’temming mocht uitnoodigen, is het denkbeeld 'iet hersenschimmig, dat de meerderheid der Sederl. Onderwijzers de denkbeelden uit het •apport verwierp in zake de hoofdquaesties bij teze toekomstige nieuwe onderwijsregeling. regeering heeft niet enkel te rade te gaan net de denkbeelden der meerderheid van het 0. G., maar ook met die der minderheid en net die van de meerderheid en minderheid, 00 deze zich mochten voordoen, van den Bond 'oor N. O. En daarvoor is bespreking in alle kringen tozer onderwijzerswereld, zoo mogelijk formu- eering der verschillende denkbeelden, thans zeer frenschelijk. Df waarom zouden we het verzwijgen, dat zoogenaamde schitterende gaven. Hij is geen dichter, nog minder een dweper. Hij gelooft met, maar hjj weet. Stelligheid is het beste en liefste wat hij bij menschen en dingen vinden kan. Hij is degelijk, helder, nauwkeurig in al zgn betoogen. Hij gaat recht op den man en op de zaak af, als hij eenmaal zijn wit geko zen heeft. Bij het doel der keuze is hij voor zichtig en geduldig als een Indiaansch jager zonder een zweem van schalkschheid poogt hii I zijn tegenstander te verschalken en van den weg te brengen; hij volgt zijn weg kalm en onverwrikt. Hij is van top tot teen een ver standelijk man; hij weet wat groote dingen zijn en hij wil ze; het soms wat kleine der gewone verstandsmenschen heeft hij niet. Toch ont breekt hem in zijn wijze van optreden en han delen iets van het grootsche, dat zij die groo te dingen doen zullen niet kunnen ontberen. De phantaisie is voor hem geen scheppende kracht, zij is slechts het middel dat de dingen door het verstand gewild in bruikbare beelden belichaamt.* Op de vraag, hoe die kalme man zulk een geweldige hartstocht kan opwekken, antwoordt dr. Schaepman dat Tak een man is van kracht van onverzettelijke kracht. En dat prikkelt tot verzet. Men wil zich wel gewonnen geven, maar men wil niet gedwongen worden. Deze eigenaardige kracht van den heer Tak is een natuurlijke gave, maar zij is tevens een verkregene, een aangeleerde eigenschap. Zij komt voort uit de voorstelling, die de heer Tak zich gemaakt heeft van den staatsman-minister en de door hem gehuldigde opvatting van den staat. Wat de heer Tak in den staat ziet en bewondert, dat is de macht, het alvermogen. De gebiedende invloed, dien de staat op °het volle, rijke leven kan uitoefenende kracht tot ontwikkeling, die hij overal kan doen gel den; de ontelbare dingen, die hij rechtstreeks en zijdelings, middellijk en onmiddellijk, kan be vorderen en tot stand brengen, dat trekt hem aan. Voor wie dergelijke ideeën koestert, moet de staatsminister in Thorbecke volschapen staan. van 1 tot 4 regels, gewone letter, 40 Cents; 7*/2 Cents. Bij abonnement is de prijs -i te vernemen bij 1 deren kring sinds eenigen tijd gansch denkbeelden heerschen het zou Bond hield, 1 tal maken Hoofdbesti Met belangstelling hebben we inzage genomen van het rapport der Commissie, belast met het uitwerken der denkbeelden van het Nederl. Onderwijzers-Genootschap over een gewenschte herziening der wet op het lager onderwijs. Daar het rapport bestemd is een onderwerp van overweging uit te maken in de afdeelingen, meenen we aan de voorstanders en vrienden van ons neutraal onderwijs geen ondienst te doen wanneer we hun nader in kenuis stellen met de voorgestelde hervorming, daarbij, waar het ons noodzakelijk mocht voorkomen, niet verzuimende een woord van critiek er tusschen te voegen. Het rapport verdient daarom vooral openbaar te worden besproken, wijl het bestemd is als ligger voor het bereiden van het meel waaruit de regeering den koek zal hebben te bakken. Bij de hoofdpunten heeft de Commissie „nauw gezet gebruik gemaakt” van de uitkomsten der besprekingen over die punten in de Af deelingen. Aannemende dus dat de Commissie in die quaesties eenvoudig de denkbeelden der meer- derheid heeft gecodificeerd, zal het wel geen 2 twijfel toelaten of die meerderheid er haar ze gel aan zal hechten. Doch we leven snel en ook les idees mar- niet het langzaamst in de onderwijzers wereld, zoodat de mogelijkheid niet is uitgeslo ten dat de meerderheid in de kringen van het Genootschap „om” was. Zeer waarschijnlijk is echter dat in dan, bij de groote keus uit de bakkers die zich voor den eereprijs hebben aangemeld met hun brood, koek, beschuit, taart en ander ge bak, zal men moeten toegeven, dat het die ju- I ry moeilijk moet vallen haar taak naar behoo ren te vervullen en de regelen der gezondheid niet te buiten te gaan. Voor die moeilijkheid en dat gevaar zijn de onderwijzers bewaard, om dat ze slechts éeu gebak hebben te proeven en geen keus behoeven te doen. Dr. Schaepman wijdt een reeks artikelen in het Centrum aan den algemeenen politieleen toe stand in Nederland. Door de uitgebreidheid van deze beschouwingen kunnen wij niet meer dan nu en dan een greep er uit doen, en zoo willen wij thans enkele hoofdpunten relevee- ren uit een bespreking van mr. Tak van Poort vliet. „Weinige dingen, schrijft dr. Sch.zullen later een zoo verrassenden en eigenlijk zoo ver- warrenden of zelf overbluffenden indruk maken als de hartstochtelijke haat, die zich tegen den heer Tak heeft geopenbaard. Er was wel geest drift gewekt voor de zaak die hij voorstond, maar niet voor den persoon. Immers en ook dit moet men in rekening brengen bij den heer Tak zelven was weinig te zien van de groote geestdrift, die verlicht en ontvlamt, bezielt en medesleept. Al de eigenschappen die met zulk een geestdrift gepaard moeten gaan, ontbreken hem. Hij bezit geen van BEKENDMA KING. BURGEMEESTER en WETHOUDERS der gemeente Sneek maken bekend, dat de alhier dit jaar begint op Vrijdag den 17den Augustus, des morgens acht uur, om te eindi gen op Vrijdag den 24sten Augustus d. a. v. des morgens acht uur, en dat vóór den 26sten dier maand alle kramen, disschen, tenten enz. zullen moeten zijn afgebroken en weggeruimd. Tevens wordt herinnerd aan art. 12 der Al- gemeene Politie-Verordening, waarbij is be paald dat niemand eene tent, kraam, tafel of iets dergelijks op den voor den openbaren dienst bestemden grond mag opslaan of daarop uit stallingen van goederen hebben, dan overeen komstig de aanwijzing van den Marktmeester of, bij ontstentenis van dezen, van de Politie en na voldoening van het marktgeld. Sneek, 19 Juli 1894. Burgemeester en Wethouders voornoemd, ALMA, Burgemeester. BENNEWITZ, Secretaris. BEKENDMAKING. BURGEMEESTER en WETHOUDERS der gemeente Sneek herinneren belanghebbenden, dat de toelating van kinderen op School no. 1 éénmaal ’sjaars plaats heeft en wel op den 1 September dat alsdan worden toegelaten zij, die den ouderdom van zes jaren bereikt hebben of vóór den 1 Januari 1895 bereiken dat de aanvraag tot plaatsing mondeling of schriftelijk bij ’t waarnemend Hoofd der school moet geschieden vóór 4 AUGUSTUS e. k. Sneek den 27 Juli 1894. Burgemeester en Wethouders voornoemd, KINGMA, L.-Burgemeester. BENNEWITZ, Secretaris. UIT DEFERS. I sa 0 so 5US 45’ 30’ non I, - 1, - mu ili. ’Kit 6 50 7- 77 7 20 8- 8 - 8 15 8 35 8 45 613 6 43 75 8 33 914 9 29 943 955 08 .015 lCOURANT

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1894 | | pagina 1