MMWS- B IDIEIlIffllE-lillil loan [)E OIMfllT MOMSfflWSBL NEGE N-E N- EERTIOSTE J 1894. VAN HET GOEDE NIET TE VEEL No. 62. stukken, uitgave of redactie betreffende, franco verdenkiug ge- j naar den voorrang te dingen. UIT n ,i. waarschuwing dat ook tijdens den strijd, tusschen het goede en na voor te strijden. c 3 a a dwingt aanhoudend waakzaam op die denk tij spijs en drank, blJ 1 van zigheid van 1 tOt 4 regelS) gewone letter, 40 Cents; voor eiken regel meer 7% Cents. Bij abonnement h de prijs den uitgever. daa^ent te vernemen by en eigenzinnig Een van de voornaamste regelen van d« zondheidsleer luidt, dat men I bij rust en inspanning, bij het genieten en het geven, kortom dat men in den dienst F het goede, maat heeft te houden. Godsdienst, voor ons allen, hoe daarover ook oordeelende, hoezeer ook daarin verschillende van zienswijze, blijft en zal steeds blijven een onmisbaar goed. En zoozeer kunnen wij niet in zake hetyoe- de verdeeld zijn in meening, of er blijven pun ten van aanraking en overeenstemming bestaan, zich concentreerende in deze formuleWij allen willen het goede. Hetgeen velen doet wanhopen aan ’s men schee goedheid, de strijd dien wij onder elkan der strijden, is wel beschouwd een oorzaak om ons te verheugen over den menschenaard. Immers die strijd wordt niet meegestreden door hen die onverschillig zijn-, wien het niet lv schelen kan welke meening zal zegevieren, als het hun maar naar den vleeze gaat. Maar wie zich in het strijdgewoel mengen, het zijn de belangstellenden, de menschen wien het niet onverschillig is hoe de zaken zullen loopen het zijn diegenen, welke over goed en kwaad hebben nagedacht en, na eenmaal hun overtuiging gevestigd te hebben, daarvoor wat L tijd, moeite en onaangenaamheden over hebben. Daarom is de toenemende deelneming aan den strijd een oorzaak van blijdschap, omdat daaruit gestadig toenemende belangstelling, toe wijding en opoffering valt af te leiden voor de zaak van het goede. Het eenige waarvoor dient gewaarschuwd, is, dat zij die meestrijden in de gelederen reke- B INNEN L AND. Tengevolge van mondzeer is in Frankrijk do in- en doorvoer van rundvee uit NederlandVer boden. Het verbod voor wolvee, geiten en var kens blijft thans gehandhaafd. Eergisteris te Vlissingen het standbeeld van M. A. de Ruyter met goed gevolg op ziin voet- stuk geplaatst. De beide oorkonden betreffende de eerste steenlegging en verplaatsing van het standbeeld zijn in een nieuwe looden doos on der het voetstuk van het beeld gelegd. De De Ruyter-tentoonstelling ter gelegenheid der onthulling te houden, belooft belangrijk te worden. Dagelijks komen er voorwerpen in. Onder de merkwaardigheden, die ter bezichti ging zullen worden gesteld, dient vooral te wor den genoemd het ordeteeken van den heiligen Michael, door Lodewijk XIV den admiraal ge schonken, nadat de DeenschekoningFrederiklII hem had begiftigd met een gouden keten, als mede met een jaarwedde van f 2000 en hem in den adelstand had verheven. Voorts zal ter bezichtiging zijn het rad, met hetwelk Michiel in 1618 heeft gewerkt in de lijnbaan „de Concordia* van de heeren Lamp- hi benevens bet rappier met gevest van bloedkoraal, geschonken in den jare 1676 door ------- -, onder-koning van JNapels; verder nog tal van kostbaarheden, op -- i van den admiraal betrekking héb- beelden te letten strijd staalt onze krachten en prikkelt onze goede en kwade neigingen om Het is daarom voor den geloovige niet vol doende te leeren bidden Leid ons niet in verzoeking Zonder verzoeking zou de mensch niet noodig hebben te strijden en Adam en echtgenoote hadden nimmer voor de oogen de wereld kunnen uitgaan als menschen van beproefde trouw, indien hun niet de gelegenheid was geboden met den boom der kennis in contact te kunnen komen. Juister dan onthouding te beseffen bij de af we den strijdlust, is dan ook de lust om alles te onderzoeken en na gebleken deug- waardeterwijl de zaak van de algemeene uitwerking aan ten goede komt, worden de particuliere voor- deelen geplukt door de strijdende individuen Deze CO URANT verschijnt WOENSDAGS en ZATERDAGS. Abonnementsprijs voor 3 maanden f 1.— franco per post 1.25. Alle brieven en stukken, uitgave of redactie betreffende, franco in te zenden. zelven. Iets kan niet goed zijn, tenzij er voor gestre den is. De woorden „Strijdt om in te gaan,* hebben door de eeuwen heen ook thans nog hun waarde behouden. Strijd loutert onze denkbeelden, wijl het ons I in den roes der bezwijming. Zijn uitgangspunt was goed, maar hij kreeg van het goede te veel en was niet sterk genoeg om er een goed gebruik van te maken. Anderen na hem onder de wijzen van onze dagen kan men ze opmerken verkeeren in den roes der bezwijming van hun wijsheid en hoogmoed en zijn alzoo niet bij machte zelfs de bedoelingen Gods te begrijpen. In hun dronkenschap rukken zij den boom der kennis des goeds en des kwaads, mir nicht» dir nichts, uit den paradijsbodem. Het is de stand der hemelbestormers wier uniform bestaat uit een witte das met zwart lakensche lijfbedekking. Met het oog op hen sta hier Salomo’s woord Een verzadigde ziel vertreedt het honigzeem maar aan een hongerige ziel is alle bitter zoet. v’oik te brengen uit zijn twijfel en veruumuug tot die mate van zekerheid, welke zij zelf kau v7n Qn°T'e m de uifcIaQdiZheid van den heer nntn Fr “eer da£U’ alleD> diö aaH 0[lz0 oproeping hebben gehoor gegeven, recht bezit ten op onze inlichting. /Vr de gelegenheid gesteld om. zijn bekende belofte te gaan vervullen. „Met de benoodigde som van f2500 iu han en is hy den 14en Juli naar Amerika vertrok- sen. Door de aanwezigheid der hoogst gewich tige getuigenissen in Amerika ware zijn reis aar heen, zonder samenhang met zijn tegen- 7dlgRv?5hoadinS tot onze justitie, noodza- kelyk. Buitendien had hij al vau dr. O. J. Cal- koen een gastvrije uitnoodiging naar Amerika, P°geti daar door vergaderingen zijn gel- aehjke wapenen bijeen te brengen. „Blijkens een telegram uit New-York, lui dende Arrived Safe van Deth*, is Van Deth reeds behouden in Amerika aangeland. „Au zou dus onze commissie alleenlijk nog de verantwoording van den heer Van Deth, na zijn terugkomst in het vaderland, behoeven af te wachten, indien niet de bepaling, waaronder aan de commissie de ronde som van f2500 is overgedragen, haar vacantie vooralsnog on mo ge yk maakte. Want van particuliere zijde is M-nn ?eVte VaU de zaak‘Neerbosch die som van t 2o00 slechts afgestaan bij wijze van voorschot. l ™,.aa,Q blJdraSen ingekomen is, een bedrag van f 700, berust nog steeds bij den penning meester der financieele commissie, maar zal derhalve met al het geld, dat nog moge toe vloeien, aan den gever van dat voorschot wor den uitgekeerd. „Zoo staat de zaak. „Waardeert nu dan allen deze werkelijke on- offering door u aller tegemoetkoming „Met vrijmoedigen aandrang herhalen wij on ze algemeene oproeping om geldelijke hulp De mededeelmg is geteekend door de finan cieele commissie R. de Haas, predikant te Win- sum (Fr.)dr. Louis A. Bahler, Blokum J. P. Schoonhoven, Uithuizen J. P. C. Tichelaar, Uithuizen. delijkheid er voor te strijden. Het is om die reden dwaas ter wille van den godsdienst alles te willen uitroeien wat geplant is als een aanhoudende waarschuwing dat men wel moet onderscheiden, ook tijdens den strijd, tusschen het goede en kwade. Dezen strijd te willen voorkomen staat gelijk met het wegrukken van den boom der kennis van de plaats waar God zelf dezen ge plant heeft, uit het paradijs van den mensch. De oprecht godsdienstige mensch, zoo stellen we het ons ten minste voor, heeft opleiding noodig, in theorie eerst, maar daarna ook in de praktijk des levens. Het leven is een oefenschool, waarin alleen zij het ver brengen die zich oefenen met ver stand, dat zijn zij die weten dat hun krachten als die van ieder mensch beperkt zijn en dus aan onredelijke eischen niet kunnen voldoen. Maat houden blijft steeds het parool in den levensstrijd. Wie zich op den weg naar het goede overspant, glijdt naar beneden, en wie zich op dien weg niet inspant wijl hij de verzoeking niet weerstaan kan of ook omdat de verzoeking hem wordt bespaard, hij kan geen goed mensch worden, iemand van beproefde beginselen, maar zal vroeg of laat inslapen. Van dien mensch mag getuigd worden met de woorden van den Spreukendichter, den wij zen Salomo Een weinig slapens, een weinig sluimerens, een weinig handvouwens, al neder- leggende, zoo zal uwe armoede u overkomen als een wandelaar en uw velerlei gebrek als een gewapend man.* O vromen en quasi vromen Ga tot Salomo Ziet hoe hij wijs werd en wordt wijs. Gij die theoretiseert in vroomheid, gij geeft van het goede te veel, en van het kwade tot het goede is de stap zoo heel groot niet. „Veel honigs te eten is niet goedmaar de onderzoeking van de heerlijkheid van zulke dingen is eer.” Die woorden sprak Salomo de wijze wel bleef hij niet getrouw aan deze woorden hij at soms te veel van dien honig maar toch was het een wijze les, waaraan veel pseudo-wijzen van onze dagen een puntje mogen zuigen. Salomo begreep de bedoelingen Gods bij de instelling der verzoekinge, al vergat hij ze soms DE PERS. „Nog nooit vertoond schrijft mr. L. Haff- mans in het Venl. Weekblad: Wat de loop der tijden toch verandering in de politieke partijen kan te weeg brengen De liberale partij, altijd zoo eenig, is thans gesplitst: evenzoo de anti-reyolutionnaire partij alleen de katholieke partij, die vroeger, helaasver deeld was, is thans nagenoeg eenig. Het ge- L01VaVenTren ander is> dat het kabinet Roell— Van Houten, ofschoon een liberaal ka binet, toch geen liberale meerderheid heeft en dus den steun van andere partijen behoeft. Waar zal het dien zoeken? Die onmisbare steun is alleen bij de katholieke partij te vin den, want de anti-revolutionairen wegen tegen elkaar op en de radicalen zijn tegenstanders. Eindelijk en ten laatste is dan de katholieke partij in Nederland tot de positie gekomen, die de centrumspartij in Duitschland sedert jaren occupeert en waarbij zij zoo wel is gevaren de positie van den doorslag te geven.3 Nu is het wel fataal voor elke regeering in Nederland, den steun der katholieken te° be hoeven, maar als het niet anders gaat, dan ge troost men zich ook dit. Toen het ministerie Tak ten gevolge der ver kiezingen zijn ontslag had genomen, kon er geen nieuw ministerie gevormd worden, of men moest van de veronderstelling uitgaan, dat de katho lieke kamerleden het nieuwe kabinet zouden steunen. Hetzelfde zal het geval zijn, wanneer het ministerie RoëllVan Houten eenmaal aftreedt. Dus, wanneer de Takkianen aan de anti-Tak- rianen verwijten, dat deze met behulp der ka tholieken regeeren, dan kan men hen te ge moet voerenAls gij weer aan het roer komt, zult gij er ook onder door moeten, evenzoo goed als wij. Op zoo’n wijze zal men er zachtjens aan ge wend raken, dat de katholieken iets hebben in te brengen. Ja, wie weet, of wij den tijd niet beleven, dat ieder in Nederland zegt’t Is maar goed ook, dat de roomschen invloed uitoefenen, want anders raakten wij heelemaal van streek en ging alles het bovenst onder en het onderst boven. Er wordt licht verspreid over de houding van den heer G. van Deth. Onder de ingezonden stukken in de Prov. Gron. Ct. leest men onder sens het opschrift: „De 2 a 3000 gulden in zake b’-’’ Neerbosch* het volgende f Het is der financieele commissie in zake 1 ^^1?^ Neerbosch hoogst aangenaam het Nederlandsche I het leven dient gewaarschuwd, Aï, houden met den hygienischen grondregel maat houden Op zichzelf mag dit niet moeilijk zijn, in de hitte van den strijd wordt dit anders; er zijn toch momenten in dien kamp waarop de strij der door zoo veel bekrompenheid en kleingees tigheid wordt omsingeld, dat hij zich de vraag gaat stellenof de tijd niet daar is van hande- lend en gewelddadig optreden in zulke oogen- ji- blikken is de mensch geneigd den grondregel van maathouden terzij te stellen. De mensch overdrijft zoo gaarne, vooral in dien hij een zijns inziens goede zaak voor heeft i of meent te hebben waarbij nog komt dat veel menschen gaarne blijk willen geven dat het hun niet ontbroken heeft aau een helder inzicht in de zaken. I Maar die strijd heeft ook zijn bijzondere het goede naar de gemeenschap .a, W E3 I I. G J 3 9 np OEEKER COURO 4^

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1894 | | pagina 1