7 MIMS- HIIIIÏÏIÏEÏÏIHLII) NR DE HBIffl H liEï IMDISSfflW SKE. No. 63. N E Gr E N-E N-V EERTIOSTE J 1894, 9 JAARMARKT of KERMIS LOURDES. 8 AUGUSTUS. IT, Want zoo is het immers out srst A -si I. u. maar deze moge- en sua l| au-W* A. I tad 'l' I To ;an art? 00, a I ontnemen om naar de waarheid te zoeken. i Want zoo is het immers boek in ’t licht Ook 2Ü> die het bijgeloof verfoeien, die aan het geloof zijn waarde ontzeggen, wanneer het niet steunt op wetenschappelijke basis, hebben nog steeds de waarheid niet gevonden. En al blijven ze zich vastklampen aan de Wetenschap, toch is die wetenschap hun nog verre van toereikend gebleken om de vele raadselen des levens op te lossen. Zoo denkt Zola er blijkbaar over, wanneer hij ons de wonderdadige genezing schildert. Het is, als roept hij ons, waarheidsvrienden, toe Misken niet de beteekenis van het bijgeloof ten eenenmale. De waarheid moge u boven alles gaan, het bijgeloof moge u een ergernis zijn, dit alles verandert niets aan deze onomstootelijke waar heid, dat gij de bijgeloovigen met het bijgeloof ook het geluk ontneemt, omdat gij ze de waar heid niet daarvoor in de plaats kunt geven.” Moet men dan het bijgeloof ongemoeid laten? O. i. moet het geluk der menschheid ons hoofd streven zijn. En terwijl de bijgeloovigen onbeschut zouden staan wanneer het heiligdom van hun bijgeloof boven hun hoofd werd afgebroken, is het toe nemen van het bijgeloof een gevaar voor hen, die er zich aan hebben ontworsteld, omdat de priesterlijke macht zonder mededoogen het heiligdom van den vrijdenker zal afbreken, zoodra ze dit vermag. Het bijgeloof is hierbij zijn wapen. Voorzichtigheid blijft ons dus voorgeschreven; ons is de taak opgelegdonzen vijand, den priester, te bekampen. Maar daarbij vordert de humaniteit, dat men den alouden regeld la guerre comme d la guerre verzake, om niet talloos velen ongeluk kig te maken, alleen om den grootsten vijand der waarheid te treffen. Het wapen te breken zou doel treffenmaar minder ruw en van meer deelneming in het levensgeluk van velen zou het getuigen, wan neer het wapen langzamerhand werd afgestompt. Bij de jeugd, die nog het pad moet zoeken waarop het levensgeluk is te vinden, vange dus het werk aan. Zij dient bewaard te worden voor het bijge loof èn terwille van haar-zelf, èn met het oog op de priesterlijke heerschappij. De oude man of vrouw, die naar Lourdes of Kevelaar trekt om genezing te zoeken wij mogen er niet mee spotten. Op welke wijze dan ook, ze vinden er soms genezing. Maar bij den jongere, die in de zaak des geloofs nog geen idee fixe heeft waaraan hij als vastgegroeid is, moet de kracht des verstands worden opgewekt en versterkt. Die goddelijke gave moet dienstbaar worden gemaakt aan het zoeken naar de waarheid, en daarvoor is slechts één middelontwikkeling en verheldering, in het vertrouwen, dat de waarheid eenmaal zal worden geopenbaard voor den levende. In de plaats du# van het geloof in de won- De Minister van Justitie heeft bij de politie te Amsterdam inlichtingen gevraagd omtrent de oprichting van eene anti-belastingvereeniging gelijk men weet, de vereeniging, wier hoofd man (de socialist Reens) in de laatste weken zoovele gerechtelijke executies verijdeld heeft. Volgens de „Wet op het recht van Vereeni ging en Vergadering” valt deze vereeniging, als strijdig met de openbare orde, onder de verbo den vereenigingen. Art. 3 der wet toch noemt als zoodanig „elke vereeniging, welke ten doel heeft1°. ongehoorzaamheid aan of overtre ding van de wet of eene wettelijke verorde- nin”, enz.terwijl art. 4 de deelneming aan een verboden vereeniging voor de oprichters of be stuurders strafbaar stelt met gevangenisstraf van één tot zes maanden en geldboeten en voor de overige deelgenooten met geringere straffen en boeten. De bestuurders zijn reeds door de politie ge hoord. Juist Vrijdag is door het optreden van ge noemde vereeniging weder een boedel voor nog geen dertig centen zoogenaamd „geveild”. Aan een te Amsterdam verschijnend blad wordt geschreven „Eenigen tijd geleden werd aan mij een kost baren juweelen ring ter waarde van meer dan 200 gulden ontstolen. De politie was zoo ge lukkig spoedig den dader te vinden, doch het bleek, dat hij daags te voren den ring voor zestig gulden aan een opkooper had verkocht. De ring werd dan ook bij den opkooper in be slag genomen, terwijl bij den dief nog f 50 van het ontvangen geld werd gevonden. De zaak diende bij de rechtbank, de dief bekende alles en werd veroordeeld, maar tot mijn groote ver bazing hoorde ik, dat bij het vonnis werd ge last, dat de ring aan den opkooper en het geld aan den dief zou worden teruggegeven, zoodat ik, n. b. de bestolene, met leege handen naar huis kon gaan.” De inzender vraagt of dit recht is, en de redactie van het blad merkt nu op, dat deze loop van zaken is overeenkomstig de wet, hoe wel in de hoogste mate onbillijk. „Wil een bestolene zijn eigendom terug heb- en, dan moet hij het van den opkooper zien terug te krijgen. Alleen als de dief het voor werp nog m zijn bezit heeft, kan het weer tot den rechtmatigen eigenaar terugkeeren. Het daarvoor ontvangen geld wordt beschouwd als het eigendom van den dief! De eigenaar kan binnen 8 dagen na de uitspraak op de gestolen voorwerpen beslag doen leggen in handen van den griffier, maar dan volgt een civiele proce dure en die kan heel wat kosten. „Dit is ook de reden, waarom bestolenen, wetende dat zij van een aangifte niets andere hebben dan last en moeite, veelal de politie van den diefstal onkundig laten en zich in hun lot schikken. Voor de dieven is weS” daardoor zoo voordeelig lijk. De Khedive van Egypte is uit Venetie over Milaan en Zurich naar Scheveningen vertrok ken. De jonge vice-koning denkt in Neder- land drie weken te blijven en ook Amsterdam, Haarlem en Friesland te bezoeken. Te Sche- yeningen zal hij waarschijnlijk intrek nemen in het Oranje-Hotel. Na een verblijf te Scheve ningen keert de Khedive direct naar Cairo te rug. Hij vindt te Scheveningen nog een an der hoog personage, nl. prins Albert van Pruis- sen, die, aldaar aangekomen, met zijn echtge- noote een bezoek zou brengen aan HH. MM. te Soestdijk. ADVERTENT1ËN van 1 tot 4 regels, gewone letter, 40 Cents; voor eiken regel meer 7*Z1 Cents. Bij abonnement is de prijs belangrijk lager. Voorwaarden daaromtrent te vernemen bij den uitgever. Telkens, wanneer een jonge prins ons land bezoekt, wordt in de buitenlaudsche pers over huwelijksplannen voor onze Koningin gespro ken. De laatste pretendent is nu weer prins Karei van Denemarken. De Deutsche Wochen- zeitung neemt op niet onaardige wijze een loop je met die welonderrichte bladen. Zij vertelt zoo ernstig mogelijk dat zij een „hoog- officieeP persoon heeft geïnterviewd, die slechts in de uiterste noodzakelijkheid zijn toevlucht tot leugens neemt, en onder diepe geheimhou ding deelde deze mede, dat de persoon, die als gemaal voor onze Koningin is bestemd niemand anders is dan de Khedive van Egypte De Staten-Generaal hebben bij het verleeneu hunner toestemming tot deze verbintenis zich laten leiden door de zucht Engeland, wegens zijn onbeschaamd optreden in de zaak van de Costa-Rica-Packet op een gevoelige plek te treffen. De Khedive is namelijk verplicht Egypte en een behoorlijk stukje van Afrika in de bruids korf te doen. Daar hij zich echter moet verplichten voort durend in Nederland verblijf te houden, zal een met de financieele toestanden in Egypte ver trouwd persoon men fluistert de heer A. C. Wertheim de Fella’s onderden duim houden. Naar men met zekerheid verneemt zou de jonge Khedive zich met dezen ruil hebben vereenigd, daar zijn troon hem den laatsten tijd wel wat te warm is geworden. Een belangrijk bezwaar is echter de vraag van het hoofddekseï. Een prins-gemaal draagt, ge lijk bekend is, geen kroon, en daar de Khediv» beweert bij feestelijke gelegenheden wat op hét hoofd te moeten hebben, wil hij met alle ge weld zijn fez behouden. De diplomaten van beide landen zijn begrijpelijkerwijs hierover zeer opgewonden. De Amst. bevat twee ingezonden stukken van de heeren J. F. Niermeijer en R. Stellwa- gen, die beiden opkomen tegen het hoofdartikèl vau dit blad betreffende de benoeming van den derverhalen van ouderen en jongeren datum, stelle men het geloof in het ware, schoone en goede, het vertrouwen in God. Dit is niet speciaal het werk van geestelijken, maar ook en veeleer van ieder onzer. B E K E N D M A KING. BURGEMEESTER en WETHOUDERS der gemeente Sneek maken bekend, dat de alhier dit jaar begint op Vrijdag den 17den Augustus, des morgens acht uur, om te eindi gen op Vrijdag den 24sten Augustus d. a. v. des morgens acht uur, en dat vóór den 26sten dier maand alle kramen, disschen, tenten enz. zullen moeten zijn afgebroken en weggeruimd. Tevens wordt herinnerd aan art. 12 der Al- gemeene Politie-Verordening, waarbij is be paald dat niemand eene tent, kraam, tafel of iets dergelijks op den voor den openbaren dienst bestemden grond mag opslaan of daarop uit stallingen van goederen hebben, dan overeen komstig de aanwijzing van den Marktmeester of, bij ontstentenis van dezen, van de Politie en na voldoening van het marktgeld. Sneek, 19 Juli 1894. Burgemeester en Wethouders voornoemd, ALMA, Burgemeester. BENNEWITZ, Secretaris. BINNENLAND. dit geloof gebroken hebben en die zich beijve ren om onder hun medeburgers het bijgeloof uit te roeien met klem van redenen, omdat ze in die sprookjes voor de volwassen geesten iets r kwaads zien. Men wil vóór alles waarheid, en daarvoor dienen de leugens van het bijgeloof allereerst opgeruimd te worden. Nu is het zeker een loffelijke stelregel, waar te willen zijn en anderen hiertoe op te wekken. Maar de vraag is of men dusdoende in zijn ijver niet al te zeer de rechten van don mensch op levensgeluk miskent Of men niet door het af breken van oude leerstelsels de menschen ontbloot van de steun- en troostmiddelen in bet vaak zoo moeilijke leven, zonder ze iets anders er voor terug te geven En of het dus niet iets bedenkelijks is, den bijgeloovigen mensch geheel te berooven van zijn speelgoed, I waarin hij in zijn ledige uren behagen schept Iets anders is het, den naar geluk nog zoe- I kenden mensch ter zij te willen staan en hem te waarschuwen voor de ijverige zendelingen, die den zoekende, op voorwaarde van plotselinge bekeering, willen toelaten tot het leger des heils. Iets anders, wanneer men de gelegenheid benut om de bijgeloovige schare te waarschuwen voor de overheersching hunner herders en hen I er op te wijzen, dat hun volgzaamheid oorzaak wordt, dat de priesters aan anderen, vrijden- kenden, op gewelddadige wijze de gelegenheid Van Emile Zola is thans een verschenen, waarin een getrouwe copie wordt gegeven van een tocht naar de bekende grot. Zooals wij dit van Zola gewend zijn, is alles zorgvuldig tot in de kleinste bijzonderheden teruggegeven, en, al trekt de schrijver geen conclusies, toch blijkt genoegzaam, dat Zola het wondergeloof de aandacht waardig keurt en het goede er in niet wil voorbij zien. Voor kinderen is de waarde van sprookjes eenmaal vastgesteldin de opvoeding hebben ze, als voedsel voor de menschelijke fantasie, burgerrecht verkregen. Maar ook waar is, wat Lessing’s wijze Nathan zegt Nicht blosz die Kinder nahrt man mit Mat chen ab. En nu is de vraag, of dergelijke sprookjes voor groote menschen al of niet beteekenis hebben. Zola, zooals we reeds aanstipten, hecht er waarde aan duizenden en nog eens duizenden hechten geloof aan de wonderdadige genezing van het Lourdes-water, en millioenen hebben tot nu toe het geloof aan wonderen behouden terwijl onder hen, die onbevredigd zich gevoelen onder de wonderverhalen uit den bijbel en derzelver verklaring, velen zijn, die, zoekende naar een andere uitlegging, tot het geloof zijn gekomen, dat de wonderen de wereld nog niet uit zijn en dat de geesten van afgestorven menschen daarbij krachtdadige hulp verleenen. Er zijn er aan den anderen kant, die met Deze CO URANT verschijnt WOENSDAGS en ZATERDAGS. Abonnementsprijs voor 3 maanden f 1.— franco per post ƒ1.25. Alle brieven en stukken, uitgave of redactie betreffende, franco in te zenden. A >w S3 i i L6 I# i I ou1 OEEKER COURANT.

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1894 | | pagina 1