L No. 64. NE Gr E N-E N- V EERTIGLSTE J R G A N G. 1894, I JAARMARKT of KERMIS LUST EN LAST. 11 A. U O U T U Rassenhaat UIT DE PERS. n 50, M, f. ug- k BEKENDMAKING. BURGEMEESTER en WETHOUDERS der gemeente Sneek maken bekend, dat de alhier dit jaar begint op Vrijdag den 17den k. Li d: I ia- I 50 I 4 )i H, v. I er I gen op Vrijdag den 24sten Augustus d. a. v. des morgens acht uur, en dat vóór den 26sten dier maand alle kramen, disschen, tenten enz. zullen moeten zijn afgebroken en weggeruimd. Tevens wordt herinnerd aan art. 12 der Al- gemeene Politie-Verordening, waarbij is be- By deze Courant behoort ale Bijblad Fouil- leton-nummer 175. In dagen van bestemden grond mag opslaan of daarop uit stallingen van goederen hebben, dan overeen komstig de aanwijzing van den Marktmeester of, bij ontstentenis van dezen, van de Politie en na voldoening van het marktgeld. Sneek, 19 Juli 1894. Burgemeester en Wethouders voornoemd, ALMA, Burgemeester BENNEWITZ, Secretaris. KENNISGEVING. BURGEMEESTER en WETHOUDERS der gemeente Sneek brengen ter openbare kennis, dat het le Suppletoir-Kohier van den Hoofde- lijken Omslag, dienst 1894, goedgekeurd door heeren Gedeputeerde Staten van Friesland, aan den Gemeente-Ontvanger ter invordering is ter hand gesteld en een ieder verplicht is zijn aan slag op den bij de wet bepaalden voet te vol doen dat een afschrift van dit Kohier vanaf den 11 dezer, gedurende vijf maanden, ter Secreta rie dezer gemeente ter inzage is nedergelegd, alle werkdagen van ’s morgens 9 tot ’s namid dags 1 uur. Sneek den 9 Augustus 1894. Burgemeester en Wethouders voornoemd, ALMA, Burgemeester, BENNEWITZ, Secretaris. ur 50, J <’■1 )0.1 Tal I krachtiger vertolkt. iO. I vreugde zoeken menschen Augustus, des morgens acht uur, om te eindi- - I eikaars gemeenschap in tijden van droefheid Tr --1 1 gevoelen ze behoefte aan elkanders steun en troost. Maar onder normale omstandigheden gaat elk zijns weegs en ontwikkelt zich de gemeenschaps- zin niet. En dit aannemende, verwondert men zich niet meer over het feit, dat de gemeenschapszin in onzen abnormalen tijd al krachtiger aan voor den dag komt. Maar hiermee bewijst men niet dat gemeen schapszin wil tieren naast het individualisme. Men demonstreert, zoo redeneerende, dat in denzelfden bodem deze twee planten elkaar opvolgen naar tijdsordehet herinnert ons aan den wisselbouw op het land. En zoo is het inderdaad. Het kapitalisme kweekt gemeenschapszin, niet door, maar ondanks zichzelf. Hoe meer de arbeid geëxploiteerd wordt, des te luider spreekt de behoefte naar bescherming van den arbeid door staatstusschenkomst Hoe grooter het aantal menschen, die door de onbeperkte vrijheid van het individualisme buiten de deur worden gezet, des te krachtiger de stem zoowel binnens- als buitenshuis die aandringt op gemeenschapszin Hoe meer de stoom zijn recht doet gelden en de maatschappij uit elkaar stoomt, des te grooter de lust naar vereeniging en gemeen schappelijk optreden Hoe meer de wetenschap met de industrie samenwerkt om de samenleving te verrijken met nieuwe uitvindingen, des te jsfSrker'wordt de vraag naar bescherming en assurantie. Naast elk gemak toch, dat een uitvinding oplevert, ontstaat een gevaar dat men bezweren moet. Waar men in vroeger dagen weinig van hoorde, is in onzen tijd vraag van den dag Men assureert zich tegen ongelukken, brand gevaar, waterschade. Het rijzen van den levensstandaard maakt levensverzekering noodzakelijk en verhoogde levensbehoefte naast teugeloozer optreden van het individualisme en milder toepassing van het laisser-faire systeem, deed behoefte ontstaan aan assurantie tegen diefstal. Mercurius, de god van handel en dieven, is weer in ons midden sinds wij ons tot zijn hoog te hebben opgewerkt. Hetgeen voor ons uit elk dezer assurantiën te leeren valt, leert ook Mercurius, de gevleu gelde jongeling Qui terre a, guerre a. Hoe meer genietingen, hoe meer gevaren hoe meer gevaren, hoe grooter de gemeenschaps zin die in samenwerking aan de gevaren het hoofd zoekt te bieden geen lust zonder last. aannemen wat inder- -geval is dat deze twee verschijnselen eigenlijk ontstaan uit den regelieder voor zich zooals het lucht zuiverend onweer toch een gevolg is van druk kende warmte, aannemen mag men, dat de J gemeenschapszin wordt bevorderd door de toe passing der humaniteit. De lust om iets goed te doen geeft aan de humaniteit het aureool der toewijding, en wie met toewijding en devotie zich toelegt op de humaniteit, brengt zijn gemeenschapszin tot ontwikkeling, als de tuinman die zijn plant in do trekkas plaatst. Hieraan herkennen wij elkander als kinderen Gods, dat geen kwaad op den duur aan het [goede weerstand kan bieden hoe sterker het zich ontwikkelt, des te spoediger het ten einde loopt. Het is de wet der natuur die het verbroken (evenwicht zoekt te herstellen, ook in den mensch. I Daarom is het aannemelijk, dat de gemeen schapszin toeneemt, naarmate de zelfzucht meer kegelvormig omhoog steekt dat het socialisme krachtiger wordt met de verscherpte toepassing der individualistische leer. Iedere medaille heeft zijn keerzij Ieder licht heeft zijn schaduw Maar ook Every cloud has its silvery lining Iedere wolk heeft haar zilveren voering. I De mensch zwelgt naar den regel „elk voor zich” het gouvernement knijpt de oogen dicht, I denkende Er zijn menschen die in oprechtheid bewe ren, dat de consequente toepassing van den stelregel „elk voor zich” aan de ontwikkeling van den gemeenschapszin niet in den weg be hoeft te staan. Zij die deze meening zijn toegedaan, kunnen u wijzen op tal van feiten die elk op zichzelf aan deze stelling een schijn van waarheid geven. 1 van instellingen, getuigende van humani teit en liefdadigheidszin, geven het recht tot de ™eeDing, dat de drang des harten onder ons H dan ooit onzen gemeenschapszin Het is niet te weerspreken I De liefdadigheidszin openbaart zich al sterker de humaniteit spreekt steeds luider. Ook al mocht men er aan twijfelen of deze twee eigenschappen uitvloeisels zijn van onzen gemeenschapszin Al wilde men ook en: daad bij sommigen het ADVERTEN TIÉN van 1 tot 4 regels, gewone letter, 40 Cents; voor eiken regel meer 7’, Cents. Bij abonnement d de prils belangrijk lager. Voorwaarden daaromtrent te vernemen bij den uitgever. De heeren Van Zinderen Bakker en dr. Vitus Bruinsma zijn uit den Sociaal-Democra- tischen Bond getreden. De eerste somt thans in het Friesch Volks blad de redenen op, die hem daartoe hebben geleid, en die gezocht moeten worden in het revolutionair-anarchistisch drijven eener massa, die nog niet voor een ideale samenleving ge schikt is en dat wel door lieden die zelf geen besef hunner plichten en verantwoordelijkheid hebben. Deze laatste grief wordt door den heer v. Z. B. volgenderwijze toegelicht: „Elke wandaad van het geloovig individu op rekening te zetten van het stelsel, dat hem zoo gemaakt heeft; „zich vrijdenker te noemen ten opzichte van den godsdienst, maar dweper te zijn van een zelf ineengezette samenleving van menschen, zooals men gaarne zou wenschen; „met wijd opengespalkte oogen naar de ster ren te zien, en niet te letten op den rijzonden vloed, die op de plaats waar men staat, straks tot aan de lippen zal komen; „babbelen over een’ gelukzaligen toekomst staat, gewrocht en in stand gehouden door men schen, waaronder het mijn en dijn zóó diep is ingeworteld, als waartoe de triumf van het„help u zelven!* wel leiden moest; „te idealiseeren over broederschap en men- schenmin, maar haat en verbittering te prediken tegen elk en een iegenlijk die niet denkt als men zelf; „niets te doen, om vrij van critiek te blijven, maar anderen te bedillen en verdacht te maken, als dezen toonen, de hand aan den ploeg te wil len slaan; „te zwetsen over bloed en wraak, maar te laf hartig van aard, om het te durven uitspreken, j „apostelen te willen heeten van een leer, die. begeesterend als ze zou kunnen werken op allen in*3! irai CCr??, kennen, Godsdiensten en Staats- paald dat niemand eene’t’ent, kraam, tafel “of RaXEt’e^ inia AJ._’^i’sennaat en Nationaliteitsgevoel zullen doen samensmelten in één harmonisch geheel, maar I tevens onverdraagzaam en haatdragend te zijn aIs dc mqmsiteurs der kettergerichtén in de middeleeuwen „steeds: „wie van ulicden do grootste wil ce en, moet aller dienaar kunnen zijn*, in zijn vaam el te schrijven, maar zelven onmeedoogeud af te maken al wat eigen opgeblazen zinsbedrog in den weg komt te staan „te praten over „ieder het zijne*, maar waar i gelegenheid toe is, meer te nemen dan hem toekomt; „zich bij elke gelegenheid te bedienen van groote woorden, maar ’t peinzen over ’t hoe en waarom bij anderen belachelijk te maken „de georeken van anderen breed uit te meten, maar blind te zijn voor eigen gebreken; „te schelden op de maatschappelijke instellin gen van het heden, maar nooit te béproaeen, zoo te leven en zóó te werken, dat veel diBtif- keurenswaardige instellingen voor hem niet Mó- dig zijn; „te willen wonen in een nieuw huis, maar te lui om klei te graven voor de te bakken steen „in dat huis volop te willen eten, uit keur van gerechten een keuze te willen doen, maar sma len op den delver, die reeds bezig is, den akker te .bereiden, waarop dat alles groeien moet; „ziedaar een staaltje onzin, die ik bij velen der onzen heb waargenomen.* De heer v. Z. B. geeft daarna te kennen diep doordrongen te zijn van de noodzakelijkheid van i hervorming, maar gelooft niet dat die door ge weld is te verkrijgen. „Evenmin als het indertijd een Constantijn is gelukt, om met geweld het christendom in te voeren, evenmin zal het mogelijk zijn, door middel der revolutie een ideale maatschappü te grondvesten. „Broederschap en eensgezindheid ontspruiten met uit geweld, en al erken ik, zegt de heer v. Zf. 15., het recht van verzet van don verdrukte wanneer deze laatste bij zijn pogen zegeviert, maar in eigenschappen van grootmoedigheid en mededeeIzaamheid niet rijker is geworden, is het slechts omwisseling van macht, die don werke- hjken vooruitgang niet ten goede komt. „En nu vraag ik zijn de teekenen der tijden, zooals die zich afspiegelen in het spitsvondig opzoeken van twistappels, het gretig gebruik maken van grievende, persoonlijke aantijgingen, en de daaruit ontstane disharmonie tusschen de voormannen in de beweging, allemaal ver schijnselen, die, wanneer zij de macht in handen hadden, op een zooveel beteren toestand zouden durven doen hopen als de waarneembare Zeer zeker niet! „Is er in het tegenwoordig staatsbestuur vrij wat af te keuren; wie let op de feiten die er bestaan tusschen hen die vooraan staan in de beweging en elk voor zich een zekere fractie tot de hunne mogen rekenen, moet wel wankel moedig worden in zijn geloof aan een betere maatschappij, als hij er aan denkt, dat het vuur van haat en wrok, dat daar smeult in de har ten van hen, die in gewichtige oogenblikken slechts zouden kunnen overwinnen door de macht van eendracht en beleid, wordt onderhou den, en voorziet, dat zoo het al gelukte, den gemeenschappelijken vijand ten onder te bren- laissez faire. Maar de zwelger krijgt zoo van het goede te veel en de periode van walging treedt in. Zoo is ’t gewoon verloop en daarom vindt ïtlcn onder ons geen krachtiger handlangers ^n zij die vurig het individualisme aanhangen, en zij die het socialisme willen zij hebben onderscheiden wenschen en komen, hoe afkeerig ook van elkander, op ’t zelfde eindpunt aan. begeesterend als zo zou kunnen instellingen, Wetten f-- - -vxxw vvxxv, luaam, taiei oi Rassenhaat en iets dergehjks op den voor den openbaren dienst goederen hebben, dan of, bij ontstentenis en na voldoening re ld Deze CO VRANT verschijnt WOENSDAGS en ZATERDAGS. Abonnementsprijs voor 3 maanden i.— franco per post ƒ1.25. Alle brieven en stukken, uitgave of redactie betreffende, franco in te zenden. |6 I 16 :n i, ten eri lar N.l oo| W sur

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1894 | | pagina 1