Mill'S-10BWTM1D FOOR 1)1 M a H HET mowsmi Sïffl. 4 No. 65. N EGE N-E N-V E E R T I G S T E t894? vr o e r\’ s o yk. o- r»H; politie» cl 15 U I T DE PERS. on- Holland ge- een een Alle brieven in te zenden. gelaten. Het geld dat hij voor zijn tochten en onder- Lj belas accijnzen in Noord- van om tot te Am- Réforme, een orgaan dat men niet kan verden- van sociaal-democratische i houd noodig heeft wordt hem verstrekt door de Russische consulaten te Marseille, Nice en Berlijn. Het is moeilijk een regeering te kwalificee- ren, die haar toevlucht neemt tot zulke maat- „UU1U LC regelen; de vraag is of zij nog aanspraak kan schrijven over den heer Roëll; mr. Van Hou- maken op den naam regeering. Natuurlijk was het niet haar bedoeling een onschuldig burger van een vreemd land te of feren ter wille barer praktijken Natuurlijk heeft de baron zijn werkje niet goed gedaan misschien speelde overmoed of trots op zijn fraaien titel hem parten. Maar hoe het zij, men heeft hem een bom laten werpen de achtenswaardige overheid wil de zijn gezag hoog houden en op haar gezag handelde de baron, want men wilde een mid del om de regeeringen van Europa aan te spo ren, een internationaal bloedbad aan te richten onder de anarchisten. Er is toch niet veel menschelijks in de voelens van die Russische baronnen Men wil het gezag hoog houden door laagheid te bedrijven. Voor 19 eeuwen gold de spreuk, dat men verhoogd wordt door zich te vernederenthans in onzen beschaafden tijd heet het Wie zich verlaagt zal verhoogd worden, zoo althans oordeelt het Russisch gouvernement, Het moet er voor het gezag ellendig uitzien, dat zulke middelen te baat neemthet Russi sche gaat voor, en wat men in Italië en Frank rijk waarneemt, is niet zeer geruststellend voor hen die vreezen dat deze bestiale opvatting ook buiten Rusland post zal vatten. Het ergst echter is het voor de dienaren die voor dit werk hun diensten moeten praesteeren. Een politieagent die bommen gaat werpen, nolens vokns wel is waar, maar om den broo- de, stelt zijn leven in de waagschaal om dat leven te behouden. Voor de vreedzame maatschappij is het ver schijnsel schrikwekkend, wanneer dit bommen- spelletje ook elders dan in Rusland ingang vindt. Eu ten slotte heeft het allen schijn, dat het gezag zich zwak gevoelt wanneer reeds zulke manoeuvres worden bedacht. Zoo loopt de maatschappelijke orde groot ge vaar van de zijde der anarchistische handha vers ondermijnd te worden. Het zijn waagstukken die het vertrouwen van het volk in de regeering doen verloren gaan. Opmerkelijk, dat Rusland begint den toon aan te geven in de wijze waarop het gezag dient gehandhaafd zou men hieruit moeten af leiden dat de periode van verval in de bescha ving is ingetreden Zouden we de tijden der barbaarschheid en van den natuurstaat der menschen tegemoet snellen Het denkbeeld is niet bemoedigend, maar hersenschimmig evenmin, wanneer een Euro- peesche regeering gaat wedijveren met de ver dwaasde anarchie in ’t bommen gooien, om te zien wie ’t sterkst is. Deze CO URANT verschijnt WOENSDAGS en ZATERDAGS. Abonnementsprijs voor 3 maanden f 1.— franco per post ƒ1.25. Alle brieven en stukken, uitgave of redactie betreffende, franco T 1 t0‘ 4 "S01‘' sewom “«MO Cent.; voor eiken regel meer 7'„ Cenla. Bij abonnement b de „rij Oen uitgever. vernemen bij hi iemand zal ontkennen dat de politie in zen tijd een zware taak is opgedragen. De gisting in onze maatschappij, hier en el- deis waar te nemen, maai’ vooral opmerkelijk in de groote steden, bedreigt de maatschappe lijke orde, het gezag en zij die hiervoor moe- ten waken, zenden hun dienaren, de zonen van den heiligen Hermandad, er met stok en sabel op af om post te vatten overal waar de gisting met gevaar dreigt. Gerust kan men van deze inferieure beamb ten zeggen, dat zij voor hun superieuren de kastanjes uit het vuur moeten halen. De laatstee, die achter de schermen blijven, zorgen er echter wel voor hun beambten in activiteit flink wat dienstijver in te peperen, wat hen natuurlijk gehaat maakt bij de niet zeer welwillende volksschare. Elk hunner handelingen wordt nauwkeurig nagegaan, zoowel door de een als door de an dere partijmaar dewijl ook bij deze menschen de spreuk geldtdat men het woord spreekt van hem wiens brood men eet, is hot verklaar baar dat zij bij elke verstoring der orde, bij ieder relletje of standje op vervaarlijke wijze de tanden laten zien en als dit niet baat het stokje of den sabel gebruiken om met den com- mis-voyageur te zeggen Drum schlag’ ich meine Waare billig los. Men mag de positie van deze mannen dus geenszins benijden evenmin mag men aanne men dat zij er opslaan uit innerlijk welbeha gen. Wat echter te zeggen van de positie dezer menschen, wanneer de autoriteiten hun opdra gen als agent-provocateur dienst te doen Het moet ieder eerlijk man, en die vindt men ook onder de politieagenten, tegen de borst stuiten, zulk een valsche rol te spelen. Maar bepaald immoreel moet hij zijn die in fg» deze verachtelijke kwaliteit zich verlaagt om regeering de opdracht te aanvaarden -J werpen. En toch schijnt het deze van een i met bommen te zoover reeds gekomen. Hetgeen we de laatste dagen gelezen hebben van den onzichtbaren baron Sternberg, den Russischen „anarchist”, doet werkelijk de ha ren te berge rijzen over de gemeene brutaliteit waartoe de Russische aristocratie zich durft verlagen. Het feit verdient wel de aandacht en we deelen het daarom in ’tkort mee, zooals het gerelateerd wordt door het Belgische blad la I een orgaan ken of beschuldigen I verdachtmaking. De baron heeft te Luik een bom geworpen, die iemand na ondragehjke smarten heeft doen sterven. Men zoekt den baron, neemt hem eindelijk gevangen in Servië, maar door de bemoeiingen van den Russischen consul wordt hij weer los- BINNENLAND. De provinciale inspecteur der directe tingen, invoerrechten en l Holland en Utrecht heeft van den“ minister financiën een aanschrijving ontvangen nader order de executoriale verkoopen sterdam te staken. Dr. Van Aalst heeft voor zijn benoeming tot hoogleeraar te Groningen bedankt. Men schrijft uit ’s Hage divei Vaa »Egypte neemt tijdens zijn verblijf hier ter stede den strengsten eenvoud in acht. Zijne meest geliefde ontspanning i3 eene wandeling te maken door de stad, en wan neer, gelijk m de laatste dagen dikwijls is voor gekomen, de regen belet dat Z. H. te voet uit gaat, laat hij zich rondrijden, niet in eene weelderige karos, met koetsier in gegalonneer- den rok, maar in een eenvoudig rijtuig, dat hij van de standplaats laat ontbieden, met Manus den Snorder op den bok. Een fraaien winkel, een sierlijk gebouw, een schilderachtig panorama trekt dezen Oosterschen vorst meer aan dan de musicale genietingen en vermaken van anderen aard, die de zomer hier ter stede, vooral te Scheveningen, aanbiedt. Het Kurhaus-concert heeft hij nog niet bij gewoond, en terwijl men hem op de wedrennen te Clingendaal dacht te ontmoeten, waar eeni-m der pacha s en bey’s, die hem op zijn reis vol gen, met bijzondere levendigheid den wedijver van de jockey’s gadesloegen, zat Z. 11. rustig in een der rieten tuinstoelen aan den ingan^ van het „Hotel des Indes“ zich te vermeien in het aanstaren van de breede, door hooge beuken overweifde lanen van het Voorhout. Abbas II is een jonge man, niet groot, eenDs- zins coipulcnt en met den blos der gezondheid op het gevulde gelaat. Het kortgeknipte hoofd haar, donker van kleur, loopt uit in favoris op de wangen, en boven den fijn besneden mond begint een kneveltje te wassen. Ook in zijn kleeding is de prins zeer sober, zoodat men op het gezicht af niet licht in hem en gebieder van het rijk der pyramiden zal herkennen. Onder hen, die van hunne belangstelling te genover Z. H., door teekening van het visite- boek, hebben doen blijken, worden ook vermeld de ministers van justitie, van binnenlandsche zaken en van koloniën, de Britsche ambassade en de waarnemende internuntius hier ter stede. Te Antwerpen heeft zich een voorloopi<r comité gevormd, dat zich ten doel stelt he“ stichten van een Genootschap ter verspreidin°' van de Nederlandsche taal. Het comité bestaat uit de h.h. Peter Benoit Julius Obrie, Jan te Winkel, Max Rooses, Paul Fredencq, Joz. Vercoullie, Pol de Mont, Jul. Sabbe, Leoncc Ducatillon, Jul. Mac LeocL Heet* Planqaert, L. Smeding, A. Moortgat, H. Meert, en het verzoekt aan alle, aan hun taal gehechte Nederlanders onder dezen naam worden begrepen Hollanders, Vlamingen, Kapenaars, Iransvalers, Oranje-Vrijstaat’ers, Nataleezen en Boeren en Nederlanders, gevestigd in andere deelen van Zuid-Afrikaverder Nederlanders uit de Koloniën van Oost en West en uit de Vereeuigde Staten die de tentoonstelling stelt zij zich bij de bewerking der kieswet niet h,?e h.oud ik de bevallige bondge- booten bij elkander, maar: hoe vereenig ik zoo- stel?«m°8e ijk llberaIe stemmen op mijn voor- A Het ministerie was Vrijdag aan de beurt bij de artikels van dr. Schaepman. Hij neemt de ze gelegenheid te baat om een enkel woord te ten heeft hij al besproken en over de andere leden bewaart hij het stilzwijgen. Alleen zegt hij over den heer Sprenger van Eyck, dat hij de belastinghervormingen tot stand kan bren gen of niemand kan het. In het woeste en donkere woud van onze rijks- en gemeente- financiën weet hij den weg. Men heeft rustig af te wachten, wat hij den volke bieden zal. Waardeerend is zijn kenschetsing van den heer .Roëll. De heer Roëll, schrijft hij, verheugt zich in staatkundige kringen in een populariteit, die te danken is aan persoonlijke hoedanigheden van. hart en geest, aan levensgewoonten, aan beginselen en richting. Deze staatsman heeft met al zijn krachten weten te woekeren. Hij heeft zichzelven nooit gespaard. Men meende van hem, dat hij voor de verantwoordelijkheid eener ministerieele portefeuille zou terugdeinzen, hij heeft zwaarder verantwoordelijkheid op zich genomen. Dat is kloek, dat wint vertrouwen en meer. Een vertrouwen, dat de beginselen van den staatsman hem misschien niet zouden doen win nen. Hoezeer de beginselen van den heer Roëll ook voor het meerendeel practische beginselen zijn, het liberale beginsel van den Staat als hoogste macht staat bij hem vast. In het open bare leven is de Staat de macht. Zeker, de Staat van den heer Roëll is een gentleman, gematigd, met onberispelijke vormen. Maar on der de. onberispelijkste vormen, bij alle gema tigdheid, eerlijkheid en billijkheid toch altijd de Staat. De heer Roëll is een aristocraat die werkt. Hierin ligt voor een niet gering deel het ge heim zijner populariteit. Op de vraag of bij het kabinet-Roëil-van Houten de kabinetsfor- meerder zou moeten wijken als premier voor den minister van binnenl. zaken, antwoordt dr. S. ontkennend. De leiding die aan hem is toe vertrouwd geeft .de heer Roëll niet uit handen. Over het ministerie in zijn geheel sprekend, wijst dr. S. er op dat de moeilijkheid in de eerste plaats ligt in de regeling van het ge meentelijk kiesrecht. Van dit kiesrecht hangt de toekomst af van ons volk. Hoe men de verhouding tusschen rijks- en gemeentc-financien ook regele, welke takken van dienst, als b. v. I het onderwijs, men ook geheel ten koste brenge van den staat, altijd blijft de gemeente-huis- houding nog een zeer uitgebreide. Hierop heeft men bij de toekenning van het kiesrecht het oog te houden. De gelijktijdige regeling van staatkundig en gemeentelijk kies recht kan naar mijne bescheiden meening moeilijk een gelijksoortige zijn, tenzij men over ga tot een uitbreiding, die in naam alleen van de finale verschilt. Hierbij rijst nog een andere vraag nl. de uitoefening van het kiesrecht. Hoe moet die geregeld worden. De tweede moeilijkheid is: met welke meer derheid wil het ministerie zijn kiesrecht tot stand brengen. „Vermoedelijk, schrijft dr. S.zal de regeering wel te rade worden, om op eenmaal twee groo te daden af te doeneen regeling van het kies- recht tot stand brengen en de eenheid herstel len in de liberale partij. Een hopelooze arbeid meent men. Ik vrees van neen. Er zullen en- 1 kelen buiten het partij-verband blijven, de heer j Tak zal met enkele getrouwen den strijd door- zetten. Indien echter de regeering naar den i aad van den heer Van de Putte luistert, dan SEEK i' n di

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1894 | | pagina 1