DE ONDERGANG DER WERELD. Verhaal uit het jaar 1899, van Friedrich Thieme. 'i FEUILLETON. geen treden. l II. (Vervolg.) een mishande- 5.) De eerstvolgende dagen brachten den armen professor Kühnemann de eene onaangenaamheid na de andere. Hoe meer de noodlottige dag naderde, des te minder kon hij tegenover tal van personen zijn ongerustheid verbergen. Zijn ophelderingen in de vergadering hadden zoo goed als niets uitgewerkt; het was voor de mensehen voldoende te weten, dat de mogelijk heid van een botsing althans niet geheel was buitengesloten, om ruimte te geven aan de mand zoo dwaas als die van t jaar 1000, om zijn vermogen in feestelijkheden door te bren gen teneinde er op aarde nog genot van te hebben, zoo waren er toch genoeg angstigen, die zich reeds bedreigd zagen door de lava van een vuurspuwenden berg, om door gloeiende dam pen gebraden, of door de komeet het luchtruim ingeslingerd te worden, óm daar tusschen hemel en aarde in een allerkritiekste positie te blijven zweven. „De'mensehen zijn gekriep professor Kühnemann, nadat hij zoo pas weer een „in gezonden stuk" in de krant gelezen had, waarin het geestige voorstel gedaan werd, dat demen- schen zich allen op den morgen van 13 No vember zoodanig zouden bedrinken, dat zij óf eerst op den 14 November na de doorgestane crisis weer tot bezinning komen óf in een be- wusteloozen toestand door de catastrophe zouden verrast worden. „Zulk tuigja, daar zal toch maar natuurlijk die zwetser, die J - C' 1 n S... Cl 1 I I T. charlatan - - Op dat oogenblik kwam de meid binnen wetende of hij zich vroolijk of boos maken moet„zij zal bepaald niet vergaan." „Dat’s dus bepaald, bepaald zeker, mijnheer» de professor A „Ja, dat kan ik u op schrift geven." Het gezicht van de barones begon op te» klaren. „O, dan ga ik gerustgesteld heen, lispelde zij, terwijl zij opstond. „Niet waar, do» aarde staat op dien dag op een geheel ander» punt van haar baan als de komeet?" „Volgens mijne berekeningen komen beide» lichamen alsdan tamelijk dicht bij elkaar S „O God!" De oude dame valt ontsteld weer in haar» stoel neer. I „Maar gaan elkaar altijd nog op zoo’n W» bootlijken afstand voorbij, dat er nog verschel» dene planeten tusschen de overblijvende ruimt» zouden kunnen passeeren zonder elkaar te» raken," ging Kühnemann voort. „Maar, mijnheer de professor," kreunde de» vreemdelinge, „nog verscheidene planeten, "r;‘ wil dat zeggen Dat zijn zeker slechts va» die heele kleine sterretjes, waarvan een dozy1» een geweldigen te restaureeren, ieder naar zijn smaak met zuur of zoet. Komt men op het meer stille kermisterrein. „de kramen langs” met een niet al te1 schrale beurs en geen al te vasthoudende hand, dan vindt men daar keuze te over voor een kermisgeschenkje waarmee men de kinderoogen kan doen stralen, of voor een degelijk kermis- cadeau, waarmee men een vriend of vriendin aangenaam kan verrassen, zoOals bijv, in de bekende kraam met fraaie optische instrumen ten van den heer Lauwers. Zooals men uit onze vluchtige revue bemer- ken zal, geeft de kermis ook dit jaar nog genoeg te zien en te genieten. Het„Elk wat wils” ’t eigenaardige dat de kermisdagen bijzonder kenmerkt en aantrekkelijk maakt ontbreekt ook thans niet. Ieder amuseere zich dan ook nu weer vol gens eigen lust en smaak, mits ’t maar zoo geschiede dat hij er later niet over behoeft te blozen. De Ned. Tooneelvereeniging (dir. Chrispijn). verzoekt ons te berichten, dat zij dit jaar de kermis alhier niet zal bezoeken en wel ten gevolge een gerezen verschil tusschen haar en den eigenaar der Schouwburg-tent. BUITENLAND. OVERZICHT. De aandacht, door de Par ij sc he pers ge wijd aan de onthullingen van Vitrac-Desrosiers, I is in beslag genomen door een belangrijker feit: de vrijspraak van de aangeklaagden in het anarchisten-proces. De indruk verschilt, naar mate de richting van het blad. Over het geheel ziet men er een soort nederlaag in voor het ministerie en een bewijs, dat de nieuwe anar chistenwet weinig beduidt en niet in den smaak valt. Sommige bladen, o. a. de Figaro, wijzen op een reeks onhandigheden door den procureur- generaal begaan. Eerst werd openbaarmaking van het verhoor van twee der beklaagden ver boden en daarna laat men het toe, dat een rede van een dezer beschuldigden wordt gepubliceerd. Dat gaat niet aan. liet meest wordt het door het blad betreurd, dat in de vrijspraak een soort van triomf zal worden gezien voor anti-sociale beginselen, terwijl er feitelijk alleen door bewe- v... -7zen wordt dat de minister van justitie en eenige Gezelschap'gedu'rende^de^ke'rmis voorstellingen al te ijverige rechterlijke ambtenaren niet ge-’ slaagd zijn in hun poging om een geweldigen Dokter Rameau, tooneelspel indruk te maken op de algemeene opinie. Be trent den dubbelen moord te Schagen. Geheel on ipgemerkt is de misdaad niet gebleven. Toen te 11 uur in den avond door een paar bezoe kers bij ’t verlaten van een aangrenzend koffie huis aan het perceel van den moord een geroep van o God, o God" werd vernomen, trok dat de aandacht. Daar men echter terstond daarop niets meer vernam, meenden bedoelde heeren recht te hebben om het huis binnen te Te twaalf uur ongeveer werd door be woners van het koffiehuis gerucht in den aan- grenzenden tuin vernomen. Op het geblaf van den hond zag men daarop een persoon zich in de richting van het daarachter liggende weiland snel verwijderen. Eenige minuten daarna ging de winkelschel van de wed B. Daaruit meent men te kunnen opmaken, dat de misdaad be dreven werd door twee personen Daar me evenwel in Schagen nooit van inbraak of dief stal hoort, lette men er niet op. In hoever de moord aan diefstal moet worden toegeschreven, is nog tamelijk onzeker. Eenige effecten en banknoten lagen nog onaangeioerd ini een der laden van de kast. Ook de gouden kap, die voor ’t grijpen stond, werd met mede- geDemv‘rouw, de wed. G. Bute, was 55 jaar oud. Haar nichtje Anna Beijers, een meisje van 17 jaar, zou binnenkort officieel geengageerd geraken met een bakkersknecht uit Schagen. Andere huisgenooten waren er niet. De slachtoffers zijn onder blijken van warme belangstelling van de zijde der dorpsgenooten ter aarde besteld. De ingezetenen zijn voornemens een premie uit te loven op ’t vinden van den moordenaar- Aan de Haart. Ct. wordt gemeld, dat te Alk maar iemand onder politiegeleide is binnenge bracht, tegen wien men zware verdenking meent te hebben, ’t Zou een gewezen knecht van de verslagene zijn, sedert eenigen tijd ontslagen uit de gevangenis, waarin hij wegens diefstal zat. Uit niets blijkt intusschen, waarom men den man verdenkt. Nader wordt gemeld dat door een commissie, daartoe gevormd namens de burgerij van beha gen en Omstreken, 750 gld. is uitgeloofd voor de ontdekking van den dader of daders van dezen moord. Nog een moord, of tenminste ling met doodelijken afloop. ï’e Valthermond ontstond twist tusschen ze keren Brücher en Steffen Groen. De twist liep ten slotte zoo hoog, dat Groen Brücher een slag gaf met een zwaar stuk hout. In t eerst liep Brücher nog een honderd passen weg, doch zakte toen ineen. Hij werd daarna door een zijner kameraden opgezocht, die hem met moeite voorthielp tot achtereen turfhoop, waar hij den volgenden dag door zijn vrouw werd gevonden. Dr Wijnne van Odoorn, wien door den bur gemeester een onderzoek van den verwonde was opgedragen, moet verklaard hebben mets tot diens herstel te kunnen doen en geeft niet de minste hoop op ’s mans genezing. De man is dan ook reeds overleden. Zou er een van de onontdekte moorden van het lijstje kunnen geschrapt worden? Door den rijks veld wachter W. van Loon te Krimpen aan den IJssel, lezen wij in de bla den, zijn vermoedelijk de daders opgespoord van den moord, gepleegd op den rijksveldwachter Adriaanse aan de Koewacht. (Zeeland). De vijfde medeplichtige aan den horloge-dief- stal te Emmerik is te Alstaden bij Oberhausen gearresteerd. De ontbrekende horloges zijn ech ter niet bij hem gevonden. professor wenschte te spreken. „Wie is dat dan?" vroeg Kühnemann over zijn schouder heen. „Zij noemt zich barones v. Holler uit Posen." „Laat haar binnenkomen." Een oogenblik later ruischte een oude dame in zeer elegant toilet de kamer binnen. De professor schoof voor haar een stoel dicht bij den zijne en vroeg, wat zij verlangde. „Och, mijnheer," kuchte de min of meer astlimatische dame, „ik wilde u alleen maar eene opheldering verzoeken. Ik sta immers voor mijnheer professor Kühnemann, dezelfde die dat mooie boek tegen den ondergang der wereld geschreven heeft „Die ben ik inderdaad." „Ik ben expres van Posen hier gekomen, alhoewel het reizen mij vanwege het asthma moeilijk valt, om u, 'mijnheer de professor, persoonlijk te vragen, of u werkelijk heel nauw keurig weet dat de wereld deu 13 November die Grosser is er de schuld van!" niet vergaan zal. en I De professor fronst het voorhoofd. „Dan hadt on p-ü u de reis kunnen besparen," zegt hij, niet Te Huisen is een droevig feit vóórgekomen. Terwijl S. met een geladen geweer liep, ging door een noodlottig toe val het schot af en trof den ongelukkige in het onderlijf. Hij overleed enkele uren daarna en laat een weduwe met 5 kinderen na. De Groningsche advocaat, wiens naam ge noemd werd in zake de afpersing van f 6000 aan een landbouwer te Uithuizen, is in zijn woonplaats teruggekeerd. Te Groningen spookt het in de laatste avon den in het Noorderpark. Op het daar aanwezige heuveltje zou een spook gezien zijn, een witte of een roode juffrouw, die boos met de armen zwaait. Met zekerheid kan niet worden ver meld, wat aanleiding tot dit praatje heeft gege ven, maar het vermoeden ligt voor de hand, dat men in dezen met een grap te maken heeft, ’t Is eergister avond intusschen al weer wat rustiger geweest, ’t Spook schijnt dus niet van spektakel te houden. In Opsterland dreigt weer een conflict te ont staan tusschen den Raad en Ged. Staten onzer provincie, thans over voedsel, kleeding en schoeisel aan schoolkinderen. Ged. Staten zul len de tusschenkomst der Hooge Regeering in roepen. Het betreft de onlangs door den raad vastgestelde nieuwe verordening op het lager onderwijs, waarbij o. a. is bepaald dat leerlingen, wier ouders of verzorgers niet voldoende in hun ne voeding, kleeding en schoeisel kunnen voor zien, daaraan kosteloos worden geholpen ter be slissing van het hoofd der school, armvoogden gehoord. Bij Ged. Staten is ernstig bezwaar tegen deze bepaling gerezen. Zij zeggen in een aan het gemeentebestuur gezonden schrij ven, dat dit helpen feitelijk is het verleenen van onderstand van gemeentewege, waarbij hoe genaamd geen rekening wordt gehouden met de voorschriften der armenwet. Bovendien vin den Ged. St. de zaak bedenkelijk uit een paeda- gogisch oogpunt. Bij weigering van hulp toch zal de verantwoordelijkheid daarvan neerkomen op het hoofd der school, en dan zullen onaan- genaamheden en conflicten tusschen het hoofd en de ouders niet uitblijven. Afgescheiden van dit alles zijn Ged. Staten van oordeel, dat toe passing van den maatregel bij de ouders zal ver zwakken het besef, dat zij in de eerste praats verplicht zijn hunne kinderen op te voeden en te onderhouden en dat staatszorg alleen in geval van onvermijdelijkheid te pas kan komen. En bij dat alles komen nog de ernstige gevolgen voor de reeds zoo gedrukte gemeentefinancien van Opsterland, indien op deze wijze aan de hoofden der scholen, zonder eenige controle, de beschikking over de fondsen der gemeente wordt gegeven. Op al deze gronden verklaren Ged. Staten dat, als de genoemde bepaling niet uit de ver ordening wordt genomen, zij zich genoodzaakt zullen zien, haar aan de Koningin-Regentes ter vernietiging voor te dragen. SNEEK, 17 Aug. Op de traditioneele wijze werd ons heden morgen weer aangekondigd dat we de kermis- week zijn ingetreden. De oude matrone brengt onze gemeente weer haar gewoon jaarlijksch be zoek, een bezoek door velen en vooral door de jongeren onder ons lang te voren reeds verlangend tegemoet gezien en met vreugde begroet als dat van een algemeen bekende, wel wat dwaze maar toch amusante oude vriendin. Wel wat dwaas! zeker; zij droeg altijd de narrenkap en tooide zich-zelve en haar paranimfen steeds met schril-bonte kleuren en klatergoud, maar zij had er toch maar al tijd slag van om, overal waar zij voor korten tijd haar narrenstaf als scepter zwaaide, de jeugd te doen schateren van pleizier over haar dwaas heden en dolle invallen en zelfs op het voor hoofd der ouderen voor korten tijd de rimpels glad te strijken en een glimlachje te tooveren op hunne lippen. Zóo heeft ze gedurende haar lang, lang leven op haar eigenaardige manier geslachten aan geslachten geamuseerd en was zij overal welkom onder de menschenkinderen, waar de gulle lach en ’t gezellig pretmaken geen contrabande was. En dat is zij nóg, al is zij dan ook in de laatste jaren erg verouderd en al kan men zien, dat zij elk jaar minder wordt. Maar zij is heel taai van constitutie, en haar regeerings-program was, is en blijft onveranderd amuseeren, pretmaken. Zoolang haar regime geduld wordt, zal ze met onwrik bare consequentie de narrenkap dragen en den narrenstaf blijven voeren over de onderdanen die zich voor korten tijd vrijwillig want zij dwingt niemand en in zoover is hare regeering zoo vrijgevig mogelijk onder haar scepter willen neergeven, en moeten dezen zich dan ook mèt de lusten de lasten getroosten, die haar kortstondig bestuur onvermijdelijk mee brengt. Wij zullen dan ook verder niet gaan meui- teeren over de kermis; maar rekening houden de met het feit dat zij er is en daarvan de lichtzijde nemende, ons bepalen tot de vraag: wat zij ons dit jaar te zien en te genieten geeft? En dan doet het ons genoegen er in de eer ste plaats al dadelijk op te kunnen wijzen, dat den liefhebbers van het tooneel gedurende de kermisdagen de gelegenheid wordt aangeboden, in de groote Schouw burg-loge op de gedempte Kleine Balen, te kunnen profiteeren van de voorstellingen van het gezelschap van de Ne- derlandsche Tooneelisten onder directie van den heer Ch. de la Mar, een gezelschap dat bij het kunstlievend publiek guustig staat aangeschre ven en ongetwijfeld zijn best zal doen ook hier die reputatie te handhaven. Afgaande op de gun stige beoordeelingen die wij in verschillende bla den lazen over de elders door dit gezelschap ge geven voorstellingen, twijfelen we niet, of het tooneellievend publiek zal er genotvolle avon den kunnen doorbrengen. Met veel lof en waar- deering toch spreekt de F ran. Cour., waar het gaf, o. a. over de opvoering van Michael Stro- goff en vooral over N getrokken uit den bekenden roman van George Ohnet, ’t welk zoo algemeen in den smaak viel, dat eene reprise noodig was. Maar ook over de wijze waarop de verdere nummers van het repertoire (wij verwijzen daarvoor naar achter staande annonce) werden uitgevoerd, wordt met veel lof gesproken. Het gezelschap van deu heer de la Mar had dan ook te Franeker veel succes. Dit spore ook de liefhebbers van het tooneel hier ter stede en uit de omstreken aan tot een druk bezoek. Onder de verdere amusementen die de kermis ons dit jaar aanbiedt, noemen we, onder ver wijzing naar achterstaande annonces, o.a.het welbekende Theatre de Nouveautés et de Me tamorphoses van den heer Mullens Robert, het fraaie Hippodrome van deu heer Benner, het Panopticum van den heer Spork, de aardige vertooning van de Waternimf' en meer dergelij ke, die elk haar eigenaardig aantrekkelijks heb ben voor het groote publiek. Dat het grootste amusement voor de jeugd, de caroussel, be hoorlijk vertegenwoordigd is, behoeft zeker niet gezegdevenmin als we behoeven te relevee- ren, dat den kermisbezoeker ook nu weer vol doende gelegenheid wordt aangeboden zich slaagd zijn in hun poging om Temps troost zich met de overweging, dat het gebeurde een leer zal zijn voor hen, die op al te vrijmoedige wijze coquetteeren met gevaar lijke leerstellingen. De beklaagden zijn het ditmaal ontsnapt, maar zij hebben den afgrond gezien, waarin zij bijna zijn gestort en het zalj hen tot een waarschuwing zijn. Het bovenstaande leert, dat men aan alles een goeden kant kan vinden. Maar zeker is het waar, dat de beklaagden ternauwernood zijn ontsnapt aan een vonnis. De jury toch heelt het niet-schuldig uitgesproken met de kleinst mogelijke meerderheid, terwijl bij enkele vragen de stemmen staakten ’t geen ten goede komt aan de beklaagden, ’t Is dus wel langs het kantje gegaan en in zooverre blijft de opmerking van de Temps juist. Mochten nu de autoriteiten hun voordeel doen met ’t geen de Figaro zeide, dan zou de uitslag werkelijk aan iedereen ten goede komen Er wordt gesproken over de vorming van een nieuwe politieke groep, een vereeniging van Gambettisten. Deze vereeniging is tot stand ge komen bij gelegenheid van een bedevaart naar Gambetta’s graf, op 2 Nov. jl. Zijn boezem-j vriend, Spuller, staat aan ’t hoofd. Haar doel dwaaste voorstellingen. 1 i ,1 .1 t

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1894 | | pagina 2