k oek fabriek NEWYORK. merk H®“O De Bijenkorf” s H- A. P. PIETERMAN te Deventer, bekroond met Gouden en Zilveren Medailles te Amsterdam, en te Bolsward met het EERE-DIPLOMA (de hoogste be kroning). leder dag versch verkrijgbaar bij de heeren: van WIJK, Grootzand, en W. R. MEIJER, Nieuwe Kade, en verder door geheel Friesland. h U i I Nedorlandsch-Amsrikaansche Stoomvaartmaatschappij CRAMER O en Zaterdags. - HOORN. SUCADE- en GEMBERKOEK Afvaarten des Woensdags Nadere inlichtingen bij H.-0. is eenig en alleen HAVERMOUT! Dordrecht WE ESP WAS1W DÓNSZELMANN Cie. ROTTERDAM w AMSTERDAM prijs op stelt de vruchten te plukken van voor Havermout i Ieder verbruiker kan t te is 1 t de 8 I. r e el heeft aaugesteld ?*>neek, aldaar tegen fabrieksprijzen De Directie, van het dagelijksch gebruik van HAVERMOUT De gevreesde dag brak eindelijk aan’t was een ruwe, stormachtige Novemberdag. De 13 November had waarschijnlijk nog nooit voor Op den 12n Augustus jl. overleed u Wildungen onze broeder de Heer TEETSE GONGGRIJP Weduwnaar van Vrouwe Jen- neke ter Horst, in den ouderdom van 60 jaren. Sneek Brummen 17 Augustus 1894. TJALLING GONGGRIJP. A. GONGGRIJP—Droge. A. PAEHLIGStam. Mr. O. C. PAEHLIG. C. P. de GROOT. J. de GROOTBuning. Eenigste kennisgeving. voor dat gij in Posen Wie er i J die bepale zich bij het was.* zoover de menschheid zich herinneren kon de bewoners der aarde zoo zenuwachtig over spannen gezien als heden. Daar het toevallig ook nog een Maandag was, was de voorgaande Zondag door velen tot een grooten feestdag gemaakt en hadden de houders van restauraties zulke uitstekende zaken gedaan, dat zij met nog altijd lachende gezichten alleen maar hun spijt te kennen gaven, dat zij het ingebeurde geld nog slechts zoo kort zouden kunnen ge bruiken. Allerlei aardigheden werden op dien laatsten Zondag ten beste gegeven over de komeet en onze oude aarde, en menig lichtzinnig jongeling of dorstige echtgenoot dronk een paar glazen te veel, omdat men zich toch behoorlijk diende te „wapenen* tegen de aanstaande ge beurtenissen. Er waren echter ook angstige gemoederen, die zich ergerden over die manier van schertsen die profeteerden dat de jongste dag aanstaande was en hun medemenschen begrijpelijk trachtten te maken, dat de komeet de tuchtroede was voor hunne zonden. (Wordt vervolgd.) te berichten, dat zij tot HOOFD-DEPOTHOUDER van hare GATE, Wip, te kunnen dit fabrikaat Si 5 te Si uitgewerkte hervormingen in het bestuur 21.000.000 1. te krijgen door middel van bekende monopolie-wetten. Nieuwe belastinge: zal hij niet vragen. üit het Balkan-Sc hier eiland klinkt een zeer opgewekten toon tot ons. In Servie is de meerderjarigheid van koning Alexander met groote opgewektheid gevierd, terwijl in Bulga rije het feit is herdacht dat vorst Ferdinand gedurende zeven jaar aan ’t hoofd der zaken staat. Er loopen allerlei verhalen van een ver zoening met Rusland, in verband met de komst van Zankoff in het Vorstendom, een persoon lijkheid, die overigens altijd een zeer eigenaardig soort van vredelievendheid vertegenwoordigde. ADVER TEN TIEN. achtte een stellige uitspraak bij de wet noodig. Als de wet spreekt en beide partijen verklaren zich bereid die loyaal op te volgen, dan kan men op een goede uitkomst hopen. Delersche afgevaardigden zijn tot een schikking bereid hij hoopte dat de landeigenaren het ook zou den zijn. Hij eindigde met nog eens te wijzen op het nut dat voort kan spruiten uit te rechter tijd gedane concessies. Wordt de wet verworpen, dan weten de pachters, dat zij niets van het Huis der Lords te wachten hebben. Op die ver- antwoordeljkheid wees hij met nadruk. Die waarschuwing heeft echter weinig gebaat. Het Hoogerhuis heeft ’t wetsontwerp verwor pen en wederom met een eclatante meerderheid van 249 tegen 30 stemmen. Het Hoogerhuis wil niet van toenadering op dit gebied hoOren. De Home-Rule-ontwerpen werden indertijd Sept. ’93 verworpen met 410 tegen 41 stem men de verhouding is er ditmaal al niet gun stiger op. Aan de Neue Freie Presse wordt gemeld, dat de Italiaansche Minister van Financiën Sonnino een onderhoud met Crispi heeft gehad, waarin hij opmerkte, dat door besparingen het tekort aan het eind van dit jaar 78.000.000 1. minder zal bedragen dan bij het begrootingsont- werp voorzien was, zoodat voor het sluitend maken der begrootiug nog 55.000.000 1. noo dig zijn. De Minister van Financiën denkt nog voor 34.000,000 1. te besparen door reeds en de m Goeden morgen, mijnheer de professor.* Zij ruischte de kamer uit en de professor schudde van lachen. „Neen, maar, hoe iemand zoo dom kan zijnzeide hij, zich vergenoegd de handen wrijvende, want hij had eindelijk be sloten de zaak van den grappigen kant op te nemen, „dat reist expres van Posen naar hier en onder zoo’n aamborstigheid Nu zal er toch werkelijk eerstdaags wel een heirleger verschietende sterren neerploffen Zijn volgende bezoeker was de schoenmaker Kleeberger. „Nu, Kleeberger, wat wilt gij eigenlijk „Och, mijnheer de professor, neem mij niet kwalijk, ik - „Hebt gij geld noodig? Gij weet wel dat ik meer als duizendmaal zoo ver van elkaar gewoon ben elk kwartaal te betalen.* De man draait verlegen zyn pet in de hand rond. „Och ja, mijnheer de professor, dat weet ik welmaar onder de tegenwoordige omstan- we vriendelijkheid, digheden Is duizendmaal zoo „In welke omstandigheden verkeert gij dan?* -- -j --han „Ik ik nietik bedoel alleen maar, als er >en botsing immers totaal ondenkbaar - van die ondergangs-geschiedenis nu toch eens -1 nu eens aan dat gij dë aarde waart „Ja.“ „En dat ik de komeet l„Ik stel ’t mij voor.* LGoed. Stel u nu ook Wiiudelt en ik hier.* /„Jawel.* \Zoudt gij denken dat wij beiden dan met elkjaar in botsing zouden kunnen komen jLNeen.* i„Welnu èn de aarde èn de komeet zullen no<t i Vertwijderd zijn als wij beiden. Is u nu gerust gesteld LVolkomen, mijnheer de professor. Ontvang mijn hartehjken dank voor u\._ .1JAjkL Dl s een afstand van meer als duizendmaal gr( )ot als van hier naar Posen o, maar Den 12n Augustus jl. is te Wildungen overleden onze geliefde Behuwdbroeder de Heer TEETSE GONGGRIJP, Weduwnaar van Vrouwe Jenneke ter Horst, in den ouderdom van 6ü jaren. Sneek. L. DORAMATer Horst. Dr. K. DORAMA. de 1VK.» Afdeeling Passage, te liottordain. aan den hemel nauwelijks een halve el inne men „L begrijpt mij verkeerd, mevrouw. Ik zal trachten u delijk te maken. Neem De Heer en Mevrouw PAEHLIG GONGGRIJP, berichten hierbij dat hunne Va der de Heer TEETSE GONGGRIJP, Weduw naar van Vrouwe Jenneke ter Horst, den 12n Augustus te Wildungen is overleden in den ouderdom van 60 jaren. Leeuwarden den 17 Augustus 1894. Eenigste kennisgeving. T ia een tegenwicht te verschaffen aan de kiezers die, bevreesd voor de vlucht der socialistische theorieën, de neiging zouden gevoelen zich te werpen in de armen van dèn een of anderen dictator. Het program van Gambetta is nog niet verwezenlijkt, zeggen zij, en een nieuwe- krachtige aansluiting kan daartoe leiden. De vereeniging telt reeds een 800tal leden. Wij zullen er eerlang wel meer van hooren. De naam Gambetta wekt dadelijk de herin nering aan den krijg met Duitschland. Een opmerkingswaardig artikel komt thans in de Köln. Zeit. voor over ’t optreden van keizer Wilhelm tegen Frankrijk, ’t Is bekend dat de Duitsche keizer herhaaldelijk en in den laatsten tijd op zeer tactvolle wijze heeft doen blijken van zijn poging om tot verzoening te komen en het Duitsche blad brengt thans de verschil lende pogingen in herinnering. Het wijst op de uitnoodiging tot deelneming aan de arbeidseon- ferentie, op ’t bezoek van keizerin Frederik te Parijs, op het telegram bij den dood van Car not en de invrijheidstelling der beide Fransche officieren. Als een hernieuwde poging om te doen blijken van zijn goede bedoelingen wijst het blad op het bezoek dat keizer Wilhelm Maandag heeft afgelegd bij keizerin Eugenie. Of dit laatste nu juist in denzelfden geest zal worden opgevat in Frankrijk is o. i. aan twijfel onderhevig, maar in ieder geval verdient het vermelding dat de zoon en kleinzoon van den overwinnaar van 1870 zich heeft vertoond bij de gemalin van Napoleon den overwonnene. Het zal voor de ex-keizerin ongetwijfeld een bezoek geweest zijn dat alle snaren van het gemoed der diepbedroefde vrouw en moeder in trilling heeft gebracht. De keizer was natuurlijk niet in Duitsche maar in Engelsche uniform; hij kwam als kleinzoon van de koningin van Engeland en het bezoek was natuurlijk niets anders dan een beleefdheid. Daar in den laatsten tijd herhaaldelijk blijken van beleefdheid zijn gebracht door ’t Engelsch en het Russisch hof aan keizer Eugenie, daar Prins Napoleon, die in ’t Russische leger dient, onlangs te Osborne bij Koningin Victoria dineer de, tegelijk met den Czarewitch en den Prins van Wales, zou aan den stap van keizer Wil helm een zekere beteekenis kunnen worden toe gekend. Het genoemde Duitsche blad laat dan ook niet na, met bijzonderen nadruk de aan dacht te vestigen op het particulier karakter dat het bezoek droeg, vooral om te voorkomen dat het zal worden beschouwd als gericht te gen de republiek. In het Engelsche Lagerhuis werden Maan dag eenige ontwerpen van financieel en ook van sociaal belang behandeld. Vooreerst nam het Huis het ontwerp tot gelijkmaking der plaatselijke belastingen in de verschillende deelen va.n Londen in derde lezing aan. Vervolgens wijdden de leden hun aandacht aan het ontwerp tot invoering van den achtuurswerkdag in de mijnen. Een amendement om den duur der wet te beperken en op vijf jaar vast te stellen, is reeds aangenomen. Daarna werd beraadslaagd over het voorstel om de wet alleen van kracht te doen zijn voor die graafschappen, waar de meerderheid der mijnwerkers zich voor de re geling heeft verklaard. Dit amendement is met 112 tegen 107 stem men aangenomen, maar ’t laat zich aanzien dat de voorsteller van ’t wetsontwerp, de afgevaar digde Roby, thans tot intrekking zal besluiten. Van meer dadelijk politiek gewicht is de be raadslaging in het Hoogerhuis over het wets ontwerp betreffende de lersche pachters. Bij de tyeede lezing, die Maandag begon, heeft lord Spencer de gevoelens der regeering uiteen gezet. De regeering aldus luidde zijn verklaring iets waar was „Welnu „Dan zou ’t toch kunnen gebeuren dat een van ons beiden om ’t leven kwam, en als u dat nu eens trof, waar zou ik dan „Uw geld vandaan halen, bedoelt gij „Ja, mijnheer de professor, dat bedoel ik eigenlijk.* Kühnemann sprong woedend op van zijn stoel. „Hebt gij uw zinnen wel goed bij elkaar, man?* donderde hij den verschrikten schoenmaker toe, „of zijt gij werkelijk zoo dom, geloof te slaan aan dien onzin Scheer u oogenblikkelijk weg en waag ’t niet, mij vóór den 14 November weer onder de oogen te komen. Als gij dan nog niet tot brij gekookt, in stukken gescheurd, in de lucht gevlogen, onder een rotsblok ver pletterd, tot asch verbrand, tot koffie geroosterd of vergiftigd geworden zijt, dan zult gij uw geld hebben. Adieu 9 het eenigd merk, dat geheel door stoom wordt gekookt en dientengevolge den hoogsten graad van bereiding heeft bereikt, doch ook het EENIGE merk dat niet LOS wordt verkocht, maar uitsluitend verpakt. Die onze H. O. verlangt, lette dus op de verpakking. Wat men in grootsprakige annonces of op andere charlatan-achtige wijze aankondige, Koopt, kookt en prooft de H.-O. en vergelijkt ’t met de zoogenaamde andere soorten, eerst dan zal men tot oordeelen in staat zijn. Is H.-O. voor groote gezinnen te kostbaar, dan vrage men ONZE DUNDEE (ook verpak king van de H.-O. fabriek) als de goedkoopste onder alle Haversoorten. Ieder verbruiker kan reeds bevestigen dat DUNDEE oneindig veel beter is dan welk ander merk ook, dat werd ingevoerd na H.-O. De DIRECTIE heeft de eer beroemde ONTBIJT de Firma U, TT ïU IX Heeren Winkeliers bekomen. i ;T Esauas» «KBosnKMKza c’ra WO 3B i 1 r:lt ilU ■t DE DEVENTER KOEK DK FIRMA --J- -------1-- I -'u inorn «znn ola wn noirlnn Ta n i i jpu i-uij IC1D.ÜÜ1U, U1UV1UUW. Alk de zaak op een andere manier dui- a

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1894 | | pagina 3