ToQuselisten G J Gezichtkundige van KERMIS TE SNEER] SCHOUWBURGLOGE, Neöerlanösclis Nieuw! Nieuw! DE WATERNIMF. Jiet miiflra ra m Heer tot Dams. MINSTENS 25 GENTEN PERKAMENTPAPIEB, voorhanden bij W. COOL van BOKMA. LAUWERS HOOGERE BURGERSCHOOL met vijfjarigen cursus i ff 8 Bekwame Sigarenmakers (vormwerkers) gevraagd aan de fabriek West- Friesland te ANDIJK. Loon f 3.50. PANOPTICUM of het kabinet der Mechani sche Wassenbeelden, welke uitmunten in kunst en schoonheid, ter- wel deze kunststukken op de Weener Tentoon- E. BRANDSMA, I I MIJN NAAM IS LEHMAN, Blijspel in 4 bedrijven, door Anton Anno. »S MATROOS. JochefflPezBLwatïBiiBVDar BBB8Z81! G. .1. LAUWERS Jr., Brillenslijper Gorinchem, De Nederlandsche Hippodrome, van den Heer K. BENNER ZONEN. Groote gevarieerde voorstelling, bestaande in Jotom PezBl, wt to ie voor een ezel Representanten gezocht I Theatre de Nouveautés et de Gymnasium en H. B. School. Metamorphoses. de werkzaamheden van Lucretia Staanplaats Ged. Pol. De Koerier van den Czaar, Donderdag 23 Augustus, Blijspelen, Kluchtspelen, Chan- sonetten, Quodlibets, Duetten, Coupletten., enz. Een ware schat J Dr. RETAU’S loeifbe waring. werkzaam is onder Water. K. BENNER ZONEN. Vereerd met het Koninklijk Wapen. TE SNEER. Op de Kennis alhier, Staanplaats Nieuwe Koemarkt, Groot nieuw Amerikaansch ZONDER VROUW OP REIS. Hij maakt en repareert RAROMMTKRS, Brillen worden ook geleverd volgens voorschrift van H.H. Doktoren. Heden is weder gearriveerd, even als andere jaren, Lijst van brieven geadresseerd aan onbekenden, ter post bezorgd te Sneek gedurende de 2e helft der maand Juli. Kinder- en Familie-voorstelling PER TELEGRAAF, 1 •awr.* 1 'V oorstellin U' 11 PH. TROMPETTER. --- t VOO om baa mei aan I I I C. SPORK, Direct. Technicum Mittweida h 9te3/, Tooneelspel in 4 bedrijven, getrokken uit een Premie-Roman van het N. v. d. D.van George Ohnet, door Martin L. Liket. Beroemd blijspel in één bedrijf, naar Fritz Reuter. LACHEN! LACHEN-’ LACHEN! staande met zijn Kraam op het Schapenplein, tegenover „dö StSÜ MllOStCI* voorzien van attesten van H.H. Doktoren, neemt bij deze de vrijheid aan zijne geëerde Begun- ri stivers te berichten, dat hij weder gearriveerd is met eene verzameling Optische Instrumenten, alsMICROSCOPEN, VERREKIJKERS, MARINE- of NACHTKIJKERS, hoofdzakelijk N.B. Hij laat niemand op zijn naam reizen. Rijlessen worden gegeven van ’s morgens 9 tot 4 uur. r MULLENS ROBERT. M 1» THEE Voor de levering van SCHOOLBOEKEN en verdere LEERMIDDELEN voor den Cursus 1894,95 van het Gymnasium en de H. B. School alhier, houdt ondergeteekende zich beleefd aan bevolen. W. COOL van BOKMA. 4 3 4 5 nu nit on Zu hai ree De Directeur, Dr. J. L. ANDREJS. ge drt do< zet dat bei vai om gei hei hie nie i (de grootste in Nederland) Staande op de Gedempte KLEINE PALEN. TE GEVEN DOOR DE Staanplaats Nieuwe Koemarkt. Voor het eerst gepresenteerd op de Kermis te Sneek Deze is eene JEUGDIGE DAME, welke VOORTS HET MIRAKEL DER NEGENTIENDE EEUW (het grootste Lach-succès der Kermis) DAARNA op een open en vrij tooneel voorgesteld. De Directie, 65 per pond worden bespaard, indien men Ka» threiner’s Kneipp Malzkoffle met Javakoffle vermengd, drinkt. De Directie, hot ove don een stee het voo een de met hÜ H’U dat SÜP den 2 rein 3ü GEDRUKTEN UITGEGEVEN BD W. COOL VAN BOKMA, TE SNEEK. (VAN OUDS BEKEND) 1P‘/16 J64 195s/, Engelsche Wissels f 121.09 -.j... Het TWEEDE EXAMEN van TOELATING zal worden gehouden op Dinsdag 4 September; men wordt verzocht zich vóór 1 September aan te melden. De HER-EXAMENS van leerlingen der School worden gehouden op Maandag 3 Sept. Najivang der Examens ’s morgens 8 uur. I Aanvang der Lessen Woensdag 5 September, ’s morgens 10 uur. Bestaande uit meer dan 400 Voorwerpen. Snchsen. Mwiiliien - l»ge»ie«r-Mnilr Werkmeiater 8«k«l». 125/, Trademark alléén in verzegeld pakje, voorzien van boven staand gedeponeerd handelsmerk, verkrijgbaar te Sneek bijM. E. PINO, H. M. KLEINSCHMIT, H. ZANDSTRA, L. VELTMAN, G. TONNE- MA, G. HEMSTRA; te Oosthem D. G. BOON TJES te 1 dist T. ten CATE, J. HAAGSMA, F. A. PASMAte Oudega W. VALKEMA te Nijland Wed. J. STEENSMA; te Bolsward G. KROL, te Bozum W. BIESMA en te Heeg P. F. ROOS. In het bijzonder wordt de aandacht gevestigd op de SOUCHON-THEE A 11.30 per 5 Ons. - - j '17/ Aug- G3'/8 G3 6(b’/8 6(6 7fe13/16 f® DIRECTIE MMAR. ZATERDAG 18 AUGUSTUS, GROOT LACH-SUCCÈS GEVOLGD DOOR Tooneelspel in 1 bedrijf. ZONDAG 19 AUGUSTUS, WWL STROCOFFi Groot Drama in 6 bedrijven en een Voorspel, naar den beroemden Roman van Jules Verne, door Ch. de la Mar. Geheel nieuwe Decoratiën en Costumes. Muziek van d’Larondelle. Mise-en-Scène van Ch. de la Mar. Voorspel CZAAR en KOERIER. Verdeeling der Bedrijven 1. Broeder en Zus ter. 2. Voor het Vaderland en voor den Kei zer. 3. Een ontzettende Strafoefening. 4. De Ijszee. 5. De Vuurzee. 6. Voor God, den Keizer en het Vaderland. MAANDAG 20 AUGUSTUS, GEVOLGD DOOR DINSDAG 21 AUGUSTUS, (GROCT LACH-SUCCÈS) Blijspel in 4 bedrijven van den vermaarden -Nedeilandschen Schrijver Justus van Maurik. WOENSDAG 22 AUGUSTUS, Blijspel in 4 bedrijven van August Moser succès-stuk door geheel Duitschland. Aanvang ’s avonds 8 uur. GOED BEZET ORKEST. PRIJZEN DER PLAATSEN le Rang, ƒ1.25; 2e Rang, f 0.75 3e Rang, f 0.50 4e Rang, 0.30. Plaatsen kunnen besproken worden a 10 Ct. extra. 12 Kaarten le Rang ƒ12. Ver- krijgbaar aan den Schouwburg, bij den boekhandelaar R. van der MEULEN en bij E. SANDERS, Leeuwenburg. V V nier? ’t D kind G tig tiek G een Zola Lou: not wü Staanplaats SCHAPENPLEIN tegenover den Heer FEENSTRA, Goud- en Zilversmid, heeft de eer het geëerde publiek te berichten dat hij alhier wederom is gearriveerd en ruim is voorzien van Nougat, alsmede fijne Chocolade- en Suikerwerken. Minzaam aanbevelend. BRILLEN, die hij-zelf vervaardigt uit Kroon- of Vlintglas, dewelke zijn goedgekeurd door HH. Doktoren. Verdere aanbeveling acht hij overbodig. Daar zijn soliditeit van ouds bekend is, hoopt hij met ruime orders van het geachte publiek vereerd te worden. Twaalf nieuwe edele Raspaarden staan weder ten dienste van het geachte publiek, die alle weder zoodanig gedresseerd zijn, dat zelfs Dames en Kinderen er weder een Rijtoertje mede kunnen maken. De Directeur maakt aan zijn geachte begunstigers bekend, dat niet zooals andere jaren de Rit 25 ct. is, maar dat de prijs per Rit is vastgesteld op 15 ct. en voor kinderen 10 ct., zoodat een ieder in de gelegenheid wordt gesteld om een rijtoertje te kunnen maken. De Directeur hoopt weder gelijk andere jaren met een druk bezoek vereerd te mogen worden. ENTRÉE 10 Cents, Kinderen 5 Cents. Te 11 */2 uur UITBUNDIG LACH-SUCCÈS. Kluchtspel van den beroemden Duitschen Schrijver Fritz Reuter. PRIJZEN der PLAATSEN voor deze voorstelling „fpilina met den eersten prijs werden bekroond. 1ste Rang 50; 2de Rang 25; 3de Rang 15 ct. - --- aanvaNG der Voorstelling onmiddellijk na afloop van ’t Vuurwerk. Bij ongunstig weder AAN VANG ten 8’/2 uur. in alle plaatsen van Nederland voor eene eer ste handelshuis in SPAANSCHE-, PORTU- GEESCHE- en TAFEL WIJNEN. Slechts zij komen in aanmerking, die, behalve 10 referen tiën, bewijzen van bekendheid met H.H. Wijn handelaren, Hoteliers, etc. kunnen overleggen. Franco brieven BRUNER, v. Arteveldestraat 66, Antwerpen. Bijvoor de ongelukkige slachtoffers der ZELFBEVLEKKING (Onanie) en GE- IgHEIME UITSPATTINGEN is het be- Hroemde werk H Hollandsche uitgave, met 27 afb. Prijs ||2 gulden. Ieder, die aan de verschrik- Okelijke gevolgen van deze ondeugd lijdt, |||nioet het lezen; de oprechte leering, die het geeft, redt jaarlijks duizenden van een «■zekeren dood. Te verkrijgen bij het Ver- ra lags-Magazin te Leipzig, Neumarkt 34, H franco tegen inzending van het bedrag, ra (ook in postzegels) en in eiken boekhan- del in Holland. J. Veenhoff te Amsterdam, M. de Jong te id., F. de Haan te Van Heeg. R. v. d. Ende te Rotterdam. Briefkaarten: Valken te Amsterdam, C. Gartenmakers te id.J. Reijenga te Delfzijl. De Directeur, HINLÓPEN. I i De ondergeteekende maakt aan het geëerde publiek van Sneek en Omstreken bekend, dat hij wederom is gearriveerd met zijn goed in gericht Théater; voorzien van nieuw Personeel en fraaie Decoratiën enz. Er zullen gedurende de Kermis eiken avond SCHITTERENDE VOORSTELLINGEN wor den gegeven, alles opgeluisterd door een flink Orchest en goede verlichting. MUZIEK en PARADE voor de Tent des avonds te 7*/2 ure. Opening van het Tooneel 8 uur. Eiken dag gedurende de Kermis, des namid dags van 2 tot 4 uur met uitreiking van SPEELGOED. Alle Rangen half geld. jj” Verder zal alles door Programma’s wor den bekend gemaakt. Onder aanbeveling, BURGERLIJKE STAND. WYMBRTT8ERADEEL, Vau den 10 tot en met den 16 Aug. - GeborenFokje, dv Abe Fortuin en Sjjke Bijlsma te Woudfl* end, Hijke, dv Meije Tiersma en Jetske Stilma te Scharne- goutum. Tryntje, dv Doede Wijnia en Geiske Smidstrn te üitwellingerga. Anue, zv Gerke Vlieger en Bontje van Dijk te Workum (geb, te Scharnegoutum) en Tiede,zv Foppe de Jong en Tij take Veiling a te Oppenhui sen. Overleden: Imke Wiersma, bijna82 jr.eehtg. vanBaukjeHiem- stra te Wolsuni. Wijtske Graafsma, 56 jaar, echtg van Jo hannes van der Weij te Westhem. Doetje Haveu, 34 jr, eciitg. van Andries Dijkstra te Hommerts, Eeu levenloos aange^even kind en Hiltje Boersma, 62 jr. wed. van Ulbe Sytema tö Gauw. Leeuwarden, 17 Aug. Boterprijs f 38.50’ le keur f39,00, a f38,00, 2e keur f37,00 a f 36.50. EFFECTENBEURS VAN AMSTERDAM, van 16 Aug. 2’/2 pCt. Nat. Werkel. Schuld 937/16 Buitenl. Spanje Portugal 247/8 Rusland 1889/90 Hope 2e Oosters, leening Zuidwester Sporen B Oost. Zilv. Jan./Juli Geconv. Turkije D Peru vian pref Aandeelen pref. Denverrio grande Union Pacific |12s/i 4 °/0 Rusland 1894 6e Serie

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1894 | | pagina 4