■ffi- IN IDIMfflHUD ÏOOR DE (MIHI ffl HEI 1RMDISSMW SJB. I J I No. 67. z A R G A xN (1, 1894. NEGEN-EN-V EERTlGs T JS J J? 22 A. U O U rJ? U S. «MMHïBïiii te BINNENLAND. op U I T DE PERS. In een twintigste artikel besluit dr. Schaep- Alle brieven in te zenden. >0» a Salve, PROMETHEUS. G r; m ug- en us >ol n- ?d ili. 1-, er )t. !G Deze CO WL4NT verschijnt WOENSDAGS en ZATERDAGS. Abonnementsprijs voor 3 maanden f 1.— franco per post ƒ1.25. Alle brieven en stukken, uitgave of redactie betreffende, franco HIHeen g «steeds bij de hand Bhet program aan te zoo eenvoudig, dat een gewoon er versteld bij staat? een illustratie van de oude spreuk wijzen bleef het verborgen, maar den Van de geleerdheid, man en daarvan alleen! t Is immers niefifech ’t Y, DeA u kinderwens werd het geopenbaard. Ge j|ebt de zaak, waarvoor ge strijdt, prach- manoeuvre getuigt van tak- De minister van financiën heeft bepaald, dat in het aanslagbiljet door de bedrijfsbelasting moet vermeld worden of de aanslag overeen komstig de aangifte met afwijking daarvan of ambtshalve is opgelegd. Zooals men weet houden met November e.k. de bestaande kiezerslijsten van de kamers van koophandel op van kracht te zijn, terwijl we gens opheffing der patentbelasting geen nieuwe lijsten kunnen worden opgemaakt. Uit goede bron verneemt de Telegraaf, dat eerlang een koninklijk besluit zal verschijnen, waarbij de laatste kohieren der patentbelasting (die over het dienstjaar 1893/94) nog geduren- Nopens de cholera kan worden vermeld, dat hier en daar enkele op zichzelf staande geval- man zijn beschouwingen over den staat van zaken en partijen met de bespreking van het geen er te doen staat. „Indien voor ons Nederland uit den tamelijk verwarden staat van zaken en partijen nog een zooveel mogelijk gezonde, ordelijke en vaste toestand zal worden geboren, schrijft hij, dan schijnen mij drie dingen noodzakelijk en on misbaar.” Op de eerste plaats een spoedige en afdoen de regeling van het kiesrecht. Niets is zoo ge vaarlijk als een steeds terugkeerende strijd over politieke rechten. Maar daarvoor dient de re geering het kiesrecht zoo in te richten, dat het inderdaad ernst blijkt te zijn met het grens- verschil, dat, zoo heette het, ons alleen scheidt. De grenzen der grondwet moeten worden ge ëerbiedigd, men moet er echter niet van ma ken een beperking, wel een indijking. Het on mogelijk maken van een nieuwen kiesrechtstrijd is de eerste plicht der regeering. Met dien plicht hangt voor alle partijen en in dezelfde mate en in denzelfden rang de plicht samen met eerlijk te nemen wat eerlijk geboden wordt. Degenen, die meenen dat de grondwettige gren zen zeer ruim kunnen worden genomen, zullen de toepassing van hun ruimer begrip moeten vaarwel zeggen, wanneer het grensverschil zich binnen de boven aangegeven lijnen beweegt. Van beginselverzaking is dus geen sprake. Men geeft de ruimere meening in geenen deele op, omdat men in de minder ruime berust. Op de tweede plaats behooren de partijen zich meer en meer te doordringen van de nood zakelijkheid eener sociale politiek. Sociale po litiek niet alleen in den zin van bescherming en ondersteuning der zwakkeren door den Staat. Neen, in den grooteu zin van het woord, in zijn eersten en algemeensten zin, is sociale po litiek de leiding, de bevordering en de verzoe ning der verschillende maatschappelijke kringen door den Staat in het belang der staatkundige gemeenschap. Het wordt toch steeds meer en meer zichtbaar, dat in iedere staatkundige wet een sociale vraag ligt opgesloten. Met een sociale politiek hangt het derde noo- dige te zamende plicht van alle partijen om tot dat volk te gaan, dat in meerdere of min dere mate tot de uitoefening van het kiesrecht zal worden geroepen, om dat volk te herinneren dat het de beginselen, waardoor het dat kies recht gekregen heeft, heeft hoog te houden, nl. recht, vrijheid en liefde voor de gemeenschap. En ten slotte men moet niet alleen het volk lief hebben, maar men moet ook gelooven in het volk. Dr. Schaepman eindigt met de verwachting uit te spreken, „dat de katholieke partij, die de oudste is, zich ook de stoutste zal toonen. Dan zal zij blijken tevens de edelste te zijn en de rijkste worden in verdiensten.” G& verdedigduw hek efl menschenkennis. Ge I hebt uw lezers een blik doen slaan Eeu (iisfepgeleerden schrijver, die blijk geeft van 2ola n|ets af te weten, in de geheimen van de LourdtJskuur een vreemdeling zich toont en last not least nonsens schrijftnatuurlijk, want wie wü schrijven over do genezing van een gebro ken been met twee uiteinden, en die eenige centimeters van elkaar, en daarbij zich onbe- kwaam toont om deze waarheid in al haar een voud, reinheid en klaarheid te vatten, zoo iemand schrijft nonsensan ihm ist Hopfen und Malz und Lourdeswasser verloren. Ge zoudt er dan ook niet over geschreven hebben, indien ge niet gemeend hadt van de gelegenheid te moeten profiteeren om bij Uw lezers de bazis van het geloof wat te verster ken. In uw fantasie spookten de schimmen rond van Henry en Caserio, die eens zoo goedgeloo- vig en vroom waren, maar door het verlies van dien bazis van geloof en vroomheid tot zoo misdadige handelingen zich lieten verleiden. Ge hebt een paar dokters opgenoemd, bij wie elk twijfelend gemoed troost kan vinden, en daar hebt ge wèl aan gedaan. Wij willen (al konden we ’t ook) geen enkele poging wagen om u in die richting tegen te werken. Integendeel, om u ten dienste te zijn, zullen we aan de reclame meehelpen, omdat we over tuigd zijn dat velen, ettelijke duizenden, nog troosteloos voortleven. Zelfs noodigen we hen die het belang der zaak beseffen en daartoe in staat zijn uit, in Frankrijk publiciteit te geven aan de volgende openbaring Dr. Boissarie, die vijfjaren als geneesheer in Lourdes werkzaam was, heeft, toen hij de ge nezende kracht van het Lourdeswater met eigen oogen aanschouwde, begrepen, dat hij als ge neesheer eigenlijk overbodig was; hij schreef toen zijn Lourdes histoire médicale. Drie honderd andere geneesheeren, die zich persoonlijk hiervan overtuigden, hebben de wonderdadige genezing geconstateerd onder eede en zijn daarop zendelingen geworden in den dienst van Lourdes. De geleerden der Salpétrière en van Nancy hebben eenparig hun overmoed afgelegd, om de feiten, te Lourdes plaats grijpende, te durven loochenen (zie pater Ermann). Twee-en-twintig geneesheeren zijn getuige er van geweest, dat de twee uiteinden van Peter de Rudder’s gebroken been als door een mag netische kracht aan elkaar werden getrokken op drie centimeters afstand (zie pater Ermann). Hiermee, geachte August, meenen we onze taak te hebben voleindigdwe hopen dat an deren ons zullen navolgen, om, zooals we straks opmerkten, aan Frankrijks zonen, die over ’t algemeen nog zooveel te kort komen van de zegeningen des geloofs in Lourdes geneeskrach tige wateren, de geciteerde bewijsgronden mee te deelen, opdat zoo langzamerhand de aarde vervuld worde van het evangelie der genezing aan Lourdes waterbron. Ivoor het geëerde publiek. Ge dacht: ten minste zoo stellen we ’t ons voor jongens dat is een prachtige gelegenheid om den lezers van Ons Noorden iets geniet baars aan te bieden in den nattigen komkom mertijd, iets waarvan ook nog iets blijft hangen aan ’t nierenbed Niet waar, beste August, ge woudt uw lezers eens vertellen van het gebroken been van Peter de Rudder, -welks twee uiteinden drie centi meter van elkander waren verwijderd, waaraan hij ruim negen jaar had geleden en dat plotse ling, volkomen is genezen door het regenwater dat van de Pyreneën naar beneden zakte en sijpelde, tot het aan de Lourdesbron weer voor den dag kwam. ^ie, zegt August, de waarheid is eenvoudig, fein en klaar en dan roepen de menschen nog bij het herstelde been van Peter de Rudder ’t Is bijgeloof, ’t is een sprookje.” Weet ge, vriend August, hoe dat komt de eenigen tijd als grondslag der kiezerslijsten voor de kamers van koophandel gehandhaafd worden. De regeering erlangt zoodoende den tijd om te overwegen -welke regeling voor de toekomst de meest wenschelijke is en of die regeling wederom bij koninklijk besluit of bij de wet zal behooren te geschieden. Mri L- üaffmans geeft thans in het Venl. Weekbl. de oplossing, die hij heeft uitgedacht, voor den doctorsnood ten platten lande. Wat maakt dien nood? De groote afstand tusscheu patient en geneesheer. Het halen van den doc tor en zijn overkomst duren lang en zijn kost baar. Ook zijn salaris. Het spreekt toch van zelf, dat de geneesheer den tijd, aan een visite besteed, in rekening brengt. Kost hem die vi site een halven dag, dan vraagt hij natuurlijk veel meer, dan wanneer ze in een kwartier is afgeloopen. Kon men den afstand wegcijferen, of liever kon men aan den bode, die den geneesheer moet halen, en aan dezen vleugels geven, dan ware veel gewonnen. Welnu, het eerste is mogehjk en het tweede in zekere mate. Wanneer in elk dorp een te- mphoon was, dan had de bode vleugels; dan telephoneerde men even den doctor en kreeg van hem terstond antwoord. Ook raad, wat er voorloopig tot zijn overkomst gedaan moet worden. Welk een kolossale verbetering in den toe stand van het platteland! Wat mij altijd ver wonderd heeft, is de onverschilligheid van hen die zoowel van spoorweg als van telegraaf ver stoken zijn, omtrent eene verbinding met de buitenwereld door den telephoon. Deze toch is voor hen het eenigste middel om uit het iso lement te geraken, dat tegenwoordig bijna on- dragelijk is. Overal spoorwegen aanleggen gaat niet. In de meeste streken zijn zelf geen trams moge lijk. Ook is het niet te vergen, dat in elk dorp een telegraafkantoor besta. Dus het platteland scheen ten eeuwigen dage gedoemd geïsoleerd te blijven. Daar wordt de telephoon uitgevonden, als het ware expres om het platteland te gerieven. Er bestaat volstrekt geen moeilijkheid in ieder dorp eene telephoon te hebben. In de landen, die om ons liggen, in Belgie en Duitschland’ is ieder dorp telephonisch verbonden. Waarom met in Nederland? Hier is de Staat nog meer dan elders daartoe verplicht, daar hij hier den doctersnood veroorzaakt heeft. Wij zeiden zoo even, dat ook aan de genees heeren vleugels te geven zijn, in zekere mate althans. Ieder begrijpt wat daarmee bedoeld wordtvelocipedes. Zoolang het menschdom bestaat, heeft men van vleugels gedroomd, niet zoo zeer om zich in de lucht te kunnen verheffen daar heeft men weinig aan maar om zich snel en ge- makkelijk te kunnen verplaatsen. Welnu °de velocipède verwezenlijkt dien ouden droom. Onze jeugd vliegt. Geen twijfel of de jongere geneesheeren zullen zich ook op den Pegasus gaan zetten en hunne patiënten afvliegen. Er zijn er al die dit doen. Ook notarissen. Bij het maken van testamenten is dit dikwijls zeer gewenscht. Dus met telephoon en fiets is aan den doe- torsnood veel te verhelpen. De commissaris van politie te Amsterdam, de heer J. D. Stork, is overleden. Aan AUGUST. We hebben met belangstelling kennis geno men van uw artikel in Ons Noorden en waren niet weinig verheerlijkt over uw verklaring dat ons artikel over Lourdes zoo diepgeleerd was. Zulk een betuiging van u te mogen vernemen hadden we niet verwacht, om de eenvoudige reden dat we elkander niet kenden. Maar, geachte August, leed deed het ons dat ge zoo lang hebt moeten zoeken naar een leid draad in ons betoogtemeer omdat ge u daar door ten slotte hebt laten verleiden om uw le zers in de war te brengen met de mededeeling, dat ons diepgeleerd artikel, after all, „nonsens” bevat. Het woord ontglipte u zeker in een vlaag van moedeloosheid en we vergeven het u daar om van harte, temeer daar ge ons zoo hadt op gevijzeld in den aanhef. Gaarne willen we als blijk van dankbaar heid over zooveel waardeering van uwentwege, I hier als ons gevoelen neerschrijven, dat we u niet voor dom verslijten. Neen, August de domme zijt ge niet; ge houdt u maar zoo, en hierin ontdekken we uw overeenkomst met een anderen August den domme, diejaren achtereen reclame maakte voor een u zeker welbekend paardenspel en die l was om de ledige ruimte op te vullen met een stukje reclame ADVEHTENT1ËN van 1 tot 4 regels, gewone letter, 40 Cents; voor eiken regel meer 7*/, Cents. Bij abonnement is de prijs belangrijk lager. Voorwaarden daaromtrent te vernemen bij den uitgever. BBMBBBI it* 16 1 I I 10 a i ids- ■ne- t0 )ijk d ng jm- Jo- Ltg. ea ir- U- Z1J :ii- li jn, iat KAEEKEB COURANT. I JvOOF 11 P.f. o-pöarrlo i

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1894 | | pagina 1