i i I k DE ONDERGANG DER WERELD. e I Mm a redaeteurvan De Wachter, heeft daarin toch a d i k w O| 01 w dl ni Ui tr vi ti tl k zi bi tij 4 ei ’t hi k< VI te ve zo Pt w ni f V'i hetgeen is medegedeeld FEUILLETON. zij kan toch zie er a Een droevig ongeval had Vrijdag middag in de Wenslauwerstraat te Amsterdam plaats. aanleiding gevonden te bedanken als voorzitter van de afdeeling. We bei va; de no da lai ba dri lor va: ge tei ge te de W( 1 pla Wr v> Vi VI n d b n d ti v ii e I V i c 1 1 i tO' SC ge m< er ’t no Verhaal uit het jaar 1899, van Friedrich Thieme. II. (Vervolg.) onderuit oogen- De afdeeling Groningen van den Sociaal-De- mocratisehen Bond heeft besloten, mr. P. J. Troelstra, Van Kol en andere parlementair-soci- aal-democratische woordvoerders niet meer als sprekers uit te noodigen. ’t Geschiedde met ge ringe meerderheid, maar de heer J. II. Schaper, Een treurig geval wordt uit Bussum gemeld. In de Nassaulaan aldaar woont de heer Meijn- ders, sedert 6 weken weduwnaar, met drie kin deren. Bij afwezigheid van haar meester heeft de dienstmaagd eergisteren het oudste meisje, 11 jaar oud, met gordijnkoord gewurgd. Zij deelde daarna zelf de misdaad aan een buur mede, die de burgemeester waarschuwde, aan wien zij bekende uit haat jegens het kind gehandeld te hebben. Bij zijn tehuiskomst vond Meijnders het huis vol vreemden bij het lijk van het kind. De dienstmaagd is in hechtenis. een buitengewone i de Nederlandsche en stemrecht. Ver- Wederom een moord, de derde van de vori ge week. Hij is wel geschied op Duitsch grondgebied, maar slechts even over de grenzen, en de verslagene is een Nederlander. Op den weg, die van Orsbach naar den Schneeberg leidt, is nl.aan een boomtak han gende, het lijk gevonden van zekeren Pelzer uit Bocholtz (Limburg). Een gapende wond boven het oog deed aanstonds aan een misdaad denken. Daar zich in de zakken van den ver slagene een scheermes en een lang eind touw bevonden, werd eerst nog zelfmoord vermoed, doch meer waarschijnlijk wordt het geacht, dat Pelzer eerst vermoord was en men hem daarna in een strop aan een lagen tak heeft gehangen om te doen gelooven aan zelfmoordom die meening ingang te doen vinden waren ook het touw en het mes in den zak gestoken. De ge rechtelijke lijkschouwing leidde dan ook tot de zelfde conclusie. De verslagene is langs een eenzamen weg uit de richting van Aken geko men. De scheuring onder de Nederlandsche soci- aal-demoeraten is op het punt een voldongen feit te worden. Een twaalftal van hen die ach tereenvolgens uit den bond zijn getreden, de heeren L. Cohen, ZwolleJ. A. Fortuyn, Am sterdam A. H. Gerhardt, AmsterdamF. van der Goes, AmsterdamW. P. G. Helsdingen, Wij ontvingen heden onderstaande mede- deeling Een onderwijzer te Amsterdam, de heer H., vroeger te Zwolle woonachtig, alwaar hij de vacantie doorbracht, had het toezicht op zijn woning te Amsterdam gedurende zijn afwezig heid aan zijn zwager opgedragen. Toen deze dezer dagen ’s avonds eens kwam kijken, kan men zich zijn verrassing voorstellen, toen hij bij het openen der voordeur tal van kisten zag staan, waarin zich allerlei huishoudelijke zaken bevonden. Toen hij zijn onderzoek verder uit strekte, bleek het, dat ongenoode gasten den De Hooge Raad verwierp het cassatieberoep van Hendrik de Jong tegen zijn veroordeeling tot 3 jaar wegens oplichting van den hotelhou der Kramer. RotterdamH. van Kol, Ay waille H. Polak, AmsterdamJ. H. Schaper, GroningenH. Spiekman, SappemeerP. J. Troelstra, Utrecht; is,“ In aansluiting van hetgeen is medegedeeld omtrent de afpersing, waaraan een der Groning- sche advocaten zich zou hebben schuldig ge maakt ten opzichte van den landbouwer H. uit Usquert, die zich in een vlaag van angst het leven benam, kan het Nbl. v. h. Noorden thans mededeelen, dat door de rechtbank te Groningen te dier zake rechtingang is verleend tegen mr. G. W. W. B. aldaar. Tevens verneemt het blad, dat de overleden landbouwer zijne huishoudster in geen enkel opzicht financieel te kort had gedaan. De zaak tegen mr. W. B. zal waarschijnlijk in het eind van September voor de rechtbank te Groningen dienen. H. J. van der Vegt, Zwolle; W. H. Vliegen, Maastricht, hebben thans een circulaire gericht tot de sociaal-democraten in Nederland, waarin zij kennis geven van het reeds vroeger meege deeld plan tot oprichting eener nieuwe sociaal democratische partij. „Jarenlang heeft de sociaal-democratische bond gegolden als het orgaan der arbeidende klasse, heet het in de circulaire, en dit was na tuurlijk. Zoowel door zijn positie als door zijn antecedenten was deze bond aangewezen zulks te worden, doch nimmer is het hem gelukt ook maar een aanmerkelijk deel dier klasse onder zijn banier te vereenigen, en dat was zijn eigen schuld. Instede van zich ook onledig te hou den met de eischen van het oogenblik en te strijden voor daadwerkelijke verbetering van den toestand, is in en door den bond, vooral in den laatsten tijd, gehuldigd het zg. ultra-revo- lutionaire standpunt, dat er niets anders te doen valt dan te praten over een geweldige revolu tie, die als een Messias over allen en alles red ding brengen zou, terwijl eiken anderen arbeid aan de verheffing des volks tot niets nut, ja zelfs schadelijk was.” De breede massa’s begrepen deze hoogdra vende leuze niet, en de bond leefde boven, niet in en met het volk. Het doel van de nieuwe te vormen partij is: den toestand zuiver te maken, en het sociaal democratische standpunt dat door den bond is verlaten, te handhaven. Vóór alles zal de nieu we partij er naar streven het orgaan te worden van de verdrukte klasse, in strijd tegen de ver drukkers. En dien strijd wenschen de onderteekenaars te voeren op elk gebied. Op „ekonomisch ge bied zullen zij de loonslaven steunen in hun strijd tegen de kapitalistische dwingelandijop politiek terrein zullen zij trachten afbreuk te doen en ten slotte geheel te vernietigen elk voorrecht der heerschende klasse en mocht eens de noodzakelijkheid het eischen, dat tegen over het geweld der heerschers, geweld der be- heerschten moet worden gesteld, dan zal de so- ciaal-democratie haar rood gekleurd vaandel waarlijk niet verloochenen. Naar gelang der omstandigheden wenschen zij te strijden met alle hun ten dienste staande middelen, voor zoover deze niet in strijd komen met de eer en geweten.” Op de constitueerende vergadering, die Zon dag 26 Augustus gehouden wordt, zullen alle sympatiseerende vereenigingen worden uitgenoo- digd, maar alleen zij worden toegelaten tot deel neming, die de volgende formule onderteekenen. „Vergadering tot regeling der organisatie van alle democratische socialisten, d. w. z. van die genen, die zoowel op politiek als op ekonomisch gebied het gemeenschappelijk bezit der produc tiemiddelen nastreven en die dus ook het kies- reent willen veroveren en gebruiken als wapen in den klassenstrijd.” Het stuk in het Friesche Volksblad, waarin Van Zinderen Bakker (die zooals men ziet niet onder de onderteekenaars voorkomt) de rede nen uiteen zette van zijn bedanking als lid van den „zich noemenden sociaal-democratischen bond”, is thans in zijn geheel overgenomen door het Sociaal Weekblad. len blijven voorkomen, maar gelukkig ia ner gens op' ’t oogenblik sprake van een uitbreiding van eenige beteekenis. De heer Van Deth is thans in Amerika be zig. Uit een annonce in het Amerikaansche biad de Telegraaf blijkt dat hij den 12 Augus tus in een openbare vergadering in „Apollo Hall (Van Houten-street te Paterson) zou spre ken over„De ontmaskering van den weesva der Jan van ’t Lindenhout en de weesinrichting te Neerbosch.” In de Methodisten-kerk in Mid land Park zou de heer van Deth den volgenden dag in het Engelsch de Neerbosch-quaestie be handelen, „als vervolg op zijne 78 openbare meetings in Holland.” Woensdag avond werd te Roermond de con- ducteur-pakmeester Beenen van Maastricht, toen hij zich van het perron naar zijn trein wilde begeven, aangereden door de machine van den naar Venloo vertrekkenden goederentrein. De machine en de tender schijnen toen over den man heen gereden te zijn, zonder hem veel te deeren, doch voor een der wielen van den ba gagewagen bleef hij hangen en werd hij ruim honderd meter ver medegesleept. Toen de trein stilstond en men den ongelukkige er haalde, leefde hij nog, doch gaf eenige blikken later den geest. De vingers van eene hand waren afgereden cn ook scheen hij een kwetsuur aan een been te hebben gekregen. De dood is echter vermoedelijk het gevolg van den stoot door de machine of door de drukking, die het lichaam heeft moeten doorstaan toen het zoover over de rail w^rd voortgeduwd. Op het emplacement van het hoofdstation te Groningen heeft Vrijdag nacht een ernstige verwonding plaats gehad. Omstreeks 1 uur bevond de koedrijver Jan L. zich met een vrouw in een spoorwegwaggon. De surveilleer- ende agent van politie 3e kl. E. Bakker, die gezien had dat Jan L. en de vrouw op het terrein gegaan waren, waarop de toegang ver boden was, maande hun aan zich uit den wag gon en van het terrein te verwijderen. On verhoeds nam Jan L. een voorwerp van den grond en slingerde dit naar het hoofd van den politieagent. Bakker zeeg bewusteloos neer, doch kwam later weer tot bewustzijn. Door dr. Jonkers werd de gapende wond, pl. m. 6 cM. lang, verbonden. De toestand van den patient is eenigszins zorgelijk. De dader is gevat en voorloopig in arrest genomen. Verzoek tot Opsporing In de woning van Jansje Stoel, weduwe van Gerrit Bute of Beute, die in den nacht van 11 op 12 Augustus 11. te Schagen tegelijk met Anna Beijers werd vermoord, zijn niet aange troffen de navolgende voorwerpen, die tijdens den moord vermoedelijk in die woning aanwe- dig waren Twee gladgouden Zijnaaiden, 18 karaats, twee Cantille kapspelden, 18 karaats, 1 paar ouderwetsche oorbellen of oorknoppen met haar achter glas, 1 halsketting met zwarte koralen (één streng) en gouden tonnetje, 1 halsketting (vier strengen) van zwarte koralen met gouden slotje, vier gouden vingerringen, waaronder 1 met een wit steentje, ongeveer twaalf zilveren thee- of likeurlepeltjes, aan het smalle gedeelte gedraaid en aan het breede gedeelte van den steel met een gegraveerd takje of bloempje. De officier van Justitie te Alkmaar verzoekt opsporing, inbeslagneming en opzending dier voorwerpen, alsmede draadbericht. Tevens wordt draadbericht verzocht van de adressen van twee mannen, de een ongeveer 45 jaren, lange donkere bakkebaarden, boven lip en kin gladgeschoren, gewone gelaatskleur, helder uit groote oogen ziende, zwarte zijden pet, de ander van jeugdiger uiterlijk, welke personen in den avond van 11 Augustus 1.1. te Uitgeest waren gezeten in een wagon 3de klas se van trein 121, vertrekkende van Uitgeest 9.6 uur ’s namiddags en te Schagen (aankomst 10.10 uur ’s nam.) zijn uitgestapt. De Officier van Justitie te Alkmaar, F. F. Karseboom. „Zij is misschien bang, professor Grosser op de sterrenwacht te zullen ontmoeten,zei do moeder vol medelijden. „Arm kind.“ De professor ging verdrietig opstaan. „Och wat,“ bromde hij, „zij moet zich dien man maar uit hef hoofd zetten. Zij gaat mee naar de ster renwacht en daarmee uit. Het zou bepaald om vallen, als zij wegbleef, en zij kan toch opk niet alleen naar ’t bal.“ t Hij stak een sigaar op en ging naar zijn ka mer ondanks alle pogingen vlotte het werken echter niet, want de gedachte aan de tranen van zijn geliefd kind wilde hem maar niet ver laten. „Och watArm kind herhaalde hij meer als eens, zichzelf opwekkende om ’t hoofd er voor te houden. „Een jonge stijfkop! Er zal nog wel eens een tijd komen, dat zij blij is dat zij dien man niet gekregen heeft. Neen, neen zoo’n gek, die de ondergang der wereld preekt, zoo’n charlatan zou ik tot schoonzoon aannemen Dan zou er bepaald dadelijk een sterrenregen neerploffen, als ik dat deed De dag ging zijn gang, maar ’t werk van 6.) In de prettigste stemming vinden wij op den noodlottigen morgen professor Kühnemann met zijn familie aan de koffietafel, schertsende over de heerschende paniek en de staartster. „Zij ziet er heden echter onheilspellend uit, merkte de vrouw van den professor op. „Men kith haar schier op klaarlichten dag duidelijk zien, haar staart strekt zich over den halven horizont uit en schittert als een spookachtige reuzenfakkel. „Dat komt omdat zij zoo dicht bij ons ons heden avond op een interessant schouwspel wildet vergasten. Het bal zal evenwel druk bezocht worden, want velen gaan er uit angst naar toe, om den doorgang der komeet in vroo- lijk gezelschap af te wachten. „Ha, ha, ha „Weer anderen,ging de vrouw van den professor voort, „zooals bijvoorbeeld de Lang- manns, blijven van avond thuis, om de kritieke oogenblikken in eigen kring en stille overpein zing door te brengen. „Die dwazen dan zou ik nog eerder naar ’t bal gaanIk begrijp u echter niet, An na. Gij zijt anders toch niet zoo’n gepassio neerde danseres en hebt mij altijd graag eens j in de sterrenwacht opgezocht, als daar iets moois te zien was. Hoe zijt gij toch op eens zoo veranderd „Ik weet het niet, papa,“ zei de jonge dame kortaf, maar de tranen kwamen haar daarbij in de oogen zij ging opstaan en haastig de kamer uit. „Ja, daar zal toch riep de professor uit. Te Utrecht is eergister vergadering gehouden van Bond voor algemeen kies- tegenwoordigd waren 15 afdeelingen. De heer P. J. Helsdingen presideerde. Het hoofdonderwerp was de vraag1 Be hoort de Bond in zijn tegenwoordigen vorm te blijven bestaan, en 2°. Zoo neen, behoort hij dan te worden opgeheven? De voorz. besloot een beknopt historisch over zicht van den bond met de mededeeling, dat het hoofdbestuur het voortbestaan van den bond niet langer wenschelijk achtte. Verschillende stemmen gingen op o. a. die van den heer Van der Vegt, vertegenwoor diger der afdeeling Zwolle, en van den heer Van der Goes om den bond op ie heffen en zich aan te sluiten bij de nieuwe sociaal-demo cratische organisatie waarover Zondag a. s. te Zwolle zal worden beraadslaagd. Andere le den o. a. de heer Gerhardt waren daar tegen en zagen niet in dat de bond reeds moest vallen. Na lang debat werd ten slotte gestemd over punt I. De uitslag was dat 56 met ja, 56 met neen stemden en 18 in blanco, de stemmen staakten dus. Volgens de statuten moet thans zoo spoe dig mogelijk het referendum der bondsleden beslissen. Na deze stemming ontspon zich verder een de bat of men al of niet zou voortgaan met de agenda te behandelen ten slotte werd een voor stel van dr. Bruinsma aangenomen, om met de behandeling voort te gaande beslissingen zou den echter niet bindend zijn, maar konden strek ken tot voorlichting der afd. en werden later toch ook aan ’t referendum onderworpen. Wij meenen echter het verder behandelde te kunnen laten rusten. Alleen zij vermeld, dat de vraag „zal de bond een soc.-dem. programma aannemen ja of neen met 64 tegen 59 stem men en 3 in blanco werd aangenomen. Ten slotte kwam nog in behandeling het hou den van een betooging voor algemeen kiesrecht. Vrij algemeen was men echter van meening dat het thans geen geschikte tijd was, zoodat daar van werd afgezien. Bij de rondvraag deed Amsterdam nog het voorstel dat de vergadering bet hoofdbestuur zou opdragen een schrijven te richten tot het comité om de a. s. Zondag te Zwolle te houden vergadering uit te stellen tot na ’t referendum. Met 44 tegen 20 stemmen verklaarde men zich echter hier tegen. Tijdena de afwezigheid der moeder, speelde het kleinste kind alleen in de kamer. Het schijnt, dat het al spelende een brandend pe- troleumtoestel omwierp, met het gevolg, dat de kleertjes vlam vatten en het arme wicht ern stige brandwonden bekwam. Toen de moeder thuis kwam, was de kleine dood. antwoordde Kühnemann. „Ik verheug mij als een koning over de gebeurtenis. Wij mjjn collega’s en ik hebben afgesprokeu, dadelijk nadat het donker geworden is, op de sterren wacht bij elkaar te zullen komen. Daar ko men ook een massa studenten, benevens de vrou wen en dochters mijner collega’s. Gij gaat na tuurlijk ook meê.“ „Och, papa,* antwoordde Anna, die sedert het door ons medegedeelde gesprek altijd bij zonder stil geweest is, „ik voel geen lust, er naar toe te gaan.“ „Zoo en dat waarom niet „Och, ik ik zooiets interesseert mij volstrekt niet. Ik zou van avond liever naar het kometen-bal willen gaan.“ j „Kometen-bal zegt haar.vader verwonderd. „Wat is dat dan voor een bal „’t Is maar een schertsende uitdrukking/ zei i mevrouw Kühnemann tot opheldering. „Bij den raadsheer wordt van avond een bal gege ven ter eere van den ondergang der wereld, en Anna is ook uitgenoodigd. Ik heb echter direct laten bedanken, omdat ik wist dat gij „Wat scheelt het meisje dan toch

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1894 | | pagina 2