I hebben, meenen we ons van verdere details te kunnen onthouden. Ieder wij herinnerden toen reeds aan het „Elk wat wils” als een der lofwaardige eigenschappen van de kermis beoordeele verder zelf, wat hem het meest aan trekt en toelacht en doe zijn keuze uit de ver schillende gelegenheden die hem worden aange boden om zich te amuseeren. gekkend ^houwspel. hechte lijlTtoS "X leine an jelda Het I pe< it de era- a te tige uur een eer> die het ver- rag- On- den den eer, )oor cM. ient en den kel op de op het hjk ink eer er zal lat len aid ton en ka zen ten er- oep ing ou- H., de zijn zig- eze ran h‘j zag ten lit- den >ch rar ;er- OJfi- ipk jeld ing- ge- H., rgst den te end cou- toea vilde d" den al te ba- uim rein iruit gen- eene een gon. van ing, toen ,De wereld vergaat!® schreeuwde de bende voor den drankwinkel, terwijl men elkaar onder t. uitslaan van ruwe toasten den brandewijn uit groote glazen toedronk, welke de beangstig de fabrikant hen vrijgevig schonk. Wat nut kon hij nu nog hebben van dien vurigen drank „Laten we gebruik maken van de weinige oogenblikken die ons thans nog overblijven om lekker en vroolijk te levenriep een uit de schaar zijn brullende makkers toe. „Kom aan, kameraden, plunderen wij de huizen der rijken wij willen vroolijk sterven vooruit Dat onbeschaamde voorstel werd met luid gejubel begroet, en de woeste hoop trok brul lend verder. Doodsbleek keerde de professor in zijn huis terug, sloot de deur en spoedde zich met vrouw en dochter naar den tuin, waar heen de dienstboden hen jammerend volgden. „De komeet is verdwenen 1“ riep Anna, naar boven wijzende, „misschien gaat alles nu toch noch over.® „Verdwenen antwoordde Kühnemann me lancholiek. „Keen, integendeel, wij bevinden ons te midden barer uitstralingen kijk maar Blijkens het verslag van den toestand der provincie Friesland over 1893 werden in dat jaar in de provincie gegraven de navolgende hoeveelheden turf: in de hooge venen 1,186,166 dubbele hectoliter lange of lichte, in de lage venen buiten de gereglementeerde veenpolders 601,830 dubbele HL. zware spon of baggelaar; in de gereglementeerde veenpolders 1,394,856 dubbele HL. van de laatstgenoemde soorten; in het geheel 8,183,852. Dit is minder dan in 1892 1,699,636 dubbele .hectoliters of 53 pet. Natuurlijk gaf dit ook aan veel minder han den werk. In de veenderijen waren 4280 ar beiders, waaronder 13 vreemdelingen, of 1112 minder dan in 1892. Deze cijfers toonen dui delijk, schrjjft de Leeuw. C't.aan hoezeer de turf-industrie, als gevolg van de concurrentie van steenkool, cokes, briquetten en petroleum, in Friesland afneemt. Men mag dit wel de ergste wonde plek in de provincie noemen. Het gezamenlijk bedrag der fondsen voor de waterkeeringen en voor de algemeene armen, voortgevloeid uit de vervening in gemeenten en veenpolders, was niet minder dan bijna 3 */2 millioen gulden. III. Bruno, in Gods naam, word toch wakker!® „Wat is er dan toch vraagt de professor, z*ch slaperig de oogen uitwrijvende. „Kom gauw meê naar buiten en kijk eens er schijnt iets vreeselijks te zullen gebeuren De professor sprong haastig op van zijn rust plaats en volgde zijn vrouw, die de handi Wringende voor hem stond. Buiten gekomen wachtte hem een huivering- den professor niet. Noch het „twaalfuurtje,® noch het middagmaal wilde hem recht smaken daarbij hield de komeet en de ergernis die deze langstaartige vagebond hem reeds veroorzaakt Pad, hem méér bezig, als hem lief was. Ver drietig strekte hij zich eindelijk op zijn chaise- longue uit en was na weinige oogenblikken tast ingeslapen. te wolken vlogen met tot nu toe ongekende snelheid door het luchtruim, en toch zelfs door die dikke nevelmassa heen straalde de vonke lende gloed van de reusachtige ster, die zich onheil aankondigend over den geheelen zichtbaren hemel uitbreidde. In de straten heerschte een ongewone druk temannen, vrouwen en kinderen vlogen kla gend heen en weerer verzamelde zich een dichte menschenmassa. Alles klaagde, schreeuw de en jammerde door elkaar. „De wereld vergaatde wereld vergaat hoorde men gillend uitroepen. Vrouwen vielen midden op straat bewusteloos neer, kinders klaagden en schreiden, mannen vloekten en schreeuwden, en voor het tegenover het huis van den professor staande magazijn van een spiritus-fabrikant verzamelde zich een bende woeste gezellen, die onder allerlei bedreigingen De professor verbleekte, toen hij dat vreese- ,Zou Grosser toch j op somberen eens naar die gele nevelwolken aan den hemel.® Op dat oogenblik vertoonde zich een nieuw verschijnsel. De hemel werd als met een pur- perrooden vuurgloed o vertogen gelijktijdig scheen de lucht geheel gevuld met miiiioenen flikkerende lichtjes, vlammen, vuurbundels en bliksemstralen, en terzelfder tijd hoorde men ook het rollen van zoo’n verschrikkelijken don derslag, dat een der dienstmeiden op de knieën viel en de andere vrouwen allen in tranen uitbarstten. „O God, een aardbeving,® kreunde de vrouw van den professor. „Laat ons naar binnengaan, man wij zullen een schuilplaats zoeken.® „Onder zoo’n catastrophe zijn wij nergens vei lig,® antwoordde de mathematicus beklemd. „Wij kunnen evengoed in de vrije natuur ster ven, als daar binnen. Overigens was dat geen aardbeving het zijn electrieke ontladingen, die zich zoo dadelijk nog sterker zullen herhalen.® (Wordt vervolgd.) Men moet ons echter eene enkele uitzondering ten goede houden, waar wij nl. nog met een enkel woord terugkomen op de voorstellingen, door het tooneelgezelschap van den heer Ch. de la Mar alhier gegeven. Een goed tooneelgezelschap toch maakt gedurende de kermisdagen in plaat sen als de onze de hoofdschotel uit voor het groote publiek, waaraan ’t zich bij voorkeur vergast. En de roep, die van elders tot ons kwam over ’t gezelschap van den heer Ch. de la Mar, deed ons natuurlijk verwachten, dat we dit jaar op de kermis eens bijster gelukkig op tooneelterrein zouden zijn. Die verwachting is niet beschaamd, die roep was niet overdreven: de Nederlandsche Too- neelisten zullen Zaterdag a.s. met de overtuiging kunnen heengaan, dat ze den liefhebbers van ’t tooneel in Sneek, en die zijn er vele, hoogst genotvolle avonden gedurende de kermis hebben bezorgd. De prachtige loge, de nette decoratie, keurige costumes, onberispelijke voordracht, alles vormde zoo’n harmonisch geheel, dat een goed bezet orkest alleen nog aan de volmaaktheid er van ontbrak. De krachtige figuren echterMichael en Martha Strogoff in De Koerier van den Czaarj de hoofdpersonen in De Mismaakte de onbe taalbare Lehman met zijn typisch gelaat, koop man Sander, Elsa, diens dochter, Babetta, zijn zuster; dr. Rameau, Conchita, zijn vrouw, Tal- vanne, zijn vriend, enz. enz., dat waren voor ons van die goede bekenden, die we nu hier, dan elders, maar telkens met verjongde krach ten voor ’t voetlicht zagen verschijnen en die bij ’t rollen van het gordijn een indruk achter lieten, waaraan een plotseling invallende muziek misschien meer kwaad dan goed had gedaan. Jammer noemen we ’t dat de beide eerste avonden ’t getal bezoekers veel te wenschen liet. Maar Zondag en Maandag hebben zeker ruim schoots vergoed wat er op genoemde avonden te kort schoot. Toen toch was de schouwburg- loge geheel bezet en oogste het gezelschap veel bijval van het talrijk publiek, dat volop genoot. Vooral „Dokter Rameau" tooneelspel getrok ken uit den bekenden roman van George Ohnet, had zooveel succes, dat men ook hier, even als te Franeker, bij den heer de la Mar op eene tweede opvoering daarvan heeft aan gedrongen. ’tZal zeker velen genoegen doen te vernemen, dat deze aan dat verlangen wenscht te voldoen. Blijkens achterstaande annonce zal deze tweede opvoering Vrijdag avond in de Concertzaal worden gegeven. Een aansporing tot een getrouw opkomen mogen we hier als overbodig beschouwen. Intusschen meenen we nog met een enkel woord de aandacht van het kunstlievend pu bliek te moeten vestigen op de gevarieerde voorstelling tegen zéér verlaagden entréeprijs, Donderdag avond na afloop van het vuurwerk te geven, ’t Programma is veel belovend blij spelen, kluchtspelen, chansonetten, quodlibets, duetten, coupletten enz.behoudens eene repri se van het koddigeJochem Pezel, wat ben je voor een ezel Zij dus, die na afloop van ’t vuurwerk en die zuilen er zeker velen zijn nog eens pret tig willen uitgaan, zonder dat het hun veel geld behoeft te kosten, kunnen wij aanraden te profiteeren van de uitstekende gelegenheid, hun daartoe in de schort wburg-loge van den heer de la Mar aangeboden. I Jl- Vrijdagavond’ heeft een der beren, die hier op de kermis vertoond wordt, eeu dieren vriend den vinger afgebeten, op ’t oogenblik toen hij, trots herhaalde waarschuwing, zijn hand door de traliën stak. In de gemeeente Hemelumer Oldephaert en Noordwolde begint de tongblaar zich uit te breidenbij een buurman van De Jong te Ela- huizen, een zekere Minnema, is de ziekte uitge broken onder ’t grootste deel van ’t vee van dezen. en i i drank begeerden. oere schemering de hemel zag er wonderlijk gelijk hebben mompelde ”hij vaal uit, als bij een dreigend onweder. Zwar- i toon. zou dreigen, zijn mede nog vaag. De asarchi»- ten te Lugano zouden een satnonzwrernig touw hebben gezet en een hunner hebben uit gezonden om den aanslag uit te voeren. Wie die man is en waar hij zich bevindt weet m niet. De politie verdubbelt haar zorgen. ’t Is voor den heer Perier intusschen te ho pen, dat zij niet zoo ver gaan als dezer dagen in een Berlijnsch Witzblad werd geteekend. Daar zag men de familie Perrier in haar slaap vertrekken. Perier, die zich in ecu armstoel wil neerzetten, vindt daarachter een agent ver- scholen. Mevrouw Perier, die een kast open doet, staat mede tegenover een dienaar der hei lige Hermandad, terwijl het zoontje een agent ontdekt onder een stoel. Ook de hond blaft tegen een politiedienaar, terwijl men aan all® kanten van het vertrek, onder alle tafels, stoe len, enz. waakzame en gewapende dienaren ver scholen ziet! Omtrent de anarchistische aanslagen, die te gen Dupuy beraamd zouden zijn, meldt het Journal, dat een vreemd anarchist op weg naar Vernet-les-Bains is, voorzien Van een valies met dubbelen bodem, waarin explosieven geborgen zijn, die voor den heer Dupuy moeten bestemd wezen. Hoe het blad dit alles weet, blijkt niet. Wel weet men, dat de Spaansche politie de Fransche van anarchistische plannen tegen Du puy verwittigd heeft. In Barcelona zou eeu misdadige poging tegen dezen beraamd zijn. Figaro heeft een zijner medewerkers naar Cet te en Vernet gezonden om na te sporen wat er van zoodanig complot zou zijn uitgelekt. De Spaansche consul wist hem alleen te ver tellen, dat hij van zijn regeering last ontvangen had om zorgvuldig toezicht te houden op ver dachte personen, die uit Spanje verwacht wor den. De directeurs van twee bladen, la Revue de Cette en le Petit Marseillais^ houden grond van verkregen inlichtingen vol, dat leven van Dupuy ernstig bedreigd wordt. De Patrio maakt gewag van een tiental arres taties, die te Pont-sur-Seine, de residentie van den president Casimir Perier, zijn geschied. De zaken zijn intusschen feite! ijk te ernstig of wel te droevig yoorspot,gelijk hierboven, en deBe r 1 ij n- sche politie zal vermoedelijk eerstdaags geroe pen worden in eigen kring haar aandacht te wijden aan de aanslagen, door de anarchisten beraamd tegen de maatschappelijke orde. Zij heeft ten huize van zekeren Schewe, die tevens aan ’t hoofd van een dievencomplot stond en als zoodanig in hechtenis was genomen, bij wel ke gelegenheid hij revolverschoten op de agen ten loste, een huiszoeking gedaan en daar niet alleen anarchistische geschriften, maar ook een paar bommen gevonden. Deze vondst leidde tot de inhechtenisneming van zekeren Drüger, me canicien, die in ’t bezit bleek te zijn van ver schillende compromiteerende papieren, een gela den revolver, enz. Ook te Londen zou men zich eenigszinson gerust maken over de houding der moderne we reldhervormers. De regeering is niet voorne mens vooralsnog bijzondere maatregelen te ne men en het ligt voor de hand, dat verscheide- nen van hen, die het elders te benauwd krij gen, het Kanaal oversteken. Tot dusver blijft het bij geruchten en wordt van daar niets ge meld wat naar feiten zweemt. De algemeene belangstelling is trouwens sterk gewekt door de beslissing in het Hoogerhuis over de wet nopens de verdreven lersche pach ters. John Morley, de minister van Ierland, als hoogst bekwaam eerlijk en vastberaden staats man bekend, heeft in ’t Lagerhuis uiting ge geven aan zijn verontwaardiging over de hou ding der Lords. Hij wees er op, dat de maat schappelijke en administratieve moeilijkheden SNEEK, 21 Aug. Alhoewel het weder zich in de laatste dagen iets beter laat aanzien, blijft het toch los en weinig betrouwbaar. Toch zou ’t met het oog op de ons nog wachtende kermisdagen en om nog heel veel andere redenen meer zeker wenschelijk zijn, dat god Pluvius, die ’t zich deu geheelen zomer al zoo druk maakte, er nu maar toe besluiten kon, een beetje vacantie te nemen en zijn somber wolkenfloers weg te trekken, om ons oen helderen hemel en het vriendelijk zonlicht ook weer eens vooreenigen tijd te gunnen. Dat geeft of verhoogt al thans de goede stemming en lokt onwille keurig uit tot feestvieren, als de gelegenheid zich daarvoor aanbiedtterwijl de regengod bij publieke vermakelijkheden bijna al tijd de rol van spelbreker en genotbederver speelt. En ter verhooging van ’t genot van ons eigen kermislievend publiek, èn met het oog op 't bezoek van buitenlieden, die in een lachenden hemel vaak een invitatie-kaart zien om over te komen en meê deel te nemen aan de feest vreugde in eene naburige gemeente, en ook ter wille van de ondernemers van publieke vermakelijkheden, die ieder op zijne wijze zooveel mogelijk hun best doen om het groote publiek te amuseeren voor allen is ’t zeker wenschelijk, dat althans onze laatste kermisdagen niet geheel of gedeeltelijk „verwateren”. Zooals we begonnen te zeggen het weder toonde in de laatste dagen neiging tot beter schap maar met neiging alleen zijn we niet geholpen we zouden het nu niet maar alleen moeten toeroepencontinuez de manièremaar er aan moeten toevoegen haast je watals ’t ons althans gedurende de laatste kermisdagen nog wat geven zal. Intusschen ging de kermis haar gang af gescheiden van mooi of slecht weêr en maak ten velen reeds gebruik van de hun aangeboden gelegenheid om, voor ’t eerst of bij hernieuwing, te profiteeren van ’t geen zij ons dit jaar we der te zien en te genieten geeft. Na ’t geen we daarover reeds in ons vorig nummer gezegd BUITENLAND. OVERZICHT. In Frankrijk worden de herinneringen aan den oorlogstijd weder in herinnering gebracht door den feestdag der imperialisten, de vorige week gehouden. De toongevende republikein- sche bladen drijven op meer of minder krach tige wijze den spot met de beweging, met „het keizerrijk dat voor de deur staat® enz. Hoe wel erkennende dat er ook in de 24 jaren der republiek wel het een en ander is gebeurd dat niet in den haak is een volkomen gerecht vaardigde erkenning! wijst de Temps toch op het groote verschil tusschen toen en nu. De republiek is een glazen huis. De minste schok, het geringste geraas wordt overal bespeurd en doet dadelijk denken aan een ramp. Dit stel sel heeft zijn eigenaardige bezwaren en het valt gemakkelijk ze in het licht te stellen en breed uit te meten, maar hoeveel talrijker en hoeveel gevaauijker waren de vorige. Men bespeurde ze niet dan toen het te laat was. Men had de onzekerheid niet die iedere dag met zich brengt en men droeg er de verantwoordelijk- heid niet voor, maar tot welk een verschrikke- lijke hoogte klommen de rampen en de ellen- de toen eenmaal het gebouw ineen stortte. Deze herinneringen worden met een bijzon deren klem medegedeeld, ter wille van een paar artikels aan Napoleon III gewijd. Zoowel in de Revue de Paris als in de Nouvelle Revue ko men studies voor over den ex-keizer en ’t geen hij zich in zijn jonge jaren als ideaal voor Frank- lijk voorstelde, studies, die van een zekere sym pathie getuigen of wellicht bedoelen sympathie op te wekken. In dat opzicht kan de herin nering van de Temps een nuttige strekking hebben. De premier van ’t Fransche kabinet, de heer Dupuy, vertoeft sedert eenigen tijd op zijn bui ten te Vernet-les-Bains. Hij is door een ern stig nierlijden aangetast en moet in de laatste dagen zeer veel pijn hebben verduurd. Rede nen van ongerustheid zouden er niet bestaan, maar de jongste berichten luiden toch nog al onrustbarend. De aanval heeft zich vernieuwd en de patient is thans zeer zwak. Allerlei verhalen duiken op omtrent plannen van anarchistische zijde op touw gezet, ’t Geldt mets meer of minder dan een aanval op den heer Dupuy en een ander op den nieuwen pre sident der republiek, deu heer Perier. De Fran sche politie zou door de Spaansche op ’t spoor gekomen zijn van de samenzwering tegen Du puy en had van haar het signalement ontvan gen van een drietal personen, die uit Barcelo na waren vertrokken naar Vernet-les-Bains. Dynamiet zou aangewend moeten worden. Een ander verhaal maakt melding van een poging die van Parijs zou uitgaan. De samenzweer ders hebben het in zooverre slecht getroffen dat de heer Dupuy door zijn ongesteldheid verplicht is geworden de kamer en het bed te houden. De verhalen nopens het gevaar, dat Perrier inboedel hadden ingepakf en slechts op een gunstige gelegenheid wachtten om de voorwer pen naar elders te vervoeren. Hij was nog juist bijtijds gekomen om dit te verhinderen* Een doosje met zilveren theelepeltjes etc. was intusschen reeds verdwenen.

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1894 | | pagina 3