VollENHO VEN’S Schouwburg WEDERLANDSCHE VOLLENHOVEN’S KERMIS TE SNEEK SCHOUWBURGLOGE, (de grootste in Nederland) Neflerlanflsclio FLORA'S LIS», Gymnasium en H. B. School. AMICÏTIA. TOOHEELISTEH. Cli. de la Mar. DOKTER RAMEAU, a, Tooneelisteii RUelalAR I I Groote gevarieerde voorstelling, bestaande in 1'liRK AMI-NTI’APIlil!, voorhanden bij W. COOL van BOKMA. Aan oude en Jonge mannen wordt do zooeven verschenen bekroonde nieuwe boek uitgave aanbevolen van den Med.-Raad Dr. Muller over s i! I CHICAGO-WALTZ, for Piano by Henry Kooy. f0.80. I I beste Bier voor dagelijksch gebruik. Verkrijgbaar te SNEEiïi bij S*. SC HEX Ki VS. Blijspelen, Kluchtspelen, Chan- sonetten, Quodlibets, Duetten, Coupletten, enz. Directie s- VRIJDAG 24 AUGUSTUS, ZONDER VROUW OP REIS. Donderdag 23 Augustus, PER TELEGRAAF. en DIRECTIE Plaatsen t 1’ «r ADVERTENTIE N. >.:;g-V - - NV V; - v 4 3 4 5 v g I g I d a v n n h I <1 1< I o b z 1 1 I g b i 797/g 25% 13% zoodat de beslissing misschien nog zeer lang op zich zal doen wachten. Ten slotte de mededeeling dat er tusschen een tweetal Zuid-Amerikaansehe republie ken, Peru en Ecuador, ook weer eens een oor log dreigt. Er zou reeds gevochten zijn. Over tuigd dat wij, hetgeen wij heden daarover meld den, morgen misschien weder zouden moeten tegenspreken, bepalen wij ons tot deze een voudige vermelding. 21 Aug. 93*/2 62% 24% 96% 60% 66% 79% 25% 12% 34% - 13’/ls 95% 12.10 Staande op de Gedempte KLEINE PALEN. V o o r s t e 1 1 i n g e ii G&aKacrf/- tsdfy&e/ Eduard Bendt, Braunschweig. v. Zang m. Piano van Henry Kooy. f0.50. Wie koopt van mijn frissche en geurige bloemen De enorme verkoop is de beste aanbeveling. GAVOTTE BE RÜHAiV, v. Piano (gedeelt. m. Zang) v. Henry Kooy. f060. Geen bezit van geld en goed, enz. Verder de alom bekende SEQUAH-MARSCH, f0.50 en CAROLINE-WALS, f0.60. beiden v. Piano en Hum. Zang. Postw. a/d. Uitgever II. W. KOOIJ, Amsterdam. Voor de levering van SCHOOLBOEKEN en verdere LEERMIDDELEN voor den Cursus 1894/95 van het Gymnasium en de H. B. Schoo alhier, houdt ondergeteekende zich beleefd aan Alle bladen der schoone Moldaustad wijdden bevolen. W. COOL van BOKMA. suecès-stuk door geheel Duitschland. Aanvang ’s avonds 8 uur. PRIJZEN DER PLAATSEN le Rang, ƒ1.25; 2e Rang, ƒ0.75; 3e Rang, WEGENS HET BUITENGEWOON SUCCES OP ALGEMEEN VERLANGEN NOG EEN ENKELE OPVOERING VAN Tooneelspel in 4 bedrijven, getrokken uit een Premie-Roman van het N. v. d. D., van George Ohnet, door Martin L. Liket. GEVOLGD DOOR Blijspel in 1 bedrijf. PRIJZEN DER PLAATSEN: 1ste Rang ƒ1.00, 2de Rang 50 cent. Plaatsen te bespreken op den speeldag. iM- w WOENSDAG 22 AUGUSTUS, LACHEN! LACHEN! LACHEN* Blijspel in 4 bedrijven van August Moser Bulgaarsche belangen zijn. die de Bulgaren nu reeds hebben leeren lief hebben, zou daarvoor kunnen worden gerekend. Bij de opvoeding zou aan de regenten een grooten invloed moeten worden toegekend en daartoe zouden natuurlijk alleen onbesproken personen, b.v. de metropolitaan Clement, kunnen worden, aangewezen. De Swjet meent, dat, als de Russische regeering bereid werd bevonden haar stellige bezwaren tegen de onwettigheid der regeering van vorst Ferdinand te laten varen, er wellicht op de aangegeven wijze een toe stand in ’t leven zou worden geroepen, die allen voldeed. Die verzoenings-, alias Russisch gezinde re genten zouden voor Russische invloeden onge twijfeld een gemakkelijker te bewerken bodem opleveren dan de vorst zelf, zoodat het plan uit een Russisch oogpunt beschouwd wel aardig bedacht mag heeten. Voor ’t Bulgaarsche volk is het te hopen dat het bij een plan zal blijven; de houding en persoonlijkheid van Ferdinand ge ven trouwens geen reden te verwachten dat hij, hetgeen na zeven jaren met moeite is bereikt, weder ongedaan zal maken of in de waagschaal stellen. Het plan kan echter dienen ten bewij ze dat Rusland waakt en werkt en nog niet voornemens is zich bij den verkregen toestand neer te leggen. Zaterdag is in de gebeele Oostenrij ksch- Hongaarsche monarchie de 64e verjaardag van keizer Frans Jozef met groote plechtigheid gevierd. Niet alleen heerschte in de beide groo te hootdsteden Weenen en Budapest een zeer feestelijke stemming, maar ook te Praag, waar de woelige Czeehen ’t de regeering zoo lastig maken, was de deelneming groot. Toen in het stampvolle Böhmische Theater de stadhouder verscheen, weerklonk het Oostenrij ksche volks lied en rees het publiek op; na ’t aanhooren der hymme weerklonk een donderend applaus. 0.50 4e Rang, 0.30. kunnen besproken worden a 10 Ct. extra. 12 Kaarten leRang ƒ12. Ver krijgbaar aan den Schouwburg, bij BURGERLIJKE STAND. fi t i HANDELS- en MARKTBERICHTEN' Joure, 20 Aug. Boterprijs le keur f 39.50 a f ,00, 2e keur f 39,00, 3e keur f 38,50, 4e keur f 37,50, 5e keur f ,00, 6e keur f ,00, 7e keur f,00. Aanvoer ll/4 0/8. Landbouw le keur f 39,50 a f 40,50, 2e keur f 39,50 a f ,00,3e keur f 39,00, 4e keur f 38,00, 5e k. f ,00. Aanv. 22/4, l/8, geh. aany. 33/4l/8. SNEEK, 21 Aug. Boterprijs le keur f 40.50. Aanvoer 660/4, 30/g. Vereeniging: le keur f41,00 a f 41,50} GEDRUKT EN UITGEGEVEN BIJ W. COOL VAN BOKMA, TE SNEEK. hartelijke artikels aan den verjarenden popn- lairen vorst. Slechts ter loops maken wij melding van de Servische zaken, die steeds een toonbeeld van verwarring zijn. Uit Belgrado meldt men, dat al weder een minister-crisis uitgebroken is. De liberale ministers van justitie en koophandel, de hh. Andonovitch en Govanovitch, hebben hun ontslag ingediendte vergeefs beproefden de leiders der liberale partij uit de Kamer om nog twee andere ministers over te halen mede ont slag te vragen. Uit Nisch, waar de koning vertoeft, wordt inmiddels gemeld, dat de crisis- berichten ongeloofwaardig zijn. Of deze tegen spraak juist is weten wij natuurlijk nietmen houde echter in ’t oog, dat reeds sedert weken een crisis verwacht werd, zoodat dit démenti op zichzelf weinig beduidt. Tusschen koning Alexander en zijn vader Milan moet verschil van inzicht ten aanzien van het kabinet bestaan. Milan wil den premier Nicolajewitch verwijde ren, terwijl Alexander wel het ministerie wij zigen, maar den premier behouden wil. Alzoo zijn in ieder geval veranderingen op til. De Chineesche regeering, die tot dusver in den oorlog een defensieve houding blijft be waren, heeft onderhandelingeu aangeknoopt die bewijzen dat zij er op bedacht is zich de noo- dige middelen te verschaffen om krachtig op te treden. De zenuw van den oorlog is geld en zij heeft onderhandelingen aangeknoopt met een Berlijnsch consortium om een leening te sluiten en geld te krijgen. Voorloopig is zij te vreden met een millioen pond sterling (12 mil- lioen gulden). De douane-rechten gelden als waarborg. De rente zal vermoedelijk 5 pet. bedragen. De Vossische Ztg. is verontwaardigd over ’t feit, dat men geld zal leen en aan een rijk als China, dat den vreemdelingen zoo vijandig is en tegen de Europeesche beschaving is gekant. Wie zulk een land geld leent, vergrijpt zich aan de beschaving, enz. ’t Klinkt heel verhe ven, maar de beurs is nooit erg gevoelig ge weest voor dergelijke humanitaire beschouwing gen en ’t zal nu wel eveneens gaan. Van het oorlogstooneel valt nog geen beslis sende slag te melden. De Chineesche scheeps macht vermijdt tot dusver een ontmoeting met de strijdlustige Japanners. Volgens de jongste tijdingen zou de groote strijd waarschijnlijk in Korea, dus te land, gevoerd worden. Uit Tokio ontving de Justice een telegram, meldende, dat op last van den Koreaanschen vorst de garde- troepen zich in het gevecht van Asan bij de Japansche troepen zouden hebben aangesloten. Enkelen waren hierbij wel op de vlucht ge slagen, maar de meerderheid moet zich flink gehouden hebben. Of de hulp der Koreanen echter wel veel beduidt mag betwijfeld worden, want hun getal, op circa 7000 geschat, kan bij de massa’s, ‘welke Japan, maar vooral China allengs in het vuur kunnen brengen, niet veel gewicht in de schaal leggen. Voor China zal ’t echter bij de ontzaglijke afstanden en gebrek kige wegen een zware taak wezen een groote krijgsmacht naar het schier-eiland Korea over te brengen de zeeweg is bij de activiteit der den boekhandelaar R. van der MEULEN bij E. SANDERS, Leeuwenburg. Te 11 */2 uur UITBUNDIG LACH-SUCCÈS.< JoctaPezaljaita je waai ezel! Kluchtspel van den beroemden Duitschen Schrijver Fritz Reuter. PRIJZEN der PLAATSEN voor deze voorstelling 1ste Rang 502de Rang 253de Rang 15 ct. AANVANG der Voorstelling onmiddellijk na afloop va n t Vuurwerk. Bij ongunstig weder AAN VANG ten 8’/2 uur. voor Ierland er nog door zouden vermeerderen, zoodat de regeering het zich ten plicht stelde de wet op nieuw in te dienen en in de volgende zitting weder in’t Lagerhuis en daarna in ’t Hoogerhuis te brengen. De aangebonden strijd wordt dus voortgezet. In Italië blijft de toestand moeilijk. De minister van financiën heeft den premier doen weten, dat er nog het een en ander ontbreekt om den dienst te doen sluiten en wel een klei nigheid van 50 millioen lire. De douane ont- vangsten vallen niet mede en het tekort dreigt nog grooter te worden dan is geraamd. Cris- pi blijft vol goeden moed en heeft verklaard, dat hij zijn gegeven woord zou nakomen en de verbintenissen, tegenover den koning aangegaan, zou handhaven. Er is dadelijk weer een mi nisterraad gehouden om nader te raadplegen waar nog bezuinigingen zouden kunnen worden aangebracht. Misschien dat oorlog eindelijk eens een goede beurt krijgt Vorst Ferdinand van Bulgarije heeft nu zeven jaren lang de regeering in Bulgarije ge voerd. Hij is er, trots openlijke en geheime tegenwerking, in geslaagd den ingenomen zetel te behouden, hij heeft de rust in het land weten te bewaren, de welvaart van zijn volk bevor derd en daardoor het gevaar, ’t welk het Balkan- schiereiland steeds oplevert voor den Europee- schen vrede, vooral in verband met den naijver der groote aangrenzende mogendheden, zeer ver minderd. Het is geen geringe verdienste en met voldoening leest men dan ook dat hem op het feest van den 15 dezer van alle kanten hulde is gebracht. Aan het officieele diner heeft de minister-president Stoiloff uiting gegeven aan de sympathie, die hij gevoelde voor den nog jeugdigen souverein. Hij heeft geschetst wat er is voorgevallen bij de candidatuur van den prins, wees op de moeilijkheden Waarmede hij te kam pen heeft gehad en rekende hem onder de bes te vorsten, die ’t huis van Coburg aan verschil lende staten heeft geschonken. Tevens maakte hij zich ten tolk van het gevoel van trouw en aanhankelijkheid, door ’t volk aan den dag ge legd. En dat de officieele dronk aan het feest maal strookte met het gevoel van het volk bleek uit de vele bewijzen van sympathie, vorst h er- i dinand toegekomen, en uit de opgewekte stem- ming die onder de bevolking van de hoofdstad heerschte. i Wat er gebeuren zal als Rusland weder zijn i ver strekkenden invloed laat gelden, valt intus- schon moeilijk te zeggen. Het schijnt wel dat men daar uitziet naar middelen om zonder al te krasse maatregelen zijn zin te krijgen. De Swjet, een Russisch blad, dat steeds voor „ver zoening” pleitte, heeft een nieuw plan bedacht en wel dat vorst Ferdinand afstand van de re geering zal doen ten behoeve van zijn zoon. Noch Rusland, noch de Westersche mogend heden zouden iets hebben tegen de regeering van een minderjarigen vorst, voor wien een op de grondwet rustend regentschap van drie per sonen zou kunnen worden ingesteld, regenten die natuurlijk ook „verzoenensgezind” zouden moeten zijn. De kleine prins zou dan worden opgevoed in echt Bulgaarsehen zin en metter tijd in werkelijkheid den vertegenwoordiger der I Japansche vloot zeker niet minder bezwaarlijk. Op zijn moeder, I Bovendien begint in September de regentijd, 2e keur f 40,00 a f ,00, 3e keur f 39,af00, 4e keur f38,00 a f5e keur f00, Nagelkaas f20,00 a f28,00. Aanv. 16463 k. Aan de Veemarkt waren heden aangevoerd 136 Koeien, 18 Stieren, 164 Kalveren, 190 Scha pen, 136 Lammeren, 35 Varkens, 310 Biggen en 5 Paarden. Prijs der Koeien f 50 a f 240 Stieren f 60 a f 190 Kalveren f 12 a f 60 Schapen f 8 a f30; Lammeren f 4 a f 17 Varkens f 45 a f 100 Biggen f8 a f35; Paarden f 30 a f 100. EFFECTENBEURS VAN AMSTERDAM, van 20 Aug. 2’/2 pCt. Nat. Werkel. Schuld 929/1(i Buitenl. Spanje Portugal 249/lg Rusland 1889/90 Hope 2e Oosters, leening Zuidwester Sporen Oost. Zilv. Jan./Juli Geconv. Turkije D Peru vian pref Aandeelen pref. Denverrio grande Union Pacific 4 °/0 Rusland 1894 6e Serie Engelsche Wissels vb; 5 1 ii t( ti ii ii i C V E d v ■v 0 n t c c STOUT meest versterkende drank. V V i 'A? aS TE GEVEN DOOK DE met inlichtingen voor radicale genezing. Na ontvangst van 60 cent in postzegels I toezending onder couvert. ALOM VERKRIJGBAAR: GROOT SUCCES! GOED BEZET ORKEST. I SEE SNEEK. Van den 14 tot den 21 Augustus, Geboren Johannes Petrus de Haas, z. Overleden Yke Jongschaap, 42 jr. Oege Zeijl, 80 jr. LAG 1

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1894 | | pagina 4