>g. »IMWS' III OIMMU mt 011 ffilEBTII HI1EÏ1M1MMTSIH r. 1 1 L J Vrijwillige oefeningen in den Wapenhandel. No: 68. 1894. in- n, AARDSCH. NEGEN-E N-V E E R T I G S T E J AA R G A N G. en rJ? E O o- het na- BINNENLAND. 0, Alle brieven in te zenden. ling ct. ing an J 0 a a tea de vraag: „r waarop IL M. antwoordde meester." A n Bij deze Courant behoort alg Bijblad Feuil- I leton-nummer 176. op het vormen ruwe na- Er komt verzet tegen die beschaving de stem der waarheid doet zich weer hooren de mensch is uit de aarde Het natuurlijke eerst, dan het geestelijke. Maar het geestelijke, dat het natuurlijke miskent, is uit den booze zooals de dichter spreekt Reinig en heilig, o mensch, uw natuur De valsche beschaving worstelt thans met de ruwe natuurlijkheid. Paulus, waarheen „Ik zal te Efeze blijven tot den Pinksterdag, zegt Paulus, want mij is een groote en krach tige deur geopend en er zijn vele tegenstanders.” Deze COURANT verschijnt WOENSDAGS en ZATERDAGS. Abonnementsprijs voor 3 maanden 1.—franco per post ƒ1.25. en stukken, uitgave of redactie betreffende, franco „En valt het je nog al met?" -„Bijzonder burge- De ontvangst die de Koninginnen op Walche ren ten deel valt is allerhartelijkst en de toon is het dientengevolge ook. Een der burgemees- „Het geestelijke is niet eerst, maar tuurlijke, daarna het geestelijke. De eerste mensch is uit de aarde, aardsch de tweede mensch is de Heere uit den He md en gelijkerwijs wij het beeld des aardschen gedragen hebben, alzoo zullen wij ADVERTED TIÉN van 1 tot 4 regels, gewone letter,-10 Cents; vooi eiken regel meer 7*/2 Cents. Bij abonnement is de prijs belangrijk lager. Aoerwaarden daaromtrent te vernemen bij den uitgever. KENNISGEVING. De BURGEMEESTER van Sneek, Gezien de missive van den heer Generaal- Majoor, Bevelhebber in de 2e Militaire Afdee- ling, te Utrecht, dd. 20 Augustus 11. no. 289; Brengt ter kennis van belanghebbenden, dat jongelieden van den 17 jarigen tot den militie- plichtingen leeftijd, die wenschen deel te nemen aan de vrijwillige oefeningen in den Wapenhan del, zich zoo spoedig mogelijk, doch vóór 15 September e. k., ter gemeente-secretarie kun nen aanmelden. Sneek den 23 Augustus 1894. De Burgemeester voornoemd, ALMA. K E N N I S G E VING. De BURGEMEESTER der Gemeente Sneek brengt ter openbare kennis, dat bet Primitief Kohier van de Belasting op bedrijfs- en andere inkomsten dezer gemeente, dienstjaar 1894/95, door den Directeur der Directe Belastingen te Leeuwarden gearresteerd den 20 Augustus 1894, aan den Ontvanger der Rijksbelastingen te Sneek ter invordering is ter hand gesteld en dat een ieder verplicht is zijnen aanslag op den bij de wet bepaalden voet, te voldoen. Sneek, den 23 Augustus 1894. De Burgemeester voornoemd, ALMA. ,Zo,oals bekend is, heeft de heer Pijttersen, lid der Tweede Kamer, eene arbeidswet voor de bakkers ontworpen. Dit wetsontwerp heeft, zooals men weet, ten doel overmatigen arbeid in het bakkersvak tegen te gaan en ook voor bakkers Zondagsrust te verkrijgen. De afge vaardigde van behoterland wenscht, alvorens zijn wetsvoorstel bij de Tweede Kamer in te dienen, het oordeel van bevoegden over zijn wetsontwerp te vernemen. Van deze gelegenheid heeft het bestuur der Bakkersvereeniging Eendracht maakt macht te Groningen, die zich ten doel stelt beperking van den arbeidsduur door afschaffing van nacht en Zondagsarbeid, gaarne gebruik gemaakt. Het bestuur heeft den heer Pijttersen zijne sympathie betuigd met het wetsontwerp, door een aan hem gericht schrijven, waarin te ken nen gegeven wordt, dat Eendracht maakt macht steeds betreurt de misstanden, die ook in Gro ningen in het bakkersvak bestaan, aangaande de regeling der werkuren en den te langen ar beidsduur. Daarom heeft het bestuur met in genomenheid bet ontwerp-Pijttersen gelezen, en spreekt zijne blijdschap uit over den door hem ondernomen arbeid. In een vriendelijk schrijven heeft de heer Pijttersen wederkeerig zijn dank betuigd aan Eendracht maakt macht, met verzoek om op- of aanmerkingen, die zou den kunnen leiden tot verbetering van de wet welke door hem in de Tweede Kamer zal voor gesteld worden. Naar men verneemt is de voorzitter van Eendracht maakt macht thans met den heer Pijttersen in correspondentie, om hem inlichtingen te verschaffen over den toe stand te Groningen. Bekend is de schildering van de Genestet, die ons den jongen man doet zien met vliegen- I de haren en wilden blik. Op lateren leeftijd, als hij in den geestelijken stand is opgenomen, I bèspeurt men van natuur niets meerop zijn I gelaat leest men niet meer wat in zijn hart om gaat het teekent slechts stijfheid, fatsoen, ge maaktheid, geestelijken hoogmoed. Saulus heeft die geestelijkheid niet oog gehad, die in zijn meest verfijnde weerzinwekkender is dan de meest tuurlijkheid. De natuur in haar ontzettende kracht, haar grillige vormen en kleurschakeeringen, blijft al tijd schoon, omdat ze waarheid spreektmaar de rechte paden, de kaal geschoren heggen, de glad geknipte grasperken en de pyramidaal ge snoeide boompjes, die, als toonbeeld van fatsoen, de menschenhand verraden, trekken niet ons oog, wijl ze den draak steken met de natuur, omdat ze de natuur vermommen in het mas ker van den leugen en haar onbeduidend ma ken. In de menschenwereld wordt de onbeduidend heid veel bewierookt. In het kleed van fat soen en gemaaktheid is het lichter te slagen dan in het natuurlijk gewaad het eerste belet ons den mensch te zien zooals hij werkelijk is. Zou dan de onbeduidendheid zich daarvan niet moeten bedienen Zou een „geestelijke” wel geestelijk kunnen zijn in onze „beschaafde” wereld, zonder de witte das en den zwarten jas Die vormendienst wordt algemeener met den tijd. Hoe hooger de menschheid klimt in we tenschap en ontwikkeling, hoe meer reisgenoo- ten afvallen en in onbeduidendheid verzinken moesten, indien niet het kleed der gemaaktheid, van het fatsoen, hen aanspraak gaf op den steun van anderen. Het natuurlijke is niet altijd mooi. Wie bij het klimmen zijner jaren niet toont te wassen in geestelijken rijkdom, maar trouw blijft vast geklonken aan den grondregel„De mensch is Uit de aarde”, zoo iemand is niet aantrekkelijk. Maar een aanstoot is de geestelijk ontwikkel de, die in zijn hart de stem voor waarheid en recht doet verstommen voor die van bescha ving en fatsoen. En zoover is het nu met de beschaving. Te midden van den aardschen overvloed duldt ze gebrek en armoede. Smalend spreekt ze van het volk, vergetende dat de mensch uit de aarde is en dat zij ook daarvan stamt. Zeg haar dat ze de ellende te keer ga, haar antwoord is beschaving. Wijs haar op de ongelijkheid van menschen en msnschen voor de wet, zij antwoordtbe schaving. Vraag haar erkenning van de rechten van den mensch, haar slotwoord isbeschaving. Met beschaving wordt alle aanspraak op recht genegeerd en vertrapt met beschaving wordt de nietigheid ten troon geheven, de on beduidendheid bewierookt, de leugen gemas keerd, de valschheid onkenbaar gemaakt De Staatse, geeft in een reeks bijvoegsels het verslag door den directeur, den heer Sassen, aan de Koningin-Regentes uitgebracht betref fende den dienst der rijkspostspaarbank over 1893. De uitkomsten zijn hoogst bevredigend. Op 31 Dec. 1893 waren in omloop 401,046 boekjes, tegen 358,483 op 31 Dec. 1892, dus 42,563 meer, of 11.9 pet., tegen 12.3 pet. in 1892. Het getal inlagen was in 1893 672,144, tot een gezamenlijk bedrag van f 17,651,588.84, dat is onderscheidenlijk 54,309 en f2,281,806.25 meer dan in 1892. Het aantal terugbetalingen was 250,438, tot een gezamenlijk bedrag van f 13,725,601.37, of respectievelijk 19,900 en f 1,253,002.75 meer dan in 1892. Het gezamen lijk tegoed der inleggers aan het einde van 1893 was f32,247,119.14, of f 4,685,011.25 y2 meer dan in 1892. De hoeren Heineken en Gerritsen te Am sterdam hebben een voorstel bij den gemeente raad ingediend, strekkende om het gebed bij de opening der vergaderingen te doen vervallen. Donderdag 30 dezer houdt de Algemeene Nederlandsche Politiebond te .Amsterdam een algemeene vergadering. Men deelt aan Recht voor Allen mede, dat het anarchisten-congres te Amsterdam 16 Sept, zal plaats hebben in Plancius en dat er dan tevens een groote anarchisten-meeting zal wor den gehouden, waar het thema: „Anarchie en reactie zal behandeld worden door vier spre kers en vermoedelijk een spreekster. In Recht voor Allen vindt men een scherp stuk tegen het 12tal personen, hetwelk den stoot wil geven tot de vorming van een nieuwe soc.-democratische partij en daartoe Zondag a.s te Zwolle te zamen komt, Het blad noemt den inhoud van het manifest, door hen uitgevaar digd, op menig punt de taal van een afvallige die zijn banier verlaat en zich ten overvloede keert tegen datgene wat hij zelf veelal mede heeft helpen opbouwen. Het vertrouwt intus- schen, dat dc partij haar gewone gang zal blij- ven gaan, alsof er niets geschied is. Moet er worden gereorganiseerd, dan diende dit op het aanstaande congres te geschieden, waar de re dactie van Recht voor Allen haar meening over het anarchistisch standpunt, dat door haar zou wouden ingenomen altijd volgens het mani fest gaarne zal uiteenzetten. In het artikel wordt er op gewezen aan ------- I de hand van de Zwoeger dat door de onder- ters richtte o.a. bij den rijtoer tot de Regen- I teekenaars van ’t manifest of althans door Xn ook het beeld des hemelschen dragen”. In de avondschemering trekt een jongeling uit het dal naar de Alpentop. Zijn pad gaat over sneeuw en ijs, en aan zijn gebogen hou ding en zijn gefronste wenkbrauw kan men zien dat de tocht hem zwaar valt. Toch wil hij naar boven, en uit het krachtig gezongen lied en uit de banier die de jonge man fier om hoog houdt, klinkt u luide het „excelsior” te gemoet. Hij verlaat de rustige kluis in de laagte, waar hij zooveel vrede genoot bij het warme haard vuur. Waar hij zich heen begeeft, speurt zijn oog de glinsterende ijsvelden, de sneeuwstor men en de koude, maar niet een dak waaron der hij beschutting en rust zal vinden. Excelsiornaar boven wil hij. De oude man, dien hij ontmoet, wijst hem op de stormen en gevaren, de afgronden en de breede, diepe stortvloeden Excelsiorklinkt luid het antwoord. De maagd doet een traan wellen in zijn blauw oogzij wijst hem op den huiselijken vrede beneden, en wil aan haar boezem zijn vermoeide slapen rust geven Excelsior 1 Excelsior Zoo gaat het voort; geen waarschuwing of lokstem, geen sneeuwval of verschrompelde pijn boomtak die hem weerhoudt Excelsiorblijft zijn leus, en zijn laatste woord was Excelsior, dat in den vroegen mor gen door de vrome monniken van den St. Bernard werd vernomen - de trouwe honden vonden den reiziger, half onder de sneeuw be graven, in zijn bevroren hand de banier om klemmende met het vreemde devies Excelsior Daar lag in de koude, grauwe ochtendsche- mer de schoone jongeling met de blonde haren de echo van zijn laatste woord vond hem le venloos onder den helderen verren hemel. Deze schets van Longfellow roept in de her innering het beeld terug van den heiden-apos- tel, den Saulus die Paulus werd, en na het trotseeren van taliooze gevaren den dood vond in den strijd. Men vond zijn bevroren lijk op de ijsvloer van de koude hoogte, de banier vastgeklemd in zijn verstijfde hand. Paulus kon bij ervaring schrijven, toen hij den Corinthiërs leerde dat de mensch uit de aarde is, dat het natuurlijke aan het geestelijke voorafgaat. Maar Paulus bedoelde niet daarmee dat het natuurlijke voor het geestelijke plaats moet makenhet een dient zich te ontwikkelen uit het ander. 4 V i. ier 1- n IÈS.< el! H

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1894 | | pagina 1