MEI HS a 1DIWHT1HUD MIIE OHM El BET iBROKMSSIiniT SMEHL No. 69. 8894, GEVAARLIJKE TAKTIEK. I Vrijwillige oefeningen in den Wapenhandel. N E G E N-EN-V E E R T I G 8 T E J A A R G A N G. I 1 E W O E IN' D A Cr 29 AUGUSTUS» «I Ih sommige kringen onzer samenleving wordt het lezen tot deze De Beaufort mannen van erkende bekwaamheid de BINNENLAND. 1, 2. 3. 4. In dagen a 50, a Het plan tot oprichting van een nieuwe so* ciaal-democratische partij in Nederland geeft, gelijk zich liet verwachten, ook het hoofdorgaan der Duitsche sociaal-democratische partij, de Vorwarts, aanleiding tot eenige opmerkingen. Men weet, dat de meesten van hen, die thans tegenover de hh. Domela Nieuwenhuis en Cor nelissen staan, reeds lang de houding der Duit sche partij onder Liebknecht en Bebel als de juiste beschouwden en ter navolging aanprezen. Men zal zich ook herinneren, dat de heer Do mela Nieuwenhuis het herhaaldelijk met Lieb knecht aan den stok had en dat op het con gres, in 1892 te Zwolle gehouden, reeds door den heer Van Kol is aangedrongen op het sta ken van het twistgeschrijf, het marktgeschreeuw van Recht voor Allen tegen Liebknecht. De Vorwarts geeft geheel en al haar instemming met het plan te kennen en uit de hoop, dat de nieuwe partij bijval zal vinden. Mr. W. H. de Beaufort heeft in een vlug schrift zijn denkbeelden ontwikkeld over de ontbinding der Tweede Kamer in Maart 1894. Hij noemt het een staatsrechtelijke beschou- van het verschijnsel op te sporen, om zoo mogelijk het geneesmiddel aan te die als eenige leuze aanneemthet belang der kerk périsse le monde. Zonder de kerk als zoodanig te ondermijnen, mogen alle weldenkenden, die de orde lief hebben, hier tegenover stellen de woorden van Paulus Eerst het natuurlijke, dan het geestelijke. KENNISGE VING. De BURGEMEESTER van Sneek, Gezien de missive van den heer Generaal- Majoor, Bevelhebber in de 2e Militaire Afdee- ling, te Utrecht, dd. 20 Augustus 11. no. 289; Brengt ter kennis van belanghebbenden, dat jongelieden van den 17 jarigen tot den militie- plichtingen leeftijd, die wenschen deel te nemen aan de vrijwillige oefeningen in den Wapenhati- del, zich zoo spoedig mogelijk, doch vóór 15 September e. k., ter gemeente-secretarie kun nen aanmelden. Sneek den 23 Augustus 1894. De Burgemeester voornoemd, ALMA. Uit Lombok is een minder gunstige tijding gekomen, als men althans mag vertrouwen op. de welonderrichtheid van het N. v. d. D. Het blad heeft gister een bulletin verspreid, waarin wordt gemeld, dat onze troepen op Lombok verraderlijk zijn aangevallen en de cavalerie is verstrooid. De gemeenschap tusschen Meharam en Regara was verbroken. Intusschen wordt uit den Haag getelegrafeerd dat daar officieel niets bekend is omtrent een door onze troepen op Lombok geleden échec. Een later telegram uit Batavia aan het N. v. d. D. bericht Resident in veiligheid 14 officieren, generaal van Ham en 150 soldaten gedood. Door het bestuur der „Zuiderzee-Vereeniging” is aan de leden, donateurs enz. der Vereeniging een schrijven gericht, waarbij is gevoegd een overdruk (met kaart) van het rapport, door de Staatscommissie, ingesteld bij Kon. besl. van 8 Sept. 1892, in de eerste helft van dit jaar aan de Koningin-Regentes uitgebracht. Zooals onze lezers weten, is de vraag, of eene afsluiting en eene droogmaking van de Zuiderzee op eene wijze als door de Vereeni- ging is voorgesteld, in ’s lands belang behoort te worden ondernomen, door de Staatscommis sie met overgroote meerderheid toestemmend beantwoord. Ten einde te overwegen wat door de „Z. Z. V.” kan worden verricht om de zaak verder vooruit te brengen, zal in de Oct.-vergadering dit punt aan de orde komen, en is derhalve een talrij ke opkomst der leden gewenscht. Inmiddels heeft het algemeen bestuur ge meend zich in een adres tot de Regentes te moéten wenden, met verzoek zoodanige maat regelen te willen nemen, als het spoedig tot I bestaan uit het oogpunt van maatschappelijk of versterken. Zij hebben zich daarom bij de j A DJ ER TER TIER van 1 tot 4 regels, gewone letter, 40 Cents; voor eiken regel meer 7 */3 Cents. Bij abonnement is do prijs belangt ijk lager. Voorwaarden daaromtrent te vernemen bij den uitgever. I schap door afkeer wordt overstemd. Er is dan ook tusschen socialisten en anar chisten verwantschap, maar die verwantschap wordt mede gedeeld door de radicalen het is het gronddenkbeeld van deze drie partijen, dat de grondslagen der maatschappij hervorming eischen. De een wil hierbij verder gaan dan de ander, maar de overeenstemming is aanwezig bij het uitgangspunt Hervorming der maatschappij alleen kan orde brengen. In dit opzicht wijken de „liberale” en de katholieke partij van hen af, en het is wellicht aan de vrij groote afwijking te wijten, dat velen onder de laatsten de fantasie er bij riepen, om den geslachtsboom te onderscheiden, waarbij de anarchie de spruit van het socialisme wordt gerekend en het radicalisme de vader van het socialisme. Vooreerst ziet men in deze beschouwing Paus Leo, als de vierde in den bond, over het hoofd, die toch blijkens zijn encycliek wat af te din gen vindt op de deugdelijkheid der maatschap pelijke grondslagen. Misschien wel heeft men den Heiligen Vader te hoog geacht voor dit gezelschap en hem daarom niet willen zien. Het is van beteekenis, dit in ’t oog te vatten, om een juiste voorstelling te krijgen van den stand en de ontwikkeling der politieke partijen in geheel Europa. En dan zien we in dien geslachtsboom niet anders dan een fictie. Dit aan te toonen willen we in ’t kort beproeven. Toen zich de eerste teekenen voordeden die getuigden van economische wanorde in de maatschappij, sloten allen, die ontevreden waren met de bestaande toestanden, zich aaneen, met het doel hierin verandering te brengen. Bij het opmaken der revolutionaire plannen echter openbaarde zich het verschil. De socialist wenschte door wettelijke regeling de productie en de verdeeling te reglemen- teeren. De anarchist wilde van reglement of wet hoegenaamd niet weten. Naarmate de wanorde meer aan het licht kwam en daarmee de noodzakelijkheid van hervorming dringender werd, ontstond een nieuwe partij, die, het goed recht op verandering erkennende, evenwel den grondslag onaangetast wilde laten. Zoo opgevat wordt de geslachtsboom aldus 1. revolutionairen. 2. socialisten en anarchisten. 3. radicalen. Op dit lijstje ontbreken de clericalen. Hun generatie staat op zichzelf en wel voor het overgrootste deel tegenover de genoemde. Slechts een klein deel heeft leeren inzien, er toe mee- om de partijen der revolutionairen te stoffelijk belang. Geestverwanten, bloedverwanten, vrienden, in den laatsten tijd’ een stellingRerkondigdffie wordcn doodvijanden, wanneer hun verwant- schijnbaar juist, inderdaad onjuist, en voor de maatschappelijke orde bedenkelijk is. Men wil zich rekenschap geven van de aanleiding tot de anarchistische wanordelijkheden zeer natuurlijk. Wanneer dergelijke aanslagen op de maat schappelijke orde bij herhaling voorkomen, vraagt ieder zich af, wat daarvan wel de reden mag zijn. Het is niet alleen nieuwsgierigheid of weetgierigheid, die ons deze vraag doet op peren maar in het licht der verschijnselen meenen we de maatschappij en daarbij ons eigen ik bedreigd, en de belangstelling voor ons eigen lot drijft er ons toe, voor de maatschappij een beschutting te zoeken daarom trachten we de oorzaak daarna geven. Het is volkomen raadselachtig, hoe scherp zinnige kluts zijn kwijtgeraakt bij de opsporing van de ziektekiem. Vooroordeel alleen kan oorzaak daarvan zijn. Wat toch is het geval In de klasse der gezeten lieden heerscht het denkbeeld nog altijd, dat de grondstellingen onzer maatschappij zoo juist zijn, dat van wan ordelijkheden geen sprake behoefde te zijn, en dus, zoo besluit men, doet toch wanordelijkheid zich voor in eenigszins ernstigen vorm, zooals de anarchistische aanslagen hiervan blijk geven. De schuld ligt niet aan de maatschappij en haar instellingen, maar aan de menschen die revolutie willen en aan hen die tot revolutie aanzetten. Zoo is dan de leiddraad van den gedachten gang gereedelijk deze De anarchisten zijn een vertakking Van den socialistischen boom roei den stam uit en de kwaal is verholpen. Deze redeneering wordt door velen met over tuiging aangehangen, door anderen met boos opzet verkondigd, om de partijen, die over de machtsmiddelen beschikken, aan te sporen in die richting te reageeren. Vooral de katholieke en conservatieve bladen hebben gretig gebruik gemaakt van de gelegen heid om dit misverstand uit te strooien. Anderen, meer eerlijk, hebben die theorie overgenomen, en zoo staan we thans voor het verschijnsel, dat vrij algemeen onder de ver- mogenden de vuist wordt opgeheven tegen het socialisme, als de moeder van het verfoeilijk anarchisme. Zij die hieraan adhaesie betuigen, wijzen u op het verschijnsel, dat de anarchisten eerst socialisten geweest zijn, en dit feit is niet te Weerspreken. Wel zijn anarchisten de gezworen vijanden van de socialisten, maar dit is een argument te meer voor de stelling. Immers, wanneer ver wantschap gepaard gaat met afkeer, is de scheuring geweldiger en de vijandschap bitter- dat de bestaande verhoudingen der, dan tusschen hen, die elkander slechts werken wing. Hij acht het noodig zijn meening over deze ontbinding te doen kennen, omdat do wijze, waarop zij door de afgetreden regeering is voor bereid en aanbevolen, niet was in overeenstem ming met een goede praktijk onzer hoogste staatswet. Hij zou het bedenkelijk achten, in dien haar handelwijze tot richtsnoer moest gaan strekken voor volgende regeeringen, en daarom wenscht hij zijn meening te doen kennen, ’t I’s dus niet tot opflikkering van het staatkundig twistvuur, dat hij schrijft, maar tot oplossing van een rechtskundig vraagstuk. Eenigszins uitvoerig gaat mr. De Beaufort daarop den aard en de geschiedenis na van het ontbindingsrecht in ons vaderland, om daarna den oorsprong van dit recht in Engeland te schetsen en de wijze waarop het zich daar té lande in de practijk heeft ontwikkeld. Uit het geen hij verder betoogt blijkt, dat het afgetre den kabinet in zijn oog meer het Engelsche gebruik heeft gevolgd dan het Nederlandsche. In Engeland is het een gedurig terugkeerenda regeeringsdaad geworden, hier is het altijd ge weest een buitengewoon rechtsmiddel, waartoe de vorst in zeer bijzondere omstandigheden ziju toevlucht neemt. Dit laatste karakter wil hij gehandhaafd zien en hij vreest dat het verloren, zal gaan als voortaan bij de vorming van een ministerie reeds over een toekomstige ontbin ding wordt gehandeld. Na een botsing met de vertegenwoordiging moet het ministerie begin nen met een bereidverklaring tot het nemen van ontslag, opdat de beslissing van den Vorst vrij blijve. De Vorst loopt anders gevaar zich te moeten vergenoegen met de rol van groot- ceremo niemeester. Deze CO ER A N T verschijnt WOENSDAGS en ZATERDAGS. Abonnementsprijs voor 3 maanden f 1.franco per post ƒ1.25. Alle brieven en stukken, uitgave of redactie betreffende, franco in te zenden. I radicalen aangesloten. De anderen hebben zich vereenigd met de conservatieve liberalen. Hun taktiek bestaat hierin, dat zij stelselmatig de hervormingsge- zinden zoeken tegen te werken, door, langs den bij hen meer gebruikelijken weg, wantrouwen te wekken. De methode, die hierbij gevolgd wordt, is zeer eenvoudig. Men keert het geslachtslijstje om, verdraait en schikt, en zoo komt men in de Tijd kan men geslachtsopvolging liberalen, radicalen, socialisten. anarchisten, (brrr.) van strijd als de onze, kan niet genoeg gewaarschuwd worden voor deze taktiek, UIT DE PERS. /i 6 9 30 45* 1 l 6 ;,ZV jma Zee, 6 50 7- 77 7 20 3- 3 - 3 15 3 25 3 45 613 3 43 75 S 35 OU 9 29 9 43 955 08 .015 1KER COURANT 30’ o I L

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1894 | | pagina 1