T «'ll I 111 If Illi llllinllil"! IIU SIBL k. 1 I JWB- in tiiiriiïoni: ULiii m iie 4 No. 70. NEG E N-E N-V EERTIGSTE JAARGANG. 1894 i. ONS ONDERWIJS. 1 SEPTEMBER. MMiMroinffliiiiiiiwiii] lw- no- 7 5 de van kolonica -» gewonden, zullen Deze COURANT verschijnt WOENSDAGS en ZATERDAGS. Abonnementsprijs voor 3 maanden f 1.franco per post ƒ1.25. Alle brieven en stukken, uitgave of redactie betreffende, franco in te zenden. eer Ja- IN .50. in. ADVERTENT1ËN meer k. rd ha gen it. 40 8 a :0 a )0. ek, 18- lag ide jor ne. Cents. Bij abonnement is de prijs -i te vernemen bij M. ;/16 1'2 A l3/16 14. Alsvoren der dienstdoende Schutterij, 15. 16. 1895. 17. 18. 19. mans. 20. 21. 1894. van 1 tot 4 regels, gewone letter, 40 Cents; voor eiken regel meer 7*/2 0“"*” D- -•-- belangrijk lager. Voorwaarden daaromtrent .den uitgever. ,00, ?00, 3. Benoeming van een Hoofd der Bewaar school. 4. Voordracht ter benoeming van Zetters voor ’s Rijks Directe Belastingen. 5. Benoeming van drie leden der Commis sie voor Strafverordeningen. 6. Alsvoren voor de Gemeente-eigendommen. 7. Alsvoren voor Openbare Werken. 8. Alsvoren voor Straten en Wallen. BTOlbör iaciU[ 9. Alsvoren voor Rekeningen en Begroo-1 ’s avonds, Tjakra Negara overvallen* 10. Alsvoren voor de Gemeente-reiniging. 11. Benoeming van een Ambtenaar van den Burgerlijken Stand. 12. Voorloopige vaststelling Gemeente-reke- ning, dienst 1893. 13. Begrooting Arm voogdij, voor 1895. 14. Alsvoren der dienstdoende Schutterij, voor 1895. Rekening Buma-leen, over 1893/94. Aanbieding Gemeentebegrooting, dienst Vaststelling Plan van Geldleening. Adres van J. J. van Velzen. Eervol ontslag onderwijzeres A. Berg- Vaststelling Verordening Walgelden. Reclames Hoofdelijken Omslag, dienst Recht voor Allen zegt, melding makende van de Zondag te Zwolle gehouden vergadering der „sociaal-democratische arbeiderspartij in Neder land” het volgende „Na het Zwolsche congres van 1892, dat ernstig was, krijgen we nu een tweede, dat niet anders dan als een grap beschouwd kan wor den. In de christelijke kerk zagen wij even- zoo concilie en tegenconcilies. De heeren vol gen dezelfde terminologie, die men in die da gen gebruikte. Zij roepen voortdurend wij zijn dé echte, de werkelijke sociaal-democraten en die anderen zijn ketters, afvalligen. Zelfs bezigen zij leugens, door te spreken van het „officieel verketteren van al wat als sociaal democratisch op den voorgrond treedt”. Dit is een infame leugen. Wel hadden zij gewenscht, dat wij als kettermeesters zouden optreden. Zij sarden ons daartoe. Maar wij deden het niet. En nu liegen zij er maar op los tegen beter weten in. Nu, ook dat verwondert ons niet, want als Van Kol de moraliteitsbanier omhoog moet houden der nieuwe partij, dan ziet het er treurig uit. „Intusschende scheiding is tot stand geko men. De ruziemakers Troelstra en Van Kol, benevens Van der Goes en Polak, hebben eer van hun werk. Het is hun gelukt verdeeld heid te brengen onder oude kameraden, die jaren lang met en naast elkander streden. En daar een renegaat altijd het felst is, daarom verwondert het ons niet, dat dezen zoowat de wij hiermee willen aantoonen is, dat over deze zaak vrijwel bij alle onderwij- een vaste opinie aantreft, omdat allen er nagedacht hebben, velen zeker niet vóór de rumor in casa van de groote steden uit zich in de schoolbladen verbreidde over het platteland. Men heeft kenning. We weten wel dat er onderwijzers zijn, die i enkel oppositie voeren uit het beginsel dat een stelsel, zooals het bestaande, niet deugt, afge scheiden van de geldelijke belooning Er zijn hoofden, die door hun air hautain tegenover de onderwijzers deze oppositiezucht krachtig bevorderen maar bij humane hoofden vervalt langzamerhand al wat oprees en klaagde en daarmee houdt de oppositie op te leven en te agiteeren. Het gevoel van onrecht wordt in ons onder wijsstelsel onder de onderwijzers opgewekt door zeer gebrekkige salaris-regeling. De regel is, dat van elk vijftal onderwijzers slechts één hoofd kan wordenvier vijfde deel van den geheelen onderwijzersstand blijft dus onderwijzerde wijze waarop het éen vijfde deel van het geheel der geroepenen wordt uitverkoren, is verre van volmaakt en hangt dikwijls af van beslissing of gril van niet-des- kundige schoolopzieners. Dit bezwaar klemt te meer door het feit, dat de salarieering van het vier vijfde deel veelal in de groote steden althans in geen ver houding staat tot die der hoofden. Het is een reuzenzwaai voor een onderwijzer, die op eens van f 1200 op f 2400 wordt ge bracht te groote sprong in eens, te weinig vertrouwbaar met het oog op den onbetrouw- baren polsstok. Maar het grootste van alle bezwaren is, dat de salarieering der eerste-klasse-onderwijzers- niet-hoofden geen zelfstandige positie geeft, al thans verre beneden die der hoofden. De opklimming ontbreekt of ze is ongeëven- redigd. En aan dit euvel komt het rapport der Com missie niet voldoende tegemoet, al moet worden erkend dat de Commissie dit gebrek niet over het hoofd heeft gezien. De bepalingen, in het rapport daaromtrent gemaakt, zijn te ruim genomen, in zoover ze het gemeentebestuur vrij laten in de vaststelling der salarissen. Het „zit zoo in de lucht” om den chef of het hoofd eener instelling te bezoldigen op een wijze, dat de meesterknecht er bij in ’t niet verzinkt. Deze wanverhouding, voortvloeiende uit ge- zags-meditatiën, is niet meer van onzen tijd ze is onverdedigbaar en eischt wettelijke voorzie ning. Het is niet doenlijk gelijkheid te brengen in de salarissen van onderwijzers-hoofden, maar evenmin gaat het aan de regeling hiervan over te laten aan den willekeur der gemeentebestu ren, zoodat men getroffen wordt door de schro melijke ongelijkheid in levensomstandigheden en welvaart, waaronder het hoofd en zijn eerste- klas-onderwijzer leven. VERGADERING van den Gemeenteraad van Sneek, op Dinsdag den 4 September 1894, des namiddags ten 6’/2 uur. 1. Resumtie der Notulen. 2. Mededeeling van ingekomen stukken enz. hatelijksten zijn, die geen leugen ontzien tegen hun eigen werk van vroeger.” LOMBOK. Dinsdag avond is bij het ministerie van Ko lomen het achtergebleven telegram van den Gouverneur-Generaal van Nederlandsch-Indie ontvangen het luidt als volgt: 1 ^Generaal Vetter meldt: 25 dezer, elf uur] duurde ook volgenden dag. Verliezen in loop ■m dezer reeds 14 dooden en 85 gewonden. Geen water. Fourageering onmogelijk ver liezen toenemend. Drie uur middags terugge trokken naar Mataram, goederen achtergelaten om gewonden in wagens te kunnen vervoeren. Onderweg hevige verliezen. Mataram toestand nog slechter. Bivak prijs- ,s Avonds acht uur kwam colonne- Bylevelt uit binnenland ook zware verliezen. Vivres ontbraken. Bivak niet te bereiken, gemeenschap met Ampenan verbroken. Inge sleten tusschen Tjakara en Mataram was offen sief optreden onmogelijk. Toestand door vele gewonden onhoudbaar, werd 27 dezer, ’s morgens zes uur, door omtrek- king zuidwaarts teruggetrokken op Ampenan verliezen toen betrekkelijk gering. Gesneuveld officieren, 63 minderen, gewond 12 officieren, 153 minderen, vermist 6 officieren. 148 minderen. Vier veldkanons achtergelaten te Mataram. Omtrent kolonne Lawick die in binnenland is, niets bekend. Oorlogsschepen debarkeerden 200 man en landinggeschut te Ampenan. Aanstonds vergadering Raad van Indie met commandanten leger en vloot om te beraadsla gen over mijn denkbeeeld tot dadelijk zenden bataljon en artillerie zoo noodig meer beschik- baar. Ik sein u beslissing.” Het den vorigen avond ontvangen tweede telegram luidde als volgt „Vervolg op het telegram van gisteren. Bin nen 4 dagen gaat tweede bataljon naar Lombok om teu spoedigst aan te vullen geleden verlie zen, zoomede sterke artillerie en al wat noodig is tot reconstructie der expeditie. Elfde batal jon kan zoo noodig volgen. De Tromp versterkt de scheepsmacht te Se- gar. Tweede bevelhebber is de overste De Moulin, chef van den staf.” Nader is door het ministerie van koloniën nog het volgende telegram ontvangen „Uit heden ontvangen berichten blijkt, dat de colonne Lawick met verliezen, o.a. van den chef, uit het binnenland van Lombok is teruggekeerd. De namen der gesneuvelden en g_ voor zoover het telegram die vermeldt, later worden openbaar gemaakt. Inmiddels is door het N. v. d. D. een tele gram verspreid, waarin wordt meegedceld dat zijn gesneuveldgeneraal Van Ham, overste Van Lawick van Pabst, kapiteins Lindgreen, Abeleven, le luit. Boerma, 2e luits. Musquetier, Alting von Geusau, Kalff en Kottingzwaar gewond overste Bijlevcld, kapiteins Manders, Hugenholtz, le luits. Fuhrkop, Dooremans, Velds en 2e luit. Anssems licht gewond kapt, ’s Graeuwen, le luit. Hardie, 2e luits. Timmer en 1< ranssenvermist', kapt. Kamerman. De Staatsct. heeft thans 2 opgaven gebracht nopens de gewonden en vermisten. De eerste geldt de hoofdmacht en de kolonne van den luit.-kol. Van Bijleveldt, de ander de kolonne van den luit.-kol. Van Lawick van Pabst. Wij laten ze thans volgen gelijk zij worden opge geven. Hoofdmacht en kolonne luit.-kol. Van Bijle- veldt KENNISGEVING. BURGEMEESTER en WETHOUDERS der gemeente Sneek brengen ter openbare kennis, dat ter Secretarie dezer gemeente, gedurende 14 dagen, vanaf 1 September e. k.voor een ieder ter lezing is nedergelegd en in afschrift tegen betaling der kosten algemeen verkrijg baar wordt gesteldde aan den Raad aange boden begrooting der inkomsten en uitgaven der gemeente Sneek, voor het jaar 1895. Sneek den 31 Augustus 1894. Burgemeester en Wethouders voornoemd, ALMA, Burgemeester. BENNEWITZ, Secretaris. UIT DE PERS. De „anarchie” onder de onderwijzers heeft zich gekant tegen de hoofden zonder bepaalde klasse. Van alle kanten wordt hierover meegeprut teld, en de heer Fabius heeft een zekere popu lariteit verworven onder de onderwijzers door zijn advies aan den Middelburgschen gemeente raad. Er is met inspanning van alle krachten ge werkt om de argumenten van den Inspecteur wat te versterken en inderdaad mag erkend worden dat de inspanning niet vruchteloos is geweest. Men heeft daardoor aan de bewijs voering van den heer Fabius de kracht van gezag gegeven, al zijn er ook gevallen waarin ook deze argumentatie geen steek houdt. Dat het hoofd de regeling blijft opgedragen, beperkt door het recht van interpellatie van de onderwijzers in daartoe opzettelijk door de wet voorgeschreven schoolvergaderingen, wil men, over het geheel genomen, in de onderwijzers wereld toegeven Dat hij daarvoor een of twee schooltijden per week noodig zal hebben, ook dat wil men gaarne erkennen als hem rechtmatig toekomen de. Maar dat in een school van hoogstens 400 leerlingen een hoofd daarvoor niet twee of drie, maar 10 a 12 schooltijden noodig zou hebben, wordt algemeen een overdreven eisch geacht. We stippen deze opmerkingen slechts ter loops aan, omdat een beschouwing daarover buiten ons bestek valt. Wat men zers over over deze zaak groot rumoer ge maakt, naar wij gelooven méér dan ze wellicht verdient uit het oogpunt van den onderwijzer. Het is ongetwijfeld verdienstelijk, dat onder wijzers als staatsburgers mee waken voor even- tueele verspilling van gelden uit de gemeente kas verdienstelijk ook, dat ze er op toezien dat geen onderwijskracht ten nadeele van het op komend geslacht ongebruikt blijve verdienstelijk verder, wanneer ze er de aan dacht der autoriteiten op vestigen, dat een hoofd zonder klasse als een officier aan het Hof zijn onderwijstalen! verwaarloost en dus in ongun- stige positie verkeert, waaruit hij dient verlost te worden. Maar de ernst en den ijver waarmee deze zaak in de onderwijzerswereld is aangevat, had Dog een andefe en krachtigere drijfveer, naar ■wij meenen Men sloeg op den zak en meende den ezel. Noemt ge dit nu afgunst, wij noemen het een gevoel van verongelijking, onrecht, mis- ■Bac S3S "AN tr ÜS in; 'd; Li LUg- ’/is ’/16 /s /ft MEEKER COURANT. iiugeu. J 1 1 PUNTEN VAN BEHANDELING: j --o—w.«...vu. Beschieting

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1894 | | pagina 1