MEI 1DÏERBTIHUD IMII DE «EREWHHW IBDOmSSIBWSWft 1 J No. 71. N E G E N-E N-V EERTIG8TE J 1894. A R Q A N G. L J 1 I WOEWSDAG- I JO. I. g- eer- DE PEES. de over knoopt. is" 0, a en us io! n- KENNISGEVING. BURGEMEESTER en WETHOUDERS der gemeente Sneek brengen, ter voldoening aan het bepaalde bij de artt. 17, 18 en 19 der wet van 14 September 1866 {Staatsblad no. 138) ter openbare kennis dat de lijst, bevattende de namen der inwo ners die voor het verleenen van inkwartiering en onderhoud van Militairen in aanmerking ko men, bij hun besluit van den 1 September 1894 is herzien dat die herziene lijst is aangeplakt en gedu rende 14 dagen, ingaande den 5 September e. k. ter Secretarie voor een ieder ter inzage zal worden nedergelegd en dat de bezwaren tegen die lijst binnen 14 dagen, na afloop van den tijd voor de inzage bestemd, schriftelijk moeten worden ingediend. Sneek den 4 September 1894. Burgemeester en Wethouders voornoemd, ALMA, Burgemeester. BENNEWITZ, Secretaris. UIT In de Gids komt een artikel voor van prof. N. G. Pierson over Goudschaarschte. Bij de mee ting onlangs door de Hollandsche maatschappij van Landbouw belegd ter bespreking van het muntvraagstuk, deden zich verscheidene stem men hooren voor het bimetalisme en werd de tegenwoordige malaise toegeschreven aan de waardevermindering van het zilver. De heer Pierson was die meening niet toegedaan en zocht het euvel elders. Het artikel thans in de Gids voorkomende is een breedere uiteen zetting van zijn meening, dan op de meeting kon geschieden. Het gaat niet aan een resumé te geven van een zoodanig betoog, meer dan vijftig bladzijden groot en door tal van cijfers en staten gesteund. Wij móeten ons bepalen tot het aanduiden der richting waarin zich het betoog beweegt. De oorzaak van de tegenwoordige malaise wordt door vele mannen van naam en gezag, zoo in als buiten Nederland toegeschreven aan gebrek aan een voldoende hoeveelheid ruilmid- KENNISGEVING. De BURGEMEESTER der gemeente Sneek brengt ter openbare kennis, dat het le kwar- taalsch Kohier der Personeele Belasting dezer 'gemeente, dienstjaar 1894/95, door den Direc teur der Directe Belasting te Leeuwarden ge arresteerd den 31en Augustus 1894, aan den Ontvanger der Rijksbelastingen te Sneek ter invordering is ter hand gesteld en dat een ieder verplicht is zijnen aanslag, op den bij de wet bepaalden voet, te voldoen. Sneek den 3 September 1894. De Burgemeester voornoemd, ALMA. ADI UITEB T1ËN van 1 tot 4 regels, gewone letter, 40 Cents; voor eiken regel meer 7 «/a Cents. Bij abonnement is de prijs belangrijk lager. Voor waarden daaromtrent te vernemen bij den uitgever. i woordenspel. Maar gelukkig zijn zij niet de eenige verte genwoordigers in de wereld der traditie; er zijn de goudproductie is onvoldoende geworden ook zeer eerlijke menschen onder, wier dwaling van ^aar de lage prijzen met al de nader of meening gansch te goeder trouw is. Hun gemakkelijk leven is oorzaak dat ze zoo weinig door hebben gedacht en met hen te re- deneeren kan niet anders dan opwekkend en verkwikkend zijn. Hen te overtuigen moet het streven zijn van allen die langs den weg van minnelijke schikking willen geraken tot oplossing en afdoening van het maatschappelijk vraagstuk. j schaal wordt verbruikt of verspild. I De oorlogen uit de laatste halve eeuw zijn hiervan welsprekende getuigen maar ook zon- I der het oproepen dier getuigen in onze herin nering, kan ieder gemakkelijk bij zichzelf de verklaring van dergelijke voorvallen geven. Er is immers „overproductie” en zij die pro- duceeren, alsook diegenen welke de produkten van den fabrikant over te dragen hebben aan de verbruikers, stuiten aanhoudend op het be zwaar dat de verbruikers „vol” zijn. Men zoekt dan langs allerlei weg toch de waar kwijt te raken, hetzij door aan het artikel een anderen vorm en smaak te geven, of wel door een nieuw débouché te zoeken naar het buitenland, een middel waardoor men den kring der verbrui kers wijder maakt. Algemeen bekend is dan ook, dat de Euro- peesche mogendheden in hun ijveren voor ko loniale politiek hoofdzakelijk gedreven worden door het denkbeeld, dat men voor de fabrikan ten een débouché heeft te zoeken voor hun waren. Ja, wel is het een ongezonde toestand wan neer men naar Java de katoentjes zendt, terwijl onze „overbevolking” voor een groot deel naakt loopt. Ergerlijk, dat men de zonen uit het warme Afrika met onze laken- en wollen stoffen gaat verwarmen, terwijl duizenden der zonen van ons koude Noorden staan te verkleumen. Maar er valt niet aan te veranderen. Wie wijst op deze verfoeilijke regeling, waarbij men zelfs met kruit en lood de zwarten ginds gaat opdringen, waaraan ettelijke blanken rondom ons groote behoefte hebben, is een soci alist en een socialist is iemand die, omdat hij tot de internationale behoort, weinig beter is dan Hundefleisch in het oog van de patriotten, die hun vaderland wel liefhebben, maar de vruchten hunner denkkracht en onderneming liever naar Afrika brengen, dan er hun land- genooten mee te begiftigen. Wat ze voor hun volk overhebben, de zonen der traditie en van het kapitaal, het zijn de „nuttige” wenken en raadgevingen, in ledige uren bedacht, wanneer de „tumor iu casa” hun wat al te rumoerig wordt. Onder die raadgevingen zijn er die onder andere omstandigheden zeer nuttig zouden zijn maar er zijn er ook wier opvolging niet zou zijn in ’t voordeel der raadgevers zelve. Toch worden die adviezen gegeven en eenige redelijke verklaring van deze bereidwil ligheid is wel deze, dat de raadgever slim ge noeg is om in te zien dat zijn raad toch niet zal opgevolgd worden. Men bereikt dan al thans dit voordeel, dat de klagers zich weer een tijdlang met zichzelven bezig houden en de heeren adviseurs hun gang laten gaan. Het is meer dan een gewoon menschelijk ge moed aan spankracht vermag, wanneer men van die zijde menschen hoort klagen over de genotzucht onzer eeuw, terwijl zij zelven niet gebruiken dan wat gebakken is in boter. Met die egoïsten, die klagen over het egoïs me vau anderen, is alle redeneering nutteloos Deze CO UBA NT verschijnt WOENSDAGS en ZATERDAGS. Abonnementsprijs voor 3 maanden f 1.franco per post ƒ1.25. Alie brieven en stukken, uitgave of redactie betreffende, franco in te zenden. Onder hen, die in onzen tijd bij de keus tus- schen het nieuwe en het oude geopteerd heb ben voor de traditie, is de lust tot hervorming ■der maatschappij niet zeer groot. Bekend is te dien opzichte de leus van die partij Herzie u zelf. Als gevolg van deze herziening wordt de terugkeer van orde en rust in de maatschappij verwacht, even stellig als men in anderen kring het hemelrijk meent te beërven door zelf her ziening. In hoever de maatschappij zich bij haar in- dividuëele leden mag verlaten op zelfherziening, is moeielijk te bepalen de een zal daarbij hoo- ger gestemde verwachtingen koesteren dan de anderhet blijft evenwel de vrucht van een persoonlijk gevoelen. Maar dit mag zeker op gezag van de groote meerderheid worden verklaard, dat voor de hervorming of verbetering onzer maatschappe lijke toestanden, zoo die verwacht moet wor den van de hervorming of verbetering der in dividuen, nog jaren, eeuwen misschien zullen voorbijgaan voor ons dat geluk zal te beurt vallen, te lang althans dan dat onze kranke gemeenschap het zou kunnen uithouden. Men heeft hierbij toch in het oog te houden dat onder normale omstandigheden de vooruit gang in het geestelijke en zedelijke reeds uiterst langzaam is; en bovendien dat die vooruitgang in onzen tijd is overgeslagen in achteruitgang, tengevolge van de tegenwerking der maatschap pij zelve. Dagelijks kan men het waarnemen dat lijkheid en goede trouw hoe lang zoo meer zeldzaam worden, en wie de moeite neemt den ontwikkelingsgang der maatschappij in onzen tijd na te gaan en daarbij den invloed in ’t oog vat van de levensomstandigheden op den mensch, kan zich genoegzaam dezen teruggang verkla ren. Is het dus vruchteloos aan te dringen op de individuëele hervorming als een middel om te komen tot maatschappelijke verbetering, omdat men van den mensch iets vordert, aan welks voldoening de levensomstandigheden belemme rend in den weg staan ook is de verwachting, dat in deze bekeering een middel ter algemeene verbetering is gelegen een utopie, steunend op een gansch averechtsche meening. De stoffelijke verbetering waarop ten slotte alles gebaseerd is, zal door de individuëele ver betering in gehalte van alle leden der gemeen schap niet in ’t minst worden gebaat. Integendeel, hoe meer gehoor wordt gegeven aan de zedemeesters die op spaarzaamheid en I matiging in al onze genoegens aandringen, des te meer zal de groote massa klagen over ach- g teruitgang in het stoffelijke. Bekend is het dat handel en industrie na I een periode van stilstand weer opwaken uit de I malaise, wanneer op zeker oogenblik op groote I delen, veroorzaakt door het uitstooten van het zilver. De koopkracht van het goud is gerezen, - 1 ea prijzen met al de nadeelige gevolgen. Er is hier veel stof voor onderzoeken, gelijk mr. Pierson doet opmerken. Hij gaat in de eerste plaats de juistheid na der vooropgezette meening, nl. of werkelijk de koopkracht van het goud is gerezen en zoo ja, sedert wanneer en hoeveel. Daarna valt er te onderzoeken of de oorzaak der rijzing bij het goud, bij de goe deren of bij beide ligt, nl. of het algemeen peil der prijzen is gedaald omdat het goud schaar- scher werd, omdat de goederen overvloediger werden tegenover de vraag, of wel omdat het een en het ander geschiedde. De eerste vraag of werkelijk de koopkracht van het goud is gerezen wordt ais volgt be antwoord„Daargelaten de periode van ’7175 is de koopkracht van het goud in de jaren 1861 tot 1883 tamelijk standvastig gebleven. Toen volgde een rijzing, die echter voor 1885—91 niet hooger kan worden gesteld dau op onge veer 16 pet.” Ter beantwoording van de tweede vraag be spreekt mr. Pierson achtereenvolgens de mee- ningen die in deze algemeen worden aangege ven 1°. de depressie sedert 1873 is op geen andere wijze te verklaren dan door gcud- schaarschte en 2°. aan het goud zijn in de laat ste 20 jaren zóóveel eischen gesteld dat het noodwendig, bij de afnemende productie, stijgen moest. Hij geeft op punt 1 een ander antwoord en noemt de voornaamste oorzaken van stoor nis in de laatste acht jaar de onvergcefelijke muntpolitiek in de Vereenigde Staten en de verdere uitbreiding van het beschermend stel sel, terwijl hij de opmerking sub 2 niet als juist erkent. De goudproductie is wel is waar tot 1883 verminderd maar later is zij toegenomen en wel in zoodanige mate dat zij nu meer be draagt dan ooit te voren. En nog; altijd is zij klimmende. Dat een en ander met de noodige cijfers wordt aangetoond zal men wel willen gelooven wij geven alleen de conclusies. De vraagwelke is de practische strekking van dit betoog? Is het bestrijding van het bimetallisme beantwoordt mr. P. als volgt „Dit opstel is niet met een practisch doel ge schreven, Er hebben veranderingen plaats ge had in den stand der prijzen, sterke goudbe- wegingen. Nieuwe theorien werden voorge dragen (of waren het oude in een modern kleed tot verklaring of toelichting dezer ver anderingen tot aanwijzing barer uitkomsten. Het scheen mij nuttig van dit alles melding te maken; en zoo mogelijk tot een zelfstandig oordeel in staat te stellen èn over de feiten èn de theorien die daaraan worden vastge- In zekeren zin is de schrijver een bimetal list, maar in het vinden van een bruikbaren grondslag ligt de moeilijkheid. Nu het zilver op de helft van zijn vroegeren prijs is gedaald, kon de oude grondslag van 15.5 niet meer dienen, want door een bimetallische-unie-een- heid te sluiten op dien grond, zou men een appreciatie van geld te weeg brengen van ruim 100 percent. De werkelijke verhouding is nu. 1 32. Zoo hoog zou men in geen geval be hoeven te gaan. Gesteld echter men nam 125, dan zouden alle Staten met zilveren teekenmunt die een lagere verhouding hebben óf hun goud geld moeten verzwakken óf hun zilvergeld ver zwaren van 16 tot 25. Dit zou zulke kolos sale eischen stellen, dat er niet aan te denken valt. Voor Nederland zou het 52 millioen nuüttiniiuhiu n N U S3 K i <01rh 6 so -ata -■ A iO J !0 .5 .5 5 13 15 11 29 13 55 S 15 at. ?a to »P- tg. to Sar ■S-:

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1894 | | pagina 1