■WS- 81 IDHRHIHHUI IW! III I S ÊE1HM1Ï ffllMIHSSBffl SUH. I I 0 No. 72. 1894, t w. 1 I 11 Najaars-Paardenmarkt N E G E N-E N-V EERTIGSTE JAARGANG. ZATFKDAQ S SEPTEMBER. I IMQIWW^ >T ^A. T I Gil. E I JO. II. zijn te leu ke te te D. H. der laatste 40 a a N. 00 50, mr )0, )0, k. 1: en sur )0, /s- )0. De genootschappen welke direct of indirect de bevolking van ’t beschaafde werelddeel tot matigheid trachten te brengen zijn velenvan rijkswege wordt in sommige der Europeesche landen aangevuld waar de zorgeloosheid der natie een leemte liet voortbestaan alleen in ,daa Militar” zijn alle regeeringen der oude svereld even verkwistend, tot ergernis meestal can de geregeerde volken zelf. De meeste dier genootschappen raken de maatschappelijke quaestie niet; hun arbeids veld is meer bescheiden afgebakend en stelt óch ten doel de zedelijke verheffing des volks. 1 van waardeering mag gebracht deze verstandige, edele menschen- ze aandringen op matigheid in Bij deze Courant behoort als Bijblad Feuil- leton-nnmmer 177. maar wie zich sterk voor iets interesseert loopt dnctie gevaar moedeloos te worden wanneer de resul- taten ver blijven beneden hun verwachting en I het den schijn heeft of de maatschappij hun krachtige inspanning met ondank loont hetzelfde wat we thans waarnemen in den kring der revolutionaire socialisten Hun evangelie heeft niet de veroveringen ge maakt in de maatschappij, als de warmte van hun geloof en de kracht hunner overtuiging hen deden aannemen. Ze hebben gearbeid met inspanning en zelf verloochening maar Jeruzalem heefd niet ge wild. Thans treedt de periode der moedeloosheid en verslapping in en roept men met heesche stem en wanhopig gebaar Jerusalem Jerusalem wee over u 1 Het spreekt van zelf dat de hooge verwach tingen van deze leden eener matigheidsvereeni- ging illusies zullen blijken. Het vraagstuk dat oplossing vraagt is Hoe maken we een eind aan de overbevol king nemen we de overproductie als hinder paal voor den arbeid uit den wegin ’t kort Hoe vinden we een middel dat de feiten wegneemt die ons hoofd verwarren en ons no pen tot het vormen van het onzinnig denkbeeld Er is te veel geproduceerd want er veel menschen een denkbeeld dat alleen zin zou hebben wanneer er onder de menschen werden gevon den die niet verbruiken maar wel producee- ren wat inderdaad het geval is met duizen den bij duizenden. De geheele werkende stand produceert meer dan hij verbruikt en aangezien deze stand verre weg het grootste deel uitmaakt van de maat schappelijke leden, spreekt het van zelf dat er te veel geproduceerd wordt. Zien we nu hoe dit vraagstuk door sommige matigheidsgenootschappen wordt aangevat, ver- eenigingen van den eersten rang, wijl ze niet zoozeer verhooging van het zedelijk peil der bevolking, als wel de oplossing van het maat schappelijk vraagstuk op het oog hebben. Reeds dadelijk valt het op, dat ze eenzijdig de zaak aanvatten de een en de ander vat den bol aan één kant om hem van de plaats te rollen. Werkt een van beiden slechts, dan draait het ding, maar blijft op zijn plaats werken beiden, dan doen ze eikaars werk te niet en blijft het rollend voorwerp op de plaats rust. Malthus, die de overbevolking wil te keer gaan, en de spaarbanken die vermindering in gebruik beoogen, deze twee vatten het vraag stuk elk van één kant aanwerken beiden met succes, dan blijft het Overbevolking naast overproductie. Alleen zijn de factoren die elkaar bestrijden in zooverre gewijzigd, dat hun schijnbaar over wicht veranderd is in een klaarblijkelijke wan verhouding. Wanneer de bevolking af neemt en door spaarzaamheid het totaal der overproductie wordt verhoogd, lijdt het geen twijfel of de overpro- ADVERTENT1ÊN van 1 tot 4 regels, gewone letter, 40 Cents; voor eiken regel meer 7*h Cents. Bij abonnement is deprus belangrijk lager. Voorwaarden daaromtrent te vernemen bü den uitgever. moet te eeniger tijd worden gestaakt, wat men het begin der revolutie mag noemen, j Niet waar? Wanneer men het aantal eters vermindert en de porties kleiner gaat maken, krijgt men al grooter restanten Vermindert het getal eters en Iaat men de i HUIS porties op dezelfde grootte, dan bereikt men hetzelfde resultaat Bij vermindering van het getal eters en ver- grooting der porties tot dusver het „radicale” geneesmiddel blijft het vraagstuk onopgelost en de toestand, even als ze te voren was, on houdbaar. Slechts dan is oplossing denkbaar, wanneer men wat matiger in het toedienen der genees middelen, wat ruimer in ’t verstrekken der voedingsmiddelen is en wat meer vertrouwend zich betoont in de genezende kracht der natuur. Dat is: zorg dragen dat alle monden het hunne krijgen en niemand onvoldaan heengaat uit matigheidsoverwegingen. Alleen op die wijze raken de restanten op en kan de „over bevolking”, die men thans het recht op produ- ceeren ontzegt, aan ’t werk worden gesteld om voor den dag van morgen te zorgen. „Alles is slap”, zegt men. Het kan niet andersde beurzen worden slap, de magen worden slap, de menschen wor den slap en de lust om iets voort te bren gen, zou ze niet verslappen, wanneer de pro ducten geen aftrek hebben Is het dan niet zonde voor God dat de we reld sterft aan verslapping, omdatja, omdat ze geen kans ziet door de zich opstape lende restanten heen te eten Zonde is het, en die, als elke zonde, zich- zelve wel straffen zal. Dan zal men de fout inzien, en, hoewel te laat, erkennen, wanneer Schiffer und Kahn te gronde gaan „Das hat mit ihren Singen Die Sparsamkeit gethan.” BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Sneek brengen ter openbare kennis, dat de aldaar zal gehouden worden op WOENSDAG den 19 SEPTEMBER e. k. Sneek den 7 September 1894. Burgemeester en Wethouders voornoemd, ALMA, Burgemeester. BENNEWITZ, Secretaris. BEKEN DMA K IN G. BURGEMEESTER en WETHOUDERS der gemeente Sneek brengen ter openbare kennis dat tot Voorzitters en Leden der volgende Raadscommissiën zijn benoemd 1. tot leden der Commissie voor Strafver ordeningen, waarvan de Burgemeester Voorzitter is (art. 166 der gemeentewet) de heeren J. GORTER, B. HAGA en H. F. PIJTTERSEN 2. Commissie voor Gemeente-eigendommen Voorzitterde Wethouder H. Jz. KINGMA, Leden: de heeren D. GORTER, B. HAGA en R. D. VISSER 3. Commissie voor Openbare Werken: Voorzitterde heer H. F. PIJTTERSEN, Leden de heeren J. J. BEEKHUIS en Tj. van der STEELE 4. Commissie voor Straten en Wallen: Deze CO GRANT verschijnt WOENSDAGS en ZATERDAGS. Abonnementsprijs voor 3 maanden 1.— franco per post ƒ1.25. Alle brieven en stukken, uitgave of redactie betreffende, franco in te zenden. Een woord korden aan Tienden, waar iet gebruiken, matigheid in het genieten. Zij gaan, als wijlen Johannes de Dooper, ond, het volk voorbereidende op de komst eener >etere maatschappij, een arbeid die niet alleen luttig maar ook noodzakelijk is, zal niet het deaal van gelijkheid, waarop thans het oog jericht is, een illusie blijken wanneer men het labij is gekomen een arbeid die zwaar is, zoo zwaar zelfs, dat elen dier arbeidenden bij den aanblik der po- ere resultaten reikhalzend uitzien naar de Kerk n het Leger des Heils niet omdat die in- tellingen hen zoo aantrekkelijk voorkomen, naar wel omdat men ze de macht niet kan uitzeggen om de massa te ^verdammen" en te •enevelen een arbeid die in zichzelf meer heilzame uit werking zou vinden, wanneer niet uit het oog werd verloren de vijand die achter de schor” aen werkt, die al krachtiger wordt, en als het Ware voorbeschikt is het werk der matigheids genootschappen totaal te vernietigen. Die vijand is de maatschappelijke inrichting iet haar gebreken, die de menschheid plaatst e midden van levensomstandigheden welke de ntkieming van het goede zaad verijdelen en en groei van het onkruid beschermen en be- orderen een arbeid die gedoemd is tot vruchteloos- eid, zoolang wordt vergeten dat ieder mensch et product is zijner levensomstandigheden. We zouden niet verder hierbij stil willen aan, indien we niet nog de opmerking hadden i maken dat er onder de leden dier matigheids- enootschappen enkelen worden gevonden die in |rnst gelooven dat de redding der maatschap- van hun genootschap te verwachten is. We hebben het gehoord en gelezen, de be wering dat de maatschappij zich ten beste zal leeren wanneer de sterke drank wordt af«e- bhaft. F Deze arbeiders in den wijngaard des Heeren pet hun hooggestemde idealen ontwikkelen on- wgenzeggelijk veel kracht Voorzitter: de Wethouder P. FENNEMA rSnuJn J1 eeren Tj’ VAX DEK STEELE, Th’ CAMPHULS en A. VEEN Ez. 5. Commissie voor de Gemeentereiniging Voorzitter: de Wethouder H. Jz. KINGMA, I Leden de heeren J. GORTER, J. J. BEEK- J en T. H. WIELINGA. bneek den 7 September 1894. Burgemeester en Wethouders voornoemd, ALMA, Burgemeester. BENNEWITZ, Secretaris. binnenland. Gelijk zich uit de telegrammen der iua dagen liet verwachten is het offensief door ze troepen op Lombok hervat. De Amsterdamsche bladen Hand.Tel. on N. v. d. D. ontvingen daarover eenige bijzon derheden. Het 9e bataljon met een sectie ar- tdlerie is t land ingerukt en beschiet de hoofd stad Mataram die tegelijkertijd uit zee wordt gebombardeerd. De plaats zou reeds verlaten zijn. Voorts wordt gemeld dat generaal Vetter no* eenige oorlogsschepen heeft aangevraagd voor de blokkade der kust. Van den gouverneur-generaal is gisteren bij do Regcei’ing het volgende telegram ontvangen Gisteren is kampong Kale, aan den zuidelij ken oever der Antjar-rivier, bezet met twee compagmen infanterie en een sectie veld-artil- lene, tot steun der operatie heden tegen Aroen 1400 meter van Mataram, begonnen. De Haagsche Avondpost deelde in haar vo rig nommer mede dat, volgens een hier te lan de ontvangen telegrafisch bericht, kapitein Lind s'611 en zijn detachement door de Sasaks zou den ontzet zijn. De inlichtingen, bij ’t dep. van kolomen ingewonnen, geven hieromtrent geen licht. Aldaar was tot dusver vau dea gouverneur-generaal niets ontvangen nopens ka- pitein Lindgreen, noch omtrent zijn gevangen neming door de Baliërs, noch omtrent zijn ont zet, noch eindelijk omtrent de aanbieding van den vorst van Lombok tot uitlevering. De mededeelingen omtrent den kapitein en de zijnen berusten tot dusver allen op de tele grammen, van particuliere zijde door Amster damsche bladen ontvangen. Er vallen een reeks aansporingen tot hulp- oproepingen enz. te vermelden in zake Lombok. De meest practische handelwijze is zeker dié van een ongenoemde, die f 1000 heeft gezonden a.an het dep. van koloniën ten behoeve der mi litairen te Lombok of de daar gewonden, welk bedrag de regeering ter beschikking heeft ge steld van het Roode Kruis. Een krachtige aansporing om meer in dien geest te doen gaat uit van een commissie, aan wier hoofd zich de Commissaris der Koningin van Gelderland heeft gesteld, met de hh. K. van der Heijden, gep. luit.-gen. van het O.-L Bloem, gep. maj. der infanterie, jhr. W. de Villeneuve, gep. gen.-maj. der ar tillerie, mr. C. P. Henny, president van het gerechtshof te Arnhem, en nu-. R. I. C. baron van 1 allandt van Roosendaal. Deze commis- sie, waarin eenige heeren, te Velp woonachtig, zitting hebben, wenschen gelden bijeen te za melen, die zullen strekken om: 1°. het hoofdcomite van het Roode Kruis in staat te stellen de troepen te velde en de ageer rende scheepsmacht op zooveel mogelijk onbe krompen wijze van het noodige te voorzien wanneer hare gewone hulpmiddelen daartoe misschien ontoereikend mochten zijn; 2°. ter gelegener tijd en plaats een monument SI «aawt pt. 16 16 6 en ia- mis tms, 'I RA VI’. w< i Mj A, f I1.?':".'

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1894 | | pagina 1