MffiWS- ffl IMIIffllflW NR H IBHffl B E JIMOMW SJffiL ff i L f Najaars-Paardenmarkt ELK ZIJN MEENING. No. 73. NEG E N-E N»V EERTIGsTE J A A R G A N G. 1894. W O E r\’ O o 13 JS JE JP T 15 la. redelijk motief, Alle brieven in te zenden. r Bij abonnement is de prijs -te vernemen bij BURGEMEESTER en WETHOUDERS van m ter openbare kennis, dat de WOENSDAG "Dei' op,atliDg wordt oofc beleid op Lombok niet alles bekend is. C dooden en daarna de natie Deze CO UB AN T verschijnt WOENSDAGS en ZATERDAGS. Abonnementsprijs voor 3 maanden f 1.— franco per post ƒ1.25. Alle brieven en stukken, uitgave of redactie betreffende, franco De goede tijdingen uit Lombok zijn thans officieel bevestigd. Van den gouverneur-gene- raal van Nederlandsch-Indie is onder dagtee- kening van Vrijdag per telegraaf het navolgen de bericht ontvangen „Gisteren na vuur uit zwaar geschut, Aroeng met borstweringen zonder tegenstand genomen. Vele geweren en andere wapens buitgemaakt. Vier schoten van Mataram uit onze (achterge laten) veldkanonnen kwamen in zee. Dewa- huis (Hindoe-tempel) te Aroeng door (overste) Swart bezet met twee compagnien en twee veld kanonnen. Terug kapitein Lindgreen, luitenant van der Plank, officier van gezondheid Ujlaki, sergeant- majoor van der Wijst, sergeants van Lith en Wentzler, fourier Sablerollo, korporaals Michels en Frentzler, ziekenoppasser Loverink (allen als vermist opgegeven in de Staatscourant van 4 dezer) en 49 mindere militairen. Namen minderen gevraagd. Lindgreen capituleerde wegens gewonden en gebrek, onder beding van vrijen aftocht, mits overgave wapens aan Anak Agoeng K’toetdoch daarna gevangen en eerst thans vrijgelaten en naar Kale gebracht. Liet daar achter sergeant (A.) Schar (in de Staats courant van 4 dezer als gesneuveld opgegeven) en 15 inlandsche minderen, allen gewond. Bracht brief vorst, waarin vrijlating voorgesteld als bewijs van vriendschap. Brief niet beant woord. Flottielje-vaartuigen Balt en Borneo ver sterken scheepsmacht.” Het regeeringstelegram leert dat kapitein Lindgreen zich onder zekere voorwaarden heeft overgegeven, maar dat de Baliërs zich niet aan die conditiën hielden. Later hebben zij echter begrepen wellicht na het krachtige her nieuwd optreden van onze troepen dat het in hun eigen belang beter was hun gegeven woord gestand te doen. In onderscheidene bladen komen artikelen en beschouwingen voor over hetgeen in Lombok is geschied. Onze geïllustreerde weekbladen wijden er ook hun aandacht aan. In de Uilen spiegel richt de Nederlandsche maagd het woord tot den gouverneur-generaal, den minister van koloniën en generaal Vetter, en zegt „Nederland wil u in deze ernstige oogenblik- ken alle critiek sparen, maar het verwacht dan ook van u, dat gij handelen zult in het volle besef van de ontzaglijke verantwoordelijkheid, die op u rust. Eéne fout van u kan een peil loos wee brengen over het vaderland! De Amsterdammer (het weekblad), dat zich altijd onderscheidt door bij ernstige zaken een woordje op zijn pas ’t zij ernst of scherts te geven, is dit maal niet gelukkig geweest. Ook hier wordt ons generaal Vetter voor de Neder landsche maagd gesteld, maar ’t is een woord van verwijt dat zij doet hooren. Zij wijst hem op de bladzijden van het geschiedboek waarop de expedities naar Bali in 1846, 1848 en 1849, staan aangeteekend, en zegt„Generaal, je hebt zeker de geschiedenis van de Bali-expedities niet gelezen. Maak nu de begane font goed, schitterend is „weerlegd”. Neen, zuivere hu- 1 -- besehavingslust zijn de drijfveeren I Sneek brenge; T--T I i m Sasaks 1 Ze klaagden over ADFAA>7WnW van 1 tot 4 regels, gewone letter, 40 Cents, voor eiken regel meer 7^ Cents. 2“ auvuu belangrijk lager. Voorwaarden daaromtrent den uitgever. bok-zaak wordt aangevat om het vuur van den geestdrift aan te blazen tot een gloed van pa triottisme, die aan alle zijden zich openbaart als een uitslaande vlam. „Naar Lombokroepen de oud-strijders, roepen studenten, roepen officieren, roept de pers, roepen de kapitalisten, roept het volk; „want onze wapenen zijn onteerdDie oneer moet gewroken roept de christen-staatsman de Savornin Lohman wat men van een chris telijk menseh moeilijk kan verklaren, tenzij men er m gelieft te zien een zwakheid, die zich niet opgewassen gevoelt tegen den wassenden stroom en, teneinde den Nederlander, zijn lijfblad, bo ven water te houden, met den stroom zich laat meevoeren De expeditie is mislukt, want men heeft het zinkend prestige onzer wapenen niet hersteld en de Sasaks niet verlost van de onderdrukking der Balineezen. Die expeditie is ondernomen onder slechte voorteekenen. Gedachtig aan de jarenlange moeilijkheden en de tonnen gouds ten koste gelegd om de Atjehers ten onder te brengen, durfde de pers niet de snaar van het patriot tisme aanroeren. Bij mislukking toch, vond de oproep geen weerklank, het kon niet anders of het prestige der pers ware geschokt. En zeker zou ze veel van haar invloed over zien gaan op die persorganen, welke van meet aan er zich tegen verklaarden, op grond dat de belangen van ons volk er niet bij betrokken waren, wel echter de interesse van eenige Nederlanders, die, »in otium cum dignitate Indië gebruiken als zuig- flesch, en als oprechte zuigelingen, niets doen de, slapende, de huishouding periodiek in de war brengende en de huismoeder het leven lastig makende, leven ten koste van wat ande ren onder de zuigklep moeten brengen. r Natuurlijk is deze voorstelling „onjuist”. Zij die zoo spreken, bauwen Multatuli na, die voorheen zijn banbliksem slingerde naar de Ja- vanen-uitzuigers, en wiens bewering later zoo Die arme r tirannie van den vorst, en we konden dit niet met leede oogen aanzien. Het deksel der schatkist werd opgelicht en ten koste van éen of meer millioenen wordt het sein gegeven om te tuchtigen. Ons medelijden werd opgewekt en daartegen was de hardvochtige, tegenstribbelende pers niet opgewassen ze zweeg, vooral toen de zaak zoo gunstig verliep en ze de schadenfreude be merkte op het gelaat der medelijdende pers, ngevuld door de boycot der publieke opinie I vroeg zelfs met, hoe het komt dat de m mihlioto nninio -ii menschlie vend heidonzer regeering zoover van huis gaat met zoo goed gevulde geldbeurs, ze gen brengende in het ongeluk en balsem drop pelend in de wonde, terwijl zooveel ongelukki- gen in eigen land, door armoede en ellende gedreven, de wonden van hun hart smeekend opdroegen aan de regeering, maar afgewezen werden met het kort bescheid dat geen bal sem voorhanden is. De strijd om het bestaan, binnen onze land palen gevoerd, met een felheid die niet onder doet voor de bitterheid waarmee de Sasaks te vergeefs de uitzuiging bestrijden, deert ons even weinig als de uitputting van het lersche volk, van de Russische Joden en de landbouwende bevolking in het Czarenrijk. Nu de expeditie schijnt te mislukken, is van medelijden geen sprake meer. Thans zijn de rollen verhangende onver trouwbare Balineezen met hun tijgeraard heb ben ons in een hinderlaag gelokt. Die misdaad verdient onzen haatwij willen wraak over de oneer ons aangedaan, vergetende dat in onze geschiedenis bladzijden voorkomen, waarin op dezelfde wijze werd afgerekend met rechtmatige heeren. Wij noemen slechts het feit van graaf Dirk bij Dordrecht, toen hij de troepen van den Duitschen Keizer, zijn leenheer, in vooraf ge graven kuilen liet storten. Is er dan geen redelijk motief voor deze expeditie Ontegenzeglijk is het een wanneer men aldus spreekt Indien wij het niet doen, doen het de Engel- schen, wordt ons prestige in de Oost ondermijnd en zien we ons gaandeweg genoodzaakt onze biezen te pakken, om het veld te ruimen voor andere koloniale mogendhedendaarbij zouden de belanghebbende Nederlanders dat zijn de koffie- en suikerplanters, mitsgaders de gunste lingen der Regeering, die er een rijk baantje en een ongehoord pensioen vinden ten zeer ste benadeeld worden. Of het volk van Nederland in dit verlies betrokken zou zijn Hierover laten we gaarne elk zijn meening. Bij de hervatting der vijandelijkheden wen- schen we daarom de expeditie een vive, vale (vaarwel en wees gelukkig) toe. Bij de firma F. B. van Ditmar te Rotterdam zal eerlang verschijnen „Holland—Lombok* een uitgave in den trant van het bekende Klland—Krakatau/ en van „ParisMurcie“. De opbrengst der uitgave zal strekken ten bate van het fonds ten voordeele van de na gelaten betrekkingen der slachtoffers van den verraderlijken overval der Baliërs. Vice-admi- raal de Casembroot zal eene voorrede voor „HollandLombok* schrijven. Uit alle deelen des lands komen brieven van sympathie met de onderneming en bijdragen. Het werk, dat binnen zeer korten tijd zal ver schijnen, belooft een Kunstwerk te worden in den vollen zin des woords. Reeds werden bijdragen ontvangen van ge neraal Karei van der Heijden, generaal-majoor A.-l. leger Kaedt van Oldenbarnevelt, generaal- majoorA. Lanzing, den luit.-kolonel van de genie Van Panthaleon van Eek, kolonel Moor- rees den lector van de Kon. Mil. Academie te Breda R. van Eek, gep. vice-admiraal jhr. de Casembroot, gep. vice-admiraal J. H. van Can- pelle, jhr. mr. W. F. Rochussen, lid van de Raad van State; oud-ministers Seijffardt en Ber- gansius professoren S. S. Rosenstein en G H Lamers. Verder werden bijdragen ontvangen van hh. letterkundigen: J. F. Hasebroek, Johan Gram, maar m eens.“ Die woorden behelzen een verwijt aan generaal Vetter cn om zulk ecu komen. Spi'eke"’ iS de niet o thans door de Li beraal met klem uitgesproken. Over het krijgs- ii °Pi ül?ok moet gezwegen, zoolang nog niet alles bekend is. Naar hare meening hebben de couranten slechts hulde te brengen aan de dooden en daarna de natie op te wekken in de ze moeilyke dagen de regeering te steunen. Een lichtpunt ziet het blad in de gebeurte nissen der laatste weken „Door het voorge vallene toch wordt voor de toekomst onze po sitie zuiverder. Moesten wij tot nu toe het Lomboksch vorstenhuis ontzien, daarvan kan hans geen sprake meer zijn, en zoo kan thans tot stand komen, wat gebeuren moetdat aan het wanbestuur op Lombok een einde gemaakt wordt. De schandelijke wreedheden der Baliërs zullen voor het vervolg onmogelijk moeten wor den gemaakt door onze krachtige inmenging doch een krachtige inmenging als daartoe noo- dig zal zijn is eerst te wachten, nu het verraad ons gebiedt met hen niet langer op diplóma- tieken voet te onderhandelen, doch in een feilen stryd tegen hen op te treden.* En naast het medelijden met allen, die in rouw gedompeld zijn, „past het ons na te gaan, welke de beteekems der feiten geweest is en hoe het zoo jammerlijk verlies het bost kan worden hersteld.* Dit heeft de natie beseft, en in haar uitingen van geestdrift is iets, „dat ons weldadig aandoet. Het nu onloochenbare feit dat, als gevaar dreigt, spontaan van alle zijden belangelooze hulp wordt geboden, dit feit te kunnen constateeren doet goed en oeeft vertrouwen in de toekomst.* Wij moeten nog melden dat, evenals in de Avondpost geschiedde, thans in de Nederlander met haar bijbladen de portretten der gesneu velde officieren zijn opgenomen. De Wereldkro- mek maakt zich mede in dit opzicht bijzonder verdienstelijk en geeft bovendien het portret van kapitein Lindgreen, uit de handen der Baliërs teruggekeerd, mitsgaders een paar teekeningen uit het Balische leven, de afbeeldingen van kussen, enz. enz., benevens een uitvoerige be schrijving van den staat der zaken. In een liberaal land mag ieder denken, looven en s de eer en den goeden naam van anderen niet j aanrandende. Toch zijn er meeningen die men niet onge straft verkondigt, sinds overal, ook hier te lan de, een macht bestaat die voorziet in leemten, welke ze meent op te merken in het wetboek van strafrecht. Gelijk het Amerikaansche publiek de taak van den rechter al lynchende overneemt, wordt j in de oude wereld ’s rechters arbeid verlicht i of aan- 111 11 - Deze publieke opinie wordt door de pers i “enschlievendheidonzer regeering zoover Z* 1 T 1 i 111 o n b zs 4- rf f zJ xx. -x w 1 A 1 .11 labnceerd deze pers is in handen van de plu tocratie en we weten dus, de pers raadplegen de, wat de geldmannen wenschen en hoe ze verlangen dat ’t publiek zal denken over de vragen van den dag. De laatste dagen leveren daarvan een wel sprekend betoog in de wijze waarop de Lom- de den 19 SEPTEMBER e. k. Sneek den 7 September 1894. Burgemeester en Wethouders voornoemd, ALMA, Burgemeester. BENNEWITZ, Secretaris. B I N N E N L A N lü- maniteit en 1 die ons naar Java en Lombok voerden. spreken zooals hem goeddunkt, mits CM onge- - m --j p upiuiu. I Ti- ii i

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1894 | | pagina 1