MMIWS- HI HM» IWII Dl I* I -ï: ffiujazass: een geheel gezin bestaande uit man, vrouw en vier kinderen, plotseling ziek werd. De vier kinderen en de moeder zijn reeds overleden. Bij onderzoek is gebleken, dat de dood niet het gevolg is geweest van cholera, maar van ver- giftiging. Het gezin had soep gegeten uit een vertinden koperen ketel, waarvan het vertinsel was afgesloten. if No. 74. L w. s.^ÉR*611, j^OENgN^BERnaSTEJ A A R O A N O. I894, iSUlJIJKBlt COURAWT* iiii H< n immi-tun im m mi[4RR01WSSÏJ|EÏT I ^ajaars-Paardenmarkt Nationale Militie. I el in WOk» van binnenland. een waar het Abonnementsprij; Alle brieven in te zenden. r J r t y ;s I, iqqÏ’ iKon' beshit is, met ingang van 1 Oct. 1894 benoemd tot nd van den Baad van State I Fub^r’ oud'lld van de Tweede Ka mer der Staten-Generaal. 15 S E P T B E ji^ UIT DEFERS. --- i onder de middelen om de bepalingen' De beslissing, onlangs op de Nederlandsche looncontract te handhaven, ook straf J unsten-vereeniging genomen over arbeidsrege- hooren. Nog levendig herinner ik dT‘egen WCrl ,e velde gotrokken'doö; i Weste"rh het Weekblad van het Recht, slechts enkele jaren geleden, toen het wetsontwerp tegen den wmkeldwang was ingediend. Dat verouderde denkbeeld zal nu wel voor goed hebben afge- Bij het nader onderzoek in zake de beleen de obligation door den secretaris en den o-e meente-ontvanger van De Bilt, is tot op lied’ n gebleken, dat ruim 30 valsche effecten zijn on- FiTqaa’ ^tegenwoordigende een waarde van f 14,800. Tevens is geconstateerd dat ook eeni- ge obligation der voorlaatste 4 pet. leeiiin^ ziin vervalscht. J Deze CO LRAN T verschijnt WOENSDAGS en ZATERDAGS, js voor 3 maanden f 1.franco per post ƒ1.25. en stukken, uitgave of redactie betreffende, franco Toor 'v- 'cMte 'b''’’ le,ter’40 Ccnta: De St. Ct. bevat het programma voor de opening van de vergadering der Staten-Generaal m Den Haag op Dinsdag den 18 September a.s. 11. M. de Koningin-Regentes zal zelf de vergadering openen. De tocht van het paleis naar de vergaderzaal en terug heeft op de ge- I bruikelijke wijze plaats. De Tweede Kamer zal Dinsdag 18 dezer na de opening der nieuwe zitting, des namiddags te 3 uren vergaderen. Ook de Eerste Kamer der Staten-Generaal zal na de opening der nieuwe zitting een ver gadering houden op hetzelfde uur. Naar de Amsterdammer verneemt, is een adres verzonden aan H. M. de Regentes om naar te verzoeken, het besluit van den gemeen teraad van Amsterdam, betreffende de belasting der forensen, te vernietigen. De bestrijders van genoemd besluit doen wel al het mogelijke om de forensen-quaestie popu lair te maken. De firma Blom en Olivierse te Culemborg heeft een „forensenlied" uitgegeven met pianobegeleiding en acht teekeningen van Joh Braakensiek. Eenigen tijd geleden stond uit lied in het weekblad de Amsterdammer. Eergisterenavond is te Amsterdam in een vergadering van de Vereeniging voor Vrouwen kiesrecht besloten een adres te richten aan H. M. de Koningin-Regentes, waarin aangestipt wordt, hoezeer, niet slechts de vrouwen, maar ook het algemeen welzijn gebaat zal worden door niet langer de grootste helft van het men- schelijk geslacht te onthouden, wat haar in al le billijkheid toekomt. Dat adres zal H. M. worden aangeboden door mevr. Versluys-Poel- man, presidente der vereeniging, en mevr. Rut- gers-Hoitsema, presidente der afdeeling Rotter dam. Tevens is in die vergadering een commissie benoemd, belast met het samenstellen een er brochure waarin het gewicht van het kiesrecht nader wordt aangetoond. De Avondpost verneemt, dat in het geheel 250 personen aan de oproeping van den heer L. den Beer Poortugael hebben gehoor gegeven doch meent op grond van ingewonnen inlich tingen te mogen veronderstellen, dat ook met het oog op de jongste tijdingen, minder alarmeerend dan in den aanvang het aanbod niet zal worden aanvaard. De voorstelling, waarmede Maandag avond het oOjarig jubileum van de Salon des Variétés te Amsterdam werd gevierd, was bezocht door j-----cFwvo.1 uneiiouucn. maar uat j ta veu mei kleine aantal verhinderde niet, dat er een har- 1 Be aank'cvallene, die verschillende telijke hulde werd gebracht aan f Eergisteren is in Den Haag zekere W.een JOjarige jonkman, teekenaar aan een zegelkan- toor aldaar, aangehouden, onder verdenking- postwissels valschelijk ingevuld en de <>elden daarop in Amsterdam, Rotterdam en te Utrecht geïnd te hebben. Men vermoedt dat hij mede plichtigen heeft. J In de Riouwstraat in Den Haag vooral des avonds eenzaam en verlaten, is werd iemand op verregaand brutale manier aano-e- rand. Het gebeurde niet ver van de plaats waar eemge dagen geleden aan een juffrouw’ hetzelfde wedervoer. Een bode aan een van de colleges van algemeen bestuur werd plotse ling aangevallen door een korporaal van de -- 6DIiCiU, waB uez0CIll aoor grenadiers, die hem met getrokken sabel te lijf met meer dan een 50taI menschen. Maar dat f ?n £en burger die hem met een mes be- er een har- 1 dreigde* De aangevallene, die verschillende ver- de jubilarissen v“±ng®n;^T?.or1aI aank handen en armen be kwam, verdedigde zich zoo goed en zoo kwaad ling, is bekend. Het Weekblad van het Recht is zeer ingenomen met den uitslag der beraad slaging. Niet zonder groote beteekenis schrijft het bIad ,IS het, dat de vraag „Is wettelijke regeling der overeenkomst van huur van arbeid een onafwijsbare eisch des tijds door een vergadering van meer dan 100 juristen, onder wie vele groote illustraties op elk gebied onzer wetenschap, eenstemmig in bevestigenden zin werd beantwoord. De Nederlandsche juristen hebben door dit votum hun zegel gehecht aan een volkswensch, die zich al meer baan breekt, en door de rechtmatigheid van dezen wensch met de urgentie van zijn bevrediging te erken- nen er een krachtigen zedelijken steun aan verleend. Van niet minder gewicht is het, dat de ver gadering bij groote meerderheid aannam, dat de wetgever, zoo hij de zaak ter hand neemt, niet zal kunnen volstaan met bepalingen van aan vullend recht alléén, maar dat als middelen ter handhaving der wettelijke voorschriften, natuur lijk altijd binnen de grenzen der strikte nood zakelijkheid, moet zijn toegelaten sanctie niet alleen in pnvaatrechtelijken zin door nietigheid der overeenkomst, in strijd met het verbod of gebod der wet aangegaan, maar ook in publiek- rechtehjken zin door straf en zelfs door politie- tusschenkomst. In ’t Soc. Weekblad bespreekt mr. Z. van den Bergh de beslissing in de zaak van het loon- contract. Hij is minder in geestdrift over het besluit en noemt de beslissing sober en weinig zeggend.. Men had z. i. onder den invloed der prae-adviezen iets anders mogen verwachten. Het eene, dat van mr. A. J. Cohen Stuart, ver langde wel een regeling van het looncontract, wel een modelcontract in de wet, maar met de bevoegdheid om er van af te wijken; dwingend recht vond hij thans nog niet noodig. Als tweede prae-advies deed dienst het rap port voor de vereeniging tot bevordering van fabrieks- en handwerksnijverheid, uitgebracht door de hh. Kokker, Heldt en Mouton, over de vraag hoe is het arbeidscontract in de wet te verbeteren Dit rapport, ook een regeling noo dig achtende, verlangt dwingend recht op tal van punten, legt juist den nadruk op de be hoefte aan voorschriften die de vrijheid van overeenkomst beperken. Men had dus twee stelsels voor zich. Het eene, dat zeide wij hebben nog geen dwingend recht noodig het andere, dat juist in het dwingend recht de be teekenis der regeling gelegen achtte. Alen mocht verwachten, dat de vergadering tusschen deze beide stelsels zoude kiezen. Zij deed dit echter niet. Zij nam een beslissing waarmee beide partijen zich konden vereenigen. Niet de stemmen van beide partijen werd aangenomen I. dat wettelijke regeling van het looncontract een onafwijsbare eisch des tijds is en 2. dat de vrijheid van overeenkomst niet’ voor zoover manlijke arbeiders betreft, onbe perkt moet zijn. Niet onbeperkt. „Toch, aldus besluit mr. v. d. B., geheel zonder beteekenis is de beslissing niet. Het dogma: bij het looncontract geen dwingend recht voor volwassenen, dat dogma, dat misver stand, is bij de juristen voor goed opgeruimd. En men weet, hoe kort nog geleden het door mr. Van Houten als de hoogste wijsheid is verkondigd. Voor onzen minister van binnen- landsche zaken ligt er dus een ernstige vinger wijzing in de genomen beslissing. I BURGEMEESTER en WETHOUDERS lömX,- brengen ter openbare kennis, dat de aldaar zal gehouden worden op WOENSDAG den 19 SEPTEMBER e. k. Sneek den 7 September 1894. Burgemeester en Wethouders voornoemd, ALMA, Burgemeester. BENNEWITZ, Secretaris. bekendmaking. I BURGEMEESTER en WETHOUDERS der ^gemeente Sneek brengen ter openbare kennis, W«e volgende KENNIS GE VING. De COMMISSARIS der KONINGIN in de ■■'oymcie Friesland, Gelet op art. 11 der wet van 13 Juni 1857 Staatsblad no. 87) ■Biengt ter kennis van belanghebbenden at’ 1Qgevolge besluit van Gedeputeerde Sta ll TVa? 6 SePtembei’ 1894, no. 5, le afdee- W J, de opening van alle jachtbedrijven, ge- lne7d?aJartn«5«dier wet’ zal Plaats Rebben 1P Saterdag 29 September e. k., met uitzonde- van het vangen van waterwild met slag- v en, welk jachtbedrijf zal worden geopend Vonderdag 18 October e. k.onder bepaling ■venwelb dal BeÊ J^g^n met geweer met of zonder 'lan e honden of brakken en het schieten van slechts drie dagen der week zal zijn ^■oonoofd, n.l. Maandags, Dinsdags en Zater- ■F's- uitgezonderd van Woensdag 17 October Mt en met Vrijdag 9 November e. k.geduren- k nn?ïjd genoemde jachtbedrijven dage- chalve des Zondags, zullen mogen wor- nhgeoefend; d.at de ^an9e jacht slechts twee dagen W week, namelijk Dinsdags en Zaterdags, zal ^■>öCn worden uitgeoefend. R Leeuwarden den 10 September 1894. De Commissaris der Koningin voornoemd, (get.) Van HARINXMA thoe SLOOTEN. Sneek den 14 September 1894. Burgemeester en Wethouders voornoemd, ALMA, Burgemeester, BENNEWITZ, Secretaris. K E N N I S G E VING. I De BURGEMEESTER der gemeente Sneek, ■Mim-et op art 26 der wet °P de Nationale Ino1 7.nVan d,en *9 Nnguetus 1861 [Staatsblad I4 a V Zooa 8 die 18 gewijzigd bij de wet van I4 April 1892 [Staatsblad no. 56] Ljengt ter openbare kennis, dat het Register IhM (laarmt opgemaakte alphabetische naam- ■ik... wT- geschrevenen, voor de lichting 5 - Nationale Militie van 1895, vanaf den 15 “et 24 SePtember e. k. ter Secretarie lel^êe“ee?te voor elk ter lezing ZÜ“ neder- ■en tra6? dat tegen register ea lijst, binnen Ider V - er nederlegging, bij den Commissaris feinio„0k1Ugin 1Q deze Drovincie, op ongezegeld fc‘on 1 bezwaren kunnen worden ingebracht en Ber inaei^y8 Jan ontvang bÜ bem Burgemees- Sueek den 14 September 1894. De Burgemeester voornoemd, ALMA. Ook is niet zonder belang de beslissing dat Judels on V»n p- U -- k yoo> bJ deIs en Jan Biene De derde in het klaver- mag be- jnïï’mettn ffhnd^BoaS’ ia i hun gelu°kVtmetPdok n'1 ÜCerCn toe’ WftPsellte hft 50iaX i de..zeldzame omstandigheid dat - k 1 Uj g Jubileum hunner stichtiim modi- heeft maarVtdr0P f?.07661 lauweren behaald heef’Xr0kenarVait h'J S?dert jaren niet meor neen «esproken, met een krachtige stem oen dit feestk’Bienrin hV1Jn dank Uit8prak voor bladevooïCNleire?aCt1i° dei'^sterdammer, Dag- als alle vs> *1 er an\’ zo°wel de hoofdredacteiir ernstH ie “edewerko^, hebben wegens jhr Henri Hndd iden eigenaar vaQ het blad, genomen. PIW° October (»nt81ag ei£n^avan do' 4 boriü«ering dat de vanT 7W de^,[lsterd; tevens eigenaar is ,Vaa ^..^legraaf, het ochtendblad De Courant Courant courant en de Nieuwe Apeldoornsche Courant. Men verneemt mot leedwezen, dat de heer Jan van Essen, de schilder, die’tegenwoordig te Scherpenzeel woont, Maandag op de jacht in de omstreken van Lunteren, bij het klimmen over een hek eene volle lading hagel in den arm gekregen heeft. Zijn toestand schijnt ern- d I. i 1 n e r I I .8 1. I b

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1894 | | pagina 1