TO TO K MEins El MMI W Dl «KIE B IBÉNSSBBf ML UIT EN OVER AMSTERDAM. No. 75, N E Gr E N-E N-V EERTIOSTE 1894. I W O E JD 2?k O- 19 S JE I» T E 3JL 15 E If,, geavanceerdheid de kern, is ingetreden, binnenland. deze buitengewone zitting der Staten-Generaal klaar ik mij bereid den tijdgeest voor de i' ten van stelde zich dagen zou ■volk openbaart. Daar hebben dat het officieel de anarchie verkondigt. ideeën, wisseling van pijl trekken op den voor' politieke denkbeelden, i van par- beeldspraak uitgedrukt, de gezonde kern die door het zieke vruchtvleesch heenbreekt en, bX±”n T "“'v’ dement h de priji de» 4X. daaromtrent te .ernemen bij ging naar den achtergrond gedrongen en den practischen zin f Op politiek terrein valt voor ons allen veel na iaren van vur‘S gelooven en heerlijk dwepen te leeren uit de toestanden in de hoofdstad niet j is i het geloof dat voorbereiding voor een wetsontwerp betreffende de regeling van de financieele verhouding van staat en gemeen te en voornemens zijn dit ontwerp nog in No- vember bij de Tweede Kamer in te dienen. Uno- if V’ Houten zou. Z1jn kieswet dan zoo- anö laten rusten tot dit wetsontwerp is aange nomen, daar hij aan de nieuwe regeling gege vens moet ontleenen voor zijn kiesrechtont- L middel der groote De Oranjebond van Orde had het grootsche plan opgevat een gedeelte der Uchelsche Mark groot 730 heet.dat bij gerechtelijke verdee-’ I ling in veiling kwam, aan te koopen, ten einde i ze tot het verstand, als richtsnoer, terugge keerd het geloof heeft ze behouden, alleen men ijzer koud smeden of met handen breken kan heeft ze afgelegdze is, in Tn-Nat5 het U' D' ,verneemt, is dezer dagen te Utrecht een samenkomst gehouden van invloed rijke personen der anti-revolutionaire partij om e beide dissentieerende geestverwanten, de hh. vuyper en De Savornin Lohman, weer bijeen te brengen. De heer Lohman was present, dr. -h-uyper was door ziekte verhinderd. Zjïn tocstand wordt door den heer W. Hovy in de Heraut medegedeeld, dat zij groote omzichtigheid vereischt, ten einde weder- mstorting te voorkomen. Volgens de N. R. C. bestaat het plan in de maand October a. s. te Amsterdam een verga dering te houden van besturen van werklieden- vereenigingen in Nederland, ten einde midde len te beramen om te komen tot een pensioen- verzekenng voor den ouden werkman. deJ0-°r °ns v.ermeIde brochure van Van Kol„Mijn afscheid aan den soc.-dem. bond”, zegt hij dat, wanneer een commissie van dege- lijke mannen de grieven van hem tegen Nieu wenhuis had onderzocht, zij versteld zou ge staan hebben over de brutaliteit van leugen en verdachtmaking van dien kant. „Welnu, schrijft Domela thans in het jongste nummer van Recht voor Allen, als hij het ook wenscht, dan ver- 1 om een dergelijke commis sie te aanvaarden, voor welke v. Kol zijn grie ven zal brengen en ik mij kan verantwoorden. Het zou eerlijker zijn dan mij te bekladden in pnvaatbrieven, waarop men onmachtig is zich te verdedigen.” De scheuring tusschen de aanhangers van Domela Aieuwenhuis en de Parlementairen heeft haar invloed doen gevoelen in de socia listische spoorwegvereeniging „Steeds Voor waarts De eene helft der vereeniging trekt partij voor Domela, sedert mr. Troelstra op 5 Februari jl. op de meeting te Amsterdam dezen twistappel opwierp de andere helft kent nog te weinig de quaestie om hierin partij te kie zen. Te Haarlem is, volgens het Centrum, de vij andschap tegen mr. Troelstra zoo erg, dat men niet meer de Baanbreker wil lezen en „met zijn advocatenstreken” niet meer wil te maken heb- ben. Het neteligste van de quaestie is dat Iroelstra sinds eenigen tijd tevens redacteur is van de Seingever. Hoe het hiermede zal gaan bij de scheuring is nog niet beslist. Men wil hieromtrent uiteen en kan niet uiteen, omdat het passief van dit blad gemeenschappelijk is gemaakt en omdat, volgens het Centrum, nie mand het orgaan dit passief waard acht. Die stand wordt zwaar gedrukt, toongevend gemaaktkortom, i de kern is van f i de maatschappij weer kerngezond wordt, neer het hem weer beter gaatde belasting moet dus herzien, hoe dan ook. In de laatste weken van de gemeenteraadsverkiezingen werden allerlei middelen van verbetering aangegeven in dien stand het resultaat was, dat allerlei candidaten om allerlei redenen werden aanbevolen kortom, men gaf genoegzaam blijk dat middenstand den kluts kwijt raakt, even als de boer, die bij het vallen van het rivierwater de daling van het water in de put niet beter wist te voorkomen, dan door rond de put een houten beschoeiing te maken, zoo diep dat het water er niet uit kon toch bleef het water dalen en nu weet de boer geen raad meer. Wie geeft middenstand eens goeden raad De nood begint te dringen nu de belasting druk zwaarder wordt, de rijken naar Den Haag en andere rijkelui’s-kolonies trekken en Am sterdam dus den weg opgaat van arm Friesland. Piometheus ligt aan de rots gekluisterd en toch wordt de behoefte aan licht algemeen ge voeld. Wie maakt den middenstand eens duidelijk, dat de ziekte in Amsterdam, even als in de geheele maatschappij, haar laatste stadium, de verdwijning van de kern, is ingetreden, nu ze klaarblijkelijk die kern heeft aangetast door het zieke vruchtvleesch heenbreekt en, afgevallen in de vruchtbare aarde, een plekje zoekt ter ontkieming voor de nieuwe plant. Een ander man, die „in zijn hemd” staat, of liever reeds eenigen tijd stond, is de hoofd redacteur van het radicale blad De Amster dammer. Aan hem komt de eer toe, waarop ook Domela Nieuwenhuis aanspraak maken mag, dat hij de eerste penvoerder en propa gandist is geweest van de radicale partij. We willen niet uitmaken, in hoever hij-zelf schuld er aan draagt, dat ook hem, evenals aan Nieuwenhuis, den staf is ontvallen. Sinds lang was het geen geheim meer, dat zijn arbeid voor de partij, even als die van D. N., weinig vruchten droeg en dat dus het einde van zijn taak scheen aangebroken. Eenparig heeft de redactie van De Amsterdammer ontslag geno men naar gemompeld wordt zal ze met nieuw kapitaal in een nieuw orgaan haar werkkracht op nieuw ontplooien nu echter de breuk open baar is geworden, hangt het succes van dit zich losmakend element grootendeels af van de vraag, of de geneesheer zal opstaan die de breuk herstelt en aan het jonge leven zal we ten te beduiden, dat voorzichtigheid, de een voudige voorzichtigheid alleen meer vermag op den duur tegen breuken, dan honderd geleerde geneesheeren en professoren. Lauw en flauw is de kern van de groote advertentiebladen in de hoofdstad de warme Oranjeliefde wordt getemperd door de kille hebzucht, een oorzaak natuurlijk van afstuiting en walging. De oplage dier bladen loopt in de duizendtallen, maar hun kracht ter ontwikkeling van het politieke embryo wordt bij het volk niet gevoeld. Voor tijdverdrijf worden ze gele zen, maar belangstellend gehoor hebben ze niet, omdat ze niets anders geven dan traditie en traditioneele denkbeeldjes men mist er den ernst in om het volk nieuwe gezichtspunten te openen en wordt moe van het eindeloos ronddraaien dier organen in het zelfde kringetje, zoodat het nageslacht van hen zal moeten verklaren Ze hadden de traditie lief; maar de traditie is onder hun vertroeteling gestorven met of vóór hen na hun dood waren we op eens in een andere wereld, wier samenhang met de voorafgaande niet te vinden was. Ze bleken onaandoenlijk voor met zijn nieuwe denkbeelden en zaten "in een hoekske te minnekoozen met de traditie toen zijn de nieuwe denkbeelden hun voorbijgegaan ze bleven onopgemerkt in de achterhoede en zijn stilletjes uitgeknepen. Oud is het denkbeeld, dat de maatschappelijke crisis te wijten is aan belastingdruk. In de J ’Vigeuo ue luaisie nericnten nebben de onzen hoofdstad maakt dit denkbeeld in onzen tijd Pasingaban (ten Zuiden van Mataram) veroverd opgang, vooral bij den middenstand. 1 terwijl de Sasaks Goenoeng Sari (ten noordoos-’ we als nieuwheid opgemerkt orgaan der sociaal-democraten zonder zich den naam anarchistisch te laten aanleunen. T De. fout schuilt ongetwijfeld bij de redactie pe mt lauw- of flauwheid geen partij wil kie pen en dusdoende tusschen twee vuren in de ?sch naakt; velen, en daaronder karaktervolle, I egelijke figuren, hebben, getrouw aan hun Vroeger genomen besluit, gemeend op nieuw pun geloofsbelijdenis te moeten kond doen, opdat de schare zal weten dat ze nog besliste denkbeelden er op na houden, hoe ook de voor- ^•anger weifel(. en hinkt bj. toegpraben_ ct lijft altijd een gissing, waarom die voor- L aSeert, en het is minder voegzaam der- Ke ijse onderstellingen omtrent een persoon in e pers te publiceeren, zoolang de man nog in even is en jug voor een levensbeschrij- T11]g nog niet is aangebroken. Maar het feit dat iemand, die de beweging P touw zette, thans na jaren strijdens, met K üze haren moet aanzien dat zijn lijfgarde Van^ oude getrouwen wegslinkt en zijn strijd- nog alleen bestaat uit jongelui, die uiter- aatschappij degelijke, bestaanbare, dat en daar hij de samenleving, meent hij, dat j wan- Deze CO URANT verschijnt WOENSDAGS en ZATERDAGS. Abonnementsprijs voor 3 maanden f -, franco per post ƒ1.25. Alle brieven en stukken, uitgave of redactie betreffende, franco in te zenden. Mataram) hebben verbrand. De staf voor, dat Mataram binnen weinige zijn ingenomen. alleen kan men een j uitgaanden stroom der I maar ook is botsing van hoofdpersonen, schifting of scheiding pijen iets, wat men nergens zoo goed waar kan I nemen dan in onze hoofdstad, omdat de leger- I hoofden er hun hoofdkwartier hebben en dus I elke nieuwe strooming in de hoofdstad haar I oorsprong neemt en daar terugkeert om een I uitmonding te vinden. I Het kan dus voor den provincie-bewoner met van belang ontbloot zijn, om zijn politieke I ril naar die stad te richten, van waar het politieke leven in al zijn uitingen van nieuw- jheid, fnschheid, gevaar, lauwheid en flauwheid, geavanceerdheid en achterlijkheid zich door pers aan het Nederlandsche ®’i De rede, waarmede de Minister van Binnenl. Zaken Zaterdag de zitting der Staten-Generaal sloot, luidt als volgt „Mijne Heeren »De bijzondere omstandigheden, waaronder werd bijeengeroepen, waren oorzaak dat op wet gevend gebied slechts weinig werd tot stand gebracht. „De proeftijd der gemengde rechtspraak in Egypte werd met uwe instemming opnieuw voor den tijd van vijf jaren verlengd. „Eene internationale overeenkomst, strekkende om, met inachtneming der belangen van per sonen- en goederenverkeer, de meest doeltref fende maatregelen vast te stellen tegen het overbrengen van cholera, mocht uwe goedkeu ring verwerven. „Door inwilliging van de vereischte geld middelen hebt gij de voortzetting eener krach tige bestrijding van besmettelijke ziekten moge lijk gemaakt. „De Koningin-Weduwe-Regentes heeft mij opgedragen, u, Mijne Heeren, Haren dank te betuigen voor hetgeen door u werd verricht tot behartiging van de belangen des lands. „Door de Koningin-Weduwe-Regentes daar toe gemachtigd, verklaar ik deze buitengewone zitting der Staten-Generaal in naam der Ko ningin te zijn gesloten”. De berichten over Lombok zijn nog schaarsch. Wel publiceeren de groote bladen telkens te legrammen uit Batavia, maar nieuws van groot belang behelzen zij niet, terwijl regeeringstele- grammen voor het oogenblik achterwege blijven. Volgens de laatste berichten hebben de - terwijl de Sasaks Goenoeng Sari (ten noordoos- macht r ■‘•ard met geroepenen zijn om de m e maken tot een „Ci™uare, eit is te interessant, dan dat niet ieder oning, aan vast zou willen kuoopen. die meening is, voor zoover we opmer- mochten, slechts in één enkel opzicht nsüg voor den grijzen Domela Nieuwenhuis is de eervolle getuigenis die men meent 6 moeten geven, dat de vervorming zijner L2- Otr eeü j°uSelui’s-PaHijtje pleit voor zijn pugdig, fnsch hart. Let]'1 nieuwheid, die in de hoofdstad het eerst F waargenomen en straks over heel het land L vertoonen, is de afscheiding en zoo We er?Is °Uze nieening bij - de afloop l aen soc.-democratischen bond met de vor- i 1*>b der nieuwe arbeiderspartij. 4ot!ZiT?ieuwe partlJ belooft veel Leen m °Ttie hier te lande ze hocft V P ucht afgelegdhet idéé van geweldple- o UMMUB 1 ij «R COURANT. 1 ,i j_. I r er een

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1894 | | pagina 1