Mfflïs- H WimiMl ID BMi DE 0 No. ?6. N EG E N-E N-V EERTIGSTE A R G A N G. 1894. MS ,B» SJStó 3£W.WXS - Herhalings-onderwijs. HERHALIHGS-ONDERWIJS. SS S E I T M M B E I t, neu- Alle brieven in te zenden. van op Bij abonnement is de prijs -te vernemen by in Mr. Eduard’s ze maaien niet en I aan R nog andere metalen ook. DE PERS. De Troonrede wordt over ’t geheel door de pers gunstig beoordeeld. Vooral de N R Ct is er zeer mee ingenomen. Na de opsomming van tgeen ons wordt toegezegd, luidt het: „Zoo ontvouwt deze troonrede een program van werkzaamheden, dat van de groote activiteit der regeermg getuigenis aflegt.” Ook het N. v. d. D. is van oordeel dat er oorzaak tot roemen is. „Bedenkt men, zegt het N.dat het vorige ministerie, en dat kon niet traag worden ge noemd, zijn kieswet-ontwerp indiende, na juist een jaar aan het bewind geweest te zijn, en dat de tegenwoordige regeering het kiesrecht voor de gemeenteraden tegelijk wil regelen, dan heeft men met te klagen over gebrek aan spoed maar is er veeleer reden om over snelheid van werken te roemen, ook wanneer men in aan- meiking neemt, dat de tegenwoordige regeering over den arbeid der vorige beschikken kan.” et omblad, dat de toestand van handelen nijverheid wel wat rooskleurig vindt afgeschil derd, ook met van subsidies aan middelbare scholen voor meisjes houdt en meent dat de ge- meente-financien en het personeel aan de kies- tuigd, dat het kabinet-Roëll het beste met ons Bij daze Courant behoort ale Bijblad Fe uil- leton-nummer 178. ;T 70t 4 regels’ letter, 40 Cen^. voor eiken regel meer 7*/, Cents. Bij abonn el an gr ijk lager. Voorwaarden daaromtrent den uitgever. en hoe talnj- en vaster de Deze CO TRANT verschijnt WOENSDAGS en ZATERDAGS- Abonnementsprijs voor 3 maanden f 1.— franco per post ƒ1.25. en stukken, uitgave of redactie betreffende, franco ken v grepen. De komt siQ je straat I si» de straat achter ons huis”. zuidpool en de noordelijke dito, I °ofdzaak hierin bestaat, Jtralen gordel de immers is het I p,anneer men de geheele maatschappij ver- lw n-kt blJ ee“ ma£neetnaald en opmerkt in I eken stand de uitersten geplaatst zijn, kan I en zoo ongeveer een peil trekken op den stand ivan de geheele naald. Df zonder beeldspraak I Hoe voller de straat voor Mr. Eduard’s huis I n roe ruimer bevolkt de straat daarachter, des 6 meer wordt het den neutralen toeschouwer I de hunne zou het met een variant luiden Ziet, de vogels die wonen straatZe zaaien niet en God voedt ze toch. De twee klassen in onze gemeenschap die z°o n aantrekkelijk bestaan voeren, zijn de uit einden, de polen, die alles naar zich toe trek en wat metaal is, goud en zilver er onder be- IE!"'. D.e eene p001 is het uiteinde dat uit- vóór ons huis”, de andere Het zijn de wier nut in dat ze aan den windstreken aanwijzen. hBt UIT duidelijk, dat de naald verkeerd wijst en dat we storm te wachten hebben. Hoe grooter het aantal rijken en hoe talrij ker de armen, des te stelliger en vaster de naald die ten verderve wijst. Die ongelijknamige polen stoeten elkander af. Opmerkelijk is het feit, dat de lieden van Mr. Eduard’s positie zonder ophouden zich be klagen over het nietsnuttersleven van den vier den en vijfden stand, een fout, die henzelve zoo opvallend aankleeft. De pot verwijt de ketel zijn zwartheid. Maar, hoe opmerkelijk, is het feit niettemin zeer verklaarbaar. Mr. Eduard c. s., die ook worden opgevoed, leven en genieten ten koste van anderen, heb ben het veel beter dan de menschen „achter zijn huis”. Ze krijgen beter opvoeding, beter onderwijs, beter voedsel, beter huisvesting, beter kleeding, beter positie. Maar in één ding staan ze bij hun lotgenooten daar achter hun huis ten ach ter Ze kunnen niet zoo jong trouwen en behel pen zich daarom met iets anders. En dat gebrekkige behelpen maakt hen ja- loersch en wrevelig. Daarbij komt dat zij nog zorgen hebben, zor gen voor het behoud van hun goed qui ter- re a, guerre a en al weegt ook de genieting ruimschoots op tegen de zorgen aan dat bezit verbonden, wie eenmaal in staat is het er af te nemen, wil onbezorgd genieten. Genieten met zorg zie dat kennen de menschen daar achter niet. Ze eten hun pap, hun brok droog brood en hun aardappels, zoo goed en kwaad ze zijn, en leggen hun hoofd gerust neer, want over* schot van pap, brood of aardappels is er niet bij die menschen. Ze zijn, ondanks alle wijze raadgevingen van Mr. Dinges en Co., nog niet tot sparen overgegaan. En dat doen Mr. Tsoe Meiren c. s. wel. Natuurlijk, ze willen morgen weer hetzelfde genieten, en omdat ze niets doen en dus het opgeteerde niet aanvullen door nieuwe produc tie, moeten ze sparen. Daarbij komt, dat ze hun twee kinderen liefhebben en dus er op uit zijn deze na hun dood weer het zelfde pro fijt te laten genieten, door gedurende hun hu welijksleven er voor te zorgen dat hun kapi taal verdubbelt. Al te maal zorgen die men niet, als de men schen „achter ons huis”, den staat of de stad kan opleggen. ’t Is een dwaas gekibbel wanneer van twee nietsdoeners de een den ander verwijt dat hij niets doetdat de ander den een beschuldigt van te leven en te genieten ten koste van an deren. Maar het toppunt van dwaasheid is wel, dat de neutrale gordel althans een groot deel nog er van in onnadenkendheid partij trekt vóór de eene en tegen de andere categorie van fai- néants, niet inziende dat langzamerhand de ge heele naald magnetisch wordt, zóó, dat de neu trale gordel ook „aantrekkelijk” gaat worden ETISM E. Magneten zijn delfstoffen die aantrekkings kracht bezitten. Ze hebben het vermogen ijzer te ^trekken, en, zooals later is gebleken, De aantrekkingskracht openbaart zich ge woonlijk aan de uiteinden daar tusschen heeft I men den neutralen gordel. Die uiteinden wor- I den de polen, onderscheidenlijk de zuid- en I noordpool geheeten. Brengt men twee bewegelijke magneetstaven I tot elkander, dan blijken de gelijknamige polen I elkaar af te stooten, terwijl de ongelijknamige Svj elkaar aantrekken. Deze herinnering aan een algemeen bekend I natuurverschijnsel werd in ons opgewekt door een beschouwing van een advocaat, Eduard I Hoe Meiren, in de Residentiebode, over de I menschen die wonen „in de straat achter ons ■- huis”. I T D,ie meuschen, zegt Mr. Eduard, doen niets. loch wonen, eten, drinken en slapen ze nog H gemeten ze onderwijs, dennen- of zeelucht, rouwen op tijd, krijgen kinderen, vieren nati- international© feesten mee^ kortom ze leven als „God in Frankrijk”, onbezorgd’, ten koste van stad en staat en van Mr. Eduard, ■-óe betalen nergens voor, die menschen „in de ■straat achter ons huis”. Didien die menschen in de straat achter Mr. guards huis eens konden schrijven, zooals Mr. CTEduard dit heeft geleerd, zoo dachten we: wat ■zouden die menschen dan wel voor beschou- wing geven van de levenswijze der menschen I e wonen m de straat vóór Mr. Eduard’s wo- nmg Het komt ons voor, dat ze ten naastenbij de I ^"’uwing van den adcocaat Tsoe Meiren tot g de hunne zouden kunnen maken. Ook bij hen op een bijbelspreuk en zich verdeelt over de zuid- en noordpool. Mr. Eduard wil de menschen achter zijn huis aan ’t werk hebben en zelf niets doen. De menschen achter willen hetzelfde opzich- tens Mr. Eduard. Deze twee pleiten sinds jaren her zonder ander resultaat, dan dat beide partijen al ster ker worden, ften nadeele van den neutralen gordelal dichter elkaar het vuur aan de schenen leggen, tot schrik van den neutralen gordelal meer zich er op toeleggen om te leven ten koste van den produceerenden neu tralen gordel. Kan de neutrale gordel zich niet dien over last der nietsdoende uitzuigers besparen Ontegenzeglijk ligt het middel er toe onder zijn bereik. Dat middel, zonder aanzien des persoons, zonder voorkeur of partijtrekken voor of tegen een der leegloopende kasten, is het verstandig gebruik maken van het kiesrecht ter verovering der staatsmacht. Want de pyramidale onzin, het dwaaste van alle dwaasheden is nog, dat de leegloopende klassen worstelen om de staatsmacht, zonder dat de neutrale gordel er een oor om vertrekt. Mr. Eduard beschikt thans er overde men schen achter zijn huis zijn aan ’t rekenen, wanneer zij den wissel kunnen trekken. BURGEMEESTER en WETHOUDERS Sneek brengen ter openbare kennis, dat School no. 4 gelegenheid zal worden gegeven tot het ontvangen van Dit onderwijs is bestemd voor leerlingen die de gewone lagere school hebben doorloopen en bevat onder anderen ook het handteekenen en de nuttige handwerken voor meisjes. Zij, die leerlingen op den Cursus, die tot 1 April 1895 loopt, wenschen te plaatsen, moeten zich, onder overlegging van het vaccinebewijs der leerlingen, aanmelden bij het Hoofd van den Cursus, den heer J. BERGMANS, vóór of op 29 September e. k. Sneek den 20 September 1894. Burgemeester en Wethouders voornoemd, ALMA, Burgemeester. BENNEWITZ, Secretaris. STATE n-gener aal. /!??-„v„e-rgade5ns van de Staten-Generaal is Dinsdag doorH M de Konmgin-Regentes geopend met de volgende rede E«ke°\, u aangrenzende wet hadden moeten voorafgaan is toch De toestand van handel en nijverheid is overigens in het I tuigd, dat het kabinet-Roëll hof zal. W MEEKER C i R A A T, ei bet moiMim sjees. algemeen niet onbevredigend. OntXpWXXg^aaT^t,!- ÏUlt 7 ■VOrdcn seroepen. ning der personeèie belëstteff •ech‘,’-?ls™edb tot herzie- worden ingediend, terwijl met dé vnnëj 1 V‘Uh'sj,lar bij n ff5 van de «ntifina^M hb^digin^óok'dU jaa/'t^'B'eravenlm470^"60^4, °P“Üuo uit- naar ik grond heb te bijeengekomen. zal, uwe goedkeurinrXnXh!ohevë7eiden Wt vurdra«ei‘ «elke strafrechten van'eene’wêt^n^ 7’ .wetboek Tan militair dacht vorderen- omtrent 77® klli.»sf'ucht zullen uwe aan- handelsrecht en stafvordertoër ™7,®ldene ^werpen van ling of wijziging der bestSërtJ7 u v00rstelIcn tot aauvul- Wetsvoordraehten betreffende het ■"'.orden gedaan- alsmede omtrent hetsubsidmlr™ d‘ tuinb°uwonderwijs. onderwijs voor meisjes zijn in bëwerkin? ™n middelbaar dere vernXte?^^^ des lands door wapening der krijgsmacht t? m eel der zeema«ht, betere be- eeuer herhalingsoflëuin» te 'vater en Stelling de gelegenheid gesteld “terwiil ontw»mihU? ?ult w01deu in bepalingen op de bevorderin^rb!^ n£T™ tot aaavu,'"’g der betreffende den staat van oorlog en Vande landmacht. tot herziening der belastbar^gnnh’aU besfcaande belastingen en dommen zullen u voorstellen °wor7SSt VaU de gebouwde eigen- Wetsvoordrachten tnf in.. rden aa“8eboden. plichte verzekering va^ wnrtH h wreedheid gebracht. lie ver- «ïïd’S °ngelrikken wordt v^ZVd^^" gemeen stof t< t tevredmihddChT Bej‘.t.t.i""en°geeft over hetal- middelen door verhoo.-im- ,d,‘>, °t blijvende versterking der rechten in Nederlandsen rn'7' 7 tarlef der 'u en uitvoer- bevordering van de welv'éartln dTi®0.® ‘ot Inaalregele'.i ter medewerking worden ingëroepeiu kolonie Suriname, zal uwe taak doTik°metdvenroeuw^ ^wer ernstige en moeilijke ge uw arbeid onder b j veri^11euwing een beroep. Mo- ons dierbaar Vaderland °CU strekken tot het welzijn van StoenXmema^0^ ik da ^woue zitting der grooting aangeboden1 ‘1iaSui?naD0ien de staatsbe- 1891 gedekt ziin në‘t„uë fUIt blykt' dat al‘e tekorten tot over 1893 6% 7’illioen over 1891V é8'?r beioüPen 20 millioen, op de bedriifsl’ bel rn’im IL18 4 5 milh°eu. Daar het tekort dere bronnen van inkomJpompenseerd zal worden door an- van de leening van 1892 13 Diillioen beschikbaar (niddelen)*^eloonen f 12s 8i^nAnC ^rS V3n/len ^nst 189Ó ruim 8 millioen PDe mfddel^^ iih tekQrt "voo^ b7iU 1S94' dC Ui;savou ‘on hoogef. 20 jaar) aunuitmt a 3 pet. bij aflossing gedurende Mijne Beerenl Het is mij aangenaam mij wederom te bevinden te midden der vertegenwoordigers van het Nederlands "hB volk gereti ™!T“TU arbeid te hervatten. S d Met erkentelijkheid mag ik er op wijzen, dat de toestand Am lands in menig opzicht tot tevredenheid stemt. eStand des De betrekklnSen. tot alle buitenlandsehe mogendheden ziin van den meest vriendschappenen aard. uoeaen z;jn Aan de sedert 1875 tusschen Nederland en de Vereenisde ®,at®“ vl?u Venezuela bestaande geschillen is totmijne voldoe ning op bevredigende wyze een einde gemaakt. Zae- en landmacht gaan voort zich zoowel hier te lande als in de kolomen op loffelijke wijze van hare taak te kwiiten Van onze krijgsmacht in Nederlandsch-Indië worden opnieuw ZWIk veSfdaf deer7 Welke lk “et diepeU wee“oed be“ ik vertrouw dat de eer onzer wapenen op Lombok ook ondervonden tegenspoed krachtig zal worden gehandhaafd De algemeene gezondheidstoestand is bevredigend vëorëene wSblëven S der Aziatische cholera mochten wjj be- De gunstige verwachtingen, die de te velde staande oogst aanvankelijk opwekte, zijn tot mijn leedwezen in onderschei dene deelendes lands niet verwezenlijkt; aanhoudende regens hebben daaraan veel schade toegebracht. regens Ofschoon de veestapel van ernstige ziekten bevrijd bleef heeft het daaronder uitgebroken mond- en klauwzeS aantel-’ ding gegeven tot verbod van vee-invoer in de aangrenzende u.aI l,.u --

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1894 | | pagina 1