TV TV ISGEVING de S1NGEK-MAATSCUAPPIJ, hetwelk te van was en maar G ft O O T Z A N D 50 50 HEWIORK. aldaar opgeheven^ wel Gevestigd te Sneek, L HERTZBERGiR, II I s Is' ■’V. I Oost e rd ij k 73 zal eerstdaags weder GEOPEND worden, |A. P. PIETERMAN te Deventer. I van WIJK, Grootzand, ea W. R. MEIJER, Hieuwe Kade, Ben verder door geheel Friesland. Het Naaimachine-dejiót SNEEK gevestigd 500,000 Mk. is i (I s I Papieren Servetten, voorhanden bij AV. COOL VAN BOKMA. Afvaarten des Woensdags en Zaterdags. De hoogste onderscheiding, op tentoonstellingen te behalen, werd dit jaar toegekend aan de firma D. M. GRÖDÏES GEBROEDERS, Cacao- en C h o c o I a a d-fabrikanten te Westzaan, bij Amsterdam een der leden van de firma viel de eer te beurt verkozen te worden tot lid der Jury voor de WERELD-TBNTOONSTELLING te Antwerpen en voor de INTERNATIONALE BAKKERIJ-TENTOONSTELLING te Amsterdam. I PER TELEGRAAF, EFFECTENBEURS VAN AMSTERDAM, van 20 Sept. Een ware schat voor de ongelukkige slachtoffers der ZELFBEVLEKKING (Onanie) en GE HEIME UITSPATTINGEN is het be roemde werk 1 t y/\ AMSTERDAM lJ 1 -L I' I I SPEELKAARTEN, bekroond met Gouden en Zilveren Medailles te Amsterdam, Ben te Bolsward met het EERE-DIPLOMA (de hoogste be- B kroning). leder dag versch verkrijgbaar bij de heeren: Dr. RETAU’S ffliellbe waring. ^ederlandsch-Amerikaansch8 Stoomvaartmaatschappij ROTTERDAM 23 SEPTEMBER a. s. D. s Lewin, Berli» c. Bankier. Spandauerbrücke 16. - Hi V y 4 3 4 5 Spreekuur 1—2 uur. Gratis voor minvermogenden van 8—9 uur ’s morgens. i 1 11 i; Nadere inlichtingen bij de AA. S. IAI. Afdeeling Passage, te, l^OttCrdam. 40000 30000 25000 20000 10090 21 te re: ie m 'e ARTS. A 67% 8O’/16 25% 13V1B flui; Jclr;i Joo roei den, leer r •.yen BURGERLIJKE STAND. y i. - A 1 Nog voordat deze ramp China trof, waren de tijdingen uit verschillende punten van het groote rijk zeer ongunstig. In het kustgebied heerseht groote vrees voor een landing der Japanners, die volgens een bericht uit Shanghai’ een vloot van 27 schepen hebben uitgezonden met 10000 man weluitgeruste troepen aan boord. Waar de Nog moeten wij melding maken van een ge- wichtigen zeeslag die in de baai van Korea heeft plaats gehad. Hoewel men daaruit den uitslag nog niet juist bepalen kan, schijnt het verlies der Chineezen toch merkbaar grooter dan dat hunner tegenstanders. En als men nagaat dat het bericht uit Shanghai’ komt, dan schijnt ’t haast zeker, dat de Chineezen op nieuw een ernstige nederlaag geleden hebben. 60000 60000 50000 100000 80000 60000 25000 20000 70000 5000 125000 3000 627000 2000 20000 1000 492000 500 332500 300= 24300 11 voorhanden bij W. COOL VAN BOKMA. van admiraal Ting heet zuidwaarts gestevend te zijn om de Japansche scheepsmacht op te zoeken. Op tal van plaatsen moeten voorts de onge disciplineerde troepen allerlei buitensporigheden bedrijven, zoodat men er vermoedelijk nog be nauwder is voor de zgn. beschermers dan voor den oflicieelen vijand. De totaal-indruk is, dat j landing zal beproefd worden weet men natuurlijk de toestanden in het Hemelsche Rijk alles be- niet, maar de schrik zit er overal in. De vloot halve hemelsch zijn. VAN 1)1(2 FIRMA I den Hnii ’Pet, aen veh |ci Hoe SNEEK, 21 Sept. Aan de Woensdag jl. al- Pioli hier gehouden najaars-paardenmarkt waren 316 bij stuks aangeveerd. De prijzen varieerden als le keur van f300 tot f550, 2e keur f 120 tot f250 en 3e keur f30 tot fllO. Hollandsche uitgave, met 27 afb. Prijs 2 galden. Ieder, die aan de verschrik kelijke gevolgen van deze ondeugd lijdt, moet het lezen; de oprechte leering, die het geeft, redt jaarlijks duizenden van een zekeren dood. Te verkrijgen bij het Ver- SI lags-Magazin te Leipzig, Neumarkt 34, franco tegen inzending van het bedrag, (ook in postzegels) en in eiken boekhan- |gi del in Holland. Hi 21 Sept. 93 66% 25% 9513/is 625/16 67% n 80% g 25% Leeuwarden, 21 Sept. Boterprijs f 42.00, le keur f42,50, a f41,50, 2e keur 141,00. GEDRUKT EN UITGEGEVEN BIJ W. COOL VAnIÖKMA, TE SNEËkT Plan aller 37,500 prijzen. 1 a M. 300000 300000 1 a 200000 200000 1 a 100000 100000 1 a 2 a 2 a 2 a 1 a 1 a 7 a 25 a 209 a 10 a 492 a 665 a 81 a 36000 prijzen a M. 200 M. 162 M. 150 M. 140 M. 108 enz. te zamen 37,500 prijzen. ^et eerste. De opperbevelhebber Yamagata is I door den keizer met zijn glansrijk succes gele- liciteerd. De Japansche vrouwen bieden zich j bij scharen aan om de gewonden te verplegen, i In China is Li-Hung-Chang nu geheel in on- genade gevallen, hij is de zondebok. Een be- richt van de Recorder uit New-York, dat hij in wanhoop zelfmoord zou gepleegd hebben, ver- eischt bevestiging. 2'/2 pCt. Nat. Werkel. Schuld 93% Buitenl. Spanje Portugal 25% Rusland 1889/90 Hope 95% 2e Oosters, leening Zuidwester Sporen Oost. Zilv. Jan./Juli Geconv. Turkije D Peru vian pref Union Pacific 25% o 13 13% 4 °/0 Rusland 1894 6e Serie 95% Engelsche Wissels f 12.09 bedraagt in’t gelukkigste geval de hoofdprijs der Duitsche Geld-Loterij geoorloofd on gewaarborgd door de Mecklenburg- Schwerin’sche Staatsregeerinj. Elke tweede lot moet met een prijs uitkomen. M voor achtel origineele loten N.C fl. 1.— kwart 2.— halve 4.- geheele 8.— 5? mrwniwxzwjMrn; «KSKWUSW*"^ aOTw tl --;•■;• -’ -I" v: 'AL ?'<TT~ I S3® t 7i T) r> 1 2 ■v 2 - IE d< sc st tK S t( gl FC Wi ie< WIJDE BURGSTRAAT, bij Mejuff. de Wedu. GONGGRIJP, ■i WYMBRITSERADEEL. Van den 14 tot en met 20 Sept. Geboren; Jan, zv Jentje Dijkstra en Geertje Broersma te Oost- hem, IJbeltje, dv Cornells de Vries en Akke Punter te Gauw, Johannes Christianus, zv Bauke Cnosseu en Tjitske Rudol phi te Hommerts, Franke, zv Willem Atsma en Dolkje ZJjl- stra te Uitwelliugerga. OverledenGeene. A "i A--- 1 1 fe i - 's. 'SS r s DB DEVENTER KOEK - V0 na ru De hoofdprijs bedraagt in’t gelukkigste geval In’t bijzonders zijn de prijzen als volgt: Deze groote Geld-Loterij bestaat slechts uit 75,000 Origineele loten en 37,500 Prijzen. De kans iets te winnen is dus buitengewoon groot Alle 37,500 prijzen worden bijkans juist als in deNederlandseheKlassen-Loterij in 6 spoedig op elkander volgende klassen uitgeloot en dadelijk in contant uit betaald. Es worden slechts prijzen getrokken, de nieten blijven dus in de bus. Op deze manier heeft ieder bezitter van een lot kans iets te winnen, tot op den laatsten dag der trekking der 6de klasse en behoeft hij niet zoo als bij deNederlandseheKlassen-Loterij— te vrezen, dat zijn lot met een niet getrokken en hij daardoor van het verdere medespelen wordt uitgesloten. De prijs der origineele loten is wettelijk vast gesteld en bedraagt voor de eerste trekking-klasse: Bestellingen voor de 1ste klasse verzoeken wij ons zoo spoedig mogelijk te zenden of uiterlijk tot $De inzending van het bedrag kan in Hollandsch bankpapier of door postzegels geschieden, Dadelijk na ontvangst van het bedrag, zend ik deMrigineele loten aan de opdrachtgevers. Aan elke zending wordt het officieele trekkingsplan bijgevoegd en na elke trekking ontvangt ieder bezitter van een lot de offl- eieele trekkingslijst en, wanneer hij gewonnen heeft, de op de trekkingslijst, aangegevene som.

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1894 | | pagina 4