FBI H B£T MKKH SiBIL :e n w ■W8- El18IMM-M M DI f u No. 11. N E G E N-E N- KER TIG 8 T E J 1894. DE POT ZONDER OOREN. -------- 26 8$ E 1? rI? 12 13 van aan en 9 middenstand bang maakte van ge- ;16 I heid >- 3 afdoen met de vertegenwoordigers te blijven, heeft een meerderheid a n !t n it it n ,00 ;pt. veiligheidsklep de toekomst, die zou ophelderen, den klassenstrijd el lang is, niets merkwaardigs thans -i i gerechten voor aanstoot en pa- het doet ons denken algemeen tegenwoordig, milhoenen worden beheerscht door z’< 'juizendtall. tl P d?°r kan0D r— ■oer ia°h ^d d°Or al.lerlei listige praktlJkl ®en) een |tcr, dat alle Dien i ^enscht de regeering aan ’t begin van d/Sr h-Gt Vad-^ee{t n°g een nalezing over de beshssmg van de Arnhemsche rechtbank in e zaak van den Wageningschen Kantonrechter het blad13 WH “°S -1 ^°ed afeekomeni schrijft diJd n rfHj 18 vrU£elaten, omdat hij gezon digd heeft „zonder bewustheid” en de officier bankJUMet d baru(st. iu,die uitspraak der recht bank. Met dat al is het de vraag, of het «mval der verhoogd hebben in de omogen der justiciabelen, en of zij even «-emakkeliik zuden kunnen berusten als de officier/ J min^mïd WIdSt 6ri vervolSens iu overeenstem- ?1.Dg /e opmerking van de N. R. Ct. op van S°rrffde5T quac3tlc de fout van ’t Wetboek van Stiafvordenng aan het licht komt, om een onafzetbaar ambtenaar op te nemen onder de - -ƒ van justitie. Maar het Vad. gaat een stap verder. Nu van een ambtenaar die zijn bevoegdheid hLTCterhlhhWOrd^aanSm °men Z0Qder b®wust- d te hebben gehandeld, meent het blad dat 7*" 10 “J. 'Mr2‘e‘ d“‘ voor- gan er het hier weer zal moeten misgelden S di 7 d“‘ ‘>r»C V“ met cijfers opstaat en naar bed gaat en als S’XTiu de Zle nÏ’dTv eG“S hceft trachten aan too- 2r J d Crm°S'0,ls- <m bedrijfsbelasting veel meer zouden opbrengen dan de heer Pierson ’^Vad^vS d6‘ iBeidö beiastin8eu nullen, naar A; a van lieverlede meer opbren- o-ezpf- echver wat aan bezet. Over t geheel meent het Vad echter b? do ramng <jer mi(Mclen eon merken om de totaalsom L P kleine sommetjes op te zettem Ónmogelijk is gunstige ramingen het be- r, van 1895 weg te cijferen De middelen zijn gesteld op f128,311,000 dé uit- rs’o“ o°oo ï,6’393’000’ hM teiori’du» op tengewone werken wil noemen en vertrouwt hoen °d inet.februikeI1Jké vrijvallen van 3 mil- linen’a ,iZa er n°g ^ekort zijn van I mil- treft het dat T ?01,e mtgaven. Onaangenaam tiett het dat ook deze minister er niet in ge- aag is te bezuinigen. Weer wordt f179 000 meer aangevraagd dan ten vorigen jare Daar Z“e± efc-^-nde Wing’nu echter een verwijt, omdat ze alle cijfers no<>- niet nauwkeung heeft kunnen nagaan3, maar" wel naakt ze er haar een grief van dat zij er slechts langs omwegen toe kan komen om te verkla ren dat zij eigenlijk nog veel meer vraagt en dat zooveel meer voor landsverdediging wordt gevraagd. De f9,500,000, over 4 laren ver! deeld, maar door een leening voor 20 jaren te vereffenen zijn voor het Vad. een bezwaar Meent de heer Van Eyk dan dat de betere be-’ wapening 20 jaar lang voldoen zal. verzen “Cn eeniff° dekkin& zoeken in betere veizekenng van invoerrechten. p-ano-tT ^aat,de minister het plan van zijn voor ganger om de successierechten te verhoogen geheel varen? vraagt het Vad. Zal de herzie^ nmg der personeele belasting het deficit niet doen stijgen en met nieuwe voorziening nood zakelijk maken? Wat zullen de fiscale gevol gen zijn van de in de Troonrede aangekondig- Hike vm g Van Veb0uwd? Ziedaar ettl woord d° “dlioenenrede het ant woord schuldig blijft. Eu - baren den oud- indertfid k°10aien’ van önancieele scheiding tekorten ffi ’t T“i V00rstaadeiS de Indische voor hem alq Se^en zorg? Indie schijnt stX miDiSter van fiaaa«imi niet te be- obaclU. Deze CO VRANT verschijnt WOENSDAGS en ZATERDAGS- Abonnementsprijs voor 3 maanden f 1.- fi.anc0 per post ƒ1.25. inTzendeT UitgaVe redactie betreffende, franco KENNISGEVING. der Semeente Sneelc No °2 van d°Tibar keQlds’ dat het K°hier No. 2 van de belasting op de bedrijfs- en an- ?894/QrnkKOmStTvzer gemeente,J dienstjaar 1894/95, door den Directeur der Directe Belas- KT Eeeuwarden gearresteerd den 21 September 1894, aan den Ontvanger derRijks- belastingen te Sneek ter invordering is ter hand gesteld en dat een ieder verplicht is zijnen voffiien. °P d<3n b’d de W<3t bepaalden vom, te Sneek, den 24 September 1894. De Burgemeester wornoemd, ALMA. kennisgeving Mil rar He Mouls lijjiiB. BURGEMEESTER en WETHOUDERS der gemeente Sneek, Gelet op het besluit van den heer Commis- ?arp1S„de5 KA°J?!ngl“ 10 friesland van 7 Septem ber 11. Ie Afd. M/S no. 882 (Prov. blad no. 83) Brengen ter openbaren kennis dat de loting van hen die m dit jaar voor de lichting der Nationale Militie van 1895 dezer gemeente zijn ingeschreven, zal plaats hebben in de Concert zaal alhier op DONDERDAG den 25 OCTO BER e. k., des voormiddags ten 10 ure dat op Vrijdag, den 26 October d. a. v., ter ge- meente-secretarie door of vanwege de lotelin- gen aanvrage kan geschieden voor de getuig schriften ter bekommg van vrijstelling van den dienst, wegens broederdienst of als eenig wettig 200)1 voorts dat om vrijstelling wegens eigen mili tairen dienst of dien van broeders te verkrijgen de nasnonrtan nf k- - - --„jzen van ontslag, uittreksels-stamboeken of bewijzen van werke- hjken dienst, tenminste tien dagen vóór den dag waarop de eerste zitting van den Militie raad wordt geopend, ter secretarie voornoemd moeten worden ingeleverd. Sneek den 25 September 1894. Burgemeester en Wethouders voornoemd, ALMA, Burgemeester, BENNEWITZ, Secretaris. UIT DE PERS. De eerste indruk, dien de milli^en-rede op het 1 ad. maakt, is met aangenaam, daar het zich laat aanzien dat wij vooreerst niet zullen ynjkomen van tekorten. Van de leening van 189- is wel is waar nog f13,120,000, over waardoor 1893 en 1894 nog gedekt kunnen worden, maar 1895 niet meer. Leeningen schijnen dus in elk geval aan den horizont op te doemen. r De teleurstelling die de vermogensbelasting baarde is bekend, van de bedrijfsbelasting wordt gezegd dat er genoeg van bekend is dat zij die hnhTnffi?ir a I over het eerste jaar rekenden op een bedrag kuIp-°fficieren nagenoeg gelijk aan de opbrengst van het p- We Aau °P ,eleurstelli“« tumult zoogenaamd liberaal i van hoogstens 5 -Jus en van de aloude leer, dat om te gehoorzamen en om de heerschappij te aan de koloniale waar- zooveel ien,^ wier meerderheid wordt uitge- repeteergeweer en wier ’■mm, i T-r*"»-4ps:en het n handen en de lading voor zich te hou- een bittere bespotting derhalve van de j menschen voor God gelijk zijn, toestand te bestendigen durft noch J en zoo heeft ze voor H. de Koningiu-Regentes een rede klaar ge maakt die een onopgemerkt laat, den leerplicht niet noemt om de kerkdijken te bewaren i last not least de regeling van hot kiesrecht met den onafscheidelijken tweeling-broeder, herzie ning der personeele belasting, op den voorgrond plaatst. Verschillende bladen hebben er reeds op ge wezen dat veel op dit lijstje van verlangen thuis behoort in de rubriek „vrome wenschen.”; andere bladen zijn zeer tevreden over dit werk program en vinden daarin aanleiding om dit dubbel-extract ministerie, waarvan de hoofd personen dit voorjaar zoo jommerlijk de rol speelden van remmers, een pluimpje te geven. Dit is zekerdat de heeren, als het plan doorgaat, een pensioentje van f4000 er uit zul len halen en met dit doel voor oogen is een daling der Maxwell-aandeelen voor den bezitter te dragen en mag de regeering den lof niet onthouden worden dat ze haar pensioen wil „verdienen zoo goed als haar voorgangers. Maar gezond is het zaakje geenszins. Een regeering die slechts 5 pct. van het volk achter zich heeft zou als tusschenregeerino- blijk geven juister begrip te hebben van haai” taak, indien ze zich wilde tevreden stellen met de rol van den Dooper Johannes, die den weg be reidt voor zijn opvolger, die grooter is en dus meer aangewezen om de belangen van de werk lieden, pensioens- en ongelukkenverzekering te bezorgen. Het komt ons voor dat de politiek-van Hou ten in het najaar van ’94 even averechts is als ze dit bleek in ’t voorjaar van ’94 en een krachtig argument tegen de aloude theorie, in dit ministerie weer als dogma hersteld, dat het Nederlandsche volk verdeelt in eenige mondi- gen en veel onmondigen. Wat ook verschillende bladen in deze pro clamatie pnjzenswaardig vinden, het komt ons voor dat de zaak niet „net” wordt behandeld. En niet constitutioneel. omhoog krijgen over het Zonder Haffmans c. s. van den grond. En helpen de heeren, dan is één grap van den Venlooschen Weekbladschrijver voldoende om het ergste te doen vreezen. We willen niet onderdoen in het vertrouwen dat de regeering alsnog met de beste bedoelin gen bezield is. Maar de zaak komt ons te ongerijmd voor, dan dat we naief genoeg zouden zijn om te’ j kunnen gelooven dat ons volk van deze regee- ring een nieuwe kieswet zal krijgen. We staan de fameuze lijst Quod erat faciendum. (Wat gedaan moet worden.) Openhartig gesproken zouden we onder het menu willen lezen Lé coüt en óte le gout. Het smakelijke is er af; het is „te duur ge- duimschroeven dienen echter gezet. Over t geheel meen by de ramiDg der middelen een streven op te merken om de totaalsom hooger te krijgen door kleine sommeties nn t"r» 'znG/iv. vrijstelling wegens eigen mili- Immers een regeering die zooveel werk wil d?^PaiSP°i°rt°n„°lf audere bewij: afdoen met de vertegenwoordigers en zoolang wenscht aan te blijven, hééft een meerderheid noodig waarover in tijd van nood te beschik ken valten over een aangesloten meerderheid heeft het nu eenmaal niet te beschikken. Iedere zaak geeft aanleiding tot tweeërlei beschouwingeniedere pot heeft twee ooren. Maar deze pot en ze is zoo boordevol heeft heelemaal geen ooren. We zijn benieuwd hoe men de machine zal vuur. komt het ding niet Een jaar geleden werd het Nederlandsche volk, dat gelijkheid van rechten wenscht, zoo wel uit het oogpunt van billijkheid en practisch e*aug, alsook ter bevordering van het denk- eeld, dat alle Nederlanders door vaderlandsliefde tot broederschap worden gedrongen, verrast door <le indiening der kieswet-Tak. Men zag in dit ontwerp een vormde zich idealen van zoolang reeds donker getint, wanneer Tak’s kieswet aan’ Z1jn scherpte zou ontnemen, in D<T !dealen ZIJC fusion gebleken, dank zij nzonderheid de mannen der vrijheid, die klas- senbelang voorstaan, den klassenstrijd niet vreezen, maar, door bestendiging van voorrech- ou uit te lokken, willen blijven wat zij tot dusver geweest zijn klassenvertegenwoordigers, te voogdijschap uitoefenen over de groote massa van ons volk, die alleen goed wordt ge acht om een geweer te dragen en de schatten te verdedigen van dat groote deel, dat zich dat geweer-dragen afkoopt. Aan het hoofd dier oppositie stond mr. Van teuten, die met een reeks van futiele argu menten de weinig doordenkende kiezers van ■<lcii middenstand bang maakte voor overheer- fching, door de kiesrechtuitbreiding voor te ■stellen als een wapen, in stee als een verzoe- Peuden maatregel in den klassenstrijd. Ln„ resultaat weten we van het geheele is 30 pet. kiesgerechtigd daarvan kwamen F Pet. ter stembus en met 11 tegen 10 pet [werd de voorgestelde uitbreiding in den doofpot I H pet. dus van het geheele volk hebben de verwachtingen van 89 pet. verijdeld een daad, Re in de annalen onzer staatkundige historie pet een zwarte kool staat aangeteekend en die Pe medeplichtigen aan deze daad voor goed peeft leeren kennen. I Want al gaan ze er misschien groot op, over wonnen te hebben, een zege als deze is makkelijk behaald, maar onmogelijk is het de plichten er van blijvend te bewaren. I Het ministerie, dat uit het verward hn_Prijs wegdroeg, is een t; Ministeriehet is de bazuin Bet. onzer bevolking, zeer anti-nationaal d ■en treffende illustratie ■elen zijn geroepen Beinigen uitverkoren ■Óeron i.„i j-.r al" B°köek over het svi: w, wyLuuicijes op I het intusschen door langrijk tekort van t; i lUi* I V jur R(OLKAV BI 6 In-OCUv

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1894 | | pagina 1