gi W IB. ft 6KEBTE III B1BII0MISSHW SB. s fc Löiiiio voor de Nationale Mille. if 1 j No. 78 1894, z -RECHT. N E G E N-E N-V E E R T I G S T E JAARGANG. rJC E K O o- 29 S JE 1* T E 31 II E JR.. 5 i, van A Alle brieven in te zenden. I I t daarentegen op, hoe beschaafde, -~n aanzien en willen weten te overtuigen dat capituleeren plicht is, wil hij zijn leven behouden, en dat toegeven aan den eisch der massa om zelve een regeling saam te stellen noodzakelijk is, wil ooit het plichtsgevoel en het geweten in onze maatschap- i pij weer den toon aangeven en de orde hand- haven. Deze COL'RANT verschijnt WOENSDAGS en ZATERDAGS- Abonnementsprijs voor 3 maanden f 1.— franco per post fl.25. Alle brieven en stukken, uitgave of redactie betreffende, franco bevredigen door godsdienstig vermaan om zich onder deze regeling te voegen als de van God bestelde omdat geen regeling van God kan zijn die niet goed is en omdat elke regeling voor het geheel slecht is, die misbruikt kan worden als wapen van sommigen uit dit geheel tegen de overigen. Die massa is niet tevreden te stellen vóór maken van een hond tot hooger belastbaar ein de dan waarop de ten kohiere gebrachte aan slag of gedane aangifte recht geeft, zal proces verbaal worden opgemaakt in voege als bij art. der gemeentewet is bepaald.” Sneek den 28 September 1894. Burgemeester en Wethouders voornoemd, ALMA, Burgemeester. BENNEWITZ, Secretaris. binnenland. gezag berust dus inderdaad bij de massa wat zij wil, in massa natuurlijk, moet De N. R. C. wijdt een uitvoerig artikel aan de nagedachtenis van Charles Rochussen, waar in zij een overzicht geeft van zijn werken, dat geacht kan worden te beginnen met een teeke- ning in ’t hout van Alex. Ver-Huell van het jaar 1834 en zou kunnen eindigen met een tee- kening van 1894. Rochussen was, als Tollens een volksman, en met dezen had hij de liefde gemeen voor land en volk en hun geschiede nis. De geschiedenis! Rochussen was er in thuis als een historicus van beroep, en meer dan een halve eeuw lang is het zijn hoogste genoegen geweest, die geschiedenis in grootsche gebeurtenissen en kenmerkende bijzonderheden, dat leven van vroeger in al zijn drukke bont heid, in de eigenaardigheden van zeden en drachten, in de fierheid van ridder- en krijgs- mansdaden en de blijde woeligheid van straat- en volksleven, met de teekenstift, dis nooit moede werd, af te beelden. Op de begraafplaats te Crooswijk bij Rotter dam had eergister de teraardebestelling van Rochussen plaats. De Koningin-Regentes had ADVERTENT1ËN van 1 tot 4 regels, gewone letter, 40 Cents- voor eiken regel meer 7j2 Cents. Bij abonnement is de prijs belangrijk lager. Voorwaarden daaromtrent te vernemen bij den uitgever. De Minister van Binnenlandsche Zaken heeft het vervoer van herkauwende dieren en var kens verboden uit een kring in de gemeenten Doniawerstal, Sloten en Gaasterland, waarvan de grenzen zijn als volgt: van af de Slotermeer de oosteljke grens der pereeelen kadastrale ge meente Langweer, sectie E, no. 1246, 1058 2458 en 1895, de weg van Tjerkgaast naar Slo ten, de oostelijke grens der pereeelen kadastrale gemeente Langweer, sectie E, nos. 2411, 2417 en 2565, de Brandermeer, de WoudslJot, de Be, het Slotergat en do Slotermeer lot aan het punt van uitgang, met dien verstande, dat de weg van Tjerkgaast naar Sloten wordt geacht buiten den kring te liggen en bepaald, dat, wanneer bijzondere redenen afwijking van het verbod van vervoer van herkauwende dieren en varkens uit den in deze beschikking genoemden kring nootzakelijk maken, zoodanige afwijking kan woiden toegestaan door den burgemeester na advies van den distriots-veearts. De heer Zijll de Jongh, presid. van de comm. tot ondersteuning der nagelaten betrekkingen van Ind. strijders, ontving van H. M. de Ko ningin f 10000, van de Regentes f 5000, tegelijk met een schrijven namens de Regentes, waarin zij zeer groote ingenomenheid met het doel der commissie te kennen geven en de hoop uitspre ken, dat alle andere commissies en comités zich in deze eene zullen oplossen. De bekende letterkundige Arnold Ising vier de Maandag zijn 7üen verjaardag. De& reeks van novellen en schetsen van zijn hand dagtee- kenen reeds van het jaar 1845. Hem werd Maandag een album aangeboden waarin al wat op literair of artistiek gebied een goede klank in Nederland en ook in Vlaanderen heeft, met pen of teekenstift van zijn belangstelling deed blijken. De Koningin-Regentes heeft den jube- laris het ridderkruis van de Oranje-Nassau-orde geschonken. Vooral Italië geeft daarvan een sterk spre kend voorbeeld. Maar ook ten onzent neemt men waar de pogingen, die daartoe in ’t werk worden gesteld. 1 We herinneren slechts aan het optreden aan de Universiteit te Amsterdam van een katholiek geestelijke als docent in de wijsbegeerte. Het verschijnsel is algemeen in alle landen, dat gezocht wordt naar een uitweg door de i machthebbende partij, omdat ze gaat twijfelen aan de soliditeit van haar macht. Een veeg teeken voor waar, wanneer zij, die de regeling maakten waarop voor ons alle hoop en vertrouwen geankerd was, den schijn gaan aannemen dat ze zelf dien ankergrond niet meer vertrouwen. Maar gevaarlijker nog is voor ons, die, hoe zeer ook gebonden aan ons geweten, toch de vrijheid van geweten als iets onschatbaars wil len behouden, te moeten aanzien dat de eens zoo machtige partij in den wankelmoed van haar bestaan geen anderen uitweg heeft kun nen vinden dan die leidt naar de poort der sacristie. Zou van daar de hulpe te wachten zijn Voor de partij, die eenmaal machtig, thans een gevallen grootheid is of dreigt te worden, zal de kerk uitkomst geven want de kerk is de schuilplaats van allen die zwak zijn en vervolgd worden indien de kerk maar de machtsmiddelen daartoe onder haar bereik heeft Deze onderstelling te maken durft alleen wie zich zwak gevoelt; de hulpelooze drenkeling grijpt naar den drijvenden stroohalm. Wat ons betreft, durven we de kerk deze macht niet toeschrijven. Het zou voor de me nigte, voor de maatschappij haar geweten en plichtsgevoel een zegen zijn, indien ook de kerkedienaren, door den nood daartoe gedwon gen, de gevallen grootheden moesten beduiden, dat ze de kerk te verlaten hebben, wijl het gebouw niet bestand is tegen den aanwassenden vijand en de afloop niet anders kan zijn dan beeldenstorm en mensehenmoord. De massa, die conscientieband wil, maar con- scientievnjheid onmisbaar acht, zal niet te be vredigen zijn met dit ondeugdelijk gebleken machtslichaam. De massa, die regeling wenscht ter wille van haar vrijheid, maar geen regeling die haar de slaaf maakt van enkele weinigen, is niet te Elk mensch is gehouden te leven en te han- ■elen naar plicht on geweten. I Plichtvergeten, gewetenlooze lieden, die de ■^gebondenheid voorstaan, zijn gevaarlijk èn ■voor zichzelf èn voor anderen. Zoolang de Maatschappij nog saamleeft en ■iet als de dieren van het woud zich verstrooit, de vrijheid een kostbaar goed, omdat de ■ïmienleving aanhoudend van ons eischt en ■ordert, wat in een bandelooze wereld niet het geval mag zijn. B Maar in die wereld van losbandigheid is de ■ij beid nog zeldzamer, wijl daar de macht van iH611 sterke heerscht, die van allen, welke tegen ■Tm niet zjj« opgewassen, niet iets, een weinig, 'eel, maar letterlijk alles, tot lijf en leven, Uil eischen. IB Daarom is de vrijheid in de losbandigheid ■ostbaarder goed dan in de organisatie. °PScvat, geven we dan ook ter wille van vujneid de voorkeur aan organisatie, hetzij t Speling of wel regeering. !1\ die regeling herkennen we ons zelf, daar de weergalm is van den toon die ons plichts- i gevoel en geweten aangeven erkennen we ^Rvens leden te zijn van het groot geheel, dat ■Jêengehoudcn wordt in zijn groote afwijkingen verschillen, en bestierd in zijn grillen en ellingen en gevoelen we een waarborg ■ot i onze positie, ons bestaan en onze vrijheid. J2al het ons allen echter wèl zijn bij die - -j van ons gevorderd dat we organisatie vrijwillig onderwerpen. van zelf, dat gezag, politie, groote machten meer, den geven van hun onontbeerlijkheid zwaarwichtige factoren van nood- J geen effect zouden sorteeren, zus en de ander weer zoo KENNISGEVING. BURGEMEESTER en WETHOUDERS der gemeente Sneek, Gelet op het besluit van den heer Commis saris der Koningin in Friesland van 7 Septem ber 11. Ie Afd. M/S no. 882 (Prov. blad no. 83) Brengen ter openbaren kennis dat de loting van hen, die in dit jaar voor de lichting der Nationale Militie van 1895 dezer gemeente zijn ingeschreven, zal plaats hebben in de Concert zaal alhier op DONDERDAG den 25 OCTO BER e. k., des voormiddags ten 10 ure dat op Vrijdag, den 26 October d. a. v., ter ge- meente-secretarie door of vanwege de lotelin- gen aanvrage kan geschieden voor de getuig schriften ter bekoming van vrijstelling van den dienst, wegens broederdienst of als eenig wettig zoon; voorts dat om vrijstelling wegens eigen mili tairen dienst of dien van broeders te verkrijgen, de paspoorten of andere bewjjzen van ontslag, uittreksels-stamboeken of bewijzen van werke- lijken dienst, tenminste tien dagen vóór den dag, waarop de eerste zitting van den Militie raad wordt geopend, ter secretarie voornoemd moeten worden ingeleverd. Sneek den 25 September 1894. Burgemeester en Wethouders voornoemd, ALMA, Burgemeester, BENNEWITZ, Secretaris. KENNIS GE VING. BURGEMEESTER en WETHOUDERS der gemeente Sneek brengen ter openbare kennis, dat het door hen opgemaakt Suppletoir-Kohier van Belasting op de binnen deze gemeente ge houden wordende Honden, dienstjaar 1894, van den 29en dezer maand, gedurende acht dagen ter Secretarie alhier voor een ieder ter inzage zal liggen, binnen welken termijn belangheb benden tegen hunne aanslagen op ongezegeld papier bij hun College bezwaren kunnen in brengen. Voorts worden de belastingschuldigen herin nerd aan artikel 10 der Verordening op de in vordering van bovengenoemde belasting, luiden de alsvolgt „Van de aangifte in eene mindere klasse dan verschuldigd is, van het houden van belastbare honden zonder aangifte, en van het gebruik Het is daarom niet alleen laf, maar onver antwoordelijk van de machthebbenden, om zich te werpen in de armen van de kerk en geen poging mag worden nagelaten om deze retraite te beletten ter wille van het recht en van de maatschappij. Er dient recht gedaan te worden. VERGADERING van den Gemeenteraad van Sneek, op Zaterdag den 29 September 1894, des namiddags ten 7 uur. 1. Resumtie der Notulen. 2. Mededeeling van ingekomen stukken enz. 3. Benoeming van een Geneesheer voor de Armvoogdij. 4. Alsvoren van een Geneesheer-Directeur van het Ziekenhuis. 5. Alsvoren van een lid der Commissie Toezicht op het Middelbaar Onderwijs. 6. Adres van J. de Haan en Y. Nijdam. 7. Alsvoren van C. Duba. 8. Alsvoren van J. Tjaarda. 9. Alsvoren van L. Dokkum. Zal het ■geling, dan vrordt ^ons aan die Uet spreekt toch ■ilitie en welke indruk willen ■at ai die ■^Lelijk kwaad ^wanneer de een llwilde en deed. Het llelve, en zijn. I 1 wannoer we nu de oogen in ’t rond slaan I |OiJi co landen der oude wereld en opmerken, l|oc de anarchie al driester optreedt en den Bichtmatigen mensch versteld doet staan over ■aai losbandigheid en wreedheid, komt onwille keurig de vraag op de lippenbegint het ■ichtsgcvoel en de consciëntie in kracht af te Semen I Merkt men ■u me menschen het kunnen aanzien en willen ■estenaigen, dat tengevolge van de bestaande JLiehng een enkele klasse der maatschappij ■e>i schepter zwaait en haar alleenheerschappij «anwendt om de andere klassen in de boeien Mnn lavernÜ Haan, dan vraagt men zich af, de koster of de geestelijke den vluchteling heeft ■00 het mogelijk zou zijn, in zulk een ver- - 1 J Ilouding- hei- plichtsgevoel der menigte wakker Ir houden en haar geweten te bewaren voor ||erdooving. II Men zoekt in onze dagen naar middelen om b|o menschheid wat vaster te binden aan plicht BP geweten. i COURANT nas- a MmmmuD ïook n r^gjfeae 1 ;fg*2 fiuuwi «in i ii mini iiimiM mm i L’ Ma^^^~.:-è=£JtX~Jll.lu!l"»n'W1llll'MI»i»IIIIIIUI»llllllllIHHUIUIHHUniUniHI|lKUHHIHIIII PUNTEN VAN BEHANDELING:

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1894 | | pagina 1