e 1 immilt-BL1D M K Bi Lotim voor le Nationale Milina. 11 No. 79. NEG E N-E N-V E E R T I G 8 T E JA ARG ANG. 1894 GEMAKZUCHT. B Eva hadden, toen ze nog in’t Pa- I, 1 op staatkundig of maatschappelijk Alle brieven in te zenden. I 1 En gemakzucht is den mensch aangeboren Het oongevende kringen in egenwoordigen een Dienschelijkheid De reactie gruwt van alles wat zich wapent i zeer verklaarbaar en men mag het haar vergeven. Maar of het verstandig gehandeld is zooals de reactie gewoonlijk optreedt? Deze CO ERANT verschijnt WOENSDAGS en ZATERDAGS- Abonnementsprijs voor 3 maanden f 1.franco per post ƒ1.25. en stukken, uitgave of redactie betreffende, franco Wie geld heeft, heeft iets te zeggen en kan zijn rust- tegen de maatschappelijke ordehet is Indien zouden we ontberen. De reactie errein vindt haar oorzaak in gemakzucht. Het groot-kapitaal, de groot-industrie, de i onze maatschappij ver greep van menschen, die ln menschelijkheid en onmenschelijkheid gelijk staat met andere groepen. Maar terwijl zij de ttacht in handen heeft, zoeken andere groepen plch die macht töe te eigenen, aangezien macht feolijk staat met recht. het er van nemen om op tijd aan lievende neigingen bot te vieren. „Gedenkt den Sabbathdag Vele bijbelwoorden vinden tweeërlei uit drukking. Adam en radijs woonden, aanhoudend Sabbathdag. En toen ze verdreven werden hield de Sab- bathviering voor goed op. Zoo gaat het onder ons nog. Die in ’t Paradijs hun tijd verdrijven met appeltjes plukken, rusten van hun Sabbath- viering. En die de boompjes planten, doen hun best om eens toegang te verwerven aan de Paradijs poorten, teneinde voor goed Sabbathskinderen te worden. Een kenmerk van onzen tijd nu is, dat die poorten worden bestormd onder de milde op vatting van het laisser faire-systeem, zoodat de paradijsbewoners het langzamerhand benauwd beginnen te krijgen en allerlei middelen ver zinnen om de kokende golven te stillen. Het allervernuftigste van de toegepaste mid delen is, dat men de stormachtige menigte in liefde voor dat Paradijs doet ontvlammen en door een zijbeweging deze hartstocht zoekt te leiden en te doen overgaan in haat tegen de bewoners en bestormers van een aangrenzenden lusthofdaarna volgt alles van zelf. De bestormers krijgen kanonnen en gewe ren de bewoners van lusthof nommer twee doen het zelfde met de bestormers van hun lustig leven. En nu is de zaak genoegzoam voorbereid, om op een gegeven oogenblik, wanneer de bestor mers der verschillende paradijsoorden de poorten dreigen te forceeren, deze tegen elkaar in ’t vuur te brengen. Het is dan ook een publiek geheim gewor den, ook bij een groot deel der stormende massa, dat de huidige toestand van den gewa- penden wereldvrede zal blijven tot een of an dere regeering het te benauwd krijgt in eigen land. Japan b.v. heeft zich reeds genoodzaakt ge zien de hand aan het degengevest te slaan, omdat de vorst er geen been meer in zag, door ’t gedrang der woelende partijen in veiligheid te komen. En de man, gelukkig sterveling, die te rech- tertijd de Europeesche beschaving overnam, waarvan de Chineezen altijd afkeerig geweest zijn, heeft groot succes. Zijn volk, zoo lezen we, gloeit van geestdrift en vaderlandsliefde ten gevolge van den wel geslaagden coup. De verst kan het gloeiend metaal thans sme den naar verkiezingmoge Z. K. H. een goed gebruik er van maken Gemakzucht is tegenwoordig, meer dan vroe ger, de invloedrijke drijfveer bij alle klassen en groepen. De strijd om het bestaan wordt zwaarderde graad van de gemakzucht houdt met dien kamp gelijken tred. In de troonrede werd o. a. een wets voordracht aangekondigd „tot het openen der gelegenheid om door het rijk gewaarborgde lijfrenten te ver krijgen. elen lazen daarin het voornemen over te gaan tot de instelling van Rijkspensioen- fondsen met vrijheid al dan niet deel te nemen. (Fransch stelsel). Naar de Residentiebode echter uit de beste bron verneemt was deze opvatting onjuist. De regeering denkt er niet aan pensioenfondsen voor werklieden óp te richten, maar wil dood eenvoudig hun belangen bevorderen en helpen behartigen, door gelegenheid te bieden levens- verzekeringen te stichten, met waarborg en on der beheer van den Staat. Door de regeering is aan de gemeente West- stellmgwerf, op grond van art 49 der wet op het lager onderwijs, een subsidie verleend van f 7000 terwijl haar als buitengewoon subsidie, tot in standhouding der gemeentehuishouding, is toe gekend een_ subsidie van f31,500. Daar de aanvrage f 51,000 bedroeg, besloot de gemeen teraad, op voorstel van B. en W.in een bin nenkort te houden vergadering te overwegen hoe er thans moet worden gehandeld. Het vervoer van herkauwende dieren en var kens is, bij ministerieele beschikking, verboden uit twee kringen in de gemeente Utingeradeel en uit éen kring in de gemeente Tietjerkstera- deel. De grenzen der kringen zijn aangeduid in de Staatse. Wanneer bijzondere redenen af wijking van dat verbod noodzakelijk maken, kan zoodanige afwijking worden toegestaan door deu burgemeester, na advies van den districts-veearts. Van den gouverneur-generaal is bij het de partement van koloniën het navolgende bericht ontvangen; „Van verspreid gerucht dat onder- handelingen met Balliers zouden heropend zijn is mij niets bekend/ De N. R. Ct. heeft een telegram ontvangen waarin, gemeld wordt, dat de te Makasser ver- eenigde hulptroepen, door de vorsten van Goa en Sidenreng aan ons bestuur aangeboden, ont bonden zijn. Er 'zijn intusschen betere tijdingen uit Lom bok gekomen. Gisteren werd in Den .Haag bij het departement van koloniën het volgen de telegram ontvangen'; „Gisteren vier poeris te Mataramna heftigeu tegenstand genomenéén daarvan bezet en versterkt. Gesneuveld 1 officier en 11 mindere mili tairen; zwaar gewond 1 officier en 30 mindere militairen; licht gewond 3 officierenen 15min dere militairen (wier namen, voor zooverre reeds bekend, later zullen worden gepubliceerd). het zit ons allen in ’t bloed en werken vinden we, zoo goed als Adam, een straf. Gemakzucht is dus eene erfzonde. Het Engelsche spreekwoord zegt dat het huis van den Engelschman zijn kasteel is, en wij herhalen Oost, west; thuis ’t best. Het liefst zijn we thuis; in een paar gemak kelijke sloffen steken we onze voeten, in een gemakkelijke chambre-cloak en in een gemak- kelijken stoel bergen we ons lijf; gemakkelijk moet alles zitten. Zelfs de huisvaders, die hun vrijen tijd slijten in cafe of bierhuis, hebben daar gemak gezocht voor de zorgen huns levens, voor den overlast van de huismoeder en kinderen, en het is om de maagzenuwen te prikkelen, wanneer de maag weinig te doen heeft, dat de man een deel, soms het leeuwendeel van zijn verdiende meente-secretarie door of vanwege de lotelin- gen aanvrage kan geschieden voor de getuig- i schriften ter bekoming van vrijstelling van den I -gens 'oroederdienst of als eenig wettig voorts dat om vrijstelling wegens eigen mili tairen dienst of dien van broeders te verkrijgen, de paspoorten of andere bewijzen van ontslag uittreksels-stamboeken of bewijzen van werke- lyken dienst, tenminste tien dagen vóór deu dag waarop de eerste zitting van den Militie raad wordt geopend, ter secretarie voornoemd moeten worden ingeleverd. Sn eek den 25 September 1894. Burgemeester en Wethouders voornoemd, ALMA, Burgemeester, BENNEWITZ, Secretaris. BINNENLAND. ADI ERTENTIEN van 1 tot 4 regels, gewone letter, 40 Cents- voor eiken regel meer 7>;i Cents. Bij abonnement is de prijs belangrijk lager. Voorwaarden daaromtrent te vernemen bij den uitgever. loon besteedt aan jenever. De slotsom is dus Maakt het den werkman wat gemakkelijker, d. i. voorziet hem van een woning die geriefe lijk is ingericht, voorzien van alle denkbare gemakken, verlicht zijn arbeidstijd en levens zorg kortom, herinnert hem metterdaad aan het feit dat zijn voorouders begingen, toen ze, het nomadenleven moede, zich meer gemakke- ijk gingen neerzetten en vaste woonplaats kozen. Wij durven betwijfelen op dien grond, of de bewering waarheid bevat, dat meer vrijen tijd en meer werkloon aan de kroegen ten goede mu komen. Ziet slechts welke menschen daar hun troost ‘Oeken en ge erkent, dat de meesten, misschien allen wel, in de kroeg een afleiding zoeken van den overmatigen arbeid. Een onbetwistbare waarheid is, dat de meeste sterke drank verbruikt wordt in armoedige landstreken en in slechte tijden. En wie zijn dan de verbruikers Voor het meerendeel menschen die het schraal tjes hebben. Hoe beter het den mensch gaat, des te matiger zijn verbruik hij moet immers sparen voor den kwaden dag, om het dan wat gemakkelijker te hebben En we konden het zooveel gemakkelijker hebben, indien alle menschen wijs waren en fan hen kon gezegd worden En wilden daarbij wel. we de machines wat meer gebruikten, heel wat menschenarbeid kunnen Hoe krachtiger de reactie, des te vinniger de aanval, en het einde kan geen ander zijn dan de oorlog op leven en dood. Wanneer men waarneemt, hoe menschen van zoogenaamd vooruitstrevende denkbeelden wor den geweerd, zelfs bij het boompjes planten, gevoelt men dat er iets gaande is dat langza merhand in het tempo van den loopmarsch moet overgaan. De Duitsche monarch begreep het ook, toen Z. E. de vorige week allo partijen, die met hem de paradijsrust deelen, opriep tegen de partijen der omwenteling. En bij ons was het evenzoo toen in het voor jaar van 1894 geen moeite werd ontzien om de joelende massa het stemrechtwapen te ont houden. De reactie vond dat wapentuig te scherp gesmeed. Van mr. v. Houten’s techni sche bekwaamheid hangt het nu af of ze eer lang een minder schadelijk ding in handen zal krijgeneen verroest geweer b.v. dat bij ’t schieten uit elkaar springt of een sabeltje met twee scherpe kanten, waaraan de gebruiker zijn handen bezeert. De gemakzucht is ons aangeboren de inrich ting der tegenwoordige maatschappij met haar uitvindingen en ontdekkingen van allerlei ge makken werkt krachtig mee aan de toeneming in omvang en sterkte der strooming, Zoodat met iederen dag do vraag om gemak grooter, de weigering van dit genot beslister wordt en het een lust is geworden voor den neutralen toeschouwer, de verbazende hoogte op te merkeri van het menschenlijk vernuft in het verzinnen van middelen, die aan de vraag haar krachten ontnemen en aan de weigering het volle gewicht geven zal. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Sneek herinneren, naar aanleiding van artikel 18 der wet van 4 December 1872, (Staatsblad no. 134), de ingezetenen dat steeds aan degenen, die zich daarvoor aanmelden ter Secretarie, der gemeente, gelegen heid wordt gegeven tot kostelooze Inenting en her‘inenting. Sneek, den 2 October 1894. Burgemeester en Wethouders voornoemd, ALMA, Burgemeester. BENNEWITZ, Secretaris. KENNISGEVING. BURGEMEESTER en WETHOUDERS der gemeente Sneek, Gelet op het besluit van den heer Commis saris der Koningin in Friesland van 7 Septem ber 11. Ie Afd. M/S no. 882 (Prov. blad no. 83) Brengen ter openbaren kennis dat de loting van hen, die in dit jaar voor de lichting der Nationale Militie van 1895 dezer gemeente zijn ingeschreven, zal plaats hebben in de Concert zaal alhier op DONDERDAG den 25 OCTO BER e. k., des voormiddags ten 10 uredat op Vrijdag, den 26 October d. a. v., ter ge- rami; i nr iimowissiiim sm. ■b 3 5 e 1 'i' f OEEKKR (OIRAA o-«.vu

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1894 | | pagina 1