K BN Mills II MmilHLIIl Illi DE dlfflffl 11 HOT lIMIIISSBffl SHIH. Lolinn voor do Natioaale Militie, VAN AMSTEL EN IJ. er- 100 er- 3ns nt No. 80. N E Gr E N-E N-V E E R T I G- S T E J 1894. N Gk 6 O O T O IS JE ge- A. van erg a; iiiiiw® zjn i len zijn ernst. heeft A. C. Wertheim aan den socialistischen hemel Alle brieven in te zenden. 13/16 8 k. erd !cha- gge“ f 50 n a 50 a 100. EN- 13.50 1,00, keur 5,00, ,f00, bijna ontgaan zou, hoe de redactie ons tersluiks had meegetroond naar Deze CO UBANT verschijnt WOENSDAGS en ZATERDAGS- Abonnementsprijs voor 3 maanden 1.— franco per post 1.25. en stukken, uitgave of redactie betreffende, franco LM. Oct. gaarne het schip van koers maar ziet geen kans er toe het stembiljethij wacht op -j en blijft dus thuis. keur 12/s- 4.50. enz. --- no. 1. Verordening Wateren, Kaden en Wallen. Reclames tegen het primitief-kohier van ":en Omslag, dienst 1894, bij Ge- maar overigens kan men stap van het blad door de enge poort, een ge lukkige noemen. Wat zou er tegen zijn wanneer de redacteur zelf, inplaats van zijn colporteur, zich bij de menschen aandient, met het verzoek of men as« Bij deze Courant behoort als Bijblad Feuil leton- nummer 179. TLW I1ÈN van 1 tot 4 regels, gewone letter, 40 Cents* voor e en regel meer Cents. Bij abonnement is de prijs belangrijk lager. Voorwaarden daaromtrent te vernemen bü den uitgever. en dan hoog, zeer hoog, zou veel licht kunnen fractie die verandering wil, en bespeurt hij i sing feitelijk in handen hebben, sinds met 19 stemmen tegen 17 en 12 onthouders, werd be sloten dat het program niet socialistisch zal zijn. Het is al zonderling gegaan met de Unie. Vóór de beslissing bij referendum werd g; vraagd, zijn twee vergaderingen gehouden en bij beide gelegenheden heeft het bestuur' het oor deel gevraagd van de leden, die tegenwoordig waren. Den eersten keer was de uitslag, dat het program niet socialistisch, de volgende maal dat het wèl socialistisch zou zijnthans besluit het referendum in eerstgemelden zin en wel op een wijze, dat men grond heeft om te ver moeden, dat een volgend referendum dit besluit weer zal corrigeeren. Zoo krijgen beide fracties om beurt wat verlangen en het lijdt geen twijfel of de ver- eeniging, die zoo juist wordt gekarakteriseerd door haar naam, zal nog jaren lang de Unie blijven van allen, die op staatkundig maar ook op maatschappelijk en economisch gebied de grenzen willen verwijden. Precies als bij de liberalen van Burgerplicht, die in ’f voorjaar vol opgewektheid den weg naar het radicalis me inslaan, maar in ’t najaar met den voorzit ter terugkeeren naar het uitgangspunt en in weemoedsklanken het scheidend seizoen stemt onwillekeurig weemoedig terwijl de Utrechtsche professor zijn ransel pakt, zich ge reed maken om straks den chocolade-speciali- teit naar de raadzaal te voeren. De vereeniging Grondwet handelt meer kon- sequenthaar besluit is gevallen ze zal de Liberale Unie vaarwel zeggen. De vereeniging Burgerplicht handelt meer naar den indruk van ’toogenblik, meer opportunistisch misschien of wel meer naar dichtersgewoonte. Nu Grondwet niet wil blijven bij de libera le Unie en de „Unie“ geweigerd heeft zich aan te sluiten bij de Arbeiderspartij, wordt hier het vermoeden geopperd dat deze twee veree- nigingen eerlang een coalitie willen sluiten. Hoezeer onze tijd zich kenmerkt door het zoe ken van macht in vereeniging, willen we voor alsnog dit vermoeden niet tot het onze maken, al moet erkend worden dat beide vereenigin- gen overeenstemmend denken over een bindend program en gelijkgezind blijken in de lust der losbandigheid tegenover de algemeen merkbare begeerte om te leiden. Naast de radicale Amsterdammer komt nu om er op te komen. Het N. v. N. weet te berichten dat de heer de Koo per circulaire de abonnees van den Amsterdammer uituoodigde hun abonne- j ment op dit blad op te zeggen en het Dagblad j v. N. vindt dit I j dat de wind uit een anderen hoek waait, zoo- 1 dat het schip gaat zwenken, welnu dan zwenkt r hij mee om het roer in handen te houden. j Zoo’n man dunkt ons de voorzitter van Bur- I gerplicht. Het is niet lang geleden nog dat de heer Wertheim naar de harp greep en tokkelde het nieuwe lied op frisschen toon van recht, vrij heid, vooruitgang, gelijkheid voor de wet, het lied der jeugd. Maar met de geestdrift in ’t land is ook de opgewondenheid van den zanger gedaald en thans is het weer stil geworden evenals het lied van den zanger in de bergen zwakker en zwakker wordt en den hoorder ten slotte alleen laat met zijn weemoedige gedachte Scheiden thut weh Wie had zich kunnen voorstellen dit voor jaar, dat den heer Wertheim, nog geen half jaar later, de chocoladefabrikant liever zou zijn dan de mannelijke Kater Niemand, behalve de heer Wertheim zelf misschienhij alleen vermag zich rekenschap te geven van deze kortstondige opwekking. Zijn leeftijd in aanmerking genomen, zullen we dezen minnezanger wel niet meer zien ont gloeien voor hetgeen nieuw, liefelijk en schoon is voor jongeren zijn liedje van verlangen is ten einde en de zanger is ter ruste, tenzij van Houten een massa nieuwe kiezers komt aan brengen en Wertheim gevaar loopt z ju invloed in de hoofdstad te verspelen. Dan zien we hem misschien nog eenmaal den Pegasus bestijgen, om in de hoogte het ide aal te gaan zoekenzoolang die tijd niet daar is zal Bensdorp wel zorgen voor de noodige dosis cacao om de dommelperiode van den „reu- zenkiezer* te rekken. Wertheim, de man van middenstand en mid denstof, zal echter moeite hebben zich ten twee- demale te verheffen, want zijn assistenten ver- i minderen in tal door deze herhaalde buitelin gen naar hoog en laag in zoo korten termijn. De vooruitstrevenden vertrouwen niet meer op zjn zienersblik en de middenstof betwjfe- Slechts één kuiteflikker nog het gesternte van dus geen veranderingen, nu Positie zwak en de onverschilligheid zeer sterk i is, sluit hj zich bij de onverschilligen aan; Mi misbruikt zjn biljet of werpt het in den vuilnisbak. De laatste categorie is hoogeljk ingenomen met die toenemende onverschilligheid hij meent i daarin te zien de kleurloosheid, het tegendeel van wat de Genèstet eens wenschte, toen hij uitriep Wilt g’een man zjn, kiest party De conservatief is gemakzuchtigziet ongaar- üe koersveranderingheeft een innigen afkeer Van oppositie tegen den bestaanden koers en ^oet het zjne om de middenstof sterker te uiaken. Hij verzet zich met alle macht tegen iedere te gaan lezen het N. ,naar“ en ongemanierd. Het doet den lezer goed, op te merken, dat het fameuze modderorgaan uit vrjen wil de rol van zedemeester op zich heeft genomen, moeiljk dezen eersten jeblieft een abonnement wil nemen op zjn blad? Maar t is comedie, da’s waar ook we zjn zoo gewoon ernst, niets dan ernst, hoogen, die pen ernst waar te nemen vau het Nieuwsblad, dat het ons van dit blad den schouwburg. Het euvel is echter voor een Amsterdammer vergeefljk, die dezen winter, bj het uitgaan, in aanhoudend gevaar verkeert bj ongeluk in een of anderen schouwburg binnen te stappen; er zjn er zooveel dat manlief van moeder de vrouw zonder geraaktheid de vermaning mag aanhooren, wanneer hj hoed en wandel stok aanvatZeg man, pas op de comedies 1 Gelukkig dat onze regeering niet naar Am sterdam is verhuisd anders liepen we nog ge vaar ook, dat mr. van Houten in den comedie- zwjmel raaktezjn bezigheden zjn daarvoor te ernstig in deze dagen. Die pretmakerj mag hj met gerust geweten aan anderen, N. v. N., overlaten voor den winter die aanstaande is. De gouden koets, waarmee de minister naar t Binnenhof reed, is het voorspel van ernstiger bezigheid dan de caros waarmee het N. v. N zich naar de comedie begeeft. VERGADERING van den Gemeenteraad van Sneek, op Dinsdag den 9 October 1894, des namiddags ten 7 uur. 1. Resumtie dor Notulen. 2. Mededeeling van ingekomen stukken 3. Benoeming van een Hoofd aan School 4. 5. den Hoofdeljki deputeerde Staten ingediend. 6. Reclames tegen het suppletoir-kohier den Hoofdeljken Omslag, dienst 1894. K E N N I S G E V 1 N G. BURGEMEESTER en WETHOUDERS der gemeente Sneek, Gelet op het besluit van den heer Commis saris der Koningin in Friesland van 7 Septem ber 11. Ie Afd..M/S no. 882 (Prov. blad no. 83) Brengen ter openbaren kennis dat de loting van hen, die in dit jaar voor de lichting der Nationale Militie van 1895 dezer gemeente zjn ingeschreven, zal plaats hebben in de Concert zaal^ alhier op DONDERDAG den 25 OCTO BER e. k., des voormiddags ten 10 ure dat op Vrijdag, den 26 October d. a. v., ter ge- meente-secretarie door of vanwege de lotelïn- gen aanvrage kan geschieden voor de getuig- schriften tor bekoming van vrjstelling van den dienst, wegens broederdienst of als eenig wettig zoon-, voorts dat om vrjstelling wegens eigen mili tairen dienst of dien van broeders te verkrijgen, de paspoorten of andere bewjzen van ontslag, uittreksels-stamboeken of bewjzen van werke- Ijken dienst, tenminste tien dagen vóór den dag, waarop de eerste zitting van den Militie- raad wordt geopend, ter secretarie voornoemd moeten worden ingeleverd. Sneek den 25 September 1894. Burgemeester en Wethouders voornoemd, ALMA, Burgemeester, BENNEWITZ, Secretaris. Onverschilligheid in de zaken van het pu blieke leven, wie is er die ze in bescherming durft nemen, welk belangstellende, die er zich niet aan ergert soms En toch zjn er menschcn, die hetverschjn- sel niet af keuren, maar integendeel er een nut tig gebruik van weten te maken. Wanneer weinigen van de kiesgerechtigden van hun recht gebruik maken, zegt de conservatief Zie je t nu wel, dat het volk geen belang stelt in dat recht En de Ainsterdamsche „Unie“, die zich over de geringe deelneming aan het referendum te leurgesteld gevoelt, redeneert aldus Zie je ’t wel Het meerendeel der leden wenscht dat de zaken bljven zooals ze zjn. Welk een ruim veld van bespiegeling geeft toch de onverschilligheid Ons zomer-seizoen met zjn luimen en buien kan er een punt aan zuigen. De onverschilligheid in haar volmaaksten vorm is welsprekend' door stilzwijgen. Wanneer van dertigduizend kiezers voorden gemeenteraad slechts drie duizend gebruik ma ken van hun stembiljet, bestaan voor het weg- bljven van 9/10 der kiezers verschillende rede nen de een zegt dat het hetzelfde is wie lid vau den gemeenteraad wordtwat B. en W. voorstellen gaat toch door, ’tis hem dus om teven wie op zoo’n gemeentoraadsstoel wordt geplaatst; een ander kan zjn stem ónmogelijk geven aan een der gestelde candidatende een is hem te bekrompen, de ander weer te mild en hj, de man van den middenweg, blijft dus thuis. Een derde zou zien veranderen, döor middel van de groote revolutie Een vierde heeft sinds jaren zjn hart gelucht over tal van grieven betreffende onderwjs, be strating, gasverlichting of iets anders misschien het heeft niet mogen baten nu is het van hart af en hj heeft niets meer te zeggen. 1 kan hem machtig maken Weer een ander maakt goede zaken en r' alle reden om tevreden te zjn hj wenscht hj ziet dat de op- I doen afstralen op zjn omgeving en maakte nog eens van A. C. W. den man van grooten in- het radicale Dagblad bolwerken vloed. Intusschen heeft de Unie zich onledig te houden met de vraag, wat deze vereeniging te doen staat Het referendum heeft weinig licht verschaftvelen waren onverschillig en lieten er zich niet over uit, hoe ze den koers van dit scheepje liefst wenschten. Deze onverschilligheid, zegt het bestuur, was teleurstellend, te meer omdat de invloed der achterbljvers zoo groot had kunnen zjn, dat de weegschaal naar de andere zj was overge slagen men zou dus, om secuur te zjn hoe de leden er over denken dat de vereeniging voort aan zal worden gestuurd, een beslissing moe ten vragen van de niet-stemmers, die de beslis- SI [W? Z0 if - KER COE R A I T. i w er. - z, - Jo an I i ii n» si It 12 9/ /16 PUNTEN VAN BEHANDELING:

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1894 | | pagina 1