imnit tui tirmojMssHHirsjB. NlUttS- H IBimiHUO WOK DE No. 81. N E G E N-E N-V E E R T I G 8 T E J A A R G A N G. 1894. r- 10 r- is t LOSSE GEDACHTEN. EN iiwwifiBiwaii. tit pre- do botsingen van zijn HIIIIIIIWIWIW vertroeteld, be- het andere ge- begint na te Abonnementsprij Alle brieven in te zenden. ooren Zy Honger en liefde Van den menschebjken het leven geen zwa- - .a staat is wanneer Darwin nog ëens werd een kijkje te komen nemen en zelf er van was, dat onder zijn auspiciën de en edelsten Baarvan houden ffü over de 'id Het artikel van sterdammer, over o vooruitstrevende liberalen en radicalen reeds hier en daar besproken. De redactie der Midd. Ct. heeft wel naar het voorstel van den heer Treub schrijft nog ver een ge- aan hun lot Deze CO LEANT verschijnt WOENSDAGS en ZATERDAGS- js voor 3 maanden f 1.franco per post ƒ1.25. en stukken, uitgave of redactie betreffende, franco zijn, strijdt met alle humaniteitsgevoel, toch moet ons het hooge woord er uit, naar onze innige overtuiging, de zwakken zelf schuld men vergeve ons dit woord aan hun slaventoestand. Wat een spectakel Maandagavond in en om ten gronde gaan, hij zou, we ons overtuigd, spijt gevoe- openbaarmaking zijner leer aan Jenschen, die haar zoo schandelijk misbruiken. Zo° werd ook eenmaal de levende leer et christendom door de christelijke voorgan- ers belemmerd in haar groei en ten slotte edood, door ze in hardsteenen vormen te gieten I!J er daarna het geheele geslacht der christe- en mee te vergiftigen. Wij, menschen, zijn van nature geneigd te verdrijven en door overdrijving zelfs de uit- emendste leer waardeloos, dood te maken. Een ander verschijnsel, al even bedenkelijk 'auneer de strijd om het bestaan verwoed fel egmt te worden, is, dat elk op zichzelf gaat aan en den schijn aanneemt, als ging hem het zijner medemenschen in ’t minst niet aan. Elk voor zich elk op zichzelf ziet men ‘et onverschilligheid, met satanische vreugde ;«8, zijn medemensch naast zich in ’t stof Bten. I Ei den werkehjken oorlog, wanneer alle ge- f*1 hartstocht, en alle hartstocht angst, alias |oed is geworden, kan men zich zooiets voor- ook verzoent men er zich mee bij de aan den korten termijn van den krijg. I Maar dat wij, menschen, ons leven lang aldus ,uden moeten doorleven, heel het lange leven, )nder andere liefde dan die de zelfzucht ons fgeeft, de liefde voor ons eigen ik, men p’ijpt dat onder die omstandigheden zoovelen pzuchtig worden, zoovelen onverschillig en voor het overige in pessimisme zich dompelen slacht, of ze worden geminacht en vragen Wat is toch het leven anders dan aanhou dende pijn, angst en afmatting r»* het drukke gewoel des levens, waar men alles doet of Iaat om der wille van het geld, waar de pols koortsachtig jaagt en de angst pijnlijk schroeit, wanneer men ziet dat de buit, het geld, voor hem is, die de langste beenen heeft, of voor hem, die zich kan wringen in alle bochten. De humaniteit verdwijnt, de solidariteit zinkt en het karakter ondergaat de pijnbankproef. Weest humaan en ge wordt bestormd; hebt gemeenschapsgevoel en ge wordt teleurgesteld van zonsopgang tot aan haar ondergangweest eerlijk en ge wordt genegeerd stelt vertrouwen en ge wordt beschaamd in uw verwachting zegt uw meening en men doet al het mogelijke om u onmogelijk te makenmaar vóór alles wacht u denkbeelden in afkeurenden zin uit te spreken over den verfoeilijken maatschappelij- ken toestand van onzen tijd. Om uw humaniteit, uw solidariteit en uw karakter te bewaren, moet ge onafhankelijk zijn. En dagelijks vermeerdert het getal dergenen, die gedoemd zijn afhankelijk te leven van an deren, tot den dood. Afhankelijk zijn we in zeker opzicht allen. Bij wat we voor levensonderhoud of levens genot noodig hebben, wordt hoe lang zoo meer de beschikking er over afhankelijk van an deren. Dit was voorheen niet zoo en nog zijn er wereldstreken, waar de menschen op zichzelf en voor zichzelf leven, en geen andere behoefte hun onderlinge afhankelijkheid vordert dan de behoefte naar gezelligheid. Die toestand vinden we evenwel niet wen- schelijk en we zouden onze onderlinge afhan kelijkheid gelukkig prijzen, indien niet die al oude primitieve toestand onder ons terugkeerde. Dank zij de uitbreiding der wetenschap en haar reusachtige toepassing, wordt het lang, zamerhand mogeiijk, dat sommigen voor hun onderhoud en genot geen andere kracht noodig hebben dan zichzelf. Hun onafhankelijkheid maakt anderen als slaven afhankelijk van hun wil en luim, en daar de laatsten slechts als slaven worden ge duld wanneer ze willooze werktuigen zijn van hun meester, doet zich de vraag voor, of men niet de moeiten des levens zou willen vermin- deren, door deze slavenfamilie vrij te stellen van onderwijs, dat hun later in den weg staat bij hun voornemen, om zich in gelatenheid te onderwerpen aan den wil van den onafhanke lijke. Vooral treft deze slaven vloek het vrouwelijk geslacht. Meisjes en vrouwen behooren tot het zwakkere geslacht, zegt men, en men weet wat dit zeggen wil in een wereld, waar macht alleen recht schept. Of ze worden verafgood, schermd door de machtigen van Constantia Kranig ging het er langs; pre cies zoo ging het als bij sommige bruilofspar- tyen, vroolijk tot de drank in den man en de wijsheid in de kan is dan begint men elkaar min liefehjk te betitelen en eindelijk volgt ge neraal assaut, bij wijze van apotheose. We hebben ons werkelijk geschaamd over ons zelf, verdwaald te zijn geraakt in een ver gadering van vooruitstrevenden, waar men stok slagen uitdeelt voor argumenten. Natuurlijk heeft het socialisme niets uitstaan de met persoonlijke veeten en antipathiën, en we mogen van de wederzijdsche toongevende persorganen, vooral van A. v. A. verwachten, dat het kort en bondig te verstaan geeft, dat de zaak te ernstig is om door een rapsodie van scheldwoorden, dierlijk gebrul en vuistslagen te worden uitgemaaktwij verwachten gestrenge afkeuring van het voorgevallene, dat niet an ders is dan een imposante illustratie van den zoozeer gehaten stelregel dem-bourgeoisie „Macnt is recht14 en herinnert aan van ’t vorig jaar in ’t Noorden. De heer Hermans heeft eens op een tournée een schets gegeven van den hemel, waar hij te midden van zooveel bourgeois zich niet thuis gevoelde. Zoo zouden wij ongaarne vertoeven in een hemel te midden van anarchisten als in Constantia zich presenteerden als de hartstoch telijke vijanden van de vrijheid, die proseeren als de eischers van een menschwaardig bestaan maar van menschwaardigheid nog geen begrip hebben hoegenaamd, of zoo ze dit mochten hebben, door hun dwaas optreden blijk geven van achteruitgang in zelfvertrouwen, dat do zaak, die hun sympathie heeft, de ware is. De anarchie, die voor het individu de onbe perkte vrijheid predikt, heeft vuistslagen uit gedeeld aan andersdenkendendaarmee heeft ze, haar eigen leer een slag in ’t aangezicht gegeven, geen redeneering kan beter bewij zen dan dezen coup, dat de menschen nog ver re staan beneden de verhevenheid der leer die zë willen belijden wat bewezen moest wor den. De parlementairen kregen dus gelijk, al scheen het omgekeerd de revolutionairen ’mo gen het Pyrrhus nastamelen Nog ééne over winning als deze en we zijn verloren. B E K E N D M A KING, BURGEMEESTER en WETHOUDERS der gemeente Sneek maken bekend, dat de eerste kalvermarkt dit jaar invalt op Maandag den 22 October e. k. Sneek, den 9 October 1894. Burgemeester en Wethouders voornoemd, ALMA, Burgemeester. BENNEWITZ, Secretaris. U I T DE PERS. den heer Treub in de Am- mogelijke samensmelting der wordt daar besproken. zijn de eeuwige prikkels i vooruitgang, zegt Schil- er. In de hoofdstad des lands, de hartader van iet maatschappelijk leven, hebben deze oor- len meer dan elders hun bevestiging gevonden. En honger èn liefde, èn honger met liefde amen, drijven de bevolking der hoofdstad voort, )f korter uitgedrukt De zelfzucht heeft in de hoofdstad een hoogte lereikt, die voor de samenleving bedenkelijk >egint te worden de strijd om het bestaan leeft er het karakter verkregen van een oorlog önder oorlogsverklaring. De concurrentie is vrij, dank zij het laisser- aire-systeem, dank zij de afschaffing der patent- die in haar tijd nog eens dezen of genen ‘ceihield zich in den stroom te werpen en hem eed berusten in zijn armoedig bestaan. Ledenkelijk noemden we de zelfzucht naar e hoogte die ze bereikt heeften wie met en stroom meegaat, zal het hierin met ons ens zijn. Vooreerst toch verliest de concurrentie haar Berkelijke of vermeende waarde, welke indivi dualisten er aan toeschrijven, wanneer de over- winning niet meer is aan het verstand, niet Beer is ook aan het toeval, zelfs maar aan den I Inderdaad, ■eroorloofd I getuige Desten bel an rijk lager. Voorwaarden daaromtrent te vernemen bij oen uitgever. J overgëlaten, misbruikt. Zoo ziet men bij avond in de hoofdstraten honger en liefde gepaard, niet om uit edele aan- Zie vrij rond, wie onbevooroordeeld is, in drift elkanders leed te verzachten, maar om uit louter zelfbehoud en zinnelijkheid’ bij wijze van ruiling elk het zijne te geven. Daartoe zijn veel meisjes en vrouwen genood zaakt, al kost het hun strijd tegen betere aan doeningen. Elk voor zich de een uit honger en de ander uit zelfzuchtige liefde daartoe gedreven levert de prostitutie in den tegenwoordigen tijd het vreeselijk schaduwbeeld van het individu alistisch maatschappelijk stelsel. Verfoeit het, lezer, maar wacht er u voor er mee te spotten. Nolens volens gaat ge mee, vroeg of Iaat, in den stroom der prostitutie. Honger en liefde drijven er toe, vandaag de een, morgen de ander, worden alle Saulussen Paulussen. Op het platteland, waar I re eischen stelt en ook de vrouw in desgevorderd haar eigen sober levensonderhoud te verdienen, komt het verschijnsel nog slechts sporadisch voor; maar het wordt algemeener, dank zij den strijd om het bestaan en meer de levenswijze der groote stad volgen. Zoo verloopt onze maatschappij, ondanks al wat haar tegenhoudt in het dierlijke, en vindt zich ten slotte terug in het anarchisme. Het goede zegepraalt ten slotte, maar de anarchie van onzen tijd mocht velen, en daar onder edele denkers, een waarschuwend voor beeld zijn voor de anarchie der toekomst; het stelsel „macht is recht14 moet worden vernie tigd met alle kracht, waarover de zwakken beschikken kunnen, is daaraan echter niet te tornen, zoolang de zwakken onderling in den maalstroom des levens elkander uit honger of liefde blijven exploiteeren. De revolutie schijnt ons daarom weg, wijl het onderling wantrouwen, volg van afhankelijkheid en exploitatie, is door gedrongen in alle lagen der maatschappij van boven tot onder. Er moet organisatie van krachten, zelfver trouwen zijn, voor men tot zelf bewust handelen kan overgaan, en het is dan misschien niet noodig zelfs dat gehandeld worde, wanneer de zwakken, eenmaal verbonden, zich hun kracht bewust zijn geworden en de machtigen der aarde in hun schelp doen kruipen voor de ,Umstürzparteien.“ Zoover zal het moeten komen en inderdaad schijnt het, of Duitschland’s „volk14, ook in den strijd om het bestaan, met zijn meesterwerk van discipline den palm der overwinning zal wegdragen. De zwakken te beschuldigen dat zij zwak maar dat, M hartstocht, dien lachte s*< OURANT. OBEKBR '16 V --•> «-«V.WViVVXUCCiU 1O, 1U

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1894 | | pagina 1