1 m 1 ■IS- ffl 1DÏKWM1DVOOR1 CBBffl III B1RMIIHKW SBL Ir. TREUB sa Os Lanöuatioaalisalis, Bi A Al No. 82. N E G- E N-E N-V EERTIG8TE J 1894. t t 13 O O T O 13 EC 13. Weekbl. klagen en gevaarlijk i i Alle brieven in te zenden. t e n L 1 k !- Cents. Bij abonnement is de prijs -1 te vernemen bij Eeze CO UR ANT verschijnt WOENSDAGS en ZATERDAGS- Abonnementsprijs voor 3 maanden f 1.— franco per post ƒ1.25. Alle brieven en stukken, uitgave of redactie betreffende, franco den onverantwoordelijk verzuim, economi- mingsgezinde de meeste waarde; ze n m wmm mimanBiaiwiawumang» en onver- te wijden, in- -1 onze mer onmisbaar, ze heeft dus voor den hervor- maatschappij zich beweegt niet alleen het euvel vormt het bestendigt, maar het verscherpt ADVERTENT1ËN van 1 tot 4 regels, gewone letter, 40 Cents- voor eiken regel meer 71/i C _U belangrijk lager. Voorwaarden daaromtrent den uitgever. zamerhand ernstiger wordt en dat het met huis middeltjes niet gaan zal op den duur. Dit hebben de voorstanders van landnationa lisatie ingezienhebben ze zich noodeloos be angst gemaakt, des te beter. De tijd zal het wel leeren, maar ze hebben althans het verwijt niet verdiend, hun door mr. Treub toegevoegd ze hebben de historie be studeerd, misschien gebrekkig, wellicht met hel derheid en takt, maar onwetenschappelijk zijn ze toch niet, wanneer ze, alvorens reke ning te houden met ligging, klimaat of aard van den grond en met de zeden, gewoonten en het karakter van het volk, zich bezig houden met de nuchtere vraag: op welke wijze men, zonder onrecht te plegen, het volk de maag zal vullen. Elk mannetje vordert zijn portie. En daar aan komt veel te kort. En nu ziet delandna- tionalisator, dat dit euvel aan de vorming van aard en karakter des volks wel nadeelig kan worden maar dat allereerst de zorg moet wor den besteed aan de maag en die gevuld. Het vraagstuk is ongetwijfeld moeilijk weerhield zeker meerderen nog dan de schillige massa om er zich aan dien men niet zag dat de richting waarin beginselpunt van zijn reis, en zij die hem wil len volgen zijn gedwongen door deze deur bin nen te gaan, omdat zij de eenige is. Dit laatste nu is een der grootste bezwaren bij het maken van bekeerlingen, daar deze van kindsbeen af met de historie, der oude gebrilde met /pgcheven vinger zijn vertrouwd gewor- I De heer Treub heeft in het Soc. paai' aanleiding van het werkje„Toen ik dic tator wasu, eenige bezwaren ontwikkeld tegen de landnationalisatie, die wel verdienen aandachtig F® worden nagegaan. I De bezwaren dan, door den heer Treub te- gen landnationalisatie aangevoerd, zijn in ’t kort leze: dat het denkbeeld onpractisch en onwe tenschappelijk zou zijn. I Hij acht de voorstanders door de theorie be langen en noemt de beweging niet ernstig, kaartoe als verklaring deze zinsnede gebruikt wordt I „Hare voorstanders sloven zich te vergeefs zij maken zoo goed als geen bekeerlingen.“ I De theorie moge hier of daar reden van be- haan hebben, als universeel middel kan men r niet aanwenden; bij ons, waar ze niet spon* pan opkwam maar uit den vreemde werd ge- Pporteerd, houdt deze theorie geen rekening pat de historie en hierin staan de landnatio- lalisatoren bij de sociaal-democraten ten ach- p hoewel deze nu en dan in ’t andere uiter- doet zijn. Daarom vraagt de landnationalisator den bo dem, omdat de verdeeling van den rijkdom hem zeer gebrekkig en in de toekomst een dreigend gevaar voorkomt, waar de eigendom van den grond, even als die van het kapitaal, al meer en meer in enkele handen komt. BEKEN DMA KING. BURGEMEESTER en WETHOUDERS der gemeente Sneek maken bekend, dat de eerste kalvermarkt dit jaar invalt op Maandag den 22 October e. k. bneek, den 9 October 1894. Burgemeester en Wethouders voornoemd, ALMA, Burgemeester BENNEWITZ, Secretaris. KENNISGE VING. Loting voor fis Nationals Militie. BURGEMEESTER en WETHOUDERS der gemeente Sneek, Gelet op het besluit van den heer Commis saris der Koningin in Friesland van 7 Septem ber 11. Ie Afd. M/S no. 882 (Prov. blad no. 83) Brengen ter openbaren kennis dat de lotino- van hen, die in dit jaar voor de lichtin^ der Nationale Militie van 1895 dezer gemeente zijn ingeschreven, zal plaats hebben in de Concert zaal alhier op DONDERDAG den 25 OCTO BER e. k., des voormiddags ten 10 ure dat op Vrijdag, den 26 October d. a. v., ter ge- meente-secretarie door of vanwege de lotelm- gen aanvrage kan geschieden voor de getuig schriften ter bekoming van vrijstelling van den dienst, wegens broederdienst of als eenig wettig zoon voorts dat om vrijstelling wegens eigen mili tairen dienst of dien van broeders te verkrijgen de paspoorten of andere bewijzen van ontslag’ lijken dienst, tenminste tien dagen vóór den raad wordt geopend, ter secretarie moeten worden ingeleverd. Sneek den 12 October 1894. Burgemeester en Wethouders voornoemd, ALMA, Burgemeester. BENNEWITZ, Secretaris, VERKIEZING van Leden der KAMER van KOOPHANDEL en FABRIEKEN. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Sneek, Gelet op art. 11 van het Koninklijk Besluit van den 9 November 1851 (Staatsblad no. 142), houdende vaststelling van een Reglement, be treffende de Kamers van Koophandel en Fa brieken, gewijzigd bij de Koninklijke besluiten van 11 Augustus 1859 (Staatsblad no. 80), 12 Juli 1873 (Staatsblad no. 108) en 10 Augus tus 1894 (Staatsblad no. 142 Maken bekend dat op Maandag 12 November 1894, van des voormiddags elf tot des namiddags één uur, ten Gemeentehuize eene vergadering van Kies gerechtigden voor Leden dier Kamer zal wor den gehouden tot verkiezing van vier leden, ter vervulling der vacatures, met het einde dezes jaars te ontstaan, wegens periodieke af treding. De Lijst der Kiesgerechtigden ligt ter gemeen- te-secretarie voor een ieder ter visie van heden tot en met 20 dezer, binnen welken termijn U vervallen. I Dit is in ’t kort het résumé van mr. Treub’s [eschouwingen, die, we mogen het niet ver- loetnen, ons de heimelijke voldoening verschaf- |n’ dat mr. Treub er ernstig over gaat denken |ch als lid van den Bond voor Landnationali- F*6 te laten inschrijven. I En waarom ook niet I De zaak is uiterst eenvoudig mr. Treub’s hwaren weg te nemen dunkt ons al weinig fneihjker dan het openen van een deur die Pot op slot is. Daar het ons doel is het vaandel der land- lationalisatie ongerept uit het gedrang te voe- p en naar de verklaring van mr. Treub een Peone niet ernstig kan zijn welke weinig of |een bekeerlingen maakt, zijn we te meer ge wikkeld om de open deur een duwtje te geven, WJ1 het bekeereu van mr. Treub aan de land- ■Wionalisatie een ernstiger tint zou geven, Wtgeen een krachtig hulpmiddel bij het red- ■agswerk van ons vaandel zou ziju. j I Wij houden geen rekening met de historie mr. Treub. Maar in dat opzicht staan we gelijk met de Werikanen, wier historie nauwelijks twee •uwen omvat, reden waarom ze rekening zijn ■aan houden met de omstandigheden, dat is ■*et het heden. Amerikanen zijn daarom juist erkend prac- ■sche menschen, wijl ze bij de aanpassing van •uwe denkbeelden niet het verleden, de his- ie> maar het heden, de gegeven omstandig- ■e“en, als uitgangspunt hunner beschouwingen ■uunemen. Mogen wij dan niet practisch worden genoemd ■anneer we de historie slechts vluchtig over- ■C!)> om in het heden de omstandigheden wat WUwkeuriger te toetsen aan recht en billijkheid verschikking dier omstandigheden voor stellen waardoor naar onze zienswijs de so- den en niet in de gelegenheid gesteld zijn ook met de jongere zuster kennis te maken. Wie dus met mr. Treub den drang en den lust gevoelt om op economisch gebied tot her vorming over te gaan, moet zich dagelijks be klagen over het feit, dat de menigte, zonder wier stem elke hervorming een onbegonnen werk is, zoo weinig kennis draagt van het eco nomisch verloop onzer huidige maatschappij. Onzer huidige, zeggen we, omdat we als her vormers practisch willen te werk gaan en dus, de oude koeien niet uit de sloot willende ha len, zoeken naar het beest dat het touw om de horens moet hebben. De Amerikanen, de Engelschen, de Friezen zijn ons voor voor ons echter geen reden tot droefenis. De economische verwording, de evo lutie van het kwaad, is er chronisch geworden en ieder ziet aan de verschijnselen dat de ge neesheer gehaald moet worden. Bij ons ziet men het gesukkel over ’t alge meen gelijkmoedig aan men wil nog niet aan nemen dat de ziekte aanhouden, laat staan ver ergeren zal. Wel neen. Een weinig zoethout of drop voor het hoesten, wat saliemelk voor ’t zwee- ten, en nog een of ander bitter of zoet, zoo meent men, en het zal wel weer losloopen. Zoo men echter de historie van de laatste kwart eeuw wilde raadplegen, zou men zeer waarschijnlijk opmerken, dat het gesukkel lang- uittreksels-stamboeken of bewijzen van 'werke- dag, waarop de eerste zitting van den Militie- voornoemd ciale breuk zal geheeld worden of zouden we onpractisch zijn omdat het verschikkingsplan, zooals wij dat aanvaard hebben, niet door ons maar door vreemden is ontworpen Indien de heer Treub dit mocht meenen, dan komt het ons voor dat zijn bestrijding niet ern stig is, blijkende uit de ontstentenis van be keerlingen naar zijn zijde. Zeker, we zijn onpractischwe willen dit gaarne mr. Treub toegeven. Maar dit euvel geldt ons allen, het geheele Nederlandsche volk. We zijn onpractisch omdat we zoo moeilijk zijn te bewegen om afstand te doen van ons oud mobilair, omdat we te veel hangen aan traditie en te veel raadplegen met de historie. Dit gebrek te bemantelen is in Nederland niet noodighet als een gebrek met den vin ger aan wijzen daarentegen zeer gevaarlijk, en nu behoeft men zich dus niet te bevreemden over het gering aantal bekeerlingen der theorie van landnationalisatie, maar wel over de bewe ring van mr. Treub, dat wij, die uit practisch oogpunt toch een weinig vooruit zijn bij het overige Nederland, zoo bij uitstek onpractisch zijn. Hel is echter moeilijk onder menschen een stemmigheid te verkrijgen over de mate waar in men bij maatschappelijke studiën historie en wetenschap moet raadplegen. Vooral de laatste is teer in de behandeling. Neemt men er een grein te veel van, dan wordt men bevangen door de theorieen een korrel te weinig maakt ons op eens onwetenschappelijk. Tusschen Scylla en Charybdis door bekruipt de reiziger dan ook is het wonder? de lust, dat er een eind mocht komen aan het ge bruik van de wetenschappelijke materie bij het ontwerpen van sociale hervormingen. Men kan van eerbied vervuld zijn voor de wetenschap en met afkeer bezield worden voor de dichtgesluierde onzichtbare die den naam sociologische wetenschap draagt. De historie veronachtzamen geldt voor hervormer als een De historie inzonderheid die onze sche ontwikkeling beschrijft, is voor den her vormer, wat het leeren lezen is voor den ge leerde. Menschenkennis is voor den hervormer on misbaar, maar niemand zal in ernst durven be weren dat deze kennes het privaat eigendom is van historie. Zonder aan de historie iets van haar waarde te ontnemen durven wij echter met gerust ge weten neerschrijven, dat maatschappelijke her vorming door wijziging in de economische ver houdingen de historie niet volstrekt behoeft en dat deze enkel dienen kan om toe te zien en te waarschuwen voor overijling. Het laatste mag men niet geringschatten, maar de historie ontleent hieraan niet haar waarde als factor bij de hervorming. Deze vloeit voort uit de beschrijving der eco nomische ontwikkeling onzer maatschappelijke toestanden, en dat deel is dus voor de hervor- i. s j. i i i e e 1 e r 1 I, S 8 I. BETffiEi

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1894 | | pagina 1