J OUffi H HIT 1BWSSHHT SfflI 1 [olim voor ito Nationale ffliiie. L L i ggi f te I No. 83. N E G E N-E N-V EERTIGSTE J A A R G A N G. 1894. W M ONTWIKKELING. K A EVE RM A RKT dit jaar invalt op Maandag den 22 October e. k. 1 17' O C T O 13 1C 13. V J dat elke tijd *1 ben om door de Alle brieven in te zenden. Bij abonnement is de prijs -te vernemen bij Deze CO UB A N T verschijnt WOENSDAGS en ZATERDAGS- Abonnementsprijs voor 3 maanden 1.— franco per post ƒ1.25. en stukken, uitgave of redactie betreffende, franco Al 1 Ml Ml: if? van onzen tijd I andere gezichtspunten. Het oude en het nieuwe, worstelende om de macht, het heeft menige bladzijde der geschie denis gevuld met onverkwikkelijke beschrijving van botsingen, die geen ander doel hebben gehad dan om het nieuwe te louteren, en met geen andere bedoeling zijn uitgelokt, dan om het nieuwe dood te doen. Elke periode heeft haar paroolmaar ieder parool is het sein geweest van hartstochtelijk kampen voor en tegen den drang der natuur naar ontwikkeling. Welke is dan het parool Geen andere dan deze Vooruitgang, ontwikkeling. En de strijd, daarover aangebonden, is niet zoozeer de quaestie der ontwikkeling zelve die wordt verdedigd of bestreden, een bewijs van den vooruitgang ze geldt nog slechts de vraag hoe de ontwikkeling moet worden verkregen met God of zonder God. Naast deze twee partijen heeft zich door den drang der omstandigheden nog een derde ge vormd, die den strijd ter ontwikkeling wil aan leggen op het doel voor God. Wie van deze drie de juiste wapenkreet heeft gekozen, is moeilijk uit te maken te mid den van den kruitdamp. Oppervlakkig bezien, zal de laatste leus wel het meest aantrekkelijk zijn voor den onbe vooroordeelde alleen de wijze waarop de strij ders „voor God" op het oorlogsveld manoeu- vreeren, is juist niet altijd zeer geschikt om de sympathie voor haar leuze aan te wakkeren tot een hartstocht, die niet terugdeinst en niet rust voor ze overwonnen heeft. In den strijd om het bestaan zijn de omstan digheden langzamerhand belemmerend aan de ontwikkeling geworden. Velen vragen ter wille van kennis en ont wikkeling te vergeefs naar het onmisbare kapi taal, en veel ontwikkelden zien geen kans meer om zonder kapitaal staande te blijven in den strijd. Er zijn te veel ontwikkelden, hoort men be weren, alsof ontwikkeling een voorrecht moet zijn Ontwikkeling, de eisch en het doel van den God in de natuur, is een koopwaar geworden, die door grooter aanbod en met daarmee ge- ëvenredigde vraag in waarde is gedaald. De leus kennis is macht, heeft veel van haar kracht verloren, en zal die meer nog verliezen, naarmate het publiek zich meer al gemeen er op toelegt een deel er van mee te krijgen en onbewust aldus werkzaam is aan de ondermijning van een Voorrecht. Vroeger wist alleen de predikant, hoe de dingen zijn, waartoe ze dienen en hoe ze ge bruikt moeten worden. Tegenwoordig spreken de leeken mee en geven niet zelden blijk beter op de hoogte te zijn dan de herder. Vroeger gingen alleen de zonen der rijken staathuishoudkunde bestudeeren en zich oefenen in de kunst om bij de veranderde tjjdsomstan- ADVEB TEN TIÉN van 1 tot 4 regels, gewone letter, 40 Cents- voor eiken regel meer Cents. T?" belangrijk lager. Voorwaarden daaromtrent den uitgever. De wereldgeschiedenis leert ons dat elke tijd zijn wachtwoord, zijn parool en zijn strijd heeft. Elk tijdvak, van korten of langen duur, is de levensperiode van een of ander brandend vraagstuk j dit opgelost zijnde, min of meer afdoende, komt het nieuwe van een opvolgend tijdperk de aandacht vragen, de gemoederen de geesten bezighouden. mag hieruit het bewijs putten, dat de vervullen en Men wereld nooit stil heeft gestaan en de gevolg trekking, dat ook in de toekomst van stilstand wel geen sprake zijn za). Het is de natuur, die met haar ontdekte en verborgen krachten den mensch voortdrijft, hem prikkelt tot onderzoek en nader brengt tot de waarheid, tot God. Niet uit de openbaring, noch uit de ervaring leert men God kennen, maar met verstand en rede laat Hij zich vinden al moeten thans nog de meest verhelderde geesten zich tevreden stellen met het oplichten van een tip van den sluier en zijn er onder hen een betrekkelijk groot aantal die pessimistisch gestemd worden over het geringe succes bij zoo groote inspan ning. lot dusver hadden we een meer rechtstreeksch zoeken naar God op het aangewezen spoor der openbaringsschriften, en de geschillen over de uitkomst, welke dikwijls in oorlogen oversloe gen, waren van speciaal godsdienstigen aard. Orn ons merken we mingvan Brengen ter openbaren kennis dat de loting van hen, die in dit jaar voor de lichting der Nationale Militie van 1895 dezer gemeente zijn ingeschreven, zal plaats hebben in de Concert zaal alhier op DONDERDAG den 25 OCTO BER e. k., des voormiddags ten 10 ure dat op Vrijdag, den 26 October d. a. v., ter ge- meente-secretarie door of vanwege de lotelm- gen aanvrage kan geschieden voor de getuig schriften ter bekoming van vrijstelling van dea dienst, wegens broederdienst of als eenig wettig zoon voorts dat om vrijstelling wegens eigen mili tairen dienst of dien van broeders te verkrijgen de paspoorten of andere bewijzen van ontslag’ uittreksels-stamboeken of bewijzen van werke- lijken dienst, tenminste tien dagen vóór den dag, waarop de eerste zitting van den Militie raad wordt geopend, ter secretarie voornoemd moeten worden ingeleverd. Sneek den 12 October 1894. Burgemeester en Wethouders voornoemd, ALMA, Burgemeester. BENNEWITZ, Secretaris, BEKEN DMA KING. BURGEMEESTER en WETHOUDERS der gemeente Sneek maken bekend, dat de eerste Sneek, den 9 October 1894. Burgemeester en Wethouders voornoemd, ALMA, Burgemeester. BENNEWITZ, Secretaris. UIT D E P E R S. r Zondag is in Den Haag aan den oud-minister Tak van Poortvliet het huldeblijk overhandigd, hem door verschillende werklieden-vereenigingen aangeboden, ter herinnering aan zijn poging om het kiesrecht uit te breiden zoover de Grond wet het gedoogt. De voorzitter van de wrerklieden-vereenigm°" „Ontwikkeling", de heer Coeland, van welke het plan was uitgegaan, voerde ’t woord, waar na de feestredenaar, de voorzitter van de smids- gezellen-vereeniging St. Eloy van Rotterdam, een meer uitvoerige toespraak hield. Hij deed daarin vooral uitkomen, dat van de werklieden een protest moest uitgaan tegen de handelingen der Tweede Kamer en deze hulde als zoodanig moest worden aangemerkt. De heer Tak van Poortvliet heeft den gevers een kort woord van dank gebracht en daarna eenige aandacht gewijd aan den politieken toestand. „Ik schat het hoog, aldus ongeveer sprak hij volgens de lezing van ’t Hand, en de Tel., dat zoovelen mijner' medeburgers ten aanzien der uitbreiding van het kiesrecht in dezen vorm getuigenis willen afleggen van hun teleurstel ling, van hun wenschen, van hun vertrouwen in de toekomst. Na de gebeurtenissen van het afgeloopen voorjaar had een gevoel van teleur stelling wel allermeest de bovenhand onder hen, aan wie de kiesbevoegdheid bij voortduring werd onthouden. En met reden. Niet slechts bleef aan den Nederlandschen werkman ontzegd, wat buiten onze grenzen thans overal aan zijns gelijke is verzekerd, het recht, om door middel van het stembiljet mede te spreken bij de behartiging van belangen en bij de beslissing omtrent maat regelen, die hem evenzeer raken, als zijne tot dusver in dit opzicht meer bevoorrechte land- genooten. Maar bovenal moest het hem treffen, dat zoo veelvuldig was gebleken een gemis aan te bepalen tot de laatste eeuwen, als leus der zestiende op hervor- de zeventiende vaststelling der waarheid in het dogmavan de achttiende ontworsteling aan het dogma door verlichting, en in de negentiende, althans wanneer men de laatste kwarteeuw uitzondertontwikkeling door onderwijs. Het is, wat we hier opsomden, een periode uit den eeuwigen strijd om waarheid op gods dienstig gebied. Zoodra meent men niet die waarheid te heb- gevonden, of de middelen worden beraamd het gevondene, de waarheid, te bewaren, ze in een stelling te belichamen. Maar natuur, die aan de menschelijke rede geen rust laat, drijft de gedachte voort op onbegane Paden het „geen toegang" is voor den men- schehjken geest de prikkel tot verzet, de aan sporing om de slagboomen te forceeren. Honger en liefde naar en voor het ware, schoone en goede doen bet hunne, om den denkenden mensch bezig te houden niet alleen roet hetgeen vastgesteld is, maar ook met dat gene, waarop de toekomst eenmaal sanctie geven zal. Be fantasie droomt van den onzienlijke en schept zich een voorstelling, die ze zich verstout aan het oordeel der rede ter goedkeuring voor te leggen. De wereld staat niet stil, ze kan den drang der natuur geen weerstand bieden. Alleen dat deel, hetwelk zich gevleid heeft in de armen van het gemakj wordt verdrietig gestemd bij het vernemen van nieuwe onderstellingen en digheden aan de oude theorie een nieuw kleed aan te passen, dat wel naar het uiterlijk zich anders voordeed, maar innerlijk geen ander gehalte had gekregen dan de oude Geld is macht Tegenwoordig oefenen ook niet-rijken zich in de kunst van denken en oordeelen en is het wonder dat zij zich afkeerig toonen van de slotsom, waartoe hun meer bedeelde natuur- gonooten zijn gekomen Kan men iets anders verwachten dan dit, dat de minder begunstigden met fortuin, in zelfver trouwen op hun ontwaakte denkkracht uitroe pen Kennis is Machten dat zij aandringen op ontwikkeling Neen, natuurlijk niet. Immers, hun eisch is volmaakt in overeenstemming met den drang der natuur, den wil van God Hun wensch zal vroeg of laat worden inge willigd de loop der natuur is te belemmeren, maar te stuiten, te keeren, is zij niet. Voor God! dus moeten allen zijn, die den afloop van den strijd willen bespoedigen. Mogen zij, die thans roepen voor God niet vervallen in den euvel der mannen van de 17de eeuwmogen zij, wanneer eenmaal vol daan is aan hun vordering, niet van verketter den tot kettermeesters worden Want de heilstaat kan alleen dan worden bereikt, wanneer men ten allen tijde het gezag der ontwikkeling, de evolutie, niet belemmert. VERKIEZING van Leden der KAMER van KOOPHANDEL en FABRIEKEN. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Sneek, Gelet op art. 11 van het Koninklijk Besluit vap den 9 November 1851 {Staatsblad no. 142), hopdende vaststelling van een Reglement, be treffende de Kamers van Koophandel en Fa brieken, gewijzigd bij de Koninklijke besluiten van 11 Augustus 1859 (Staatsblad no. 80), 12 Juli 1873 (Staatsblad no. 108) en 10 Augus tus 1894 (Staatsblad no. 142 Maken bekend dat op Maandag 12 November 1894, van des voormiddags elf tot des namiddags één uur, ten Gemeentehuize eene vergadering van Kies gerechtigden voor Leden dier Kamer zal wor den gehouden tot verkiezing van vier leden, ter vervulling der vacatures, met het einde dezes jaars te ontstaan, wegens periodieke af treding. De Lijst der Kiesgerechtigden ligt ter gemeen- te-secretarie voor een ieder ter visie van heden tot en met 20 dezer, binnen welken termijn bezwaren tegen die Lijst bij het Gemeentebe stuur kunnen worden ingeleverd. Sneek den 12 October 1894. Burgemeester en Wethouders voornoemd, ALMA, Burgemeester. BENNEWITZ, Secretaris. KENNISGE VING. BURGEMEESTER en WETHOUDERS der gemeente Sneek, Gelet op het besluit van den heer Commis saris der Koningin in Friesland van 7 Septem ber U. Ie Afd. M/S no. 882 (Prov. blad ao. 83) Muus h iinimn» uni de strips li 3 3 I

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1894 | | pagina 1