u. ■ffi- II WIRRWIE-BUD Ï90RIII J ifiJd L Loüii voor fle Nationale ffilitis. I No. 84. N E G E N-E N-V EERTIGSTE J 1804. A R G A N G. 4 en IV III 01. J KALVERM ARKT dit jaar invalt op Maandag den 22 October e. k. AW 5OORD JEIN SKUJlJO. A. I 9 - 40 7 a 0 a 00. eur 5e l/8. ,00. k. rd: ha gen M. Oct. IN. .00 ,50, eur ,N- lel- ch- t.), rik lag MA ADVERTENT1ËN voor eiken regel meer belangrijk lager. Voorwaarden daaromtrent den uitgever. h s k /3 bun kansen zijn de teugels van het bewind in van het liberalisme, dat door schoon© beloften het socialisme, en door uitstel van de verwezenlijking zich het clericalism© van ’t lijf zoekt te houden. Deze voorzichtigheids-taktiek van de deftige heeren, is de proloog van het drama dat ein digt met den doodelijken afloop der partij. Het middel waarmee de eene partij wordt gepaaid, stoot de andere af, vice versa. De clericalen ergeren zich aan toezeggingen van sociaal-politieke wetsontwerpen van de re- geering en de socialisten van alle gading, de democraten, slaan elke zijwaartsche beweging van deze regeering naar rechts, elk vriendelijk gebaar aan het adres der clericalen met wan trouwen gade. De socialisten en de clericalen ziedaar in de toekomst de twee staatspartijen die elkaar zul len bekampendaar tusschen of daar naast is geen partij van eenig gewicht denkbaar. De Belgen maken ons aanschouwelijk dat de liberale partij als tusschending slechts van tij delijk nut kan zijn voor een der strijdende partijen, die niet de kracht nog in zich gevoelt om in ’t open veld slag te leverenals in den oorlog is voor de zwakkere elk tusschending een middel om zich schuil te houden voor het vuur van den vijand. De leus le cléricalisme, voilé, l’ennemiheeft lang gegolden als de leus der liberalen. Deze leus werd door de democraten sinds lang losgela ten zij achtten haar niet van actueel belang. Maar ook bij de liberalen is de kracht dezer leus verzwaktmen is begonnen in te zien dat de vijand niet het clericalisme is, maar dat het socialisme het meest gevaarlijk is geworden. De liberale partij, het tusschending, is zich als zoodanig haar roeping bewust geworden. De clericale macht zal op den duur de zwakkere zijn en tegenover de democratie zal de rijke partij als scherm of schutsmuur diensten kun nen praesteeren, waarvoor Rome niet dankbaar genoeg zijn kan. Daarom is de opruiming van dit bolwerk een unheimische voorspelling aan ’t adres van de clericale macht. In België heeft de werkliedenpartij stoutweg bij deze verkiezing den doctrinairen den oorlog verklaard zij wilden de slechting van dit bol werk, om de clericalen beter te kunnen raken. Dit was van de werkliedenpartij zeer juist ge zien, en de progressisten, die dezen schutsmuur hielpen steunen, begingen daarmee een groote fout, onvergeeflijk voor progressistische hoofden; of wel ze begonnen in te zien dat de socialis tische macht gevaarlijk werd voor de maat schappelijke „orde” en ze deinsden terug voor het denkbeeld, dat hun bij de verdwijning van de liberale schans slechts keus werd gelaten tusschen catholieisme en socialisten. Hoe het zij, de progressisten verkeerden in moeilijke positiethans wordt hun de tijd geschonken ernstig te overwegen, of na de verwijdering der liberale tusschenpartij niet een andere daarvoor in de plaats dient te komen en of niet zij juist de aangewezenen zijn, die als stootkussen dienst moeten doen in de toekomst, wanneer de socia listische partij de oud-liberale leus tot de hare zal maken ,50, •00, van 1 tot 4 regels, gewone letter, 40 Cents; 7*/2 Cents. Bij abonnement is de prjjs -te vernemen bij Bij deze Courant behoort als Bijblad Feuil- leton-nummer 180. Deze CO VRANT verschijnt WOENSDAGS en ZATERDAGS- Abonnementsprijs voor 3 maanden f 1.— franco per post ƒ1.25. Alle brieven en stukken, uitgave of redactie betreffende, franco in te zenden. de reactie tie-partij. De stand der partijen in België is thans de ze De clericalen gaan achteruitde progres sisten, die heulen met het liberalisme, verspelen -15 bet liberalisme is op zijn uitvaart, deze verliezen komen aan het socialisme ten goede. Deze uitslag is ook voor Noord-Nederland niet zonder beteekenis. Bij ons banden Het artikel van den heer Treub in de Arnst. over radicalen en radicaal-liberalen wordt nog steeds druk besproken. Onderscheiden leden der partij hebben er hun meening over gezegd. Onverdeeld gunstig is die niet en de meerder heid schijnt op zichzelf niet bijzonder geneigd den heer Treub te volgen. Sommigen, als mr. Z. v. d. Bergh, dringen aan op nadere verkla ringen en stellen de vraag of de heer Treub ook eenige inlichting kan verschaffen over do meening der liberalen met wie men tot samen werking zou komen. Anderen zijn voor samen werking op enkele punten, maar tegen samen smelting. De heer J. Boer Hz. te Utrecht toont zich nog het meest iugenomen met hetgeen mr. T. schreef. Hij vraagt wat er van de eerstvol gende kieswetstrijd moet worden als allerlei on derling krakeelende fracties van democratische richting staan tegenover den aaneengesloten pha lanx van conservatieven en beschouwt het arti kel als een’ernstige poging door mr. Treub aan gewend om de verspreide democraten, voor zoo ver zij hun beginsel niet ontleenen aan een li beralistisch, katholiek of socialistisch geloof, te verzamelen. Deze laatste meening wordt ook gekoesterd door den heer Becker te Amsterdam, die vroe ger tot de radicalen behoorde, maar de partij verliet omdat zij zich op een gewichtig oogen- blik de kieswet van Tak niet beslist heeft kunnen beenzotten over personeele aspiraties. Iets meer zelfopoffering en iets minder zelf overschatting acht bij voor de radicalen te Am sterdam wel noodig. Komt de zaak der samen smelting niet tot stand en spoedig ook dan dreigt eensdeels het gevaar dat de radicaal- liberale fractie, tot krachtig optreden in hare bewegingen gehinderd, steun blijft zoeken naar rechts, anderdeels dat de radicale partij zal af zakken naar links, naar de soc. democr. par lementairen. Voor zoover niet bij een der ker kelijke partijen aangesloten, zal dan die bree- de stroom der middelklasse verstoken zijn van de voorlichting eener innerlijke krachtige partij, waarin zij vertrouwen stelt. Wie hiervan voor deel zullen trekken is niet moeilijk te gissen en voor langen tijd zal een verwarde politieke toestand bestendigd worden, waarvan de gevol gen noodlottig kunnen zijn voor het algemeen belang. Dit laatste artikel is dus ook ten deele ge richt tegen de liberalen, die tot dusver met uitzondering van de Nederlander van weinig ingenomenheid blijk geven met het plan. Het Vad. en de Arnh. Ct.beiden krachtige voor standers van de kieswet-Tak en van de politiek door de liberalen: type-Kerdijk, -Veegens en -Borgesius gevoerd, laten zich ontwijkend uit en kijken de kat eens uit den boom. Nog zij vermeld dat het Dagblad het Am- sterdamsche na de vier artikelen, aan de zaak gewijd, verder het stilzwijgen heeft be waard. Thans komt zij er nog eens op terug, maar om te verklaren dat er h. t zelden een bodemloozer discussie is gevoerd als die, welke de paspoorten of andere bewijzen van ontslag uittreksels-stamboeken of bewijzen van werke- lijken dienst, tenminste tien dagen vóór den dag, waarop de eerste zitting van den Militie raad wordt geopend, ter secretarie voornoemd moeten worden ingeleverd. Sneek den 12 October 1894. Burgemeester en Wethouders voornoemd, ALMA, Burgemeester. BENNEWITZ, Secretaris, UIT DE PERS. Le cléricalisme, voila l’ennemi. Zoo staan de zaken in België en in andere landen van Europa gaat het dien weg op, tout comme chez nous. Bij de eerste uitbreiding van ’t kiesrecht is van de „regeeringspartij”, zooals ze zich euphe- mistisch gelieft te noemen, weinig meer te ver wachten dan een puinhoop, tenzij Rome, dat bij ons handiger manoeuvreert dan in België, den steenhoop beschermen wil, om er, naar Balineeschen trant, schietgaten in te maken. De verschijnselen zijn er reeds, dat Rome het voornemen koestert de liberale partij er voor te schuiven, om achter deze degelijke voorhoede met hoop op succès te kunnen manoeuvreeren. Rome heeft geen zitting genomen in ons liberaal KabinetRome zit er liever achter Rome zal het den heeren Roëll c. s. niet lastig maken, mits natuurlijk de heeren Rome willen beschermen, zoolang de nieuwe combi natie van liberaal-radicalen en radicaal-liberalen nog niet wil hechten. De Belgen hebben Zondag jl. getoond, dat hun politieke ontwikkeling de onze overtreft, ondanks of dank zij het katholiek dompertje. Zij hebben voor ons instantané het licht ge worpen op den loop der maatschappelijke ont wikkeling De democratie over de „liberale” brokkels heen tegen het clericalisme het clericalisme achter de liberale schutting tot deze een puin hoop is geschoten, aldus de toestand bij ons. Deze twee vullen elkander aande eene schilderij is de pendant van de andere en zoo vormen Noord en Zuid nog eens een harmo nisch geheel op het einde van de eeuw, door hen als broeders, lotgenooten, ingetreden. BEKEND MA KING. BURGEMEESTER en WETHOUDERS der gemeente Sneek maken bekend, dat de eerste Sneek, den 9 October 1894. Burgemeester en Wethouders voornoemd, ALMA, Burgemeester BENNEWITZ, Secretaris. KENNISGEVING. BURGEMEESTER en WETHOUDERS der gemeente Sneek, Gelet op het besluit van den heer Commis saris der Koningin in Friesland van 7 Septem ber 11. le Afd. M/S no. 882 (Prov. blad no. 83); Brengen ter openbaren kennis dat de loting van hen, die in dit jaar voor de lichting der Nationale Militie van 1895 dezer gemeente zijn ingeschreven, zal plaats hebben in de Concert zaal alhier op DONDERDAG den 25 OCTO BER e. k., des voormiddags ten 10 uredat op Vrijdag, den 26 October d. a. v., ter ge- meente-secretarie door of vanwege t._ gen aanvrage kan geschieden voor schriften ter bekoming van vrijstelling dienst, wegens broederdienst of als een zoon', voorts dat om vrijstelling wegens eigen mili tairen dienst of dien van broeders te verkrijgen, De verkiezingen in België, met spanning te gemoet gezien en met krachtsinspanning voor bereid, hebben den volke een hoogst leerzamen wenk gegeven. Het resultaat is, we weten het, voldoende bekend om te kunnen constateeren, hoe de stemming is onder het volk. Ontegenzeggelijk is het oud-liberalisme, dat zoo hardnekkig aan de geavanceerde partijen den rug pleegt toe te keeren, in België ver- gruizeld. Deze nederlaag, verpletterend als ze geweest is, valt niet meer goed te maken indien bij de herstemmingen het socialisme niet bijspringt zijn de legioenen van Frère Orban, met den veldheer incluis, voor goed uit het veld ge slagen. Staat het socialisme bij de herstemmingen aan de zijde der „liberalen*4 en mochten deze winnen, dat mag men waarlijk medelijden heb ben met de positie van de overwinnaars, die eerlang zullen gedwongen worden hun anti- clericalistische leus te laten varen, om zich te keeren tegen de partij, die hen het veld deden behouden. Beter dan zulk een victorie, is de nederlaag; tenners met de victorie verspeelt de fractie haar zedelijk prestige en haar vrijheid van handelen. Hoe het dan ook verder loopt, als vaststaan de mag worden aangenomen dat de „liberale44 vlag is ondergegaan. De clericale partij blijft aan ’t roer, dit was te voorziende mannen die het meervoudig verplicht kiesrecht hebben uitgedacht, wisten zeer wel dat deze maatregel alleen den stroom der geavanceerde denkbeelden nog een tijdlang zou kunnen belemmeren. Maar meer dan belemmeren, we zien het aan den uitslag van deze verkiezing, vermag ook deze krijgslist niet. Wanneer men eigen partijgeuooten voorziet van repeteergeweren en de socialisten laat vech ten met klap- of donderbussen, staan de par tijen niet gelijk ondanks deze ongelijkheid hebben de socialisten op nagenoeg twintig plaat sen de overwinning weten te bevechten. Men kan na deze verkiezing geen onwetend heid meer voorwenden omtrent de meeningen en gevoelens onder het volk, wanneer men in de reactie een toevlucht zoekt tegen de revolu- SAKE I COIR A 1 mi ij in: r iMiiram sms. aan- I ?en 75 7 42 8 8 35 914 929 943 955 10 8 1015 650 7- 77 7 20 8 8- 815 8 35 815 6—* 645' 730' ;s. - lüi ge- de lotelin- de getuig- J van den als eenig wettig /s ‘lis 10 30

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1894 | | pagina 1