I BW-ffllDKHWlHLllI I00RM I I I I g Vrijwillige Oefeningen in den Wapenhandel. No. 86. N E G E N-E N-V EÉRTIGSTE J A A R G A N G. 1894. J KALVERMARKT de zal deze meerdere geschikt- I t. I A I Alle brieven in te zenden. f ;O a a Deze CO UR ANT verschijnt WOENSDAGS en ZATERDAGS- Abonnementsprijs voor 3 maanden f 1.franco per post ƒ1.25. en stukken, uitgave of redactie betreffende, franco t. n i; dat is de bestrijder niet van de personen der redactie van dit orgaan, maar van de richting die zij voorstaan. Misschien zien we verkeerd, maar ons komt het waarschijnlijk voor, dat het blad den reeds zoo zwaren struggle for life noodeloos verzwaart, wanneer het niet strikt tot het zakelijke zich blijft bepalen. Daarmee wint men altijd meer op den duurklinke dan deze krijgstrompet minder onheilspellend dan de doorschoten trompet bij Vionville met haar schrille tonen. La groupe feministe we bedoelen niet de Fransche Kamerclub, die in den socialen strijd een uitvlucht schijnt te zoeken la groupe feministe, alias vrije-vrouwenvereeniging, heeft een verzoekschrift gericht aan H. M. de Ko ningin op onderscheiden gronden vragen de vrije-vrouwen het kiesrecht. Inderdaad zou het huwelijk in zijn aloude regeling minder verzet ontmoeten, indien de vrouw haar man koos, in plaats van omgekeerd, zooals thans geschiedt. Een huwelijk is een gedwongen liefdesver bintenis het gedwongene maakt dat de liefde aanhoudend in gevaar verkeert. De vrijheid zit ons in ’t bloed wij willen dus in vrijheid liefhebbengedwongen liefde is geforceerde fraaiigheid, waarop we willen afdingen als op alles wat men ons opdringen wil. De druk der wet en de hinderpalen, ja, het ónmogelijke om er aan te ontkomen, zou veel van zijn prikkeling verliezen, indien de vrouw het initiatief tot een huwelijkscontract had te nemende liefde neemt haar gansche leven in beslag, zegt Schillerbij den man slechts een periode van diens bestaan. Daarom is de vrouw de eerstaangewezene, om als waarborg te dienen dat het huwelijk liefde zijzij immers bezit den grootsten schat van dien hartstocht? En zooals thans die huwelijken worden ge sloten is die waarborg niet te verkrijgen. Het is een toeval dat de vrouw den man van haar keuze krijgt, en dus is het geluk van het huwelijk afhankelijk van een toeval, dat door de orthodoxe wet niet wordt erkend, die zegt Het huwelijk moet gelukkig zijnhet huwe lijk zij dus onontbindbaar. De vrije-vrouwen vragen echter iets anders aan de Koningin hét kiesrecht voor gemeente raad, provinciale- en generale staten. Zij hebben gelijk, de vrije-vrouwen, want verbetering van het lot is voor haar van actueel belang, en lotsverbetering wordt haar niet gewaarborgd, zoolang ze niet zelve de macht hebben ver kregen om hierin te voorzien. Er zijn wel heeren in onze Tweede Kamer, die als het zoo te pas kan komen een woord van waardeering of toezegging aan ’t adres der vrouwen laten hooren, maar de zijde, van welke deze geavanceerde God beter ’t uitlatingen komen, is meer dan verdacht. Verdeel en heersch, la groupe feministe is conservatief en weet den drang der mannen niet beter te weerstaan dan door de vrouwen een pluimpje te geven. ADVERTENT1ËN van 1 tot 4 regels, gewone letter, 40 Cents- voor e ’en regel meer 71/1 Cents. Bij abonnement is de prijs belangrijk lager. Voorwaarden daaromtrent te vernemen bij den uitgever. Dat het middel niet zonder gevolg in praktijk dit jaar invalt de verslagen van de °P Maandag den 5 November e.k. bneek, den 23 October 1894. Burgemeester en Wethouders voornoemd, ALMA, Burgemeester. BEN NE WITZ, Secre taris. VERGADERING. van den Gemeenteraad van Sneer, op Maandag den 29 October 1894, des voormiddags ten 10 uur. 1. Resumtie der Notulen. 2. Mededeeling van ingekomen stukken enz. 3. Benoeming van eene Onderwijzeres aan School no. 4. 4. Adres inzake den aanleg eener bronwa- terleiding. 5. Adres van J. A. de Graaf. 6. Vaststelling-Verordening Wateren, Ka den en Wallen. 7. Gemeente-begrooting, dienst 1895. BEKEND MA KING. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van de gemeente Sneek, maken door deze aan de belanghebbenden bekend, dat ingevolge artikel 27 der Wet op het personeel van den 29sten Maart 1833 {Staatsblad no. 4), een ieder ge- houden is, aangifte te doen van de perseelen die op den 15den Mei dezes jaars niet in ge bruik waren, of, door eeuen huisbewaarder be woond zijnde, gedurende den loop van het dienstjaar in gebruik genomen of van mobilair voorzien werden; van het aanschaffen van meerdere aienst- en werkboden of paarden dan op den 15 Mei werden gehouden; en eindelijk van het aanwenden tot belastbaar gebruik van zulke voorwerpen van de 5de en 6e grond slagen, als aanvankelijk tot onbelastbare einden aangelegd of gebezigd zijn, zoomede van paar den wier laatsten melktand, in den loop van het jaar, door een snijtand is vervangen. Zullende de. aangiften hiervan moeten geschie den ten kantore van den Ontvanger, alvorens die omstandigheden komen te ontstaan. Wijders wordt hierbij herinnerd, dat volgens het laatste lid van het eenig artikel der wet van 20 Juli 1884 {Staatsblad no. 149), de be palingen omtrent tijdelijke vrijstelling van grond belasting, zijn blijven bestaan voor gebouwen zoolang deze dienen tot landbouw, tuinbouw’ veehouderij of soortgelijke middelen van nij- verheid, om den ontgonnen of drooggemaakten grond zelven vruchten te doen afwerpen en dat ter bekoming daarvan, door de belangheb benden binnen drie maanden, na de ingebruik stelling van die perceelen, aan het Gemeente bestuur -aangifte moet worden gedaan. Sneek den 26 October 1894. Burgemeester en Wethouders voornoemd, ALMA, Burgemeester. BENNEWITZ, Secretaris, De BURGEMEESTER van Sneek brengt ter kennis van belanghebbenden, dat boven genoem de oefeningen, beginnende 30 October e.k. zooveel mogelijk des Dinsdags en Vrijdags s avonds van 6 tot 8 uur, in de Concertzaal alhier zullen gehouden worden. Sneek den 26 October 1894. De Burgemeester voornoemd ALMA. BEKENDMAKING. BURGEMEESTER en WETHOUDERS der Loopuit en Het eerste nummer ziet er flink uit kennismaking waard. Alleen hebben kleine bedenking tegen het entrefilet: penning.” Recht voor Allen heeft meer dan eens het niet onverdiende verwijt moeten hooren, dat net geheel ten onrechte, als propagandablad wel eens personaliteiten tapte, inplaats van zake lijkheden te behandelen. Juist omdat ons deze aantijging billijk ver diend voorkomt, vindiceeren we voor ons het recht „de(n) Stnjdpenning” in het eerste num mer het beste van het propaganda-blad misplaatst te noemen. Het blad voorziet in een behoeftehet vult eeu plaats die reeds te lang onbezet was ook beoogt het, behalve de propaganda voor de so- ciaal-democratie, het werven van medestrijders voor het parlementair socialisme, en met het laatste doel voor oogen is de Nieuwe Tijd de gesignaleerde antagonist van Recht voor Allen, O JE S CJII O 31 31 E L. Verwatering dat woord is tegenwoordig een stopwoord bij de verschillende politieke en sociale partijen die op vooroefening zijn uitge gaan tegen het aanstaande winterseizoen. ’t Is de eene vergadering voor, de andere na, en onderwijl wordt de Amsterdammer een ren dezvous van de hoofden en pseudo-hoofden der radicale partij, die op uitnoodiging van mr. Treub successievelijk het redactioneel gedeelte voldruppelen met hunne relatieve opinion over verzoening, samenwerking en samensmelting. Eiken avond brengt ons het advies van een ander hoofd komen er niet meer, dan zijn we aan het getal zeven, wat denken doet aan den draak met zijn zeven koppen, die niet te doo- den was en er toch aan moest gelooven, dank zij Jason en zijn trouwe Medeia. Wie Jason moet verbeelden behoeven we ze ker niet te zeggen; de draak is ook bekend genoeg, en Medeia kan ieder die het weekblad de Amsterdammer leest, gemakkelijk ontdekken op de plaat van Zondag jongstleden. Daar Jason, volgens het verhaal, ten slotte teleurgesteld werd in zijn amourette en stierf onder de handen van Medeia, dienen we, om geen pijnlijke gevolgtrekkingen te maken voor de toekomst van Jason, even er aan te herin neren, dat beelden zelden of ooit in alle bij zonderheden de gedachte werkelijkheid terug geven, of liever gezegd dat alle vergelijking mank gaat. Wie zou bijvoorbeeld gedacht hebben dat we in de laatste twee maanden er getuige van zou den zijn, dat men er mee ophoudt van den nieuwen tijd te profeteeren en na eenig poozen den nieuwen tijd in anderen vorm weer gaat uitgeven De Nieuwe Tijd scheen achter „den asem”, maar is weer aan ’t loopen en aan ’t ademhalen natuurlijk’t schijnt nog of de jeugdige wat hijgter niet geheel boven op is. Mogen we hopen dat de herleefde nog een reeks van jaren onder de redactie der heeren Polak de toekomst zal schetsen en is de we een „Strijd- wordt gebracht, leeren ons f beschouwingen der vrije-vrouwen in haar bij eenkomsten ook het verzoekschrift legt getui genis er van af dat de vrouwen, in plaats van te wedijveren met de mannen in het veroveren Van het kiesrecht, de afgunst laten werken en in de meening worden gebracht, dat het voor de vrouwen eer slechter dan beter zal worden, wanneer het mannenkiesrecht wordt uitgebreid. Wanneer deze uitspraak berust op kansbe rekening, is haar kracht niet grooter dan de bewering, dat de vrouwen in beter positie zul len gebracht worden, wanneer het kiesrecht voor het mannelijk geslacht algemeen mocht worden. Ook deze bewering berust op kansberekening. Het socialisme, de democratie, de partij van gelijk recht, wordt bij de uitbreiding het meest gebaatdaar zullen de vrouwen bij vooruitgaan, mits deze niet door afgunst zich laten verblin den. Er zijn veel vrouwen, die in ontwikkeling de respectieve echtgenooten overtreffen en dus beter waarborg zullen zijn bij het doen van een goede keus. In zachten vorm zal deze meerdere geschikt heid echter niet haar invloed missen bij de keus, welke de man heeft te doen. Natuurlijk, de vorm waarin, is in dezen be slissend. Zijn de vrouwen afgunstig, uiten ze hun spijt in bitse woorden, dan zal de man in de verleiding worden gebracht, zijn stem uit te brengen op mrs. van Houten, Rutgers, of een der andere leden van de groupe feministe, die aan de vrouwen wel veel beloven, maar als conservatieven gebonden zijn aan hun geweten, dat te dezen opzichte evenzeer zal verklaren De wetten van Engeland mogen niet worden veranderd. Daarom heeft het ons getroffen, dat de vrije-vrouwen zoo vol vertrouwen blijven aankloppen bij minister Van Houten, een inan, die zeer goed weet dat men met één oog zijn neus kan zien, maar met beide oogen open zijn neus voorbijziet. De vrouwen moeten het kiesrecht krijgen, n’en déplaise het conservatisme maar de histo rie en de wetenschap, zou mr. Treub zeggen, de traditie, zooals het N. v. d. D. wil, do’his torische lijn van den wiskunstenaar uit de hoofdstad, allen respectabele sprekers, waar over de heeren der groupe feministe met achting spreken het fatsoen en de lauwerkrans van het blad met de 50.000 exemplaren, die allen zijn er om de vrije-vrouwen te beduiden, dat de uitbreiding van het recht, even als de opvolging bij den troon, langs de vrouwelijke linie aanvangt, wanneer het mannelijke oir zijn beurt gehad heeft. Dit weet ook de Koningin uit de geschiedenis van haar geslacht, en deze wetenschap zal een beletsel zijn bij het beoor- deelen van het verzoekschrift, ons erachtens. bekendmaking. BURGEMEESTER en WETHOUDERS der gemeente Sneek maken bekend, dat de tweede t i 1 6 ft I SVIKkIR Ui Ifl T ffllEEÏÏE II III I lIMKfflH Sfflll. l- n I I 4.N r JS y. PUNTEN VAN BEHANDELING:

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1894 | | pagina 1