HIEfflS- ffl IDimmiHLO ib DI i 1 s fiEJEEÏTE ffi l.ïï mOJDISfflW SKI T' No. 87. N E GEN-3 N-VEERTIGSTE J ARGAN G. J 894. r. BESTAAN EN BESTEMMING. WOENSDAG 31 O <O T O 13 JEG 13. J igd van ver- 1 Alle brieven in te zenden. Naar ’t Dagblad meldt heeft de commissie uit den gemeenteraad van Weststellingwerf, die van ver- ct. en- te IT, !E- >N- [A, A; ird eeg 1 >0, a SNEEK, 26 OctQber. De werkstaking bij de firma Barkmeijer al hier is geëindigd. Men is weer aan den arbeid gegaan zonder dat één der zes eisdhen was in gewilligd. Naar aanleiding van een door den minister van koloniën aan den gouverneur-generaal van Ned.-Indie gedane vraag naar den stand der operation op Lombok, is gisteren van den land voogd het volgende telegraphisch bericht ont vangen „Mataram bijna geheel opgeruimd. Tjakra- negara wordt beschoten uit batterij te Pagasan- gan en uit twee nieuwe batterijen aan het Ooststrand van Mataram bij Karangbedil en be westen het vroeger bivak van het zevende ba taljon. De brug over de Djangkok is door een band- jer vernield. De gemeenschap is den volgen den dag hersteld en de brug op ijzeren palen in aanbouw. Het bivak Ampenan is ten dee- le naar Kapitan verplaatst. Het havenhoofd naar Ampenan en de decau- villebaan (baan van draagbare rails) tusschen de posten zijn in uitvoering. Het ziektecijfer „Wat moet mijn zoon worden De bondgenoot van het kapitaaldervend vrouwelijk geslacht in den strijd tegen de be voorrechting van het kapitaal voor de eminentie van het talent, met het doel om langs rationee- len weg de maatschappij vooruit te brengen, door aan allen, die willen, een bestaan en een bestemming te verzekeren, bij welker keuze en vaststelling als vroeger aan de paedagogie de beslissende stem worde toegekend. BEKEN DMA KING. BURGEMEESTER en WETHOUDERS der gemeente Sneek maken bekend, dat de tweede kalvermarkt dit jaar invalt op Maandag den 5 November e.k. Sneek, den 23 October 1894. Burgemeester en Wethouders voornoemd, ALMA, Burgemeester BENNEWITZ, Secretaris. B I N N E N L A N D. een flinke stap voorwaarts in de richting van het gelijk recht voor mannen en vrouwen van een voorrecht voor het mannelijk talent boven het vrouwelijke, en wie nu mocht aanvoeren dat de evenwichts toestand, hoewel hersteld, elders weer verbro ken is door de bevoorrechting van mannelijke en vrouwelijke jongelui met kapitaal in den rug, hem moet worden geantwoord, dat mis kenning en achterstelling van het talent bij het kapitaal, zoowel onder het mannelijk als onder het vrouwelijk geslacht, noodzakelijk eerlang leiden zal tot een coalitie van mannelijk en vrouwelijk talent tegen het respectieve kapitaal. Die coalitie komt niet voor den tijd haar entree mag dus als een feit van gewicht worden aangemerkt, belangrijk genoeg om voor een wijl de scheeve toestanden in ons maatschap pelijk samenstel als niet onherstelbaar te be schouwen. met den nek aan te zien Maar wij willen rijk worden vooreerst om de althans minachting onzer verder om den feller wordenden strijd om spaarzaam dagelijksch brokje te ontvlieden ADVEBTENT1ËN van 1 tot 4 regels, gewone lettor, 40 Cents- voor eiken regel meer Cents. Bij abonnement is de prijs’ belangrijk lager. Voorwaarden daaromtrent te vernemen bij den uitgever. Deze CO UR A NT verschijnt WOENSDAGS en ZATERDAGS- Abonnementsprijs voor 3 maanden ƒ1.— franco per post ƒ1.25. Alle brieven en stukken, uitgave of redactie betreffende, franco „Wat moet mijn zoon worden Ouders, die hierover peinst, laten we u een raad geven Laat uw zoon geen handwerk leerende dagen zijn voorbij voor het handwerk wij, moderne fin-de-siècle-menschen, lachen er om, als iemand bij den aanblik van al de machi nerie nog zeggen durft, dat het handwerk een gouden bodem heeft. Laat uw zoon ook niet naar eigen lust of aanleg een bestemming aanwijzen, tenzij het jonge mensch beschikt over een talent, zoo machtig, dat hem de kans openstaat daarmee te excelleeren natuurlijk behooren deze jonge menschen weer tot de uitzonderingen. Maar is hij een van de groote massa, die middelmaat heet, kiest dan voor hem een car rière, waar hij bij goed oppassen kapitaal kan machtig worden. Dit kost niet zelden geld, zult ge zeggen. Juist, en in de toekomst zal dit in sterkere mate nog het geval zijn, zoodat uw kindskin deren onmogelijk een goed „baantje” kunnen krijgen, tenzij uw kinderen daarvoor de koop som reeds bijeenzamelen. Hebt gij, ouders, dan kapitaal, gebruikt het niet om er rente van te trekken zonder meer, maar koopt er een positie mee voor uw zoons. Men maakt de opmerking, dat het evenwicht in de maatschappij zoek is, wanneer reeds bij het kiezen van betrekkingen voor het mannelijk oir het kapitaal overwegend en onmisbaar wordt. Laten zij, die zich hierover mistroostig gevoelen, niet uit het oog verliezen de ver zachtende omstandigheid, dat deze toestand van verbroken evenwicht tusschen de theorie, welke den vooruitgang en de toekomst aan het talent en de praktijk die deze aan het kapitaalbezit waarborgt, herstel brengt in de ongeëvenredigde wanverhouding tusschen de bestaanszekerheid van jongens en meisjes. Bij de laatsten gold sinds lang de regel, dat is gestegen "door kwalen van lichten aard.” het kapitaal, en dit alleen, een bestemming kon verschaffen een vrouw met talent, maar zonder kapitaal, heeft nog weinig kans haar natuurlijke j fer audientie is geweest bij deu minister’ bestemming te vindenen dat nu bij hetman- i binnenlandsche zaken, ten einde f20,000 hooging. van njkssubsidie te verkrijgen, een be slist weigerend antwoord ontvangen. Zondag begon de „wereldwijde week van ge bed en zelfverloochening14, door het Leger des Heils uitgeschreven. Alle officieren, soldaten en vrienden van het Heilsleger zullen geduren de deze week giften afzonderen, door te bezui nigen op voedsel, kleeding en andere zaken, we ke giften door kolonel Oliphant, Prins Heul d«kkade 131, te Amsterdam en op dejaarlijk- sche balans zullen worden verantwoord. In de oproeping te deze zake door kolonel Ohphant uitgevaardigd, wordt vermeld, dat de officieren van het Heilsleger in Nederland ge- nnnm afgeloopen jaar hebben besteed 90,000 uren aan huisbezoek; dat er werden ge houden 12,000 bijeenkomsten, waarbij 5000 hun ne zonden beleden hebben, en dat er één mil- lioen exemplaren werden verspreid van De Oor logskreet en De Jonge Strijder. t Blijkt dat de smid in Den Haag, die werd aangehouden als vermoedelijke dader van den moord te Doetinchem, niets met de zaken heeft uit te staan. Hij is in vrijheid gesteld. Thans is het onderzoek naar ’t noorden ge richt. Donderdag kwamen te Winschoten de officier van justitie en de rechter-commissaris uit Arnhem en stelden in de buurt aldaar bij zekeren J. Heemeijer een onderzoek in haar de echtheid van een brief van den vermoorden heer Brouwer te Doetinchem, waarin Heemeijer werd medegedeeld dat de heer Brouwer hem een deel van zijn vermogen vermaakte. Jaan- tje Reints, vrouw van Heemeijer, is gevangen genomen, verdacht van valschheid in geschrifte. Bedoelde brief is gestempeld „Groningen14 en voor eenige dagen eerst ontvangen. Weer is een vervolging ingesteld tegen een onderwijzer van Neerbosch wegens mishande ling. Op 21 September heeft Pieter Lage wen, toenmaals onderwijzer te Neerbosch, den ver pleegde J. W. F. Hofman aldaar met een stok mishandeld. Dit feit werd door1 beklaagde er kend en zijn bekentenis door twee getuigen be vestigd. De ambtenaar van het O. M. bij de arrondissements-rechtbank te Arnhem eischte Zaterdag 2 maanden gevangenisstraf. Men schrijft uit Leeuwarden In Leeuwarden baart het ontslag schillende gemeente-ambtenaren nog al cenig opzien. Voor een paar maanden vroeg de hoofdop zichter der gemeentewerken ontslag uit die be trekking, hetwelk hem dadelijk werd verleend. Niet lang daarna kwam ook de directeur met hetzelfde verzoek, hetwelk ook werd ingewil ligd, reeds ingaande 1 Nov. a. s. Dit Taatste wekte minder gunstige vermoedens bij de bur gerij er deden geruchten de ronde, dat de zaak bij „gemeentewerken” niet in orde was en dat beide ontslag-aanvragen onvermijdelijk waren geworden. Thans is ook de hoofd-inspecteur van politie verplaatst, wat ook al met de vorige zaken in verband wordt gebracht. Eindelijk gaan er nog geruchten, dat ook de burgemeester en de secretaris ontslag zullen aanvragen. „Wat moet mijn zoon worden Er is een tijd geweest dat ouders aan den meester gingen vragen, waarvoor hun zoons wel het meest aanleg hadden, en voor het meeren- deel vonden de jongens een bestemming waar mee niet alleen hun bestaan was verzekerd en hun toekomst, maar zij ook de kans hadden te woekeren met hun talenten en, waren ze ta lentvol, uit te munten en naam te maken. Die tijd, de goede oude, is voorbij. De ouders gaan tegenwoordig te rade met mannen van zaken bij de keuze eener loop baan voor de jongens, of wel ze profiteeren van een invloedrijke kennis, ook van het ad vertentieblad, om zoontje ergens heen te krui en waar het voorloopig op den drooge staan kan. Met de talenten gaat het als met het kapi’ taalmen heeft moeite er degelijk profijt van te trekken, want de hoeveelheid van het aan bod overtreft de vraag. Wij spreken in ’t algemeen en geven gaarne toe dat uitzonderingen bestaan, maar deze kun nen den regel niet te niet doen dat proportio neel het aantal jongelui met talenten al min der op de rechte plaats komt. Er is een tijd geweest dat de menschen slechts den lust hadden mee te brengen tot werken, om hun brood te hebben maar tegenwoordig gaat dit niet zoo voetstoots. Mant men tracht in onzen tijd minder er naar zijn dagelijksch brood, dan wel kapitaal te verkrijgeneen vaste betrekking kan elk jongmensch niet machtig worden en dan een vaste betrekking, zegt men, is vaste ar moede. Er zal wel iets van aan zijn, dat de menschen in onze dagen minder tevreden zijn met hun dagelijksch brood dan vroeger, maar deze ver klaring is niet afdoende. Het dagelijksch brood is tegenwoordig minder gemakkelijk te verdienen dan vroeger. De da gen zijn voorbij dat een werkman ineen week een vet varken kan verdienen. De prijzen der noodzakelijke levensbehoeften zijn aanzienlijk booger dan vroeger natuurlijk al weer met enkele uitzonderingen. De levensstandaard is tengevolge der toene mende ontwikkeling en beschaving zeer ver hoogd zou daarmee ook de werkman geen re kening mogen houden Of is de werkende stand bij het rijzen van dien standaard veror dineerd achter te blijven, of, wil hij meedoen, gedoemd, tot aanschaffing der noodige vleugels, te bekrimpen op het meest onmisbaar levens onderhoud Zoo zijn er, en niet alleen in den werkmans stand, die honger lijden om der wille van hun fatsoen; arme schepselen, die men verwijtend het spreekwoord nageeft Erst der Magen, dann der Kragen, en voor wie men voor hun inspanning en zelf- opofferenden arbeid om den levensstandaard naar omhoog te volgen, slechts minachting en ge ringschatting over heeft. O <1 Ondankbaren die wij zijn, om zulke menschen nelijk geslacht meer en meer de bestemming -- afhankelijk maakt van kapitaalbezit dit is medemenschen te ontgaan, j het het is de verdwijning en eindelijk omdat het kapitaal zoozeer is toege nomen en als regel geldt, dat rijk worden ge makkelijker is dan zijn dagelijksch brood ver dienen. Immers wie rijk wil worden laat anderen voor zich werken En wie met zijn dagelijksche portie tevreden is, werkt zelf. Door het werken alleen, an und vor sich, wordt iemand niet rijk maar wie het zoover weet te brengen dat hij menschen in zijn dienst kan nemen, hoe meer hoe beter, zoo iemand heeft de zekerheid,rijk te worden natuurlijk uitgezonderd weer de ongelukkige uitzonde ringen. COUR A 1323 16 6 6 6 i its- jab ,zv dv ?or- snd

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1894 | | pagina 1