Iffi- HlWBTfflIE-81111M B 1 a I 1 -‘ï I I 3! JHL JHfflTHHH fflOMHBW SHIL i I 1 BB No. 90. N E Gr E N-E N-V EERTIG ST E J 1894. V* Oproeping vrijwilligers voor de Nationale Militie. HEEL EN HALF. o 1 IO W O V E M BE K,. Alle brieven in te zenden. van een erkrijg- Tuinen- a de N. weet er een moet 3 I: 1 I Deze CO UR A NT verschijnt WOENSDAGS en ZATERDAGS. Abonnementsprijs voor 3 maanden f 1.franco per post 1.25. Alle brieven en stukken, uitgave of redactie betreffende, franco 10 a. I a I 0. 4 r- Zaterdag jl. heeft zich voor de rechtbank in Den Bosch moeten verantwoorden de vroegere bediende bij de gemeentelijke gasfabriek aldaar beschuldigd, als zoodanig tegen loon als amb tenaar belast met het innen van de wegens gas- BEKEND M A KING. BURGEMEESTER en WETHOUDERS der gemeente Sneek, Gelet op art. 9 van het Koninklijk besluit van den 17den December 1861 {Staatsblad no. 127), zooals dit is gewijzigd bij besluit van 22 Juli 1892 (Stantsblad no. 179) Roepen op zoodanige ingezetenen, die verlan gen als vrijwilligers bij de Militie op te treden, om zich daartoe aan te geven ter Gemeente secretarie, in de gewone bureau-uren. Om als vrijwilliger bij de Militie te kunnen worden aangenomen, moet men ongehuwd of kinderloos-weduwnaar en ingezeten wezen, voorts lichamelijk voor den dienst geschikt, ten minste 1.56 M. lang, op den Isten Januari van het ADVERTENT1ÈN van 1 tot 4 regels, gewone letter, 40 Cents- voor eiken regel meer 7 »,-2 Cents. Bij abonnement is de prijs belangrijk lager. Voorwaarden daaromtrent te vernemen bij den uitgever. de openbaarmaking heb en haar neem ik nu hier op, omdat zij zoude voorkomen in het ver volg van mijn opstel, hetwelk in de December aflevering der Vragen zou verschijnen, maar dat ik, na kennis genomen te hebben van het voorloopig verslag, thans terughoud, om de in het eerste gedeelte der „Nabetrachting” vermel de redenen, die mij bewegen, mijn beschouwin gen met vroeger te geven.” De geneeskundigen te Charlois hebben gecon- stateerd, dat de dood van den jongen die slag met een klomp op het hoofd kre’e°- toegeschreven worden aan verstikking door BINNENLAND. Gisteren werd te Den Haag uit Batavia ont vangen het volgende telegram van den Gou- verneur-Generaal „De vroeg ingetreden mousson veroorzaakte vertraging in de operatiën. Gisteren vijand uit Mondjok en Bankkal Tjoelik verdreven, zonder verhezen onzerzijds en stelling genomen te Ta- manradja en Madjoek, nabij noordoosthoek Tia- kra-Negara. stuurrad aanhoudend wentelen en draaien. Menschen, opgegroeid en opgevoed in salon of handelskring, zijn aangenaam, charmant in den omgang. Wat hun niet bevalt laten ze voorbijdrijven, en worden ze gedrongen tot een antwoord, dan wordt de uitdading met een buiging, de bru taliteit met een stilzwijgend lachje beantwoord. Er is schijnbaar niets dan goeds aan deze menschen ze zijn mak als een schaap en ge dwee als een kameelalleen verschillen ze van deze buigzame dieren hierin, dat hun mee gaandheid niet gemeend is, dat men er niet op aan kan, ze niet kan vertrouwen. Want het zijn slechts halve menschen voor de andere helft zijn ze automaat, poppen, die werktuigelijk allerlei zinledige bewegingen zich laten suggereeren. Men kan die halve broeders daarom in ’t ge heel niet vertrouwende eene helft is niets en de andere is geniepig. Er zit geen karakter in. Voorbeelden Ze zijn er te over, maar uit reverentie voor betoonde vriendelijkheid laten we de vermelding dier halfheden natuurlijk achterwege. Alleen dit nog. Wanneer de heelen ons niet aantrekkelijk zijn en de halven onzen weerzin wekken, zoo- dat we ongaarne tot een der beide fracties ons gerekend willen zien, hoe dan moeten we het aanleggen om tusschen heel en half door te zeilen Het is een eisch onzer beschaving en daarom dient elk voor zich deze vraag, hoe schijnbaar onbeduidend ook, op te lossen. De wereld vordert dat we beurtelings heel en half zijn en dus langs de driekwartlijn koers houden, om naar gelang van omstandigheden zonder veel inspanning te kunnen zwaaien om en om naar den wal en in den stroom. Het oplossen van dit vraagstuk is een nuttige oefening voor onzen geest en opent voor ons de rijke schatkamer der levenswijsheid. Voor leiding in deze exercitie refereere men zichwe mogen geen namen noemen we zullen daarom maar een blad ter kennis making aanbevelen het Handelsblad bij voor beeld. jaar der toelating als vrijwilliger het 19de jaar ingetreden zijn en het 35ste jaar niet volbracht hebben, tot op het tijdstip der toelating aan f zijne verplichtingen ten aanzien van de Militie, zoover die te vervullen waren, voldaan en een goed zedeljjk gedrag hebben geleid. Het bezit van die vereischten, met uitzonde ring van de lichamelijke goschiktheid en de gevorderde lengte, wordt bewezen door getuigschrift van den Burgemeester, v( baar op plaats en tijd boven vermeld. Hij, die voor de Militie is ingeschreven, wordt slechts als vrijwilliger toegelaten voor de Ge meente, in welke hij ingeschreven is, tenzij hij geene verplichtingen ten aanzien van de Militie meer te vervullen heeft. Hij, die bij de Zeemacht, bij het Leger hier te Lande, of bij het Krijgsvolk in ’s Rijks Over- zeesche bezittingen heeft gediend, wordt niet als vrijwilliger bij de Militie toegelaten, tenzij hij bij het verlaten van den dienst, behalve eeii bewijs van ontslag van den bevelhebber, onder wien hij laatstelijk heeft gediend, een getuig schrift heeft ontvangen, inhoudende, dat hij zich gedurende zijn diensttijd goed heeft ge dragen. Hij kan, heeft hij dit ontvangen, tot dat zijn veertigste jaar volbracht is, als vrijwilliger bij de Militie worden toegelaten. Sneek den 9 November 1894. Burgemeester en Wethouders voornoemd, ALMA, Burgemeester. BENNEWITZ, Secretaris. UIT DE PERS. Amsterdam hebben 8000 diamantslijpers in 80 slijperijen het werk gestaakt. Het bericht, dat de ex-commissaris T burg zou zijn overleden, wordt thans in R. Ct. tegengesproken. De justitie althans niets van. Met de waarneming der betrekking van rijks advocaat in Friesland is belast de heer mr H Binnerts, advocaat en procureur te Heerenveen’. Naar ’t oordeel der redactie van de Gemeen testem^ zijn de gemeentebesturen niet bevoegd een belasting op rijwielen te heffen. Art ?20 der gemeentewet geeft de belastingen aan, wel ke plaatselijk mogen worden geheven en onder geen der daar genoemde rebrieken valt een be lasting op rijwielen. De firma T. G. v. d. Meulen te Bergum zendt een brochure in het lichtUitkomst in de toekomst, door J. Wijmenga. Het is een werk je uit het Engelsch vertaald, en het hoofddenk beeld er van is het uitlokken van een kolo nisatie op de grondslagen der uitkomsten van de nieuwere wetenschappen naar die streken welke daarvoor anders niet in aanmerking zou den kunnen komen. In den omgang met menschen treft het een enkele maal dat we met een heelen te doen hebben. Dergelijke natuurgenooten zijn niet gemakkelijk en onaangenaam voor fijnbesnaarde gemoederen om er mee om te gaan. Er zit geen buiging, noch methode in. Geen trek op hun gelaat, geen wenk in hun oogen verraadt wat er in hun hart omgaat of geeft eenige opheldering van de reden hunner stugheid. Ze komen op u af als een spoorwagen die wordt voortgeduwd en geen vriendelijk woord vindt een beleefd antwoord, geen belangstellende vraag is in staat de ijskorst op hun gelaat te ontdooien geen uitnoodiging wordt welwillend beantwoord, en alle moeite om hun stijve hou ding te buigen stuit af op onverzettelijkheid, die zegtwij willen niet, we zijn heelen, die breken, wanneer we ons buigen. Menschen, die niet geleerd hebben met an deren om te gaan, vervallen gemakkelijk in dezen staat van heelheid gemakkelijk te zijn in den omgang is bij weinigen een aangeboren eigenschap en voor de groote meerderheid slechts bij routine te bemachtigen. i Teruggetrokkenheid en afzondering maken De heer mr. II. J. Smidt heefteen schrijven gericht aan de N. Gron. Crt. naar aanleiding van een opmerking, in de jongste Haagsche kro niek van dit blad voorkomende. De kronikeur kreeg den indruk, dat de oud-minister ernstig te velde trok tegen ’t feit, dat de intieme gou- vernements-relaties werden gemaakt tot een onderwerp van publieke bespreking en critiek, waaruit zou kunnen worden afgeleid dat de heer Smidt niet was voor een publieke behandeling der publieke zaken. „Het misverstand schijnt bij den schrijver der Haagsche kroniek uit eene weinig nauwkeurige lezing te zijn ontstaan, schrijft mr. Smidt thans. Waartegen ik opkwam Het was tegen het vragen van de officieele stukken „de intieme gouvernements-relaties” betreffende. Niet tegen het vragen van inlichtingen ook niet tegen het overleggen van bescheiden. „Uw kronikeur laat het in ’t midden, of „de tegenwoordige regeering terecht of ten on rechte (heeft) voldaan aan ’t geuit verlangen tot openbaarmaking van een deel der stukken”. Ik heb er geen enkele aanmerking op gemaakt, dat zij daaraan gevolg heeft gegeven. Zelfs wat mij persoonlijk betreft en de met mij afgetreden ministers, was er slechts reden, om zeer voldaan te zijn, dat de tegenwoordige regeering een pu blicatie der stukken voor hare verantwoording heeft durven nemen en daarvan noch door re denen van kieschheid, noch van staatsbelang werd weerhouden. „Dit was evenwel een billijke eisch, dunkt mij, dat men, overgaande tot een publicatie, die dan ook volledig deed. In de Eerste Kamer moest de afgetreden minister van buitenlandsche zaken reeds een aanvulling geven en in het nu verschenen voorloopig verslag, bevattende de algemeene beschouwingen over de Staatsbegro ting, werd gewezen op de ontbrekende ter zake betrekkelijke notulen van den ministerraad van 23 en 25 Januari en van 9 en 11 Maart 11. „Deze aanmerking is de eenige, die ik tegen ons schuw voor onze medemenschen en belem meren onzen geregeldeu gedachtengang wanneer we in gezelschap zijn van menschen die rap van tong en snedig in hun uitdrukkingen zijn. We wagen er ons niet mee op de baan, met die „overleggers”, uit vrees voor vallen, en beantwoorden hun uitnoodiging met een angst vallig hoofdknikje. Zulke brekebeenen, we herhalen ’t, zijn geen aangename gasten in een gezelschapze trekken voortdurend onze attentie, wekken onophoude lijk onzen spotlust op, en toch we wagen het niet er mee te gekscheren, uit vrees hen boos te maken en een brutaal bescheid uit te lokken. Mant de groote afstand, die ze tegenover ons bewaren, is het gemis aan vertrouwen in onze eerlijke bedoelingen, en wat ons ook ver borgen blijft van uit de verte van hun bestaan, i we zien het duidelijk aan hun gereserveerde houding dat ze ons niet vertrouwen en er I. vierkant mee voor den dag komen. F In de salons is zulk een heeie persoonlijk heid niet op zijn plaats en in de handelswereld I wordt hij niet toegelaten. Op deze twee terreinen is de eerste voor- I Waarde van toelating „faire bonne mine”. Weest vriendelijk ook tegen uw vijanden I A 111 deze twee kringen staat het voordeel op 4* den voorgrond en hier wordt dus alleerst ge vraagd hoe men zich het voordeeligst zal voor- J doen. I Bij principieele quaesties begint ge dus te eeren stil te zwijgen of met de invloedhebbende meerderheid mee te praten ge zorgt er maar voor goed uit te zien, terwijl ge met den stroom M meedrjjft, waar deze zich kronkelt, en, om niet °P klip of krib verzeild te raken, laat ge uw Naar wordt gemeld neemt het hoofdbestuur van de posterijen en telegrafie in ernstige over weging, de directie van de rijks-postspaarbank van Amsterdam naar Den Haag te verplaatsen. Naar men aan de W. R. Ct. mededeelt, is er sthan bij den Raad van State een konink lijk besluit aanhangig, waarbij aan ambtena- ren, werkzaam bij de departementen van al^e- meen bestuur, bij het bereiken van den 65-ja- ngen leeftijd ontslag uit ’s rijks dienst zal wor den verleend. In^erband hiermede zijn er eerstdaags bij verschillende departementen, belangrijke muta- tiën te verwachten. 4 i i f i 6 C )V. 16 ii- rn s 6 1

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1894 | | pagina 1