HE®- 9 jBIEItTEJTJE-BLAD TOOR 1)8 1 ib (MN! H lilt IRROJDISSfflW SBH. Ij I No. 92. 1894. DROPDRANKJE MET AMFIOEfS. 1 Nationale Militie. X E G E NXE N-V E ERTIG-STE JAARGANG» 17 x’N O V E A1B E R. gewoon. nog hervormd BINNENLAND. •t haar lezeressen uitgenoodigd haar Alle brieven in te zenden. 3r* 1 JH ^ehjkheid, allemansvriendschap desnoods, lUlTTlOT’R Till VTT1 1 1 rx rx id rx rrr\U/xn Deze CO URANT verschijnt WOENSDAGS en ZATERDAGS. Abonnementsprijs voor 3 maanden 1.— franco per post ƒ1.25. en stukken, uitgave of redactie betreffende, franco unseen. ’t gedrang erop gevestigd wordt, is het over I zien in menschen, rechten der j kracht en klem verdedigt, staat ’t Vredig Thuis. ’t Laatstgenoemde heeft een plebisciet uitge- Bij deze Courant behoort als Bijblad Feuil- leton-nummei’ 182. De regeering heeft verklaard, dat hare mee- ning omtrent (d. i. tegen') de invoering van protectie, gelijk de minister Roëll die in Sep tember heeft uitgesproken, „niet door nadere overweging aan het wankelen is gebracht." Bij de herstemming in het hoofdkiesdistrict Den Helder is tot lid der Tweede Kamer ge kozen de heer Staalman, anti-rev.met 1254 stemmen. Op den heer Kraakman, kath., wa ren 1003 stemmen uitgebracht. Er waren 68 blanco stemmen. Het schijnt dat van de munt, die met de beeltenis van Koningin Wilhelmina vervaardigd is, ook de dubbeltjes nu al vervalscht worden. Men toonde ons, schrijft het Hbl., ten minste een dubbeltje van 1894, dat er als zilver uit zag, maar gemakkelijk te breken was en dan ook slechts van lood bleek te zijn met waar schijnlijk een dun laagje zilver. iets geheel nieuws is, waarover ieder zijn mee- ning eens moet vertellen. Nu, zoolang de berichten van het Binnenhof Nachklange zijn van hetgeen de beschreven wijzen besproken hebben over de veiligheid, de vrijheid en derzelver waarborgen, kan het er door dat men het publiek die kost nog eens opgewarmd als versch gekookt weer tracht voor te zetten. Maar zoo onbekookt als de hoofdredactie van het Nieuws van den Dag met haar lieve ad viezen voor den dag komt, is de kost toch on genietbaar. Een neutrale school met gebed, een heerlijke zaak voor wie gelooven zonder gezien te hebben, maar onuitvoerbaar omdat zulk een instituut onmiddellijk zou ophouden neutraal te zijn en alleen geschikt we wil len aannemen dat deze onwelwillendheid niet is bedoeld om alle onderwijzers, die onge- loovig zijn, dagelijks met geweld het mom van den huichelaar op te zetten, en zeer doeltref fend om hen, die onderwijzer willen worden, vooraf reeds te gewennen aan het denkbeeld dat ze straks moeten bidden, moeten danken, moeten gelooven. Zulk een paedagogie is uit den duiveleen onderwijzer toch moet in de allereerste plaats waar zijndit moest toch iemand die paedagogische fragmenten de wereld instuurt, ook weten. De dominees hebben dezer dagen hun dank baar hart uitgestort over het feit dat Martin Luther een drietal eeuwen geleden de oproer vaan omhoog heeft gestoken. Wat zou een dominee dan wenschen De katholieke kerk Een vrome wensch natuurlijk. Zoolang de roomsch-katholieken bespeuren dat de dominees jaarlijks een dankgebed opzenden over de emi nentie van hun geloof, spreekt het wel vanzelf dat de roomsch-katholieke kerk eventueele her vormingsplannen zal beramen zonder advies in, te winnen van hervormde predikanten. De moeder die berispt wordt door haar kind over haar achterlijkheid, kan onmogelijk dul den dat deze telg in zijn aanstellerigheid als leermeester optreedtdaarvoor wordt meer waardeering gevorderd van die kinderen jegens de moeder, dan zich op dagen als den hervor mingsdag pleegt te openbaren. Inplaats van jaar op jaar zich op dezen voor rang van geboorte te verheffen, zou het over weging verdienen, jaarlijks van domineeswege een protestantschen treurdag te houden over de jammerlijke verwaarloozing van hervorming on zer rotte maatschappij. Of zou Dr. Ritter er iets anders op weten, dat minder stuitend is voor protestanten, die het goed hebben en den brui geven van alle geroep om hervorming. Gesteld, de onderwijzers kregen een gebeds formulier waarbij de lieve jeugd eiken dag Gods tusschenkomst inriep tegen alle maatschappe lijke beunhazen, dominees en lieve i die het zoo goed hebben dat niets hun liever ware dan dat alle menschen eens heel, heel lief werden. Dan zou de onderwijzer minder Hl Het heeft ^uaestie, in onzen - en haar lezeressen uitgenoodigd haar aan Gods zegen is t al gelegendan zou te melden of zij al dan niet voor het kiesrecht om om ■600 n liberalist hebben we hier in de I stad dezer dagen loeren kennen. Zijn I beeld is hem niet aangewaaid met een is toch een het mannetje niet eens onder den rand van i bol schroomvallig de kindertjes kunnen voorschnj- schreven ven in dit voorbeeld een prikkel zijn gelegen nog met meer veine, vuriger te bidden verlossing, hervorming en zegen. Al was dan ook direct geen gevolg van dit gebed merkbaar, het zou bij de jeugd versterking in de overtui ging aanbrengen dat wij hervorming van noode hebben en dat er tegenwoordig weinig of geen reden is om den heldenmoed van Luther te herdenken, die wij zoolang ongebruikt hebben gelaten, dat de waarde voor Kerk en maat schappij er geheel af is en dat beiden op ’t punt staan uit elkaar te drijven als een hout vlot, dat jarenlang gelegen heeft zonder dat men er aan dacht eens na te zien of de ver- bindingsplanken het nog wel konden uithouden. Weet ge nu, lieve kinderen, wie God is? Nu, vouwt dan uw handjes, sluit uw oogjes en buigt uw knietjes; want die God is groot en mach tig, daarvoor deinzen grooteren terug, menschen van ontwikkeling, die mee mogen praten over onderwijs en andere belangrijke zaken. En dan kindertjes zegt het „meester” lang zaam en met klem na Aan Gods zegen is ’t al gelegen En als ge dan gebeden hebt, wilt dan luiste ren naar de verklaring van dien God, die do armoe niet wil en de weelde ondragelijk maakt en toch de wereld der menschen splitst in twee groepen Zij die weelde en zij die armoe lijden en daarna luistert nog naar de voorlezing van een of ander ethisch fragment. KENNISGE VING. BURGEMEESTER en WETHOUDERS der gemeente Sneef, voldoende aan art. 87 der wet op de Nationale Militie van den 19den Augus tus 1861 (Staatsblad no. 72), zooals die is ge wijzigd bij die van 4 April 1892 (Staatsblad no. 56), brengen ter openbare kennis, dat de eerste zitting van den Militieraad voor deze gemeente zal worden gehouden in het Gemeente huis te Bolsward, op Woensdag den 19en De cember e.k., des namiddags ten 12'/2 ure, in welke zitting uitspraak zal worden gedaan omtrent: 1. De verschenen vrijwilligers voor de militie; 2. de lotelingen, die redenen van vrijstelling hebben ingediend 3. de lotelingen, in artt. 55 en 56 bedoeld 4. alle overige lotelingen. Zullende voor dien Raad alleen behoeven te verschijnen 1. Zij, die zich als vrijwilliger voor de Militie hebben aangeboden 2. de lotelingen, die vrijstelling verlangen wegens ziekelijke gesteldheid, of gebreken, of gemis van de gevorderde lengte. Sneek, den 13 November 1894. Burgemeester en Wethouders voornoemd, ALMA, Burgemeester. BENNEWITZ, Secretaris. UIT DE PERS. AD VERTEN TIÉN van 1 tot 4 regels, gewone letter, 40 Cents- vooi e ’en lege! meer 7*/2 Cents. Bij abonnement is de prijs belangrijk lager. Voorwaarden daaromtrent te vernemen bij den uitgever. der vrouw zijn. Tegen dit denkbeeld komt Evolutie op. Het blad schrijft in haar jongste nommer „Het 1 redig Thuis heeft een lumineusen in val gehad. Jammer echter dat het niet, getrouw aan zijn leuze, daarnaast de wijsheid heeft ver plegen dezen binnenkamers te houdenwant niet waar wat gek figuur dat het Vredig Thuis dingen opwerpt, die moeten leiden tot strijd en daarbij, wat nog erger is, den kwaaddenkende allicht er toe zal brengen te zeggen, dat de „courant voor de vrouw" niet zich wapent voor de vrouw, maar tegen haar. De redactie van. dit vreedzaam blaadje dan, niet zich verklarende tegen het kiesrecht voor de vrouwen, maar vermeenende dat de meesten barer het niet begeeren, heeft een soort van plebisciet in deze uitgeschreven en het aan de vrouwen zelven overgelaten te beslissen. Onlogisch 1 Ontijdig Onzuiver Onlogisch, wijl men ook bij andere burger plichten niet vraagt naar het al of niet willen van de zich aan deze of die wet te onderwer pen hebbende burgers of burgeressen. Wat b.v. zou er van de belasting, de militie, ja zelfs van net zooveel eenvoudiger slechts enkele uren per dag sleeden mogen kloppen terecht komen, indien omtrent dat alles een plebisciet werd uitgeschreven en daarnaar werd gehandeld. Toch zal ieder, vermoedelijk zelfs ook wel het Vredig Thuis, erkennen dat in een maatschappij, waar dit afhankelijk wordt gesteld aan een plebisciet, ook dat er aan moet onderworpen zijn. Ontijdig, wijl daar waar na een propaganda van 23 jaar nog duizenden en duizenden mannen gevonden worden, die niets van het kiesrecht begrijpen, het niet aangaat te vergen dat vrou wen, die schier nog niets van heel de quaestie hebben vernomen, die noch de voordeelen, noch de nadeelen er aan verbonden kennen, in deze reeds een afdoende beslissing nemen. Onzuiver, wijl het plebisciet slechts loopt over een klein getal vrouwen, lezeressen van het Vredig Thuis, waarvan nog enkelen wij zouden bijna ondeugend genoeg zijn van te be weren „de voorstandsters" zijn buitenge sloten wij voor ons ten minste keerden het Vredig Thuis naar alle kanten, edoch, de in- vullmgskaart wilde maar niet te voorschijn komen. Onzuiver ook, wijl tot heden nog nimmer een dergelijk iets voor het mannen kiesrecht werd beproefd." „Halthier is ’t We zijn tegenwoordig niets anders K4 In de hoofdstad wil men reclame. Verbeeld u een liberaal die geen clericalen I verslindt en die nog bij het publiek zijn eerlij- I ken naam behoudt van liberaal mensch. Dezulken zijn schaarsch. Verbeeld u verder dat zoo’n liberaal het chris telijk onderwijs wil subsidieeren van staatswe ge zoo’n man kost het moeite nog voor li beraal door te gaan. Verbeeld u eindelijk nog dat diezelfde libe- I raai er in toestemt dat men op de openbare I school bij benoemingen van onderwijzers de voorkeur geeft aan „godsdienstige” dito’s. „Zoo eentje kan er ook nog door,” hoor ik I u zeggener zijn er te veel in het liberale I kamp, die het materialisme en socialisme van de school willen weren, om iets verdachts te .4 een liberaal, die van anti-clericaal anti sociaal wordt. Maar een liberaal halthier is ’t die voorstelt om op de openbare school te begin- I nen en te sluiten met gebed en dankzegging, is toch een te curieus paedagogisch fragment I Om Lv« uivii een» vuuer ueu ram den hoed te zien of het hem ook in den mankeert. 1 Zoo’n liberalist hebben we hier in de hoofd- i denk- I De profeten, die wonderen voorspellen, heb- I ben er intusschen baat bij, wanneer men in I verlichte kringen dergelijke bekeerlingen op- I merkt. K V e hebben altijd eenige bezorgdheid gekoes- I terd voor den schrijver van de ethische fragmen- I ten het kwam ons namelijk voor dat zijn per- I soon te lief was voor deze banale wereld. I Zulke bloempjes bloeien het ongestoordst in I t verborgen Many a flower is born to blush Wanneer dergelijke bloemen in B raken en ieders aandacht c M zijn de ]ieve p]anfjes dra onoogelijk en B aan medelijdende harten overgelaten, zich Bi eze allemansvrienden te ontfermen. -- gesproken, die wel 1 De handel wil kapitaal ^us Baar best doen maar Tegenover de Evolutie, het weekblad dat de j vrouw ook als staatsburgeres met ’t Laatstgenoemde heeft Bi Allemansvrienden tc P,Eaa allemansvrienden gesproten, zou men -1 te vergeefs zoeken in een handelsstad? vergaaren en moet een weinigje vrien- -r -dient immers bij, willen de zaken goed marcheeren. L-Ji er inderdaad iets van, of de school- __._i gemeenteraad aangespijkerd, r MW® Lil rm E2BSSS Mg— l H \d -.genaonu met een Zuid- I tester vlaag; ook is het niet onwillekeurig uit J zijn pen gevloeid, maar heel zoetig en dikjes is het honigsap naar elkaar en in elkaar geloo- I pen tot een monster persmodder, dat de ver- standigen doet vragen, vanwaar tegenwoordig I de wind waait, en de eenvoudigen in den lan- I de verbaasd zal doen staan.

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1894 | | pagina 1