CHffl ElHEf IHM SHL e. lp ar tkke Wij nske 'I 't „ECONOMISCHE ACTIE”. A No. 93. NEG E N-E N-V E E R T I G S T E JAA.RGANG. 1894/ L SSB Nationale Militie. jg o W O K ASDAG- N O V E M B E 1<. If a. b. 1 Alle brieven in te zenden. Van den Gouverneur-Generaal van Ned.-Indie ia gisteren bij het departement van koloniën H. R, .00, 0 1 0- Si- Cents. Bij abonnement -i te vernemen bij sü Deze CO GRANT verschijnt WOENSDAGS en ZATERDAGS- Abonnementsprijs voor 3 maanden f 1.franco per post ƒ1.25. Alle brieven en stukken, uitgave of redactie betreffende, franco van stoomboot of spoor- 2°. heeft plaats gehad, voor het IJkkantoor Leeu warden bestaat uit het cijfer 15. Sneek, 20 November 1894. Burgemeester en Wethouders voornoemd, ALMA, Burgemeester. BENNEWITZ, Secretaris, BEKENDMAKING. BURGEMEESTER en WETHOUDERS der gemeente Sneek brengen, ter voldoening aan art. 8_ der wet van 2 Juni 1875 (Staatsblad no. 95), ter openbare kennis, dat aan IJS BRAND RIENSTRA, van beroep Slager, wo nende te Sneek, en zijne rechtverkrijgenden, vergunning is verleend tot het oprichten van eene SLAGERIJ, in het door hem bewoonde huis, staande aan het Zuidend, wijk 8 no. 52, kadastraal bekend gemeente Sneek, Sectie B no. 1358. Sneek, den 20 November 1894. Burgemeester en Wethouders voornoemd, ALMA, Burgemeester. BENNEWITZ, Secretaris. BINNENLAND. ADVLBTEhTIÉN tan 1 tol 4 regels, gewone letter, 40 Cents- - voor eiken regel meer 7'„ Cents. Bij abonnement is de priii belangrijk lager. Voorwaarden daaromtrent den uitgever. zoo on stad kan hierin Amsterdam evenaren Is het geen prachtige reclame KENNISGE VING. BURGEMEESTER en WETHOUDERS der gemeente Sneek, voldoende aan art. 87 der wet op de Nationale Militie van den 19dcn Augus tus 1861 (Staatsblad no. 72), zooals die is ge- blJ die van 4 April 1892 (Staatsblad no. 56), brengen ter openbare kennis, dat de eerste zitting van den Militieraad voor deze gemeente zal worden gehouden in het Gemeente huis te Bolsward, op Woensdag den 19en De cember e.k., des namiddags ten 12'/2 ure, in welke zitting uitspraak zal worden gedaan omtrent 1. De verschenen vrijwilligers voor de militie; de lotelingen, die redenen van vrijstelling- hebben ingediend 3. de lotelingen, in artt. 55 on 56 bedoeld 4. alle overige lotelingen. Zullende voor dien Raad alleen behoeven te verschijnen 1. Zij, die zich als vrijwilliger voor de Militie hebben aangeboden 2. de lotelingen, die vrijstelling verlangen wegens ziekelijke gesteldheid, of gebreken, of gemis van de gevorderde lengte. Sneek, den 13 November 1894. Burgemeester en Wethouders voornoemd, ALMA, Burgemeester. BENNEWITZ, Secretaris^ KENNISGE VING. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Sneek brengen ter openbare kennis van de in gezetenen, dat bij beschikking van den Minis ter van Waterstaat, Handel en Nijverheid van den 27 October 1894, no. 155, afdeeling Han del en Nijverheid, is bepaald 1°. dat het goedkeuringsmerk, het jaar 1895 te bezigen, zal zijn bij den ijk en 1 j' wichten de letter in den schrijfvorm bij den ijk en herijk van Gasmeters de Koninklijke Kroon dat het merk waar de eerste stempeling Soua,u, vuur uei IJkkamoor Leeu warden bestaat uit het cijfer 15. ‘_Btt diamantvak io"»pmedigend De vaak die hier ’’jvertrouwd Ldd Z°01anS de werkSevers uo» werk te geven IDeze omstandigheid is naar onze meening de pofdoorzaak, dat de loop der zaken zoo kalm van den Dag schreef onlangs, van de typografenstrike was het, dat zulk optreden niet bevorderlijk kon zijn aan het wederzijdsch vertrouwen tusschen werkgever en werkman. Het valt niet tegen te spreken, ook hier geldt de regel Es kommt eben so viel darauf an wie man spricht, als was man spricht. Maar is deze opmerking van het blad niet partijdig Ons dunkt ja. Elke werkstaking is een gevolg van ontsten tenis van vertrouwen, zou men in het parle ment zeggen, een gemis dat gevoeld wordt niet door beide partijen, maar door de partij der werklieden alleen. Er ontstaat gevaar voor het evenwicht, dat langzamerhand eindigt in verbreking van het status quo, en nu is het de werkstaking die dat verbroken evenwicht herstellen wil. Nu kan men van de zijde der werklieden min of meer „fatsoenlijk” het wérk staken, maar elke werkstaking, ook de fatsoenlijkste, wil immers, kort uitgedrukt, zeggenwij, werk lieden, stellen geen of weinig vertrouwen meer in den patroon Dit moet natuurlijk den patroon schokken niemand vindt het aangenaam, gewantrouwd te worden door menschen met wie men dagelijks omgaat. Die schok kan nu gradueel verschillen, kan min of meer geweldig zijn. Volgens de rege len der gezondheidsleer is het niet wenschelijk dat de mensch zwaar geschokt wordedaar om eischt de humaniteit reeds van den mensch dat hij zijn evenmensch, wil hij dezen schok ken, niet zwaar, niet zoo opeens, niet verwachfs en onverhoeds schokke. Hij moet hem eerst bij de hand nemen, een kneepje geven, of zoo iets, om hem wakker te krijgendaarna begint de schokkerij eerst langzaam, langzamerhand minder langzaam en zoo voort. Zoo wilde het Nieuws van den Dag de zaak aangevat zien. Aandeelhouders, die 50 a 60 pct. trekken per jaar van hun bewijsjes van aandeel, moeten eerst worden gewaarschuwd zoo doet men in de fatsoenlijke wereld, zoo ■Is met een tooverslag hebben allen zich snigd onder de leushooger loon. En terwijl ze, met niets te doen, afwachtten at de werkgevers zouden antwoorden op hun Bassief verzet, is geen oogenblik de orde ver- stoord, noch tegenover de buitenwacht, noch Bnder elkander. H De beweging verdiende te slagen, al was het |5°k slechts ter belooning voor de wijze van Optreden, en ze is geslaagd. De loonsverhooging, die werd gevraagd, be- ■roeg ongeveer 20 percent, een eisch, die ge- M- H^edelijk aanleiding gaf tot het verwachten van negatief resultaattoch hebben de patroons Jmien een week tijds toegegeven zelfs waren onder hen, die de beweging steunden. 4 iS door verkregen resultaat '8 Hpsdeels het vertrouwen op eigen kracht ge- 8 »*?.escn en men tbana de organisatie besten- k dlSen, om in de toekomst sterk te blijven te genover de theorie van vraag en aanbod op de arbeidsmarkt. B Zal dit echter noodig zijn I Wanneer men nagaat, hoe spontaan, zonder fonige voorbereiding, tot samenwerking werd ■esloten, en tevens niet uit het oog verliest dat ■et vak der diamantslijpers zich zeer onder scheidt van andere vakken dat het slechts op ■en enkele plaats wordt beoefend en dus bij Sventueele staking aan onderkruipen niet ge- •cht behoeft te worden, begint men langza merhand tot de meening over te hellen, dat ia ,Sptorganisatie vrijwel overbodig is. J De werkstaking heeft ons weer geleerd, dat K groote- als bij kleine kinderen veel, zoo niet ’Mrea’ afhangt van zelfvertrouwen, om tot een l resultaat te geraken. vrees voor ongelukken, de suggestie, die de menschen in ’t ongeluk stort en zoo vele werkstakingen doet mislukken, was buitengesloten de werklieden waren vast J met het denkbeeld dat ze onmisbaar gedurende herijk der maten en ge- i gewonen Amsterdam heeft zich voor eenige dagen foor heel de wereld onderscheiden door de strike der diamant-bewerkers. I Vooreerst had niemand kunnen denken, dat de Amstelstad onder de werklieden in Jreu andere industrie zooveel eenstemmigheid zou zijn te constateeren te Amsterdam, waar He velerlei fracties en partijen in den werk- ^nansstand den maatschappelijken toonladder ^^■an A over bes en fis doorloopen en waar zoo faAlgemeen het wantrouwen heerscht de maat- [■chappelijke pestziekte, die zelfs de gezondste ^^jiementen niet meer spaart en die nood- ra* ï!i\elijk elke eendrachtige poging tot lotsver- Betering krachteloos moet maken en verlammen, Beeft men reden te over, zich te verheugen ■ver dit zeldzaam bewijs van solidariteitsgevoel. I Alleen de wijze waarop de diamantslijpers ■ebben gemanoeuvreerd, verdient bewondering. ■.Is met een tooverslag hebben allen zich ver- ■e/ is geweestze is een verklaring tevens van de doet men bij ’t vertrek trein; de eerste bel hierop drinkt de reizi ger zijn bittertje uit; tweede bel hij pakt I zijn bagage bijeen en verlaat de wachtkamer naar de perronzijdederde bel. Maar zulk een procédé is niet altijd uitvoer baar het hangt van zoo veel omstandighe den af. De knecht, die zijn patroon wakker maakt om van dezen meer loon te vragen, stelt zich bloot aan een gevaar, dat minder groot is wan neer hij den baas maar dadelijk bij den kraag vat en hem met schrik doet ontwaken. Un homme averti en vaut deux, en iemand, die verschrikt wordt, verliest een deel van zijn kracht. Maar gesteld dat de knecht zoo humaan wil de zijn hij ging zijn meester eerst wekken door hem onder de voeten te kittelen of hem bij zijn mouw voorzichtig te pakken en nu kwam hij tot de ontdekking dat zijn meester bij t ontwaken in brommerige stemming was gekomen van die menschen zijn er, we behoe ven daarvoor niet ver te zoeken. Daarbij komt dat de knecht een weinig be angst en dus zenuwachtig is. Hij weet dat zijn plaats door tal van personen wordt geam- biëerd. Zoo’n zenuwachtige Jan is onhandig en dus niet de meest praktischs man om zijn patroon voor te bereiden op de Jobstijding Wij vertrouwen u niet meer en verklaren u dus den oorlog. Wanneer men tegenover den sterkere wil op treden is men zoo licht geneigd van de gelegen heid te profiteeren en op zijn tegenstander een pas vooruit te nemen. Is dat nu zoo afkeurenswaardig Alles is in theorie zeer mooi te beredeneeren, maar wanneer de menschen tegenover den sla penden leeuw zich geplaatst zien, zou hij het beest dan wel eerst wakker schudden of roe pen Of zou hij het in den slaap een kogel door den kop jagen Dit is wel niet erg fatsoenlijk en de arme leeuw heeft het volste recht hem dit euvel te duiden, maar zoo gaat het nu eenmaal in de menschenwereld. Er worden voor de rechtbanken zooveel ver zachtende omstandigheden gepleit, uit huma- niteits-overwegingen dat men in dezen ook voor den belager van des leeuwen rust en leven wel eenige verontschuldigingen zou kunnen vin den. Daarom doet het zoo weldadig aan, wanneer men, als bij deze diamantenhumbub, hoort, dat er patroons zijn die de beweging steunen. We zouden eehter afdwalen en meenden er op te wijzen, dat Amsterdam in de laatste da gen wereldsche vermaardheid heeft verkregen, dank zij de werkstaking der diamantwerkers. We moeten ons echter voor ditmaal het ge noegen. ontzeggen hierover verder uit te weiden. Alleen dit nog tot staving van onze bewe ring tegenover ongeloovigen of afgunstigen Amsterdam telt blijkens de jongste werksta king nog circa 16000 diamantwerkers welke eenstemmigheid der werklieden, toen het „te wapenwerd vernomen. Indien de diamantwerkers hadden moéten vreezen, dat het voor hen bestemde werk bij staking aan anderen zou worden opgedragen en dat de door hen verlaten posten zouden bezet worden met recruten uit de massa der werk- loozen, dan, we behoeven ’t ons niet te ver helen, zouden er wel onder hen gevonden zijn, die tegen de staking zouden gestemd hebben. Het gaat dan ook niet aan, vereenigingen van andere vakken den afloop dezer staking als een beschamend voorbeeld voor oogen te hou den. De snijders en slijpers van diamanten worden niet bedreigd, ook door invoering van nieuwe machines, werkeloos op straat gezet te zullen worden hun arbeid is niet machinaal, maar vordert kunst. Het Nieuws bij gelegenheid 1 M ■ms- n iinnrntui ïoor di 8 2 8 OIR i VT. It 8- 8 3’ 84’ 5 45' ?3i)‘ I. 75 7 42 8- 8 3’ 91l| 94S| 95'1 JOST 10 lil van

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1894 | | pagina 1