L MB El HIKimïïlHUII ÏOIIR «I MfflTE B SU IMKfflW smi. I 1 rS» No. 94. N E GE N-E N-V EERTIG3TE A R G A N G. 1894. MEL AN CHOLIE. ZA.TEKOA.O onze ouders men in U I T y Alle brieven in te zenden. Cents. Bij abonnement -te vernemen bij I. 6 I V0OT^ffraV77iW ?T 4 regels’ gewone ’etter, 40 Cents; ^langrijk'Tager^Voorwaa^en'd^romtren^ment de den uitgever. Deze CO URANT verschijnt WOENSDAGS en ZATERDAGS. Abonnementsprijs voor 3 maanden ƒ1.— franco per post ƒ1.25. Alle brieven en stukken, uitgave of redactie betreffende, franco Wanneer de wind daarbuiten giert en zijn racht op luidruchtige wijze beproeft aan alles rat hem in zijn woeste vaart in den weg staat, 1 we zoo gezellig in onze woning, dan we ons zoo veilig en wordt in ons de J weer levendig aan den ouden tijd, te dringen, valt buiten den staat onzer bevoegd» heid en humaniteit. Ook voor ons komt eenmaal de oude dag met zijn conservatieve melancholieook ons zon men het recht hebben te meton met de zelfde maat Tout comprendre c’ est tont pardonner. Laten we de oudjes verdragen en hen ter wille van den vooruitgang niet al te onrustig maken met ons revolutionair gekletter. Dat weinigje zijn we wel aan onze ouders verplicht te geven, en ook al roept de strijd ons te wapen, het zou de zoetheid onzer me lancholie in later dagen vergallen, wanneer bij het verdwijnen van het tafereel onzer jeugd uit onzen droom het ontwaken gepijnigd werd door het zelfverwijt, dat niet alleen de tijd, die alles weg doet zinken, maar ook onze harts tocht deel had gehad in de opruiming. O, zoete melancholieGij, die de moeder zijt van het conservatisme, leer ons dat conserva tisme verdragen we hebben u liefmaak ons dan duidelijk dat het conservatisme een kind is van u en we willen ons best doen aan uw kind te vergoeden wat we aan u schuldig zijn voor het genot aan ons geschonken. BEKEN DMA KING. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Sneek, Gelet op art. 8 der gemeentewet, Maken bekend dat de verkiezing van één Lid van den Ge meenteraad, tengevolge het ontslag nemen van den heer N. G. Bouma, zal plaats hebben op Maandag 17 December e.k. Sneek, den 22 November 1894. Burgemeester en Wethouders voornoemd, ALMA, Burgemeester. BENNEWITZ, Secretaris. BEKENDMAKING. De BURGEMEESTER der gemeente Sneek, Gelet op de missive van den heer Commis saris der Koningin in deze Provincie, d.d. 2 November 11. Ie Afd. A. no. 1380 (Prov. blad no. 105), inhoudende, dat bij Koninklijk Be sluit van 5 October d. t. v. het Hoofdbestuur der Veaeeniging Trouw aan Koning en Vader land gemachtigd is tot het houden eener alge- meene COLLECTE, ter ondersteuning van be- hoeftigen, gerechtigd tot het dragen van het Metalen Kruis of de Citadel-medaille Maakt bekend dat de Collecte in deze gemeente zal worden gehouden op Maandag 26 November a. s. Sneek, 23 November 1894. De Burgemeester voornoemd, ALMA. an zitten evoelen w. werinnering ft. Ben we ons ook zoo gelukkig gevoelden onder de beschutting van het ouderlijke dak bij het F aeden der dementen en onder de bescherming «nzer ouders tegen gevaren, wier bedreiging j. 3 kinderlijk gemoed ook zoo geweldig kon A., I TnSnJPen en beroeren, als aan een orkaan 1°. Blijk. r°' M ^aQ komen er klanken en tonen, dan vinden e'lJe melodie en harmonie in de windvlagen die de 0DS voorbijgieren en fluiten, en worden we ek weemoedig melancholisch gestemd. O, zoete ne melancholiedie ons weer voert naar den fouderlijken haard, ons verplaatst te midden 'P-Ban den huiselijken kring van vader, moeder, ,er' IKTrS eU zusters’ die ons doet luisteren naar ^■ider’s vertelling, ons verkwikt met moeder’s id Jtetde, en ons doet meespelen het kinderlijk ,d-1SP met dambord en dobbelsteenen 1 ijl Zoete melancholie voor onze rustlievende ,e. «duur, die ons dwingt neer te zitten en de 3t- gen aehterwaarts te slaan naar het verleden ns nog eenmaal te genieten wat onze jeugd efl gfcnoten heeftdie ons weer kind doet zijn en afhankelijkheid en kleinheid plaatst onder ■r beschermende hand onzer ouders. Zoo ooit, dan herleeft in dagen van storm en onweersvlagen in het hart van den volwassen gn3ch bewustzijn, dat zijn krachten, waar- ?P >jj thans als eenigen steun zich verlaten - »n, eenmaal geschraagd werden door hen, die '0 UU belangelooze liefde verzorgden, en, blijde )0 °P zonn’se dagen, leed gevoelden llirKTaneer bem ’ee<i was wedervaren. ■Zoete melancholie, die onze harten doortrekt lurB1 van den bodem al de reine hartstochten oegn ouderliefde en kinderlijkheid, van vreugde )0 K' ,ankbaar’ieid, van vertrouwen en opgewokt- gid naar boven te brengen en in onze ver- 50 Bel( ing terug te brengen ons verleden, onze lO.ygd de vroolijko jeugd met zijn levendige «ndoeningen. En door het gansche beeld onzer j-ffasie za<dde welke ons waarschuwt iaW het Straks doffer en onduidelijker zal wor- en|e'' in onze voorstelling, en eindelijk verdwijnen U het tafereel zelve in werkelijkheid voorbij ,'1'. a”e °f een deel van de personen dieet JfT r°’ iu vervuld hebben. jJan trachten we dat beeld vast te houden, ^foete melancholieen vau ons gemoed het lied met voelen dringt zich toch j-*'- Sn krijg, H ontrukki V0?r de eventuee’e gevolgen der aanneming van het amendement-De Meijier wel voldoende gewaarschuwd was, „tamelijk klein*. En hij schrijft verder ’’IIo°.vee’besproken die vraag nu ook zij bh' hen die dagelijks in parlementaire kringen iv6/)6111 j yoor bet ’and, voor de kiezers, kin ^hfef?a“d8? hl burgcrlJ en de boeren be vol- dea grond der zaak geen andere beteekems dan die van een parlementair incident, en waarlijk, hierover maakt de diepe lagen onzes volks zich niet warm r Zich grootelÜks’ wanneer men die (’uaestie bij de verkiezingen moedwillig op den voorgrond is geschoven, en dat de zaak van de kiesrecht-uitbreiding hier door aan de aandacht der kiezers onttrokken is. Up de strooibiljetten, welke wij uit vele districten kennen, is van dat parlementaire in- cident niet gewaagd. De strijd is door de te genstanders van het afgetreden Kabinet prin cipieel gevoerd. Zij hebben zich op de zaak aiVAe’m ke j a?n- df ord? was’ vee’ te stei-k gevoeld, dan dat zy den uitslag zouden hebben afhankelijk gesteld van het oordeel der kiezers over en voor deze tamelijk onverschillige bij komende vraag.*- J Noor zijn leerlingen is het te hopen, dat de heer d Aulms, die aan de Utrechtsche Hoove school ook staatkundige geschiedenis te onder wijzen heeft, in de collegekamer wat meer be trouwbaar moge zijn dan hier als schrijver. Want inderdaad, onze oogen konden wij nau welijks gelooven, toen wij het bovenstaande lazen. Een verzameling van strooibiljetten bezitten wij wel is waar niet. Maar ook die van den heer d’Aulnis is ver van volledig, of hij heeft verzuimd haar nog eens door te lezen tot opfnsschmg van zijn geheugen. Anders bij voorbeeld zou hij gevonden hebben zeker biljet op njm, waarin de minister Tak nadrukkelijk beschuldigd werd „de goede trouw geschonden* te hebben een biljet, dat gestoken was in hét te Amsterdam met kwistige hand verspreide verkiezingsblad Meer Licht, waarbij immers des heeren d’Aulnis intieme politieke vriend Berg- sma nauw betrokken was. Trouwens, wij behoeven slechts te herinneren aan de houding van de Nieuwe Rotterd. Crt. die tijdens den verkiezingsstrijd, dag in dag uit’ hét parlementair incident moedwillig op°den voorgrond schoof, het doen en laten van den minister Tak op 8 en 9 Maart brandmerkende met de leelijkste merken die wel verre van zich te bepalen tot het „voeren van principiee- len strijd,* integendeel zich uitsloofde om de aandacht en de belangstelling der kiezers van „de zaak der kiesrecht-uitbreiding af te leiden, door telkens weder, met ongebreidelden harts tocht, terug te treden in die „tamelijk onver schillige bijkomende vraag* die er in slaagde zéér velen in alle deelen des lands te doenge- looven, dat de heer Van Tienhoven zich ge dragen had als een fatsoenlijk man, maar dat de heer Tak het tegendeel zich had betoond en die zich de eer mag toerekenen, juist door dat alles meer dan iemand anders te hebben bijgedragen tot den uitslag der verkiezingen. De ijver en het talent, aldus door den hoofd redacteur der N. R. Ct. ten toon gespreid, heb ben wij nooit miskend al oordeelen wij, d’at hij ze deerlijk heeft misbruikt. Maar, tenauwer- nood zes maanden na het gebeurde, nu aan te komen met een bewering als die van den heer DE PERS. Dat de Utrechtsche hoogleeraar, baron d'Aul- nis, voor een kleintje niet vervaard is, en veel durft wat een gewoon burgermensch beneden zich zou achten dat zullen onze lezers (zoo schrijft de Nederlander in zijn no. van Zon dag 11.) zich nog wel herinneren uit de dagen der verkiezingen. Zij kunnen er nu een nieuw staaltje van vinden in de Liberaal (het orgaan van Mr. v. d. Kaag, Mr. A. P. de Lange c. s.) i van verleden Zaterdag. Naar aanleiding van de „Nabetrachting*, door den oud-minister Smidt in de jongste af- zich wist te binden met zijn versnapering, eu we zitten weer in de oudejaarsavondkerk en hooren de sombere psalmen aanheffenwe doorleven het oogenblik toen we voor goed van huis gingen en met een traan in het oog den hoek omsloegen naar de vreemde stad, waar we voortaan op ons zelf zouden staan. Verder gaat onze verbeelding niet, en we ontwaken uit den zoeten droom met de aan doenlijke gedachte, dat die dagen voorbij zijn, voor altijd voorbij. Maar ook, al keeren die vervlogen tijden niet terug, al zijn onze ouders, onze broers, onze zusters of vrienden voor goed van ons verwij derd, toch blijven wij met het verleden steeds in verbinding. Telkenmale wanneer onze gemoedsstemming somber en zwaarmoedig wordt, drijft onze schuchterheid, onze vrees en angst ons terug naar het huis onzer moeder en zijn we weer zonen, kinderen, die hulpbehoevend of beangst de hulp en den bijstand vragen van anderen. Het is dan ook zoo natuurlijk, dat velen on der ons, uit louter schuchtere vrees, in onze dagen het oog gericht houden op hetgeen voor bij is, op het verleden, het huis der moeder dat zij de vaderlandsliefde hemelhoog verheffen in waarde en behoudend worden, zich zenuw achtig en boos makend bij het vernemen van een of ander stout plan, dat onder de mede- reizenden wordt geopperd, om de gierende ruk winden en den orkaan manmoedig te trotseeren en voorwaarts te schrijden naar beter oorden. Natuurlijk dat ouden van dagen, bestemd om op hun lauweren te gaan rusten, en voe lende dat de krachten niet meer toereikend zijn voor zulk een mannelijk stuk werk, hun kin- keren vermanen om toch vooral niet mee te doen aan dat bedrijf, niet deel te nemen aan dien gevaarlijken tocht. Natuurlijk dat zij, die ouden, wijzen óp onze religie, onze gebondenheid aan het verleden, aan traditie en usance, en natuurlijk dat zij hun uiterste best doen om ons jongeren de stem te onthouden wanneer zij vreezen dat die stem zal worden gelegd in de schaal die voor het plan gunstig is. Natuurlijk dat zij reactionair worden en den vooruitgang willen tegengaan, waaraan zij zelf eenmaal hun beste krachten hebben gegeven, maar wier heugenis voor hen verloren is ge gaan, wijl ze in hun melancholische stemming slechts het tafereel hunner prille jeugd voor zich zien, de dagen waarin ze nog niet besef ten deel uit te maken van de groote maatschap pij en hun kringetje slechts magen en vrien den insloot. En omdat het zoo natuurlijk is, voegt ons eerbiediging van de melancholische droomerijen dier ouderen, en waardeering voor hetgeen zij eenmaal gedaan hebben, toen ze nog jong en vol levenskracht waren voegt ons dankbaar heid jegens hen, die ons zoover hebben voort gestuwd, en berusting in hun reactie. Den stroom keeren, valt buiten den staat van I hun vermogenhem met geweld voortstuwen, i door de ouderen onmeedoogend van het tooneel j ruischt door de snaren van weemoed en heim- zijn zachte, liefelijke tonen dan ge- we dat alles met den tijd heengaat en •i de vraag in ons op waarom we zooveel strijd voeren, o zoete melancholie; -Wen we ons zelf zoo lief en zijn we niet Iw "'“4<en aan onze zoete rust. I o gevoelen in die melancholische stemming re eens den eerbied voor den ouden huis- Pea die ons op zijn knie zette en ons aan t. i 6 SMEEK t O I R a A T. Of.l i J

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1894 | | pagina 1