humaniteit. No. 96. N E G E KT-E N-V EERTTGSTE December, A A R G AN Q. 1894. Nationale Militie. ir D- 1 van I aan 14. wor- 00, 00, Alle brieven in te zenden. dering zins, die ilo. 'd ha- en ■en houden fre een aalmoes frmenzorg. De I 60 2 8 j J 0. I. or. N. .00 00, sur ear 5e 00. Vi. woorden, ter ken- wijze van aan Buys ont liet volgende V,. van twee leden der Commissie een Armvoogd. v Weèsvoogd. Bij deze Courant behoort als Bijblad Feuil- leton-nummer 183. De werkstaking der bakkersknechts, van Am sterdam, Zondag middag op touw gezet" en Maandag begonnen, behoort reeds tot de geschie- stó'B Deze CO UBANT verschijnt WOENSDAGS en ZATERDAGS Abonnementsprijs voor 3 maanden 1.—franco per post ƒ1.25. Alle brieven en stukken, uitgave of redactie betreffende, franco Onder de eigenaardige gebruiken, waarmee de winter bij zijn intree gepaard gaat, behoo- 'Irei\ de vergaderingen voor allerlei humane en ■liefdadige instellingen en doeleinden. De humaniteit, die er wel altijd is, maar meestal een zwijgende rol vervult, schijnt ont- ■waakt en heeft zich aangegord, als wil ze aan ■de lijdende menschheid te kennen geven, dat Blaar haar bedoeling de beker niet zal over- ■loopen die den alsemdrank bevat. A oor ons ligt hierin een aanleiding om den ■lof van den winter te zingen, die de humaniteit ■noopte uit de tente te komen en te toonen, dat ■n ons, menschen, nog iets anders, iets beters, ■iets hoogers huist dan de lage zelfzucht. I Desnoods tot aan de lippen mag het water ■stijgen, maar daarover niet. En nu is het een |algemeen bekende waarheid, dat de winter aan A quaestie relief geeft, dat hij de be- vermeerdert en de nooden doet toe- welke zitting uitspraak zal worden gedaan i omtrent 1. De verschenen vrijwilligers voor de militie; 2. de lotelingen, die redenen van vrijstelling hebben ingediend 3. de lotelingen, in artt. 55 en 56 bedoeld 4. alle overige lotelingen. Zullende voor dien Raad alleen behoeven te verschijnen 1. Zij, die zich als vrijwilliger voor de Militie hebben aangeboden 2. de lotelingen, die vrijstelling verlangen wegens ziekelijke gesteldheid, of gebreken, of gemis van de gevorderde lengte. Sneek, den 13 November 1894. Burgemeester en Wethouders voornoemd, ALMA, Burgemeester. BENNEWITZ, Secretaris. kennisgeving. BURGEMEESTER en WETHOUDERS der gemeente Sneek brengen ter openbare kennis dat het aandeel voor de Nationale Militie, in de lichting 1895, door deze gemeente te leve ren, bedraagt vier-en-twintig man. Sneek, 30 November 1894. Burgemeester en Wethouders voornoemd, ALMA, Burgemeester, BENNEWITZ, Secretaris. BEKEND M AKIN G. BURGEMEESTER en WETHOUDERS der gemeente Sneek brengen ter openbare kennis, de volgende KENNISGE VING. De COMMISSARIS dek KONINGIN in de provincie Friesland, Gelet op het besluit van Gedeputeerde Sta ten dier provincie van den 22 November 1894 no. 1, le afdeeling J, alsmede op art. 11 der wet van 13 Juni 1857 (Staatsblad no. 87)- H'eugt ter kennis van de belanghebbenden dat de jacht in deze provincie, voor zoover betreft de jachtbedrijven, genoemd in art. 15 ,e.^ c’ en der aangehaalde wet, na melijk de jacht met windhonden, die met schiet geweer met of zonder staande honden of brak ken, het schieten van waterwild en het vangen van houtsnippen met laat-, war- of valflouwen, zal worden gesloten op Zaterdag den 15 De cember 1894, met zonsondergang. En zal deze op de gebruikelijke wijze den afgekondigd en aangeplakt. Leeuwarden den 26 November 1894. De Commissaris der koningin voornoemd (get.) Van HARINXMA thoe SLOOTEn’ Sneek den 30 November 1894. Burgemeester ew Wethouders voornoemd, ALMA, Burgemeester. BENNEWITZ, Secretaris. binnenland. In een bloemlezing van woorden, ter ken schetsing van onze Kamer en haar wijze van werken (voor een groot gedeelte leend), geeft De Boodschapper fragment uit een rede van Van Houten tot Kappeyne, Dec. 1878 ,”Jd°o gij lust daar (nl. aan de regeerings- tafel) te zitten, tenzij om met al de kracht die in u is de beginselen te verdedigen en in het I even te doen treden, die door u als de ware 1 beleden worden „Gij zit daar niet om maar minister te zijn maar om zooveel te doen als gij kunt. Ik be voel dat ook mij een gelijk lot kan treffen als Bij de wekelijksche Thee Thomson’s verlo ting is op Woensdag 28 Nov. j.l. de prijs van f 25 ten deel gevallen aan mej. Van der Meer te Gorredijk (Friesland), de premie van 5 kilo Thee aan den winkelier de heer G. F. van der Meer aldaar. den minister. Maar indien ik ooit een plaats aan die tafel innam, dan zou het geheel en uitsluitend zijn om tot stand te brengen hetgeen lk *Vian deZe banken had gevraagd/ Als men let op hetgeen de heer Van Houten heeft geantwoord op den aandrang naar een nieuwe begrafeniswet, teneinde de lijkverbran ding mogelijk te maken, is men geneigd deze erinnering een woord op zijn pas te noemen. De heer v. H. toch schreef niet anders dan „JJe redenen, die den ondergoteekende weer houden thans een wetsvoorstel betreffend dit onderwerp voor te bereiden, zijn uitsluitend aan den algemeenen toestand ontleend/ De Indépendance Beige verneemt dat Brussel weldra telephonisch verbonden zal zijn met Amsterdam, Rotterdam en Den Haag. De ou- derteekemng van de desbetreffende overeen komst tusschen de Nederlandsche en Belgische regeenngen is op handen. De redactie van de Pall Mall heeft haar ongelijk erkend. De heer Jae. van der Chijs Jz. te Amsterdam heeft haar een brief geschreven om aan zijn verontwaardiging lucht te geven over de hatelijkheden, welke zij onlangs richtte aan het adres van het Ned.-Ind. leger, naar aanleiding der expeditie op Lombok. „Ik schrijf u deze regelen, zegt de heer Van der Chys, wij volgen de lozing van de Tel. om te uwer kennis te brengen, dat zulke lage insinuaties jegens de Hollandsche natie, die nochtans, evenals in 1667 (het spijt mij het u te moeten zeggen) zich voor haar taak bere gend heeft getoond, niet geschikt zijn om hier te lande bevorderlijk te zijn aan de algemeene opinie omtrent de Engelschen, die in handel en nijverheid een groot débouché voor hun waren op do ederlandsche markt vindon. „Daa,r zulke dingen nadeel kunnen doen aan den Lritschen handel alhier, die belangrijker is dan de grootte van ons landje zou doen ver moeden, en niet kunnen nalaten een slechten indruk van de Engelschen te geven, zoo zal het ons en velen met mij, ook in Engeland, aangenaam zijn, eerlang in uw blad een meer welwillend artikel te zien opgenomen over de tweede koloniale mogendheid van do wereld die nochtans slechts zoo groot is als uw graaf schap Yorkshire". Dat dit schrijven doel getroffen heeft, bewijst het antwoord van de Pall Mall in zijn „occa sional notes". Het blad erkent het ongenoegen van oen neer y. d. Chijs te hebben opgewekt en doet volledig amende honorable, door den brief in zijn kolommen op te nemen. Het voegt er bij nog een tweeden dergelijken brief uit Nederland te hebben ontvangen, maar de re dactie neemt dien niet op, gevoelende schrijft ZÖ »3at éen roede volkomen genoeg is voor een gebogen rug/ Zij verwerpt overigens elke gedachte dat zij de Hollandsche natie op lage wijze zou hebben willen honen, erkennende dat die natie getoond heeft voor haar taak berekend te zijn, waarover zij zich verheugt. Het blad zal zich voortaan weten in te houden. Ta“ 1 4 "S'1'. se»»»« letter, 40 Cenl«. bei»,/ "tT Cen,S' i« «e pnji denX“er. ê6r' Omtrent te vememeu bij |de sociale fcoeften liemen I De mensch heeft meer onderhoud noodig om fctaande te blijven en juist in dit jaargetijde zijn fie omstandigheden voor den werkenden stand tngunstig en wordt de werkloosheid grooter. ■n den winter, wanneer de maan zoo koud fchijnt en alles buiten bevriest, loopt het vooral Buidelijk in ’t oog, dat onder ons de zaken niet Kaan naar behooren. I Om hieraan tegemoet te komen, ook om de Jeheeve toestanden voor den oppervlakkigen Joeschouwer door maskeering minder stuitend Je maken, houdt de humaniteit vergadering en ïeelt uit; kleeren, schoeisel en soep, alles tot jfceil van ons geslacht, door het te brengen in staat van tegenweer contra den strengen vorst. H Do humaniteit vergadert en steunt de ver- ■rukten tegen den dwihgeland, zooals de hu- ®iane regeering van Nederland en de Koloniën ■e verdrukte Sassaks wil steunen en weerbaar ■naken tegen den Balischen uitzuiger. I Daarom is de winter voor de maatschappij Bet meest gezegende van alle vier de jaaree- - Rijden. i Gewoonlijk beginnen we met den Sinterklaas vragen, of de arme kindertjes ook niet wat TfBoeten genieten met Kerstmis en Drie Konin- s» h°uden we weer eens uitdeeling en vragen giBe een aalmoes voor de werkverschaffing en de 9iiÏÏeU,OrT .De reSeeri'ng, die de bedelarij i dergelijke „roepstemmen om een 00g dicht’ want het is uiet v°or 10 wchzelf dat men vraagtmen bedelt voor een 105»ed<ioel. -00 bevordert de winter den gemeenschaps- Éa- 11 veidevendigt hij in ons het bewustzijn, 7e alien broeders ziiu en bij elkaar hooren, poals de kuikens door de kou bijeen werden p reven onder de kunstmoeder. I 00 °Pent de winter ook voor hem die stil pe de gelegenheid om zijn krachten te oefenen et uitgestrekte veld der humaniteit. In den zomertijd ging alles naar buiten en had men geen tijd om na te gaan, of het wer- i kelijk noodig zijn zou aan kindervoeding te offeren en werk te verschaffen alles ging toen groeps- en standsgewijze uiteen, maar de kou heeft ons geprikkeld om verwarming te gaan zoeken in elkanders nabijheid. Het zou, met het oog op de heilzame gevol gen die hieruit voor de maatschappij voort vloeien, ernstig overweging verdienen, de mid delen te beramen, waardoor voorkomen wordt dat deze heerlijke resultaten weer voor een groot deel verdwijnen met de sneeuw, zoodra de voorjaarslucht begint te waaien. Bij den aanstaanden winter, bij het naderende Sinterklaasfeest, hopen we voorstellen te mogen vernemen, strekkende tot bewaring en vermeer dering van den rijken zegen des gemeenschaps- weer haar oefenschool is ingetreden. V E R G A D E RlUT” van den Gemeenteraad van Sneek op Dinsdag den 4 December 1894, des namiddags ten 6!/2 uur. 1. Resumtie der Notulen. 2. Mededeeling van ingekomen stukken enz. 3. Benoeming van een Curator van het Gym nasium. 4. Alsvoren van een lid der Commissie Toezicht op het Middelbaar Onderwijs. 5. Alsvoren J vaji Toezicht op het Lager Onderwijs. 6. Alsvoren van een Armvoogd. 7. Alsvoren van een AVëfesvoogd. 8. Alsvoren van een Leeraar aan het Gym nasium en de H. B. School. 9. Alsvoren van een Stembureau voor de verkiezing van een lid van den Gemeenteraad. 10. Begrooting van het O. B. Weeshuis dienst 1895. 1891" en overscliriJvin= begrooting, dienst 12. Voorziening tijdelijke leerkracht School No. 1. 13. Adres van K. A. Bosch. Alsvoren van L. de Groot. 15. Toelage aan J. Criens. KENNIS G~E V ING. De BURGEMEESTER van Sneek, Gelet op het binnen deze gemeente gecon stateerde geval van besmettelijke Veeziekte „mond- en klauwzeer” Brengt in herinnering dat het belang der volksgezondheid eischt Melk te koken, alvorens deze te gebrui ken. Sneek, 29 November 1894. De Burgemeester voornoemd, ALMA. K E N N I S G E VING. BURGEMEESTER en WETHOUDERS der gemeente Sneek, voldoende aan art. 87 der wet op de Nationale Militie van den 19den Augus tus 1861 (Staatsblad no. 72), zooals die is°ge- wijzigd bij die van 4 April 1892 (Staatsblad no. 56), brengen ter openbare kennis, dat de eerste zitting van den Militieraad voor deze gemeente zal worden gehouden in het Gemeente huis te Bolsward, op Woensdag den 19en De cember e.k., des namiddags ten 12’/2 ure in I ft zert >irk mke ind, s 8 2 3- .51 7- 71 711 8' IS 8 8’ 8*5 8 MKEhiER (>i R AVI', «i HS H lIBIlïfflIHUll I(IR IIE fflHVÏf [J ||[f 1 HliOUHSSBII Vf Sffl. 131'M i PUNTEN VAN BEHANDELING:

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1894 | | pagina 1