SIHS- H lOmmTIHLlII IMI! OS 1 1 1 IHIfflï Ml HETIMNSSfflfflT SHU w 1 I I I a I No. 97. 1894. I. 9. N E G E N-E N-V E E R T I G f Nationale Militie. EGOÏSTISCHE ACTIE. /an 1' die strafoefening in ler- U I T ver- Ill Alle brieven in te zenden. den tijd wat om Om kort te gaan, Pieter werd generaal gedroeg zich ook weder steeds zoo dapper verstandig als te voren. Want vaderlandsliefde te vertoonen is men van j ge- om en en M. Jov-J I 1 muziek en tot behoud niet i ook de dat ver van zijn land in een ruimte met ijzeren tralies er omheen, zijn leven slijt, nog blij kan vlag toch niet uit Deze CO ERAN T verschijnt WOENSDAGS en ZATERDAGS Abonnementsprijs voor 3 maanden f 1.franco per post 1.25. Alle brieven en stukken, uitgave of redactie betreffende, franco 5 K C K B E R, uit dat de meesten ze geproclameerd Tot loon voor daags eraan volgende, en naar we den heelen winter door, «8 om staat en voor ja, v .00, 0 8 1 lap rood, wit en blauw of geel uit hun dakraam Jte hangen, en we zijn tot dusver niet tot een - I De jaren van 1830 tot 1840 waren in ons lieve vaderland vrij onrustig. Niet alleen had men moeilijkheden op staatkundig terrein niet alleen werd do oorlogsfakkel gezwaaid tuss’chen ons en onze zuidelijke broeders, maar ook op t gebied van den godsdienst was ’t hier verre van kalm. De Nederlandsche hervormde kerk had n 1 in 1816 wijziging gebracht in het onderteekê- ningsformulier, waardoor aan de predikanten een grootere vrijheid werd gegeven in het gebie°JldlSen hunner meenill£en op godsdienstig Maar nu waren er velen in de hervormde kerk, die, in t geen door de leeraren werd verkondigd, niet terugvonden, wat zij er in wenschten te vinden de onvervalschte gerefor meerde leer. In het oog van hen, die de leerstellingen der Dordsche vaderen aankleef den, was veel, wat daar in de hervormde kerk werd gepredikt, leugen eh ongeloof. Allengs werd de ontevredenheid in de kerk grooter en het was in ’t noorden des lands de heer De Cock, predikant te Ulrum, die den stoot gaf tot een scheuring. Deze heer hief de banier der gereformeerde eer hoog „en in zijn prediking èn in zijn wer ken" zoo schrijft iemand in de Asser Crt „Het gevolg was, dat er in 1833 een aanklacht tegen hem werd ingediend, ten eersten wegens de uitgave van zijn werk tegen de hh. Brouwer en Reddingius, predikanten te Uithuizen en te Assen, welk werk getiteld was De schaaps kooi van Christus aangetast door twee wolven en verdedigd door H. de Cock, voorts wegens het doopen van kinderen uit andere gemeenten terwijl hem bovendien als zonde werd aangere kend het schrijven van een voorbericht waarin de Evangelische Gezangen op minder waar- deerende wijze werden beoordeeld. uiet onverschillig is hoe de werkende stand wordt behandeld en zich daarbij gunstig onder scheidt van den niet-werkenden dito, die alle beweging voor lotsverbetering uit den booze rekent. Evenals de winkelstand vroeger deed en mis schien nog doet hier of daar, hebben de pa troons van de gelegenheid gebruik gemaakt om °P te slaan. Kon men ze maar boycotten We hebben verder gevlagd in de afgeloopen jweek; hier en daar, vooral in winkelstraten, zag “ren het dundoek hangen, zóo slap, alsof het 11 eigenlijk niet de moeite waard achtte. We hebben ons afgevraagd, waarom de winkeliers speciaal zooveel aardigheid er in hebben zoo’n de P E R 8. ADVERTENI1EN van 1 tot 4 regels, gewone letter, 40 Cents- voor eiken regel meer 7>, Cents. Bij abonnement i^ de prijs belangrijk lager. Voorwaarden daaromtrent te vernemen bij oen uitgever. J bliek, 1 hoofdzakelijk van te leveren voor tenzij dit publiek van grijpt dat onder zijn bereik ligt en dat doeltreffend en dwingend recht geeft als werk staking. Boycot noemt men die strafoefening in Ier land. Of ze ongemotiveerd is Er is in deze werkstaking iets dat doet den ken aan locking out. Want de heeren bakkers patroons hadden reeds plan om met een Fran- sche slag te komen tot Zondagsrusthet stond bevredigende oplossing geraakt. Evenmin is het ons tot nog toe helder ge worden, waarom de bevolking van den apentuin zoo feestelijk gestemd was dat de vlag er bij noodig was. Zouden die apen ook gevoel heb ben Zeker, en verstand ook, oftewel instinct, d. i. begin van verstand. Maar gevoel van nationaliteit, van patriottisme Neen, positief neen. Want apen wonen overal waar ze ’t goed hebben. Die hebbelijkheid laten ze over aan hun gebieders, die hooger staan dan zij, en van wie ze met Johannes den Dooper verkla ren mogen die na mij komt is meerder dan ik. Die eigendommelijkheid hebben wij, menschen, ingevoerd op redelijke gronden. Professor B. C. Spruijt van Amsterdam heeft daarvoor in de vorige week opzettelijk een toertje gemaakt naar Utrecht, om de studeerende jongeling schap in het Sticht duidelijk te maken dat vaderlandsliefde noodig is, let wel, noodig, maatschappij te bewaren voor staat en maatschappij, waarvoor anders ook Zonder Staat geen va derlandsliefde, en dus zonder vaderlandsliefde geen Staat maar neen, zoo kan een ge leerd man niet geredeneerd hebben. Beter dunkt ons deze redeneeringzonder maatschap pij geen Staat, zonder Staat geen vaderlands liefdehiernaast wordt dan parallel dezen lo- gischen weg gevolgd zonder menschen geen vaderlandsliefde. Merkt men nu op dat de einden van deze kettingen elkaar raken, immers in de eerste redeneering kan men nog invullenzonder menschen geen maatschappij, dan volgt hier uit als vanzelf, door sterk aan te halen, dat de schakels tegen elkaar komen te raken, zoodat men door de eene redeneering te volgen feite lijk ook de andere passeert. Verwisselt men nu van de tweede ketting de uiteinden, dan is het effect schitterend, een professorstoga waardig. Maar om tot de apen terug te keeren waar om, zoo vroegen we ons af, waren die bees ten dan zoo verheugd, toen deze week de tij ding kwam dat ons leger lees ons leger bestaande voor 7/8 ongeveer uit vreemdelingen en voor */8 uit korporaals en generaals, de hoofdpersonen, aanvoerders, of in plattelands- taal gezegd, de belhamels, die natuurlijk allen uit Nederland afkomstig zijn dat ons leger had gezegevierd? Was die vreugde der apen een uitvloeisel van het besef dat ons leger zoo vaderlandslievend zich heeft betoond, en dat aan hun vaderlandsliefde, volgens prof. Spruijt, het behoud van Staat en maatschappij ten on zent is te danken. Arme apen 1 Konden ze maar zoo diep den ken Maar om goed te kunnen denken moet men vrij zijn, veel vacantie hebben, zooals dit ook het curatorium aan onze diverse hooge- scholen heeft nuttig geoordeeld en apen zijn niet vrij, althans niet de apenwereld in Artis. Er moet wel iets goeds zijn in de vaderlands liefde waarin is niet iets goeds dat de apen hebben opgemerkt; want dat een beest, standig. Voor niemendal hangen de winkeliers de en gaat professor Spruyt op hun agenda. Nu hebben de knechten het voor hen daan en de heeren patroons hebben reden faire mauvaise mine a bon jeu. Zeker, de gezellen profiteeren ook, en dat kwam hun wel toe. Wel heeft men van ze kere zijde beweerd dat ze ’t nog zoo kwaad niet hadden, maar zooals bekend is bouwt men aan dien kant nog steeds op oud-Hollands spreuke Een kinderhand is gauw gevuld. Ook heeft men er weer het socialisme bij gehaald, als om den volke van het platteland te beduiden, dat de geheele beweging eigenlijk is gepousseerd door oproerlingen. Wat ervan zij, wie ook den stoot mag heb ben gegeven aan het rad, gedraaid heeft het, en niet voor den tijd wat ons betreft, wij heb- ben geen enkele reden om er het socialisme bij te slepen, maar was dit het geval dan heeft het socialisme het bewijs geleverd, dat het haar WiiW naar Utrecht ter propaganda fide, en loopen onderwijzers niet weg uit den Bond van Nederlandsche Onderwijzers. KENNISGE ving. BURGEMEESTER en WETHOUDERS der gemeente Sneek, voldoende aan art. 87 der wet °p <?QOyat/1°nale van den 19den Augus tus 1861 (Staatsblad no. 72), zooals die is ge wijzigd bij die van 4 April 1892 (Staatsblad no. o6), brengen ter openbare kennis, dat de eerste zitting van den Militieraad voor deze gemeente zal worden gehouden in het Gemeente huis te Bolsward, op Woensdag den 19en De cember e.k., des namiddags ten 12’/, ure, in welke zitting uitspraak zal worden gedaan omtrent 1. De verschenen vrijwilligers voor de militie; 2. de lotelingen, die redenen van vrijstelling hebben ingediend 3. de lotelingen, in artt. 55 en 56 bedoeld 4. alle overige lotelingen. Zullende voor dien Raad alleen behoeven te verschijnen 1. Zij, die zich als vrijwilliger voor de Militie hebben aangeboden 2. de lotelingen, die vrijstelling verlangen wegens ziekelijke gesteldheid, of gebreken, of gemis van de gevorderde lengte. Sneek, den 13 November 1894. Burgemeester en 1P ethouders voornoemd, ALMA, Burgemeester. BENNEWITZ, Secretaris. De Amsterdammers zijn de vorige week een dag broodeloos geweest en hebben zich moeten behelpen, de een met korstjes van pasteien, de ander met pannekoek, weer een ander met aardappels, zaansche beschuit en dergelijke voe dingsstoffen meer. Weinigen zijn er zeker ge weest die hun dagebjksch brood hebben genut tigd, want de werkstaking brak zoo plotseling a er onkundig van waren tot was. deze onthouding hebben ze vermoeden een cent per brood meer moeten offeren, zoodat, after all, het pu- het werkend proletariaat vooral, dat brood leeft, de bijdrage heeft de bedongen loonsverhooging zijn kant het middel aan- even zijn, klinkt wel vreemd. Wanneer al de beesten in Artis op eens va derlandsliefde voelden opkomen en heimwee de natuurlijke dochter hen overmande, zou het in de Artis niet zijn uit te houden van den jammer en het geschreeuw. Staat en maat schappij liepen dan groot gevaardaarom is het gelukkig maar dat de dieren in Artis geen va derlandsliefde koesteren, al zouden ze liever buiten Artis zijn dan er binnen, precies als on der ons sommigen zijn, die, gewoon aan hun gedachten steeds hooge vlucht te geven, geen kans zien om behoorlijk biunen de grenzen weer op den vasten grond terecht te komen, dan door bij tijds wat gas te laten ontsnappen. i vroegere Scha- en leedvermaak, De apen zijn blij geweest omdat hun r onderdrukkers nu ook in een kooi gaan, denfreude? Vaderlandsliefde liefde en wraakzucht. En dit alles onder helsche schenslachting, saamgevloeid Staat en maatschappij Duizelingwekkend denk beeld professor, kom te hulp! A king dom for your help! Neen geen koninkrijk; want zoolang er vaderlandsliefde onder ons woont kunnen we Staat noch maatschappij ontberen, zegt de professor. Dit begrepen ook eenige Amsterdamsche onderwijzers, die, uit overweging dat de politiek in den Bond van Nederl. Onderwijzers de ge dachten zeer afleidt van de belangen van on derwijs en onderwijzers, besloten hebben een vakvereeniging op te richten, die op haar beurt straks zal trachten door alle wettelijke en ge bruikelijke middelen ook door werksta king hun lot te verbeteren. De politiek maakt de geesten te los, te vrij, te cosmopoli- tisch, te internationaal, te gevaarlijk voor Staat en maatschappij. Daarom geven we als toegift aan alle ouders, die het hierin met ons en de heeren onderwijzers Grosjean c. s. eens zijn, in overweging, hun kinderen steeds voor oogen te houden de navolgende historie De geschiedenis van Pieter Leeuwenhart. Hierna volgt een verhaal vau Pieter’s dienst neming voor koning en vaderland en verder de oorlogsverklaring en de vurige vaderlandsliefde van Pieter ■7 if; Heen ging hij als soldaat, den ransel op den rug, En keert, vol eer, te paard als officier terug. <16 I /16 /‘2 Is /ld /2 'lö I trip’ Lenia sliga r te a. te Juf ga 'C loet’ ja te ii.so S’ 5 «.daas's1 Als jongen reeds, nog zwak en klein, Denkt Pieter al een held te zijn! Als sehoolknaap moest hij 't exerceeren Aan zijne jonge vriendjes leereir. Daar komt het uur, dat hem ten oorlog wenkt, Geen tijding, die hem die hem meerder blijdschap schenkt. In harden strijd, op 't bloedig oorlogsveld Toont Leeuwenhart zich eerst een waren held, Zelis ’s konings oor hoort van zijn heldendaden, Hij wordt met eer en aanzien overladen.

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1894 | | pagina 1