BMS- IS IDmmiHUD MB Illi Kerst- en Nieuwjaarsdagen. I o OKffl ffl Iff UMNffUff S»L s 1 L n a. l No. 102. N E GrE N-E N-V E E R T I Q 8 T E 1894. fi Maandag 24 en Maandag 31 Dec. Nationale Militie. mtI>aZtTEXlTieN t0‘ 4 rege‘S’ geW“e I 22 D E C E M B E R. HET GELOOF. >0, )0, golven. ■Voor hem echter die het oude Alle brieven in te zenden. ook het feit van de kerk I I. >ec. air 5e Vs- W. N. 00 )0, air ge- ■•ezeer zetten. We weten dat er onder ons heden ten dage heden, zooals het in staatsmannelijke taal wel heet. En wie handelt wol niet soms onder de vi- en dus gaarne eenige millioenen uit ’s lands j c; 'W namelijk verordening op het’sïuitingï onder het tapperijen zijn begrepen alle huizen van tapper wordt uitgeoe- Daar de le KERSTDAG en NIEUWJAARS DAG op Dinsdagen vallen, zullen de nummers van ons blad, die alsdan zouden moeten ver schijnen, een dag vroeger worden uit gegeven dus De Gemeentestem stemt met het Weekblad van het Hecht m, dat de Gemeenteraad niet bevoegd is alle societeiteu aan beperkende be palingen te onderwerpen. Zij herinnert echter dat er een arrest van den Hoogen Raad be staat, dat den gemeentebesturen een geducht wapen in handen geeft. Het arrest iiaiw van 19 Februari 1883, waarbij is beslist wanneer in een i uur der tapperijen is bepaald dat woord ,1 j waarin het bedrijf I te buiten gaan, mag echter de sociale quaestie gerekend worden onder de politieke omstandig- Deze CO IRA NT verschijnt WOENSDAGS en ZATERDAGS Abonnementsprijs voor 3 maanden f 1.- franco per post ƒ1.25. en stukken, uitgave of redactie betreffende, franco Wethouders voornoemd, BENNÉWITZ, Secretaris. kennisge ving. Lichting van het jaar 1895. BURGEMEESTER en WETHOUDERS der gemeente Sneek, voldoende aan art. 87 der wet op de Nationale Militie van den 19den Augustus 1861 (Staatsblad no. 72), zooals zij is gewijzigd bij die van 1 April 1892 (Staats- blad no. o6), brengen ter openbare kennis, dat de tweede zitting van den Militieraad voor deze gemeente zal worden gehouden in het gemeen tehuis van Schoterland te Heerenveen op Dins- U ure 10 Janmri e' k‘ des vooruiiddags ten Dat in die zitting uitspraak wordt gedaan omtrent ade in de eerste zitting niet afgedane zaken en omtrent hen, die als plaatsvervanger of nummerverwisselaar verlangen op te treden. bneek den 21 December 1894. Burgemeester en Wethouders voornoemd, ALMA, Burgemeester BENNEWITZ, Secretaris. binnenland. zijn, die van het militarisme afkeerig zijn, om dat het den oorlog uitloktmaar die, de on rustige golfslag opmerkende in onze samenle ving, aldra met het militarisme verzoend zijn d: 50 Ki noodlottiSe wlj8 onzen dood vinden in" de bekendmaking. Inschrijving voor de Nationale Militie. Lichting 1896. geloof aan i en uit de verlichting en teneinde deze mee- «oregel „eer 7', Cento. B.j abennement to de,,™ a.n“£ver. '“rW““rf<s“ ^emtoenl te rernemen b.J gueur vru politieke omstandigheden. Die omstandigheden zijn dikwijls aanwezig zonder dat wij er toe meewerkten, en dan moet de mensch er toch rekening mee houden. Natuurlijk hebben we weinig tot onze ver ontschuldiging aan te voeren, wanneer we zelf mee scheppers of aanbrengers zijn van die om standigheden, wanneer we zelf ons er in ge metseld hebben, wanneer we bijv, gaan doen als de turf boer deed, die zijn turf zoo wist te vleien, dat hij er ten slotte rondom in zat, en, om niet dood te hongeren, uit politieke om standigheden dus turf ging eten. Of dergelijk geloof, het produkt van politie ke omstandigheden en overwegingen, ook af nemende is? Helaas! neen! Konden we hierop maar bevestigend antwoorden. Het geloof uit berekening, om winstbejag, en het geloof uit hoofde van politieke omstandig heden, een zetbaas van vrees en heerschzucht, is in onze maatschappij vooruitgaande. schatkist toe willen staan voor nieuwe geweren en uitbreiding van het leger door dienstplicht, persoonlijk en algemeen, om in geval van nood de maatschappelijke orde door de deining heen behouden aan wal te brengen. Zoo ook wordt onder deze lieden geoordeeld inzake het aloude geloof. Ze zijn vrijzinnig, en overtuigd, dat het geloof aan een God van toorn en wrake in strijd is met onze bescha ving en met onze humaniteit. Maar dat geloof, ze weten het wel, die libe rale denkers, heeft nog huiselijke diensten te verrichten ook. Hun vraag dus is waar moet het heen met onze samenleving, wanneer het geloof zijn auto riteit beeft verloren, en wanneer van Jan Rap af alles meent vrij te staan en gelijk in een wereld, die zonder gezag en eerbied niet in stand is te houden. Inderdaad, èn het militarisme, èn het geloof zijn begeerlijke wapenen voor hen, die het ge zag hoog willen houden, omdat vrees in hun harten haar zetel heeft opgeslagen. Bij de gratie Gods worden deze middelen dan ook door den componist van den Sang an Aegir in den laatsten tijd ernstig overwogen} en wie zal zeggen hoe velen er zijn onder de liberale zangers in onze lage landen, die al evenzoo verrast zijn door de vinding van dit nieuw geloof? Want een geloof is het immers, wanneer iemand, in angst ot vrees verkeerende, voor zijn toekomst en zijn lijf een reddingsmiddel heeft weten te bedenken, een vasten grond, waarop het scheepke zijner hope weer veilig ankeren kan Zeker, een geloof is het, alleen maar het oude niethun geloof is iets nieuws, gebouwd op ervaring en wetenschap; daarom bij uit stek materialistisch, en door de kerk terecht met wantrouwen bespied. Want het geloof, dat gebruikt wordt om het gezag hoog te houden, staat beneden dat g- zagterwijl het ‘aloude geloof zijn hoogheid beseft en waardeert, in de overtuiging, dat het gezag zijn dienaar en wachter is, en dat het door dit beschermd moet worden. Zoo wordt dan het geloof deerlijk miskend en smadelijk vernederd, zoodat het niet behoeft te verwonderen dat er geloovige stemmen zijn die het luide van de daken verkondigen Lie ver is ons den ongeloovige, die ons geloof waar deloos noemt, zonder kern, dan hij die de kern er uithaalt om het als een blauwe boon af te schieten op de aanranders der maatschappelij ke orde. Hebben de oprecht geloovigen daarin geen gelijk Is misbruik maken van iets niet ger dan het ongebruikt te laten Bij Mimsteneele beschikking is vergunnino- verleend om gedurende de wereldtentoonstelling van Hotel- eu Reiswezen te Amsterdam eene verloting te organiseeren van geëxposeerde voor- werpen. Er zullen 600.000 loten verkrü-baar worden gesteld tegen fl.- perstuk, waarvoor JoKndnnnXP<i8aUte1.1 tOt een bedraS vau minstens t 250.UU0 zal woraen aangekocht. Het aangekondigde boekje ove’r de tentoon stelling is thans verschenen. Het is met zore samengesteld en geeft, behalve mededeelingen omtrent de tentoonstelling zelve, vele voor vreemdelingen zeer nuttige bijzonderheden om trent Amsterdam en enkele omtrent Nederland De heer Braakensiek zorgde voor aardige tee- keningen tusschen den tekst en voor een aan- trekkelijken omslag. Het boekje zal ook in Engelsche, Duitsche en Fransche vertaling wor den verspreid en weldra verkrijgbaar zijn aan de kiosken en aan de stations der H. IJ. S. M. Door de vereeniging van Nederlandsche pa troons „Boaz is een adres aan de Tweede Kamer gericht, waarin zij verzoekt in het be lang van Neêrlands industrie een wijziging van het tarief van invoerrechten in ernstige over weging te willen nemen en wel in dier voege dat alle gefabriceerde goederen, die van buiten ingevoerd worden, worden belast of zoo noodU hooger belast. Burgemeester en V' ALMA, Burgemeester. I. Algemeen is de klacht, onder zoogenaamd godsdienstige menschen, dat de godsdienst wordt ondermijnd. En afgaande op het bij wonen der godsdienst oefeningen, is dit oordeel niet te weerspreken ie kerken worden minder bezochthet aan tal kerkgangers is afnemend, althans in de steden is de kerk in decadence, (verval.) De verflauwing in den ceremoniëelen dienst ■s een feit, en wie meent dat het geloof, het ■cude geloof, bij dezen dienst de schering is en ■l-ii inslag, heeft het recht deze afnemende be langstelling in dien eeredienst des geloofs toe ■e schrijven aan verslapping en afval van dat fceloof. >on indien, naar de meening dezer braven, Kod de Heere toornt over ’s menschen onge- ■oorzaamheid in hetgeen Gods isindien wer kelijk een toornig God als rechter fungeert ■'er ’a menschen verhouding tegenover het ker- ■elijk dogma, lijdt het geen twijfel, of te avond morgen wachten ons toestanden uit den al- gjiden tijd, waarvan geschreven staat, dat God, |hes willende verdelgen, tot behoud van ons ffeslacht slechts den braven Noach met zijn |ven brave zonen uitverkoos, om de kiemen te ■eggen van een nieuw en beter geslacht. Maar hetzij men gelooft aan een komenden ■ondvloed of niet, toch blijft op ieder onzer de ■erphchting rusten te onderzoeken of werke- ■jk het geloof afuemende is, en zoo ja, welke ■orzaak daarvoor kan opgegeven worden. i Niets toch gebeurt bij geval ■a'i den achteruitgang in invloed daarvan niet uitgesloten. I En wie zich schuldig rekent aan dit feit, en ■e<mt dat het geloof onze behoudenis zal zijn het eeuwige maar ook in het aardsche le- .■n> is verplicht zich zelven te hervormen en toe mee te werken, dat we niet al-te-gaar ti I ^5r’chjke dogma’s heeft afgezyvoren ■ertuigiQg nieewerkt aan <2„ ■Wikkeling der menschheid, ■heel los te maken van den naar hun ■nS gcestdoodeuden invloed van dit geloof, hem staan de zaken ietwat anders. nn positie wordt moeilijker, naarmate zij, afgevallen van het oude geloof, toch ■e hart en ziel het oude aanhangen en niets r er wenschen dan het oude leven voort te 1 s ’ll c .e u -F- 553353 N s i Wijk 1, 2. 3 n 5, 6, 7 - MW...U o.auus vvoneuaen zo I lander, die ter zake van 's lands dienst in Nederland gewoond heeft. Art. 17. Voor de militie i.^^„ 1. de iu een vreemd Ryk achtergebleven gezeten, die geen Nederlander is 2. de in een vreemd Kijk verblijf houdende ouderlooze 'lolvvvnr al la -KI». -• - Nederlander” die, *teTza,ke van ’s Lands 16 s s ’s voormiddags 9 's middags 's namiddags I gemeen- 1 uur. en 4 s voormiddags 9 uur. en 8 in 9. 10, 11 en 12 i?’ ic’ ea 16 ’s middags 12 U’ .ea 20 ’s namiddags 1 iedenSvan "‘30hrij'villg ter Secretarie dezer den De^mb8e“O8irS 9 ‘Ot ’S n,vui<lda«s ia ën BURGEMEESTER en WETHOUDERS der gemeente Sneek Gelet op art 19 der Wet op de Nationale Militie van 19 Au. Justus 1861 (Staatsblad «o. 72) zooals die is gewijzigd bii de wet van 4 April 1892 (Staatsblad no. 56)- =e‘^ZI8d B1j de Brengen ter kennis der ingezetenen, dat bij hoofdrtak ITT dier wet, handelende over de inschrijving voor de militie onder anderen voorkomt het navolgende mmtic, Art. 15 Jaarlijks worden voor dé”Militie ingeschreven alle mannebike ingezetenen, die op den laten Jamfari van het jra? hun 19de jaar waren ingetreden. Jaar Voor ingezeten wordt gehouden: "dens vader, of, is deze overleden, wiens moeder of zijn beiden overleden, wiens voogd ingezeten is volgens de wet van den 28sten Juli 1850 (Staatsblad no. 44) V de wet 2 .hij, die, geen ouders of voogd hebbende, gedurende de laatste, aan het in de eerste zinsnede van dit artikel vermelde tijdstip voorafgaande, achttien maanden in Nederland verbWf U1C1C1 3. hij, van wiens ouders de langstlevende ingezeten was al houdt V00Sd See“ lnsezetea' mits M bianen het rijk verblijf Voor ingezeten wordt niet gehouden de vreemdeling behoo- rende tot eenen Staat, waar de Nederlander niet aan den ver plichten krijgsdienst is onderworpen of waar ten aanzien der nomS111011 Shei<1 het besiasel van "’ederkeerigheid is aang“ Art. 16. De inschrijving geschiedt: 1. van een ongehuwde iu de gemeente, waar de vader, of vooXXt de m°edei’ °f' ZijU beideu verleden, dé wait Mnwoont®hUWde ®U Van een weduwnaar iade gemeente 3. van hem, die geen vader, moeder oi voogd heeft of door «eves- 4. van den buiten's lands wonenden zoon van een Neder lander, die ter zake van ’s lands dienst in een vreemd land woont in de gemeente waar zijn vader of voogd het laatst in Nederland gewoond heeft. m Art. 17. Voor de militie wordt niet ingeschreven: 1. de iii een vreemd Rijk achtergebleven zoon van een in gezeten, die geen Nederlander is 2. de in een vreemd Ryk verblijf houdende ouderlooze zoon van een vreemdeling, al is zijn voogd ingezeten 3. de zoon van den Nederlander, die, ter zake van ’s Lands dienst in s Ryks Overzeesche bezittingen of Koloniën woont •anrt’ 18’ -Elk’ art’ 15 behoort te worden inge schreven is verplicht, zich daartoe bij Burgemeester en Wet- houders aan te geven tusschen den lsten en Bisten Januari Bjj ongesteldheid, afwezigheid of ontstentenis is zijn vX of is deze overleden, zijne moeder, of zijn beiden overleden’ zijn voogd tot het doen van die aangifte verplicht. Art. 29. Hjj, die eerst na het intreden van zijn 19de jaar doch voor het volbrengen van zjjn 20ste ingezeten wordt is verplicht, zich, zoodra dit plaats heelt, ter inschrijving aan’ tp geven bü Burgemeester en Wethouders der Gemeente, waar de inschrijving, volgens art. 16 moet geschieden. Daarbij gelden de bepaUngen der 2de en 3de zinsneden van art. 18. Zijne inschrijving geschiedt in het register van het jaar, waar toe hy volgens zijn leeftijd behoort. J i Naar aanleiding van bovenstaande bepalingen maken Burge er- meester en Wethouders verder bekend, dat op WOENSDAG don SenJANUARI 1895, ten Gemeentehuize alhier, eene bijzondere zit. ting zal worden gehouden tot inschrijving der mannelijke in Ter verontschuldiging van degenen die zich ^etS. d°£ X'Xren “ren Terwijl o”eus„. te kan geschieden van Sneek - - 1 1 - -- vvxxTOt uiv net vuue gei

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1894 | | pagina 1