I F MMS- I mWlTMlD W Dl fflHffl El IE jlMMMUMSSRIINf SJM. NIEUWJAARSDAG. i - I I I I i Maandag 31 December. No. 103. NEG E N-E N-V EERTIQsT 1894. •i jl r Nationale Militie. 1 I ZV 13 <3 25 D B C E AI B E K, 1 H12T GELOOF. 1 n. 1- in n rq n B„n„Seratisme heeft er ook i de kwaal die’hen is de zelfgenoegzaamheid. De i kennisgeving. SVKEk IA A 1- het volk, voor de geheele mensch- Jz- onze ver schaffen zal, moet nu blijken hoe het met die jc. het vaderland en ili >c- Alle brieven in te zenden. gemeente Sneek van 19 Au- 1 ‘I Ükt, comen s m en rd is ig n- !!•- d- id, li fe T, E- Ü- 1, l '•d d Bij abonnement is de prijs -te vernemen bij T ■I B te kje 'tj® ten te aer rus te Daar de NIEUWJAARSDAG op Dinsdag valt, zal het nummer van ons blad, dat als dan zou moeten verschijnen, een dag vroeger worden uitgegeven dus De Tweede Kamer heeft Woensdagavond besloten den Minister van Justitie inlichtingen te vragen op een verzoekschrift, dat bij haar is ingekomen van eenige bezitters van eenden kooien in Friesland en C Lo__. ten melden daarin dat „zij in hun bezit op landers, die het wild op zee verjagen.” beklag ingediend en steun der Kamer. Uit de inlichtingen, welke de Minister zonderlinge zaak gelegen"is. Bij de behandeling der begrooting van bin- nenlandsche zaken heeft de heer Everts, naar in ongunstigen zin gesproken over den overleden archivaris,^ den heer Habets, en wel in dien zin genomen en verdonkeremaand. De heer Victor een overleden, de j -.. i dat archiefstukken door hem zouden ziin mede- hem, die geen vader, moeder of voogd heeft of door a..., mcue- Le.htftro'Plfl.tAn Of wione - I de Stuers heeft daarover in de N. R. Ct. eei I protest geplaatst. Hij geeft daarin in de sterksti Groningen. Adressan- rechtmatige wijze worden" gestoord door buiten hebben daarover reeds bij den Minister hun verzoeken nu ook den belangrijk lager. Voorwaarden daaromtrent den uitgever. schen bedriegelijk zijn; ergo, ze vertrouwen j staat die voor U. .„Ik, u niet op de eerlijkheid van anderen, alleen ver- heid, dat is de maatschappij trouwen ze op zichzelf. J En dat hier de zwakke zijde is, blijkt uit de ontvankelijkheid voor vrees-impressies. Alles wat gelooft in de toekomst en met het heden alleen niet tevreden is, jaagt hen schrik aan. Een clericaal en een sociaal is in hun oogen even gevaarlijkde eerste als domper, die hen de vrijheid des geloofs wil ontnemen, de tweede als monster, die hen de vrijheid om te genieten tracht te benemen. Alleen wanneer in den politieken strijd cle ricaal en sociaal tegenover elkaar staan, schaart de conservatief zich bij wie van de twee hem voor ’t oogenblik het minst gevaarlijk schijnt. Zelfs wil het hem soms gelukken tusschen de strijdenden door zich een weg te banen, of achter hen om een zijweg langs te sluipen, naai den regeeringszetel. Hun taktiek mag voor andere partijen een leerschool zijn. Dreigt gevaar van overheer- sching der clericalen, dan staan ze naast de socialen in ’t gelid wordt daarentegen de in- van het volk huns inziens gevaarlijk, dan men de conservatieven in ’t clericale te kan geschieden van lot VuaSga lSuTe“" Sneek den 18 December 1894. «-muuags 1 uui. Burgemeester en Wethouders voornoemd, ALMA, Burgemeester. BENNEWITZ, Secretaris. Lichting van het jaar 1895. BURGEMEESTER en WETHOUDERS der gemeente Sneek, voldoende aan art. 87 der wet op de Nationale Militie van den 19den Augustus 1861 (Staatsblad no. 72), zooals zij is gewijzigd bij die van 4 April 1892 (Staats blad no. 56), brengen ter openbare kennis, dat de tiveede zitting van den Militieraad voor deze gemeente zal worden gehouden in het gemeen tehuis van Schoterland te Heerenveen op Dins dag den 15 Januari e. k. des voormiddags ten 11 ure. Dat in die zitting uitspraak wordt gedaan omtrent alle in de eerste zitting niet afgedane zaken en omtrent hen, die als plaatsvervanger of nummerverwisselaar verlangen op te treden. Sneek den 21 December 1894. Burgemeester en Wethouders voornoemd, ALMA, Burgemeester BENNEWITZ, Secretaris. BINNENLAND. Deze CO URANT verschijnt WOENSDAGS en ZATERDAGS Abonnementsprijs voor 3 maanden ƒ1.— franco per post ƒ1.25. Alle brieven en stukken, uitgave of redactie betreffende, franco rend genoeg om door den nevel r te treffen. Alle beloften schijnen wenschen, en zoo zinken we ’t moeras. Zonder geloof is het leven erger dan de dood. De vraag is dus in onze dagen opkomend, waaraan do mensch zich heeft vast te houden en het antwoord op die vraag kan niet anders zijn dan dithet geloof, niet het geloof in bovennatuurlijke dingen, maar geloof, vertrou wen in wat onder de natuurlijke dingen ons het meest nabij staat, dat is vertrouwen op den mensch. Meer dan vaderlandsliefde is tot behoud der maatschappij noodig het geloof in menschen, vertrouwen op menschen, liefde voor menschen, humaniteit. Tweedracht verstrooit, het individualisme rukt de maatschappij uiteen. Eendracht maakt machtmoet daarom leuze zijn. Een andere leuze is niet denkbaar èn tot behoud van het geheel èn ter verheffing van de leden uit den poel van het ellendig scepti cisme. BEKENDMAKING. Inschrijving voor de Nationale Militie. Lichting 1896. BURGEMEESTER en WETHOUDERS der gemeente Sneek Gelet op art 19 der Wet op de Nationale Militie van 19 Au gustus 1861 (Staatsblad no. 72) zooals die is gewijzigd bii de wet van 4 April 1892 (Staatsblad'no. 56); b J g inj de Brengen ter kennis der ingezetenen, dat bij hoofdstak UI dier wet, handelende over de inschrijving voor de militie onder anderen voorkomt het navolgende Art. 15. Jaarlijks worden voor de Militie ingeschreven alle mannelDke ingezetenen, die op den Isten Januari van het jaar hun 19de jaar waren ingetreden. J Voor ingezeten wordt gehouden: .J* bü, wiells vader, of, is deze overleden, wiens moeder, of zijn beiden overleden, wiens voogd ingezeten is volgens de wet van den 28sten Juli 1850 (Staatsblad no. 44); i /ky* die, geen ouders of voogd hebbende, gedurende de laatste, aan het in de eerste zinsnede van dit artikel vermelde voorafgaande, achttien maanden in Nederland verblijf '3. hij, vau wiens ouders de langstlevende ingezeten was al houdt V°°Sd seeu Ulge2eten’ “i13 bü“en het rijk verblijf Voor ingezeten wordt niet gehouden de vreemdeling behoo. rende tot eenen Staat, waar de Nederlander niet aan den ver plichten krijgsdienst is onderworpen of waar ten aanzien der dienstplichtigheid het beginsel van wederkeerigheid is aange- LrtUn een o^X^lTgemlente, waar de vader of ?anIeidiD^ ,VaQ de archiefquaestie te Roërmönd, is deze overleden, de moeder, of, zijn beiden c-- --- - 1 voogd woont, 2. van een gehuwde en van een waar hij woont; dezen is achtergelaten, of wiens voogd buiten0^ lands geveV. tigd is, in de gemeente waar hij woont; 4. van den buiten’s lands wonenden zoon van een Neder- Dit geloof is hetgeen onze tijd behoeft. Zij, die het geloof aan wonderen hebben af gezworen, gevoelen geen sympathie voor een panacee, hoe bescheiden ook. Ze zijn sceptisch, twijfelen aan alles, en trachten dit hun scepticisme te propageeren. Dat deze onhebbelijkheid in de mode is, be wijst dat de propaganda succes heeft, maar be wijst ook dat we op het punt staan radeloos of waanzinnig te worden bewijst althans dat we heden ten dage niet vooruitgaan. Algemeen wordt de leegte gevoeld en zoekt men naar lading. Maar het scepticisme is den meesten te machtig het wantrouwen is te sterk' om geloof te kunnen stellen in wat anderen voorspiegelen. Onze idealen zijn niet schitte- d ons geestesoog i ons vrome steeds dieper in vloed vindt kamp. En is na afloop van den strijd de regeerings zetel hun deel geworden, dan hoort men uit hun mond niet dan fierheid en beginselvast heid. Dan wordt de verwantschap met het clericalisme beslist afgewezen een zeer nobele daad, die gewoonlijk eindigt met een loftuiting van eerlijkheid aan hun adres van de zijde hunner conservatieve clericale bondgenooten. Hun beginsel is het hedenhun program en hun einddoel het heden al hun zorg en acti viteit trekt zich saam in kalefateren van het heden. Ze gelooven niet aan verleden of toe komst, en waarschuwen voortdurend voor de partijen die voor- of achteruit willen. loch is in hun bestaan, hoe verheven ze het achten boven dat van anderen voor wie ze waarschuwen, een leemte of beter gezegd iets drukkends en bekrompens. De perken van hun geloof zijn te eng, de grenzen hunner liefde zijn te nauw en dien tengevolge is de bron van hun geluk te be perkt om voldoende naar den eisch op te bor relen. De behoefte naar meer blijkt het duidelijkst uit hun streven om hun vaderland ook in hun liefde te doen deelen. „Vreest Goddaaraan doen zij niet. „Vreest het volk daaraan doen zij wel. „Eert den Koning!” daaraan deden zij niet. „Eert het Vaderland!” Zeker, daaraan zul len zij blijven doen, want een vaderland heb ben ze van noode voor hunne vaderlandsliefde, en vaderlandsliefde is noodig, wil men den Staat behouden; de Staat weer is onmisbaar als factor tegen de revolutionaire democratie. Maar hooger dan dit alles staat de Maat schappij. Hooger dan de vrees staat het vertrouwen jegens het volk. Hooger dan de liefde voor jn in 1876, en wel voor s voormiddags 9 uur. 11 n -*-0» 14, ia en ie ’s middags 12 'Toi.ot-i r.” 1-7, 19 en 29 3 namiddags 1 <ie V^Mving ter Secretarie dezer gemeen- - kan geschieden van smorgens 9 tot ’s namiddags 1 icAmhün 1Q(M dienstdinZ°fRinAUr>vl11 Nedbrla,nder> die. Wr zake van *s Lands Art 18 KlV nP^erzeescUe bezittingen of Koloniën woont. schreven ifvAmUnh 7°^ an' 15 beho“t te worden inge- houders ^aartoe bii Burgemeester en Wet- Ki o)USS?h,eU- ,den lsten eu 31steu Januari. of K teldh? afwezigheid of ontstentenis is zijn vader zün voo'd toVhetdn11: ZijUe TedCr' beide“ «verledon.' Art 90 wih5- d 7au dle aauSifte verplicht. doch vóór hpf d-i^iwerSt na het iutredeu van zijn 19de jaar, ar?. 18blJ gelde“ de b°PaUn8en der 2de en 3de zinsneden van toe^’S^^ S S.. di: 19de jaar1 waren lagetreoen, en die alzoo geboren zij - Wijk 1, 2, 3 en 4 ’3 voo en 8 9, 10, 11 en 12 13, 14, 15 en 16 onze zwakheden het is de zelfgenoegzaamheid. fintr 1 aiQier. eene bijzondere zit- eezeten^n nik geh<?llde‘l tot inschrijving der mannelijke in fnXdeJ. den 19de n 5, 6, 7 I De staatkunde en de godsdienst hebben met ■elkander gemeen, dat zij den beoefenaren prik- ■kelen tot bespiegeling. I Wie voor theoretische of dichterlijke bespie- ■Seling zijn oogen sluit, is slechts in naam be- kjlijder; de werkelijkheid brengt hen thuis bij de afvalligen, de prozaïsche menschen, de zelf- genoegzamen, de conservatieven. Dezulken zijn onder ons volk niet spaarzaam te vinden men zoeke maar in den catalogus van de bour geoisie satisfaite. Wanneer een grootsch plan, of wat er op voor de toekomst wordt beraamd, dan de dikkers onrustig aangeschommeld en het één kakelen van „Gi-ga-gak Mijn lemelVerlies u niet in theoretische bespie dingen Verdiep u niet in de oorzaken der maatschappelijke kwaalDe menschen zelf ;yn er schuld vanDrankmisbruik Verkwis- mgTe weelderige levenswijze Gelukkig kunnen die. schuldenaars zich ver- Mtsehuldigen, met te wijzen op den overdaad, raaraan hun beschuldigers zich te goed doen. De sociale quaestie lost men niet op dan in Weerwil van deze satisfaits. Ze zijn eerlijk ttenoeg te erkennen, dat, naar hun meening, le <luaestie niet op te lossen is dan door zelf- Berziemngmaar jn p]aats vau deze ujtspraak euzelven toe te passen, houdt de berisping, t adres van hen die dupe der quaestie Wijn, een zelfverheerlijking in. Waarom ook niet? Ze zijn braaf en fat- enlijk, geven op tijd een aalmoes, sparen bij Jjds voor den ouden dag, eten nooit meer dan B1 is, en zijn tevreden daarmee wordt |Ues tot rust gebracht; en indien hun fantasie i.°ê aoinwijlen onrust toont, is het uit vrees, |ie hen bekruipt voor de toenemende waaa- ■alzenj. J Maar we hebben allen 'D, pi ia;r(; i M 6 ^cngcuuvgzaamneiu. jje zorgen ■m' het stoffelijke niet mee gerekend, kan men ■ogen dat deze menschen slechts éen afgod 'eren hun eigen lijf. Het beste en vetste de moederaarde maar levert, gaat er in en °m heen. Het geluk des levens be- ■'egelen, doet men in dezen verstandigen kring ■L leven na dit leven, nu ja, ’t zou wel e3'igenaam zijn, maar zonder spijs of drank is w* eest toch op den duur vervelend. enservatieven gelooven niet aan het hier aals, ze gelooven enkel aan zichzelf. e hebben bij ervaring geleerd dat de men-

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1894 | | pagina 1