1 W ^1. muis- i iimmuHUD ioor de «IEDWJAARSDAG. FA ft® SSSSSsS L lu No. 104. E N-E N-V EERTIG-8TE 1894. ONZE STRAATJONGENS. ^1 Maandag 31 December. Nationale Militie. 29 I) B C E AL 13 Fl Li. onmeedoogend de bevende ledematen LE bewijs van ons nog res- vorigen week kunnen EK ke lid Alle brieven in te zenden. ts- tri - d I rd: iha- en is dig iri- er- fd- jid, ]N .00. ,ar el- ar de an. :c, e, ]N u- D- A E- 0- T, IN M, R, tb teren gelegd om eens I mogenden, in conferentie op het Binnenhof bij- onbevredigd door de ad- --1 gevangene. De meest beroemde van zijn te hebben Zoo doet men in een hoender- I die ’s avonds aan zijn deur klopte, zijn steun !Park ‘kon verleenen, maar ook verscheurde hij Bij doze Courant behoort als Bijblad Feuil- leton-nummer 185. T-® ---- onzen toevlucht tot den j hebben geen voorbeelden i republieken der oudheid .4 van meer standvasti ger moed en meer fierheid van karakter, naast meer onbuigzaamheid in het hooghouden hun ner onafhankelijkheid aan te wijzen, dan de wildernissen der Nieuwe Wereld in zich be waren een, wel over deze onhebbelijke straatjongens l zouden zeggen. Wij hebben toch onze eer als natie hoog te houden tegenover den vreemde- deling, en dus, zoo dacht ons, zal onze volks- representatie zich met de zaak wel moeten be moeien. Werkelijk is de zaak ter sprake ge bracht, maar het gesprokene heeft weinig im pressie gemaakt. De middelen tot genezing waren zoo voor t grijpen, tenminste er werden zoovele op genoemd dat men zich eigenlijk kon verbeel den in een apothekersvergadering te zijn of in een pharmaceutischen winkel, waar men voor elke obstructie tien middelen voor één heeft en de heer apotheker zonder diagnose van de kwaal, dadelijk bereid is een of ander schuif- middel te verkoopen, al ging ook het lichaam van den patient er bij ten gronde. Waarom zijn de Hollandsche jongens toch zoo „vervloekt” ondeugend? Omdat ze afgedwaald zijn van den Heere God Omdat ze niet zijn opgevoed in de vreeze des Heeren, die ’t beginsel is van de wijsheid De landstreken, waar men zich algemeen toelegt op „christelijke” opvoeding, geven op deze vraag een beslist ontkennend antwoord. Wie ruwheid van zeden wil zien, ga bij voorkeur naar de orthodoxe streken in ons landje, waar men den vreemdeling, die zich ’s avonds op den openbaren weg vertoont, de vonken van het scherpe mes voortoovert, ja, waar men zich niet ontziet, den gentleman door zijn lakensch pak heen te snijden of dominee met zijn rijtuig te laten omkantclen, door de lunsjes van de raden te nemen. Onze vrijheidszucht, zegt een ander, is er schuld aan. Geef de politie het recht zelf een bestraffing toe te dienen, of wel stel een rech terlijke macht in naar Engelschen trant, waar bij de paedagogische regel in toepassing wordt gebracht, dat op de misdaad de straf dadelijk volgt. Weer een ander wil zachtere zeden inburge ren door de onderwijzers te hulp te roepen voorzeker is dit middel te verkiezen boven den stok van de politie. Maar de slechte geest, de libertijnsche ma nieren komen onder de onderwijzers meer in zwang volgens de klachten der heeren ver tegenwoordigers. Ook daar zal men dus dikwijls den Bock zum -Gartner maken. En de ouders Het zou niet kwaad zijn een maatregel te treffen, zoo hoort men aanvoeren, waarbij aan ontaarde ouders de kinderen wer den ontnomen, ’t Idee is voor die ontaarde ou ders wel aantrekkelijk, wanneer ze van ouder lijke zorgen worden ontheven, maar werkt men de ontaarding niet in de hand, wanneer men de kip eenvoudig als broedkip gebruikt en met behulp van kunstmoeders de kuikens groot brengt, om maar vlug weer een nieuw broedsel ADVERTENT1ÈN van 1 tot 4 regels, gewone letter, 40 Cents- voor eiken regel meer 7^ Cents. Bij abonnement h de prijs den ffitgever V°°Waarden daa™ntrent te vernemen bij Daar de NIEUWJAARSDAG op Dinsdag valt, zal het nummer van ons blad, dat als dan zou moeten verschijnen, een dag vroeger worden uitgegeven dus Deze CO URANT verschijnt WOENSDAGS en ZATERDAGS Abonnementsprijs voor 3 maanden f I.- franco per post ƒ1.25. Alle brieven en stukken, uitgave of redactie betreffende, franco zijn allen onwetend, en allen allen gelijk en allen vrij. Toen de Europeanen zich in Amerika ves tigden, kende de inboorling van het Noorden nog de waarde der rijkdommen niet, en de welstand, welke de beschaafde man zich hiermee verzekert, liet hem koud toch was bij den in boorling geen zweem van lompheid of onbe schaamdheid te ontdekkenhij bewaarde bij zijn optreden de gebruikelijke reserve met een soort van aristocratische beleefdheid in den vorm. Zacht en gastvrij in vredestijd, onmeedoogend in den oorlog, zelfs de perken der meest be kende en beruchte wreedheid van menschen te buiten gaande, was hongerdood hem niet te zwaar een offer, indien hij den vreemdeling, te hooren, wat onze edel- l Ten einde raad en c„uux uo ttU. I viezen der edelmogende heeren aan de hand gedaan, namen we Franschen geleerde De Tocqueville en wat hij ons meedeelde ter verklaring van de ruwheid des volks, kwam ons belangrijk genoeg voor, om ’t aan onze lezers mee te deelen. Zijn antwoord munt boven dat van bovengenoemde sprekers uit in eenvoud, en zijn diagnose van de kwaal wijst op een eenvoudig middel Maar ter zake. De Tocqueville spreekt over de Indiaansche bevolking van Noord-Amerika tijdens de eerste nederzettingen der Europeanen en lascht de volgende opmerking er tusscheni die hij, getrouw aan den regelSchau um dich, schau in dich, meent te moeten maken „De ruwheid van de kinderen des „volks” in de beschaafde landen der wereld is niet alleen het gevolg van armoede en onwetend heid, maar ook en vooral hiervan, dat zij, arm en onwetend zijnde, dagelijks in aanraking komen met rijke en verlichte menschen. Het besef hunner zwakheid en van hun on geluk, eiken dag gewekt door het geluk en de macht van enkelen onder huns gelijken, „waarmee het contrasteert”, wekt tegelijkertijd in hun hart de vrees en den toorn. Het ba- sef hunner afhankelijkheid en minderheid ver bittert hen, terwijl het hen vernederten deze zielstoestand openbaart zich in hun zeden, zoo wel als in hun taaltegelijkertijd maakt het hen onbeschaamd en laag (bas). De waarne ming in het praktisch leven bewijst gemakke- lijk de waarheid dezer bewering. In aristocra tisch geregeerde landen is het volk ruwer dan ergens elders in de rijke steden meer dan op het platte land. Waar zulke machtige en rijke menschen bjj- een wonen en hun invloed doen gevoelen, wor den de armen en zwakken overstelpt door het bewustzijn van hun lagen staatgeen middel ontdekkende waardoor ze zich zouden kunnen opheffen, beginnen ze te wanhopen aan zichzelf en vervallen daardoor beneden de waarde van den mensch. Bij het leven der wilden wordt dit bedroe vend uitwerksel van de tegenstelling in condi tie niet aangetroffen; de Indianen, zegt de T., i arm, maar tevens Het is stellig een bewijs van ons nog res- teerende naïveteit, om Hosanna te kunnen roepen, wanneer we b.v. een ons afvallig ge worden conservatief hooren afgeven op het cle- ricalisme evenzeer als het voor clericaleu een aangename gewaarwording is den ongeloovigen hond te hooren blaffen bij het naderbij treden van de „socialen”. We hebben ’t een vorigen week kunnen opmerken, welk verstandig gebruik de heer mr. van Houten van deze mensehelijke zwakheden weet te maken. Hij zinspeelt op de samen koppeling van kiesrecht en personeel en vangt daardoor de clericalen, die thans als tribunen e einden in handen hebben van de stroppen, vaarmee de zeven excellenties pronken. Daar- >P volgt een ontboezeming over de absolute vetenschap, en zelfs een clericale matador vindt 'ie fierheid zoo aantrekkelijk, dat hij er niet 'aa zwijgen kon. Sam van Houten fier Zou- ien dan de liberalen, radicaal-liberalen en libe- aal-radicalen niet dadelijk de koppen bij el- «ar steken en elkaar feliciteeren met zoo’n ■inken minister, die alles van de Kamer weet en. g laan te krijgen. Zelfs die afkeurend zich Uitlaten over dwepende idealisten, doen hun est om Sarn van Houten wel over ’t paard te lillen. I Maar bij al de verheerlijking en de, hoe zul- Ten we zeggen, de admiration mutuelle Pillk de straatjeugd door zijn brutale onver- Ichilligheid ons een doorn in ’t vleesch. I Of het een groot heer is of een kleintje, de Jeunesse dorée is beleefd en stelt de kwajon- —-.ftensstreken uit tot den studententijd. Maar de gamins, de onopgevoede straatben- ■e s’ dle reeds op zoo prillen leeftijd geleerd ■ebben, dat er tusschen groote en kleine mijn- jeeren nog zoo menig verschil valt op te mer le11, wat vangen we daarmee toch aan We Behoeven er geen parlementsleden van te ma- ■en> die eenmaal naast fashionable volkje van ■ct kaliber Rutgers c. s. hun zitplaats zullen •4°R1 maar in -PZawawsof Stroucken, ja waar 9 a volksmeeting wordt gehouden, zijn die spes Oa»triae hinderlijk en vervelend. We hebben ler’ geloof ik, met een speciaal Hollandsche ■genaardigheid te doen, waarvoor onze vader- B't'lsliefde zich beschaamd terugtrekt. Naar aanleiding van een klacht door een ■‘Perikaanschen shepherd aan het bestuur der stad over de onhoffelijkheid, waarmee zijn Jouwelijke kudde in de Spui- en andere stra- F was bejegend, hebben we ons oor te iuis- bekendmaking. Inschrijving voor de Nationale Militie. Lichting 1896. Burgemeester en Wethouders voornoemd ALMA, Burgemeester. BENNEWITZ, Secretaris. KENNISGE VING. Lichting van het jaar 1895. BURGEMEESTER en WETHOUDERS der gemeente S^eek, voldoende aan art. 87 der wet op de Nationale Militie van den 19den Augustus 1861 (Staatsblad no. 72), zooals zij is gewijzigd bij die van 4 April 1892 (Staats blad no. 56), brengen ter openbare kennis dat de tweede zitting van den Militieraad voor deze gemeente zal worden gehouden in het gemeen- ■I SI OUR AH' 4 3^4 11 Cz 1 J 11 1 1 jen uli Je l en i - 1 I ren: JS. 2 B, en r. ,00, •oo, I 1 BURGEMEESTER en WETHOUDERS der gemeente SneeL- Voor ingezeten wordt gehouden: laatste nUderS V-°°sd hsbl>en<ie, gedurende da tjidstip voorafgaande. r»y52r»i5SezeteuJVordt uiet Behouden de vreemdeling behoo- niinhf tOt> e®neP- ®taat> waar 3e Nederlander niet aan den ver- menhstnlieM®heidUhf t“t on.dcr'vorPen «f "'aar ten aanzien der nomen. Pegmsel van wederkeerigheid is aange- Art. ,6. De inschrijving geschiedt: wairhïfwoSnT11'1"''10 e“ VaU ee“ "'edu'™a« ia de gemeente 3. van hem, die geen vader, moeder of voogd heeft of door wXbuiteu ’s land3 geïe* lande^terl^ NeXiand gewoondTee'™" ZijU ™der °f V°°gd het laatst ia Art. 17. Voor de militie wordt niet ingeschreven: »»1ótde eeU vrbtimd üij* achtergebleven zoon van een in gezeten, die geen Nederlander is; 2. de in een vreemd Rijk verblijf houdende ouderlooze zoon van een vreemdeling, al is zijn voogd ingezeten .aerwozezoon 3. de zoou vau den Nederlander, die, ter zake van ’«iLanda ^Art'lS EkltSd?Zev1jeSOile bezittiuSeu of Koloniën wo‘ont. Art. is. Elk, die volgens art. 15 behoort te worden in-e- schreven is verplicht, zich daartoe bij Burgemeester en Wet houders aan te geven tusschen den isteu en Sisten Januari Bil ongesteldheid, afwezigheid of ontstentenis is zün valer of is deze overleden, zijne moeder, of zijn beiden overleden' Z1Ja d doen va“ die aangifte verplicht. Art 20. Hij, die eerst na het intreden van zijn 19de iaar doch voor het volbrengen van zijn 20ste ingezeten wordït is verplicht, zich, zoodra dit plaats heeft, ter inschrijving aan' te geven by Burgemeester en Wethouders der Gemeente waar de inschrijving, volgens art. 16 moet geschieden. ar?aia8blj geldeu de bel'alillSe'1 der 2de en 3dezinsneden vau 9en JANUARI 1895, ten Gemeentehuize alhier, eene bijzondere zit ting zal worden gehouden tot inschrijving der mannelijke in gezetenen, die op den len Januari 1895 hun 19de jaar waren ingetreden, en die alzoo geboren zijn in 1876, en wel voor wijk 1, 2, 3 en 4 ’s voormiddags 9 uur. 5, 6, 7 en 8 in 9, 10, 11 en 12 r n 0 13, 14,15 en 16 ’s middags 12 19 eu 29 ’s namiddags 1 Terwyl overigens de inschrijving ter Secretarie dezer gemeen te kan geschieden van s morgens 9 tot ’s namiddags 1 uur SNEER den 18 December 1894. ammnags 1 uur.

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1894 | | pagina 1