Lljta aan Dauw- of Haarworm. ongeveer 20(10 fra. i worde BUITENLAND. A D V E R T E N T I E N. 702, Folsgare 227, Tjalhuiznm 43, IJsbrech- tum 333, Tirns 395, Scharnegoutum 564, Loën ga lül, Goënga 468, Gauw 296 en Offinga- wier 165. Geboren ANNA, Dochtertje van GEERT JONGBLOED en F. SCHUTTER. Sneek, 19 Januari 18S7. m dagjn te gaanl i thuis Weer een andere keer ging Leo uit in visite- en weer was ’t zijn vader, die hem vroeg,iter vroeg, waarom hij, aldus gekleed, was JF*£ipieren .’’iervetteu voorhanden bij W. COOL VAN BOKMA. drooge vochtige, Schubbendauwworm en het met deze kwaal gepaard gaande, zoo ondrage lijk lastige „jeuken der huid44 alsook elke an dere huidziekte, wordt onder waarborg genezen, zelfs bij hen, die door niemand genezen konden worden, door Da. HEBRA'S FLECHTEN- TOD“. Onschadelijk. „Gebruik Uitwendig* Prijs zes gulden Ned. Cf. tegen vooruitbetaling (ook postzegels) waarop toezending volgt, vrij van port en inkomende rechten. Verkrijg baar bij de St. Marien. Drogorie, Danzig (Duitschland). Do Tribuna neemt dit bericht tot motief voor een scherpen aanval op de regeering, die geruststellende berichten heeft verspreid, welke geheel in strijd met de waarheid zijn. I Bereidt men ons in Afrika een nieu we nedec- I laag voor vraagt het blad spottend. Het blijkt thans, dat de Sultan van Turk ij nog lang niet onvoorwaardelijk beeft toegege ven aan den eisoh der mogendheden betreffen de de organisatie der gendarmerie op Kreta. Het is de gewone Turksche maniertoegeven maar niet geheel, en zoodra mogelijk weer te rugtrekken. En de ouderhandeliugen komen, daardoor niet verder. Den Hen Januari overhandigde baron Calice, de Oostenrijksche gezant te Konstantinopel, als doyen van het corps diplomatique, den Sultan de nota der mogendheden. Den Minister Tew- fix-pacha werd bijzonder op het hart gedrukt dat de aanneming van deze voorstellen nood zakelijk geacht werd, en vooral dat goed ge oefende buitenlanders in het korps gendarme rie moeten worden opgenomen. Sedert werd nog wel eens op de beslissing aangedrongeu, maar zonder resultaat. Thans komt uit Konstantinopel het bericht, dat de Porte aan de gezanten een nota heeft overhandigd, waarin word medegedeeld dat de Sultan aanneemt het ontwerp tot organisatie der gendarmerie op Kreta, maar met het voor behoud, dat de aanwerving van buitenlanders tijdelijk wezen zal en dat geen Grieksche on derdanen daarin zullen mogen worden opgeno men. Hiermede is de zaak dus weder uit de voe gen. De gezanten willen op dit voorbehoud niet ingaan. Want het is moeilijk vreemde lingen voor de manschappen der gendarmerie te vinden, als de eenige bron voor deze wer ving wordt gesloten. De taal en de kennis van land en volk maken juist het aannemeu van Grieken zeer gewenscht. De gezanten beraadslagen thans over den weg, dien zij nu moeten inslaan om hun zin door te zetten. OVERZICHT. Het Britseh parlement werd Dinsdag na mens koningin Victoria geopend door den Lord- Kanselier. De bespreking der buitenlandsche aangelegen heden wordt in de openingsrede begonnen met de mededeeling dat de betrekkingen met alle mogendheden vriendschappelijk zijn. Daarop volgt een herinnering aan de moorden in Kon stantinopel en elders in het Turksche rijk ge pleegd, waarbij wordt gevoegd wat van de zijde der mogendheden, die het verdrag van Parijs geteekend hebben, is gedaan en nog gedaan wordtjuister ware het allicht geweest het woordje „gedaan44 hier te vervangen door „ge zegd/ Daarop volgt Dongola. Hier kan met meer recht van handelend optreden worden ge waagd. Deze provincie zegt de troonrede is aan de beschaving teruggegeven en de weg is thans geopend voor verderen voortgang, zoo deze noodig wordt geoordeeld. Terecht wordt met veel ingenomenheid gewag gemaakt van .het algemeen arbitrageverbond tusschen Engeland en de Vereenigde Staten gesloten, een daad die beide natiën eer aandoet en die van de zijde der Brltsche regeering die veelal geneigd is uitsluitend op eigen belang te letten bij ’t handelend optreden tegenover andere sta ten een groote mate vau zelfverloochening heeft geëischt. Terecht wordt de aandacht van allen op het beginsel van dat tractaat gevestigd, waardoor het gevaar voor oorlog belangrijk zal worden verminderd. Tot de meer persoonlijke aangelegenheden komende, maakt de troonrede met levendige deelneming en sympathie gewag van de droeve rampen die het rijk in Indië treffende hon gersnood en de pest-epidemie. Wat het rijk in Europa aangaat, wordt de opmerking ge maakt, dat de voorzichtigheid nog steeds ge biedt de verdedigingsmiddelen in goeden staat te brengen. Verder worden wetsontwerpen aan- gekondigd op het lager onderwijs, die ten doei hebben het voortbestaan der vrije school te verzekeren. In het Huis der Lords heeft de premier nog iets meer medegedeeld over Turkije, maar Lord Salisbury heeft nu en dan iets weg van een sfinx en zegt dan al heel weinig. Wij worden althans door het nu gesprokene niet veel wijzer. De mogendheden zijn het eens over de noodzakelijkheid om in gemeenschap pelijk overleg te handelen en het is niet onmo gelijk dat een daadwerkelijke pressie noodig is, maar er bestaan kleine verschillen over den vorm waarin de mogendheden hun inzichten uitdrukken; dat was ongeveer ’t geen hij zeide. Een beslissing over het lot van het Turksche rijk kan echter, naar hij er nog bijvoegde, niet lang uitblijven. In ’t Lagerhuis heeft ook de minister Bal four over een en ander, hier reeds vermeld, gesproken. Hij deelde o. a. nog mede dat de regeering een crediet zal aanvragen om aan Egypte de som voor te schieten welke uit de zooals men eerst had afgesproken, ook dat zou haar nu nieuwe onrust bezorgd hebben, want Arnold Römer was daar immers, en bij den tegenzin dien zij voor hem had, overwoog zij niet de lange scheiding die ook daar tusschen hun beiden bestaan zou, noch dat Liesbeth door de verpleging barer zuster bijna voort durend in beslag zou worden genomen! Elfe werd immers ook als een prinses ver zorgd. De bekwaamste doktoren uit de resi dentie hielden als ’t ware rendez-vous aan haar ziekbed; de beste pleegzusters lazen den ge- ringsten wensch uit hare oogen, en als dezen zich sloten dan waakten zij over haar slaap en Walden scheen geen anker levensdoel te kennen, als alles aan te wenden, wat haar goed doen, wat haar krachten versterken of haar opbeuren kon. En toen zij eens, getroffen door zijn goedheid, tot hem zeide: „Ik ben zooveel liefde volstrekt niet waard,kende zijn ver rukking geen grenzen en herhaalde hij die woorden zoo vaak aan ieder met wie hij in aanraking kwam, dat men den reeds op jaren komenden man al begon uit te lachen, die zich zoo bijzonder Liet voorstaan op zoo’n rekbare uitdrukking van zijn jonge mooie vrouw. (Wordt vervolgd.) rat hadïhuisgekomen. teven» „Ik ontmoette kolonel van Giersbach toen rt nieu-k een wandeling maakte en hij nam mij mee t meerjaar huis,44 zeide hij, en de geheimraad keek na zijniem verwonderd aan. Als dat maar klopte? de ca-t Leek in elk geval al heel vreemd. Hij had t thansir nooit van gehoord dat Leo indertijd vóór m, mekijn examen zoo familiaar bij den kolonel aan e niebuis verkeerde, en wat vroeger niet ’t geval ij gingras, zou zeker nii ook wel niet zoo wezen, m denWoordelijk opgevat zou ’t wel waar wezen; alleenheo zou zijn vader wel geen onwaarheid ver- eef hjjellen, maar ongetwijfeld gold ’t een vraag, zijne am hijpilitaire aangelegenheden betreffende, welke roegenem eenige oogenblikken in de werkkamer Wóaijan den kolonel hadden doen vertoeven! En en daiaaraan kon toch moeilijk zijn later thuiskomen i moederden loegeschreven dragenl Ook mevrouw Brückner was van ’t zelfde ouwensevoelen en schudde ’t hoofd als iemand die egreepr niets van begreep. Wie weet, zoo dacht zij, idelijkot welke dwaasheden hij nog vervalt. Zou ordendat gezegde nu niet de gedachte doen ontstaan o weerat hij bij kolonel van Giersbach als gast aan Ier totuis is geweest! Alsof er nog iemand was die wantan zooiets geloof zou slaan I Ja, daar heeft hij 1 door, wel naar gemaakt, om met zulke menschen j thuis Weer en zijnostuum, it wa»itgegaan. ste angst bracht en er wekenlang in hield. En eerst nadat zich een neiging tot beterschap ver toonde en de dagelijksche brieven en telegram men, welke Waluen aan zijn schoonouders zond, in de eerste plaats een geruststellende toon ademden en later de zekere verwachting van genezing uitspraken, eerst toen begon nen de tranen van mevrouw Brückner te vloei en over deze zoo wreed teleurgestelde verwach ting. Mijn God, hoe zou ’t nu komen Hoe kon de hemel toelaten dat dit eenig reddings- anker hen ook nog ontviel! Welk een heer lijke en heilige roeping had dat kind kunnen vervullen, door zijn ouders in liefde te ver- eenigen, hun zielen tot eenstemmigheid te bren gen I Onwillekeurig sloten zich bare oogen bij de gedachte aan de toekomsteen voorgevoel zeide haar, dat haar bekommering over Elfe het toppunt nog niet bereikt had en dat hun allen nog moeilijke dagen te wachten stonden. Zoolang Elfe’s leven in gevaar verkeerde, hadden de doktoren bepaald verlangd dat elk bezoek barer familie achterwege bleef. Nu zij ’t toestonden, sloeg Elfe ’t af en haar moeder was er haar dankbaar voor. Zij-zelf zou haar echtgenoot nu toch in geen geval hebben ver laten, daar de verschillende aandoeningen hem erg zenuwachtig gemaakt en ook lichamelijk zoo geschokt hadden, dat zij in de eerste plaats haar zorg diende te wijden aan hem die ’t best in balans te houden was als zij voortdurend bij hem bleef. En Liesbeth naar Berlijn te sturen, blijkt gesfolene was i wordt Eergister had op de gedempte Rozengracht te Amsterdam een droevig onheil plaats. van i Ren knaap, die met makkers krijgertje speel de klooi de, snelde tusschen een in aanbouw zijnd huis enorde| eQ een hoop steenen, zwenkte en kwam onder lerorde( een tram, die hij in de opgewondenheid van het oogenblik niet bemerkt had, ofschoon de a nedi koetsier had gebeld. Het arme kind viel, zijn uiten J hoofd geraakte tusschen rem en wiel en werd 59 har verbrijzeld en van de romp gescheiden. n toti, Maandag voormiddag is aan een in aanbouw bedraa, zgnd ketelhuis op het terrein der fabriek van de hh. van den Berg te Rotterdam het ijzeren geraamte van de kap ingestort. Men was bezig den bu aan de met houten schoren en tuitouwen ge lat dai gehoorde ijzeren dakspanten een houten gording ie polmaan te brengen, toen die ijzeren spanten, boven op muren geplaatst, met de verbindingsbalken instortten. De metselaar B. L. werd door een Iding g ijzeren spant over de borst getroffen en bleef i aangjop de plaats dood. Twee andere metselaars, naChrl de 46jarige A. van der P. en de 45jarige T. bode iyan L., werden mede getroffen door do val- r, Haa lende stukken ijzer en gewond aan hoofd, han den eu op het lichaam. Hun toestand is ech- n hadrter niet gevaarlijk. Zij zijn per brancard naar er Hou hunne woningen gebracht. lit gek Het ketelhuis wordt gebouwd door den aan- jenadeinemer den heer G. Keij, die zijn werklieden choot «tegen ongelukken verzekerd had. leek int hij hat De heer R. van Zinderen Bakker (socialist) nde nit heeft, naar men aan het U. D. meldt, zijn teren ^ontslag genomen als lid der Provinciale Staten Van Friesland. dat ht, te zijn j hevigi SNEEK, 22 Januari, zij du. Velen zullen zeker met genoegen nitachter staande annonce vernemen, dat het Reciteer- Gezelschap „Ons Genoegen44 voornemens in de Vrij la;volgende maand weder eene openbare uitvoe- er keuring te geven. De warme bijval toch, welke overdideze betrekkelijk nog jeugdige vereeniging al istoottedadelijk bij haar eerste optreden van het kunst- vrouwlieveud publiek mocht ondervinden en bij hare i metAJatere uitvoeringen steeds is bijgebleven, zal ier duoihaar een spoorslag zijn, haar goeden naam te ren gehandbaven, zoodat haar auditorium zeker ook van h^ditmaal weder een recht genoegelijken avond rscbrikwacht. vrouv Gedurende het jaar 1896 zijn in de ge en, nanieente Wymbritseradeel geboren 199 jongens eren, en 182 meisjes, totaal 381, overleden 89 van het mann. en 90 van het vrouwel. geslacht, ;en destotaal 179. Gehuwd 90 paren. g reed'! Er hebben zich in de gemeente gevestigd 314 vitriuunannel. en 302 vrouwel. personen, totaal 616, ing vatdaarentegen hebben die gemeente verlaten 468 ken emannel. en 454 vrouwel. personen, totaal 922. daarna. De bevolking bedroeg op 31 December 1896 binnei5941 van het mannek en 6043 van het vrou- 1 wel. geslacht, totaal 11984, verdeeld als volgt: i uitgeOppenhuizen 674, Uitwellingerga 446, Jutrijp u gro«o7, Hommerts 793, Smallebrugge 20, Wouds- eud 1363, Ypecolsgu 118, Indijk 71, Heeg 1513, a dietGaastmeer 533, Nijhuizum 115, Saudfirden 125, mau iiOudega 644, Idzega 281. Oosthem544, Abbe- au hotga 283, Westhem 541, Wolsum 319, Nijland ,Ik ben bij den commissaris des konings ge weest,14 antwoordde hij, „want ik moest mij toch vergewissen of ik bij het solliciteeren naar eene betrekking op zijn vroeger gedane belofte zou kunnen rekenen.44 „En wat antwoordde hij u?“ „Dat hij tot elke aanbeveling bereid was.44 „Maar dat’s werkelijk heel vriendelijk! Bij gelegenheid zal ik hem daarvoor mijn dank betuigen. Overigens gebeurde ’t zeker slechts voor den vorm de zaak betreffende de va- ceerende betrekking te C. is toch zeker al be slist?44 „Ja44, antwoordde Leo bedaard, „die is al lang bezet. Maar dat was toch ook wel wat een hooge eisch. Met een dergelijke betrekking in zoo’n groote stad eindigen anderen en beteren hun ambtenaars loopbaan; ik zal dus wel wat lager moeten beginnen.44 De geheimraad deed er ’t zwijgen toe en zijn echtgenoote kneep onder de tafel de handen zenuwachtig in elkaar. Nog lager nog lager hij, die vroeger slechts van de hoog ste ambten en betrekkingen gedroomd heeft en hoe gelaten zei hij dat. Was’t niet vreese- lyk, dat een mensch zoo diep zinken kan! Bij Walden werd, veel vroeger als men ver wacht had, een zoontje geboren, dat weinige uren na zijn geboorte stierf. In de eerste plaats was ’t nu enkel de zorg over het leven der jonge vrouw welke de haren in de groot- schuldkas is geleend. Ook werd door hem ge- t sproken over de Zuid-Afrikaansche republiek, waarbij hij de hoop uitsprak dat de enquête- j commissie in zake den inval in Transvaal dc banden van wederzijdsch vertrouwen tusschen I de verschillende jassen in Zuid-Afrika nauwer zou toehalen. Een der conservatieve afgevaardigden in het Pruisische Huis van Afgevaardigden, graaf zu Ijimburg Stirum, meende Dinsdag de re geering een kleine vermaning te moeten toe dienen naar aanleiding vun hetgeen in het pro ces Leckert-Lützow was aan het licht geko men. Dat de regeering zich nu en dan met de pers wil in betrekking stellen kan hij be grijpen, maar er zijn genoeg fatsoenlijke ele menten onder de journalisten en het kwam hem voor dat de regeering hier niet bijzonder kiesch in de keuze is geweest. In zijn quali- teit van minister-president van Pruisen heeft de heer Von Hohenlohe den spreker beantwoord eu te kennen gegeven, dat het proces niet te vermijden was en dat hij ook verder niet zou aarzelen een beroep op den rechter te doen, als zich mocht herhalen wat thans is geschied. En voor zoover meu mocht trachten uit het gebeurde conclusion te trekken, die ongunstig waren voor de homogeniteit van het ministerie, kon hij verzekeren, dat deze couclusiën ten eenemale onjuist zijn. De berichten uit Italië luiden niet in alle opzichten gunstig. In de eerste plaats, wat betreft den binnenlandschen toestand. Het ministerie-Rudini heeft geheel onver wacht een besluit uitgevaardigd, waarbij de socialistische vereenigingen en de kamer van arbeid te Rome zijn ontbonden. Niet langge leden gebeurde hetzelfde te Genua. Als reden wordt opgegeven, dat deze vereenigingen tegen den staat hebben samengespaunen. „Dit voor een oogenblik toegegeven44 zegt de Romeinsche corr. der N. 11. Cl. „wat die uiterste partijen betreft, hoewei,44 voegt hij er bij, „men hier nooit van die socialistische comiié’s hoort reppen maar de kamer van arbeid Een zuiver administratieve instelling, in wier bestuur de socialisten niet eens hun plaats hadden een kamer van navraag, die tusschen werklieden en werkgevers een be middelende rol speelde die ten slotte van vele vereenigingen van „eigen hulp44 of onderstand- de hoofdleiding had, wat had die met de politiek uit te staan Ik heb nog niemand gesproken, die deze maatregelen vun den libe- raal-conservatieven markies voldoende verkla ren kan. Wil hij het voorbeeld van zijn voor ganger volgen, die ook van zulke „coups de théatre44, van zulke donderslagen in heldere lucht hield, om Italië en Europa van zijn ge wicht te overtuigen Natuurlijk wekt deze wijze van handelen der regeering bij velen groote ontevredenheid. Maar in de tweede plaats komen er ongun stige tijdingen uit Afrika. De Tribuna ver meldt, dat, volgens een telegram uit Massowah, een groote afdeeling derwischen zich tusschen Kassala en Agordat bevindt en vermoedelijk een aanval op laatstgenoemde plaats zal wagen. De onder-gouverneur Vigano heeft alle beschik bare troepen geconcentreerd tusschen Cheren en Agordat, welke stad goed van proviand en ammunitie is voorzien.

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1897 | | pagina 3