46. KBDW8- EJ Mfflffl-M NI)R i)E ?k r de s, is oek- No. 16. 1897 T W E E -E N-V IJ F T I G 8 T E J A AR <3- A. N GF. W O E N 8 D A Q 2 1 I E B R LA H L feeds MET 11 A L JET. I. B I N NE N L A N D. r U wênscht den directeur voornamelijk bij i een hellend vlak gekomen dan gaat men ver- ser uit. de foi< IO> a '9 Al. tot ike, ima itje Ige ha te ea jk. tg. de te au n- In eene te Utrecht gehouden rede over be scherming, zeide de heer N. CL Pierson over ADVERTEN TIEN van 1 tot 4 regels, gewone letter, 40 Cent* voor eiken regel meer 71/, Cents. Bij abonnement is de prijs belangrijk lager. Voorwaarden daaromtrent te verneme bij den uitgever. Naar ’t Vad. verneemt, bestaat het voornemen om na afloop der behandeling van de wijziging der provinciale- en gemeentewet, in de Tweede Kamer den heer Lohman gelegenheid te geven tot het houden zijner interpellatie over de ont slagaanvrage van dr. Bredius. De beer J. W. van den Biesen, lid dér Eerste Kamer, is gisteren in den ouderdom van 61 jaren overleden. j, is het wel de overweging waard eens na te aan durft en wil; halve bondgenooten zijn waar deloos in den kamp. De middenstof, waarover reeds zoo lang ge tobd werd, heeft met de filosofen gemeen dat ze aan beide zijden recht laat wedervaren. Het grootste deel van haar rechtsbewustzijn is ech ter bestemd voor de zorgen van het eigen ik. In hoever deze middenstof zal toe- of afnemen bij de jongste kiesrechtuitbreiding is vooraf niet te becijferen. Te wenschen ware dat ze ver- dween, al was het dan ook maar om een einde te maken aan den onzekeren toestand waarin ze ons zoo lang reeds heeft gehouden. Door nu eens te linker- dan weer te rechterzij bij te vallen, heeft ze in menig district de kansen der partijen doen verkeeren; en op haar is het gemunt, als het clericalisme tusschen allerlei goede en „heilige* wenschen een zuiver mate- rieele mengt. Die middenstof heeft geen tijd om te onder zoeken wat de partijen elk voor zich op het oog hebben; en deze moeilijkheid is grooter geworden door de evolutie van de liberalen van de Liberale Unie, wier beweging niet ongelijk is aan de kurk van den proppescbieter d. w. z. een schijnbeweging, of liever een voorwaartsche beweging gevolgd door een terugkeerende. Zoo’n quasi-avancement met terugslag is voor een groot deel der middenstof ongetwijfeld niet te vatten. Veel beter vat ze de toezegging der ültramontanen, dat beschermende rechten zullen worden geheven van goederen uit den vreemde. De jezuïeten niet de roomschen hebben reeds lang te voren georganiseerd, omdat ze begrepen dat de slaafsche volgelingen alleen niet tot de overwinning kunnen voeren, al wat haakt naar protectie: allereerst den boe renbond. Alsof ze ’t vooraf wisten en mis schien hebben ze ’t geweten ook dat het nieuwe kiesrecht aan het platteland naar ver houding veel meer kiezers zou brengen dan aan de steden, zijn ze den boer opgegaan om stem- men te winnen voor protectie, voor roomsche kandidaten en voor het ultramontanisme. Eigen aardig inkonsekwent van die jezuïeten is, dat hun artikel, van over de bergen afkom stig, de boeren wordt opgedrcngen als ’t niet anders kan, terwijl ze zelf uit de meest nabu-i rige landen willen weren, wat invloed heeft op de prijzen der landbouwartikelen hier. Tegenover deze jezuïeten-politiek mocht men wenschen dat de Hollanders wat meer politiek waren. En inderdaad wekt het verbazing, dat nog zoovelen niet opmerken wat de volgelingen van Loyola al zoo uitvoeren om de macht in handen te krijgen. Het kan hëusch geen kwaad er op te wijzen, want hoe rampzalig onze sa menleving zij, het leed ware niet te overzien, wanneer Loyola’s vaan op het Binnenhof werd geplant. Ook voor hen, die, wars van alle po- Als men graanrechten in voert, dan blijft het daar niet bij. Graanrechten zijn de preambule I van algemeene bescherming. Als graanrechten I zijn toegestaan, loopt de protectie met vlag en wimpel binnen, want als men eenmaal over het bezwaar is heengestapt, dat men het brood van gaan, wat er van worden moet wanneer de mal- j aise op stoffelijk gebied gevolgd werd door je- i zuïeten-heerschappij en haar gevolgen: Eeper- king, inkrimping, vernietiging van vrijheid in Waar het op aankomt is, dat menden strijd den algemeensten zin van het woord. Antwoord„Natuurlijk*. i „En u hebt er lust in u met ijver op de studie der kunstgeschiedenis toe te leggen?* Antwoord „Dit- zal mijn grootste ambitie zijn, want de kunst is mijn lust en liefde.* Na een in dezen geest gehouden gesprek verliet de heer Marcus den minister, onder den indruk dat deze hem zou voordragen, ondanks het ongunstige véfïóop van zijn examen bij ,j den heer De Stuers, een examen dat, voor zoo- ver ik weet, niet in dien vorm aan den heer Waller werd opgelegd, wunt deze is benoemd geheel buiten den heer De Stuers om. Ik verneem niets. In dien tijd blijkt het dat de heer Waller niet kan geplaatst worden aan ’s Rijks Prentenkabinet, omdat de directeur hem daartoe alsnog ongeschikt acht. Nu verandert de minister van gedachten. En om een dergelijk refuus van mij te voorkomen, wordt nu eenvoudig de heer Waller (volgens zijn vriend Franken, iemand die het goed be- oordeelen kan, ongeschikt voor onderdirecteur van het Mauritshuis) zonder sollicitatie, op een particuliere uitnoodiging van den heer Van Houten, tot ’s heeren Waller’s eigen verbazing in ééns benoemd. Voorloopig acht ik deze mededeelingen vol doende. Kan iemand het mij thans nog euvel duiden, dat ik heenga De heer Waller is inmiddels in functie ge treden. ^Binnenkort zal, naar het Vad. meldt, de be trekking van inspecteur voor de dienstvakken posterijen en telegrafie, ieder afzonderlijk, wor den ópgeheven en zullen inspecties voor de vereenigde dienstvakken worden ingesteld. Door het hoofdbestuur der posterijen en tele* praphie wordt in de Staatscourant het volgende opgemerkt Honderden brieven en briefkaarten zijn we gens onvolledig of onjuist adres onbestelbaar en worden, wijl de afzenders niet bekend zijn .en de stukken daarom niet aan hen kunnen worden teruggegeven, na verloop van drie maan den vernietigd. De aandacht van het publiek wordt er op gevestigd, dat de afzenders zich tegen zoodanig gevolg der onbestelbaarheid kunnen vrijwaren door vermelding van hun naam op de achter zijde der stukken. Te Wissenkerke (N.-Bev.), een gemeente van ruim 3000 zielen, heeft zich niemand'aan- geihpld, om als kiezer te worden ingeschreven. Naar de Amst. Ct. mededeelt, wordt het be richt van Het Vad., dat de afgevaardigden van liberale kiesvereenigingen, die tegen het Unie- I program zijn, Zondag avond een vergadering belachelijk streng kringen beslist tegengesproken. -v -- .e j hebben, zeer ingenomen was met de welwillen- j de ontvangst bij den minister, die, indachtig Boueruiuig, zemo mij géschreven te hebben, dat voor de betrek- i de graanrechten king geen gevormd kunstkenner vereischt werd, dit examen niet begreep en de vragen deed „U wenscht later geen hoofddirecteur te worden Antwoord „Neen*. - de administratieve bezigheden een helper te den werkman moet belasten, dan is men op- 7.11TI r* I non hrallarvrl vlolr nolrnmnn rlan rranl mnn vavA Deze COURANT verschijnt WOENSDAGS en ZATERDAGS. Abonnementsprijs voor 3 maanden f 1.—franco per post ƒ1.25. Alle brieven en stukken, uitgave vf redactie betreffende, franco in te zenden. Dr. A. Bredius heeft inmiddels in de N. R. Ct. de redenen moegedeeld waarom hij het Mau- ritshuis verliet. Hij gaat daar ongaarne toe over, maar acht,het noodzakelijk, omdat een on juiste verdraaide voorstelling van hetgeen is geschied, wordt verspreid. Wij laten het hier volgen. „Ik begin met op den voorgrond te plaatsen, schrijft dr. B., dat de hoofdreden van mijn heen gaan niet is een personenkwestie. Ik ga niet heen omdat de heer Waller benoemd is in plaats van den heer Frits Marcus, mijn kandi daat, (niet een gunsteling, want ik had dien heer vóór er kwestie was van een vacature in het Mauritshuis nooit ontmoet), maar ik ga heen omdat de heer Waller, m. i. volstrekt niet geschikter voor het onderdirecteurschap dan de te voren op verzoek van den minister door mij voorgestelde candidaat, benoemd werd, geheel zonder dat ik over die benoeming geraadpleegd was, geheel zonder mijn voorkennis. Dit is een behandeling die ik mij niet behoef te laten wel gevallen. En dat ik te voren wist, dat de heer Waller niet kundiger was dan mijn kandidaat, blijkt voldoende uit een schrijven van den kunst kenner Franken te Vesinet, ’s heeren Waller’s protector, die hem dringend bij den minister aanbeval voor een plaatsje aan ’s rijks prenten kabinet. De heer Franken zegt mij daarin on bewimpeld, dat de heer Waller geen kennis vap oude schilderijen bezit en zjjus inziens onge schikt is voor onderdirecteur van het Maurits huis. Daarbij komt het volgende. In een gesprek met den minister over een te benoemen onder directeur, zeide ik tot ZExc. „Hebt u soms iemand bizonder op het oog Waarop de minister antwoordde: „Neen; stelt u mij ie mand voor, dien u geschikt acht, en dan zal die natuurlijk wel benoemd worden.* Ik het een wonder, dat ik na deze woorden ten minste mocht verwachten, door eenig be richt op de hoogte gesteld te worden van den indruk dien een bezoek van den heer Marcus op den minister maakte, althans als die indruk zoo ongunstig was, dat de minister bezwaar maakte mijn kandidaat voor te dragen Dat dit niet het geval was, bemerkte ik aan den zouden houden, in daaromtrent wel ingerichte heer Marcus, die, na een belachelijk streng kringen beslist tegengesproken, examen bij den heer De Stuers ondergaan te den algemeensten zin van het woord. De katholieken zijn allen gewonnen voor de ulrwtmontaansche leiders. Zelfs der werklieden zijn in hun strikken verward geraakt. De ar geloosheid van onze roomsche landgenooten jegens de paters Dominikanen wordt stelsel matig onderhouden door opwekking van wan trouwen jegens de geuzen. En de neringdoen den vinden steun van de heeren door crediet en kapitaal tegen zeer lage rente; met 1 a 2 percent zijn de intriganten tevreden, niet omdat ze zoo gauw voldaan of zoo weinig eischend zijndat weten de katholieken zelf wel beter. De heeren voeren niets uit, maar leven ten koste der volgelingen, van wie ze door allerlei listige praktijken steeds geld weten los te klop pen voor allerlei propaganda-middelen. Zoo zijn ze in staat voort te helpen wie steun noodig hebben in zaken, terwijl ze omgekeerd van dezen weer steun vorderen voor de katho lieke werkliedenhet doel van dit alles is volgelingen te krijgen, waaraan het hun niet ontbreken zal. De eene katholiek na den an der is gebonden om hen bij te staan in hun intriges; hier geldt als reden de verplichting, daar weer omzichtigheid, elders afhankelijkheid. Maar buiten al deze motieven die in het eigen belang wortelen, geldt nog de geheime be weegreden van het wantrouwen jegens de geu zen, gezaaid reeds in de prille jeugd op de bij zondere scholen en op de catechisatie. Om al deze redenen is al wat katholiek is op ’t appel wanneer het wachtwoord gegeven is. Want ook onder de onafhankelijke katho lieken wordt zelfstandigheid tegenover het je zuïtisme slechts spaarzaam aangetroffen. We hebben dit gezien reeds bij de aangifte der nieuwe kiezers en de vorming der kiesvereeni gingen, maar het sterkste bewijs van deze de moralisatie gaf zeker dr. Schaepman, toen hij een program onderteekende waarmee hij zich niet geheel kon vereenigen. Waar een phalanx, aaneengesloten als deze, onze vrijheid bedreigt, brengt immers het eigen belang vanzelf mee dat de vrienden der vrijheid, op hun hoede zijn? Toch kan men daarin niet gerust zijn en moet de einduitslag weer afhangen van de houding der middenstof, de mannen van zaken, die den tijd niet hebben om den loop der voorberei dende werkzaamheden met aandacht te volgen. De halven werken de plannen der jezuïeten in de hand. KENNISGEVING. BURGEMEESTER en WETHOUDERS der gemeente Sneek noodigen, naar aanleiding van een van den heer Commissaris der Koningin in Friesland ontvangen besluit, alle houders j van pretentien ten laste van het Rijk, den i dienst van 1896 betreffende, uit, hunne decla- gepmnu mox voor ueu, me, wars van ane po- ZOQ apoedig mogelyk in te zendeQ) en litiek, besloten hebben -zich er buiten te houden, fcet uiterste tijdstip van indiening, zijnde den laatsten der maand Juni e. k.niet af te wach- 1 zijn ten, vermits die pretentiën, na dat tijdstip niet ingediend zijnde, volgens de wet van 8 No vember 1815 (Staatsblad no. 51), worden ge houden voor verjaard en vernietigd. Sneek den 23 Februari 1897. Burgemeester en Wethouders voornoemd^ ALMA, Burgemeester. BENNEWITZ, Secretaris. imeem ci het mmissE.ro sjbl I s 0 OEEKER OI RAV «■wiffigap.rdiii v.'hii niinuftüM

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1897 | | pagina 1